Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32003L0103[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/103/EK irányelve (2003. november 17.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/103/EK irányelve

(2003. november 17.)

a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2001. április 4-i 2001/25/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [3] meghatározza a közösségi hajókon szolgáló tengerészekkel szemben támasztott képzési, képesítési és őrszolgálati minimumkövetelményeket. Ezek a szabványok a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezményében (STCW-egyezmény) elfogadott előírásokon alapulnak, annak mindenkor hatályos változatában.

(2) Az Európai Unió tengerészeinek tudás- és készségszintjének fenntartása és emelése érdekében fontos kellő figyelmet fordítani az uniós tengerészek képzésére és jogállására.

(3) Fontos biztosítani, hogy a harmadik országokban kiadott bizonyítványt birtokló és közösségi hajókon szolgáló tengerészek ugyanolyan szintű képesítéssel rendelkezzenek, mint amelyet a STCW-egyezmény előír. A 2001/25/EK irányelv megállapítja a harmadik országokban kiadott bizonyítványok tagállamok általi elismerésének eljárásait és közös kritériumait.

(4) A 2001/25/EK irányelv rendelkezik a harmadik országokban kiadott bizonyítványok tagállamok általi elismeréséhez szükséges eljárásoknak és kritériumoknak, valamint a tengerészeti oktatási intézmények, illetve tengerészeti oktatási és képzési programok és kurzusok jóváhagyásának az említett irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében történő újraértékeléséről.

(5) A 2001/25/EK irányelv végrehajtása azt bizonyítja, hogy ezeknek az eljárásoknak és kritériumoknak a kiigazítása nagyban hozzájárulna az elismerési rendszer megbízhatóságához, miközben egyszerűsítené a tagállamokkal szemben támasztott ellenőrzési és jelentési kötelezettségeket.

(6) Azt, hogy a képzést nyújtó harmadik országok mennyiben felelnek meg az STCW-egyezmény előírásainak, harmonizált módon hatékonyabban lehet értékelni. Ezért a Közösség nevében a Bizottságra kell bízni ezt a feladatot.

(7) Annak biztosítása érdekében, hogy a már elismert ország továbbra is teljes mértékben eleget tegyen az STCW-egyezmény előírásainak, az elismerést rendszeresen felül kell vizsgálni, és ha helyénvaló, meg kell hosszabbítani. Valamely, az STCW-egyezmény követelményeit nem teljesítő harmadik ország elismerését a hiányosságok kiküszöböléséig vissza kell vonni.

(8) Az elismerés meghosszabbítását vagy visszavonását illető döntéseket közösségi szinten harmonizált és központosított módon könnyebb meghozni. Ezért a Közösség nevében a Bizottságra kell bízni ezt a feladatot.

(9) Azt, hogy az elismert harmadik országok mennyiben tesznek eleget a követelményeknek, harmonizált és központosított módon hatékonyabban lehet folyamatosan ellenőrizni.

(10) Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) egyik feladata, hogy segítse a Bizottságot azon feladatainak ellátásában, amelyet a hajók személyzetének képzését, képesítését és őrszolgálatát illetően a közösségi jogszabályok a számára előírnak.

(11) Az Ügynökségnek ezért segítenie kell a Bizottságot a harmadik országok elismerésének a megadásával, meghosszabbításával és visszavonásával kapcsolatos teendőinek az ellátásában. Ugyancsak segítenie kell a Bizottságot annak ellenőrzésében, hogy a harmadik országok mennyiben tesznek eleget az STCW-egyezmény követelményeinek.

(12) Az STCW-egyezmény nyelvi követelményeket ír elő a bizonyítványok, illetve a bizonyítványok kiadását tanúsító érvényesítések vonatkozásában. A 2001/25/EK irányelv hatályos rendelkezéseit össze kell hangolni az egyezmény vonatkozó követelményeivel.

(13) Az életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS-egyezmény), a mindenkor hatályos változatában, nyelvi követelményeket ír elő a hajó és part közötti biztonsági kommunikáció számára. A 2001/25/EK irányelvet naprakésszé kell tenni, hogy megfeleljen a SOLAS-egyezmény legutóbbi, 2002. július 1-jén hatályba lépett módosításainak.

(14) Rendelkezni kell a 2001/25/EK irányelvnek a közösségi jogszabályokban bekövetkező változásokhoz való kiigazításának eljárásairól.

(15) A 2001/25/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2001/25/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bizonyítványokat a STCW-egyezmény I/2 szabályának (1) bekezdésével összhangban kell kiadni.";

b) az (5) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"Az érvényesítéseket az STCW-egyezmény VI. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell megadni."

2. A 17. cikk e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) a hajó és a parti hatóságok közötti kommunikációhoz megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Az ilyen kommunikációt a SOLAS-egyezmény V. fejezetének 14. szabálya (4) bekezdésével összhangban kell folytatni."

3. A 18. cikk (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azok a tengerészek, akik nem rendelkeznek a 4. cikkben említett bizonyítvánnyal, engedélyt kaphatnak tagállami lobogó alatt közlekedő hajón teljesítendő szolgálatra, feltéve hogy a megfelelő bizonyítványaik elismerésére vonatkozó határozat az alábbiakban meghatározott eljárás szerint megszületett:

a) Az a tagállam, amely érvényesítéssel kíván elismerni harmadik országok által hajóparancsnokoknak, tiszteknek vagy rádiókezelőknek kiadott megfelelő bizonyítványokat, hogy azok saját lobogója alatt közlekedő hajón szolgáljanak, e harmadik ország elismerése végett indoklással ellátott kérelmet nyújt be a Bizottsághoz.

Az Európai Tengerészetbiztonsági Ügynökség (Ügynökség) segítségével és valamely érintett tagállam esetleges közreműködésével a Bizottság összegyűjti a II. mellékletben foglalt információkat, és elvégzi az elismerés iránti kérelemben szereplő harmadik ország képzési és képesítési rendszerének értékelését azért, hogy igazolja, hogy az érintett ország eleget tesz az STCW-egyezmény minden követelményének, és hogy megfelelő intézkedéseket tett a bizonyítványokkal kapcsolatos csalások ellen.

b) A harmadik ország elismerésére vonatkozó határozatát a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárással összhangban hozza meg az elismerés iránti kérelem benyújtásától számított három hónapon belül. A megadott elismerés a 18a. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével marad érvényes.

c) Ha az érintett harmadik ország elismerését illetően nem születik határozat a b) albekezdésben megállapított időszakon belül, a kérelmező tagállam határozhat úgy, hogy egyoldalúan elismeri a harmadik országot mindaddig, amíg a 23. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárással összhangban határozat nem születik.

d) Valamely tagállam határozhat úgy, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók vonatkozásában - a II. melléklet 4. és 5. pontjában foglalt rendelkezésekre való tekintettel - érvényesíti a Bizottság által elismert harmadik országok által kiadott bizonyítványokat.

e) Az elismert harmadik országok által kiadott bizonyítványoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában (...) [(*)] Az irányelv hatálybalépése utáni 18 hónap. előtt közzétett elismerése érvényben marad. Ezeket az elismeréseket minden tagállam használhatja, hacsak időközben a Bizottság a 18a. cikkel összhangban vissza nem vonta azokat.

f) A Bizottság elkészíti és naprakészan tartja az elismert országok listáját. Ezt a listát az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában teszik közzé."

4. A következő cikkekkel egészül ki:

"18a. cikk

(1) Ha a II. mellékletben meghatározott kritériumok ellenére valamely tagállam úgy véli, hogy valamely elismert harmadik ország már nem felel meg az STCW-egyezmény követelményeinek, erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és megadja a bizonyítékokat. Az ügyet a Bizottság késedelem nélkül a 23. cikkben említett bizottság elé utalja.

(2) Ha a II. mellékletben meghatározott kritériumok ellenére a Bizottság úgy véli, hogy valamely elismert harmadik ország már nem felel meg az STCW-egyezmény követelményeinek, erről haladéktalanul értesíti a tagállamokat, és megadja a bizonyítékokat. Az ügyet a Bizottság késedelem nélkül a 23. cikkben említett bizottság elé utalja.

(3) Ha valamely tagállam vissza szándékozik vonni valamely harmadik ország által kiadott minden bizonyítvány érvényesítését, szándékáról késedelem nélkül értesíti a Bizottságot és a tagállamokat, és indoklásában felsorolja ennek bizonyítékait.

(4) A Bizottság az Ügynökség segítségével újraértékeli az érintett harmadik ország elismerését annak igazolása érdekében, hogy ez az ország valóban elmulasztott eleget tenni az STCW-egyezmény követelményeinek.

(5) Ha jele van annak, hogy bizonyos tengerészeti oktatási intézmény már nem felel meg az STCW-egyezmény követelményeinek, a Bizottság értesíti az érintett országot, hogy az adott ország által kiadott bizonyítványok elismerését két hónapon belül visszavonja, hacsak intézkedéseket nem hoznak az STCW-egyezmény valamennyi követelményének való megfelelés biztosítása érdekében.

(6) A visszavonásra vonatkozó határozatot a 23. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint kell meghozni a tagállam által adott értesítéstől számított két hónapon belül. Az érintett tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a határozat végrehajtása érdekében.

(7) Az 5. cikk (6) bekezdésével összhangban, a harmadik ország elismerését visszavonó határozat dátuma előtt kiadott, a bizonyítványok elismerését tanúsító érvényesítés továbbra is érvényben marad. Az ilyen érvényesítést birtokló tengerészek azonban nem tarthatnak igényt magasabb képesítést elismerő érvényesítésre, hacsak az ilyen felminősítés kizárólag további tengeri szolgálat során szerzett tapasztalaton nem alapul.

18b. cikk

(1) A 18. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett eljárás szerint elismert harmadik országokat, beleértve a 18. cikk (3) bekezdésének f) pontjában említett országokat, az Ügynökség segítségével a Bizottság rendszeresen és legalább ötévente újraértékeli, hogy megfelelnek-e a II. mellékletben megállapított vonatkozó kritériumoknak, és hogy a bizonyítványokkal kapcsolatos csalások megakadályozása érdekében megtették-e a megfelelő intézkedéseket.

(2) A Bizottság meghatározza a harmadik ország értékelésének prioritási kritériumait a kikötő szerint illetékes állam által a 20. cikk alapján végzett ellenőrzése nyomán kapott teljesítményadatok, illetve a harmadik országok által - az STWC-szabályzat A-I/7 szakaszával összhangban, a független értékelésekről szóló jelentésekkel kapcsolatosan - közölt információk alapján.

(3) A Bizottság jelentésben tájékoztatja a tagállamokat az értékelés eredményéről."

5. A 22. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ez az irányelv szintén módosítható ugyanezen eljárással összhangban annak érdekében, hogy ennek az irányelvnek a céljából alkalmazni lehessen a közösségi jogszabályok bármilyen módosítását."

6. A II. melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2005. május 14. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A Bizottság legkésőbb 2008. december 14-ig értékelő jelentés terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, mely az IMO-egyezmény rendelkezéseinek és végrehajtásuknak a részletes elemzésén és értékelésén, és a biztonságnak és a hajószemélyzet képzettségi szintjének az összefüggése tekintetében nyert új felismeréseken alapszik.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] HL C 133., 2003.6.6., 23. o.

[2] Az Európai Parlament 2003. szeptember 3-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. november 6-i határozata.

[3] HL L 136., 2001.5.18., 17. o. A legutóbb a 2002/84/EK irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2001/25/EK rendelet II. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

II. MELLÉKLET

AZON HARMADIK ORSZÁGOK ELISMERÉSÉNEK KRITÉRIUMAI, AMELYEK A 18. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT BIZONYÍTVÁNYT KIÁLLÍTOTTÁK, ILLETVE AMELYEK FELÜGYELETE ALATT AZ ILYEN BIZONYÍTVÁNYT KIADTÁK

1. A harmadik ország szerződő fele a STCW-egyezménynek.

2. A Tengerészeti Biztonsági Bizottság azonosította a harmadik országot, mint amely bebizonyította, hogy az STCW-egyezmény rendelkezéseinek teljességgel és hiánytalanul érvényt szerez.

3. Az Ügynökség segítségével és az érintett tagállam esetleges közreműködésével a Bizottság biztosítja minden szükséges intézkedés útján, beleértve a létesítmények és eljárások vizsgálatát, hogy a harmadik ország a képesítés szintjét, a bizonyítványok kiadását, érvényesítését és nyilvántartását illető követelményeknek teljes mértékben eleget tesz, és az STCW-egyezmény I/8 szabálya szerinti minőségbiztosítási rendszert pedig bevezette.

4. A tagállam megállapodást készít elő az érintett harmadik országgal olyan kötelezettségvállalás tekintetében, mely szerint azonnali tájékoztatási kötelezettség áll fenn az STCW-egyezménnyel összhangban nyújtott képzést vagy képesítést érintő bármely jelentősebb változásról.

5. A tagállam intézkedéseket vezetett be annak biztosítására, hogy azok a tengerészek, akik vezetői beosztáshoz szükséges elismert bizonyítványt mutatnak fel, kellőképpen ismerjék a tagállam tengerészeti jogszabályainak az engedélyezett feladataikra vonatkozó részeit.

6. Ha valamely tagállam bizonyos tengerészeti oktatási intézmények vizsgálatával akarja kiegészíteni azzal kapcsolatos értékelését, hogy a harmadik ország mennyiben tesz eleget a követelményeknek, akkor az STCW-szabályzat A-I/6 szakasza szerint kell eljárni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0103 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0103&locale=hu

Tartalomjegyzék