32002L0084[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/84/EK irányelve (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló irányelvek módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/84/EK irányelve

(2002. november 5.)

a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló irányelvek módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) A tengeri közlekedés biztonsága területén hatályos irányelvek utalnak a Közösség kikötőibe érkező vagy onnan induló, veszélyes vagy szennyező árut szállító hajókra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 1993. szeptember 13-i 93/75/EGK tanácsi irányelv [5] által létrehozott bizottságra, valamint egyes esetekben egy, a vonatkozó irányelv által létrehozott eseti bizottságra. Ezekre a bizottságokra a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozatban [6] megállapított szabályok vonatkoznak.

(2) A 87/373/EGK határozat helyébe a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [7] lépett. A tengeri közlekedés biztonsága terén hatályban lévő irányelvek végrehajtásához szükséges intézkedéseket az 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

(3) A tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével folalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [8] központosítja a tengeri közlekedés biztonságára, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó közösségi jogszabályok által létrehozott bizottságok feladatait.

(4) A tengeri közlekedés biztonságáról szóló 93/75/EGK, 94/57/EK [9], 95/21/EK [10], 96/98/EK [11], 97/70/EK [12], 98/18/EK [13], 98/41/EK [14], 1999/35/EK [15] tanácsi irányelvet, valamint a 2000/59/EK [16], 2001/25/EK [17] és 2001/96/EK [18] európai parlamenti és tanácsi irányelvet ezért módosítani kell, hogy a meglévő bizottságok helyébe a COSS lépjen.

(5) A fent említett irányelveket úgy kell módosítani, hogy alkalmazni lehessen rájuk a 2099/2002/EK rendeletben megállapított módosítási eljárásokat, valamint az említett rendeletnek azon vonatkozó rendelkezéseit, amelyeket az említett irányelvek kiigazításának elősegítésére hoztak, a tengeri közlekedés biztonságára vonatkozó közösségi jogszabályokban említett nemzetközi okmányokban történt változások esetén,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél

Jelen irányelv célja a tengeri közlekedés biztonságára, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtásának javítása a következők által:

a) a COSS-ra való hivatkozás;

b) e jogszabályok aktualizálásának felgyorsítása, és a módosítások megkönnyítése, a tengeri közlekedés biztonságára, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi okmányok fejlődésének figyelembevételével, a 2099/2002/EK rendelet alapján.

2. cikk

A 93/75/EGK irányelv módosítása

A 93/75/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikkben az e), f), g), h) és i) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) MARPOL-egyezmény 73/78: az 1978. évi jegyzőkönyv által módosított, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény, a mindenkor hatályos változatban;

f) IMDG-kódex: a nemzetközi tengerészeti veszélyes áruk szabályzata, a mindenkor hatályos változatban;

g) IBC-kódex: a veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó IMO nemzetközi szabályzat, a mindenkor hatályos változatban;

h) IGC-kódex: a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó IMO nemzetközi szabályzat, a mindenkor hatályos változatban;

i) INF-kódex: a kiégett nukleáris üzemanyag, plutónium és erősen radioaktív hulladékok tartályokban, hajókon történő biztonságos szállítására vonatkozó IMO-szabályzat, a mindenkor hatályos változatban";

2. a 11. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a tengeri közlekedés biztonsága és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [19] 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatályából.";

3. a 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) E bekezdésre történő hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [20] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

3. cikk

A 94/57/EK irányelv módosítása

A 94/57/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk d) pontjában a "2001. december 19-én hatályos" kifejezés helyébe a "mindenkor hatályos" kifejezés lép;

2. a 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottságot a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [21] 3. cikke által létrehozott a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.";

3. a 8. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikk d) pontjában és a 6. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatályából."

4. cikk

A 95/21/EK irányelv módosítása

A 95/21/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az 1. pontban a "2001. december 19-én hatályban lévő" kifejezés helyébe a "mindenkor hatályos változatban" kifejezés lép;

b) a 2. pontban a "2001. december 19-én hatályos változatban" kifejezés helyébe a "mindenkor hatályos változatban" kifejezés lép;

2. a 18. cikk (1) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottságot a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [22] 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.";

3. a 19. cikk a következőképpen módosul:

a) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) a 2. cikk (1) bekezdésében, az ezen irányelv alkalmazására vonatkozó nemzetközi egyezmények jegyzékének frissítése.";

b) a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól."

5. cikk

A 96/98/EK irányelv módosítása

A 96/98/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk c), d) és n) pontjában a "2001. január 1-jén hatályban lévő" kifejezés helyébe a "mindenkor hatályos változatban" kifejezés lép;

2. a 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

Ezt az irányelvet a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint lehet módosítani a következők biztosítására:

- a nemzetközi okmányok módosításainak átvétele ezen irányelvbe,

- az A. melléklet frissítése, egyrészt az új felszerelések bejegyzése, másrészt a felszerelések az A. 2. mellékletből az A. 1. mellékletbe, és fordítva történő átvezetése által,

- a B + C és a H modul használatának lehetővé tétele az A. 1. mellékletben felsorolt felszerelések esetében, valamint a megfelelőségértékelési modulok oszlopainak módosítása által,

- egyéb szabványügyi szervezetek felvétele a 2. cikk szerinti "vizsgálati követelmények"; meghatározásba.

A 2. cikk c), d) és n) pontjában említett egyezmények és vizsgálati követelmények a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [23] 5. cikke értelmében hozott intézkedések sérelme nélkül értendőek.";

3. a 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18: cikk

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [24] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

6. cikk

A 97/70/EK irányelv módosítása

A 97/70/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 8. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikk (4) bekezdésében említett nemzetközi okmányok módosításai a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [25] 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól.";

2. a 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [26] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

7. cikk

A 98/18/EK irányelv módosítása

A 98/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikkben az a), b), c), d) és f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) nemzetközi egyezmények: az Életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (1974. évi SOLAS-egyezmény) és a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény, valamint jegyzőkönyveik és módosításaik, a mindenkor hatályos változatban;

b) Sérülés nélküli stabilitási szabályzat: "az IMO-dokumentumok hatálya alá tartozó bármilyen típusú hajókra vonatkozó stabilitási szabályzat", amely az IMO-közgyűlés által 1993. november 4-én elfogadott A.749 (18) határozatának mindenkor hatályos változatában található;

c) nagysebességű vízijárművekre vonatkozó szabályzat: a nagysebességű vízijárművek biztonságáról szóló nemzetközi szabályzat, amely az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága által 1994. május 20-án elfogadott, MSC 36 (63) határozat mindenkor hatályos változatában található;

d) GMDSS: az 1974. évi SOLAS-egyezmény IV. fejezetében megállapított általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszer, a mindenkor hatályos változatában;

(...)

f) nagysebességű utasszállító vízi jármű: az 1974. évi SOLAS-egyezmény mindenkor hatályos X/1. szabályában meghatározott olyan nagysebességű vízi jármű, amely több mint 12 utast szállít; belföldi úton tengerszakaszokon közlekedő B., C. vagy D. kategóriájú személyhajók nem tekintendők nagysebességű utasszállító vízi járműveknek, amennyiben:

- a vízkiszorításuk a konstrukciós vízvonalig kisebb, mint 500 m3, és

- legnagyobb sebességük, a nagysebességű vízijárművekre vonatkozó szabályzat 1.4.30. bekezdésének meghatározása szerint kisebb, mint 20 csomó;"

2. a 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában, a 6. cikk (2) bekezdése a) pontjának i. alpontjában és a 6. cikk (3) bekezdésének a) pontjában "ezen irányelv elfogadásakor hatályos változata" kifejezés helyére a "mindenkor hatályos változatban" kifejezés lép;

3. a 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

Kiigazítások

A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint:

a) i. a 2. cikk a), b), c), d) és t) pontjában szereplő fogalommeghatározások; és

ii. a 10. cikkben említett szemlékre vonatkozó eljárásokkal és iránymutatásokkal kapcsolatos rendelkezések;

iii. a SOLAS-egyezményre és a nagysebességű vízijárművek biztonságáról szóló nemzetközi szabályzatra, valamint azok módosításaira vonatkozó rendelkezések a 4. cikk (3) bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése és a 11. cikk (3) bekezdése szerint; és

iv. a "nemzetközi egyezményekre"; és az IMO-határozatokra történt különleges hivatkozások a 2. cikk f), k) és o) pontjában, a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában, a 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában, a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában és a 11. cikk (3) bekezdése szerint

kiigazíthatók a nemzetközi szinten, és különösen az IMO-n belül végbement fejlődés figyelembevétele céljából;

b) a mellékletek módosíthatók:

i. a nemzetközi egyezmények módosításainak figyelembevétele, ennek az irányelvnek a vonatkozásában;

ii. műszaki előírások javítása céljából, a tapasztalatok figyelembevételével.

A 2. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [27] 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól.";

4. a 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [28] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

8. cikk

A 98/41/EK irányelv módosítása

A 98/41/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk harmadik francia bekezdésében "az ennek az irányelvnek az elfogadásakor hatályos" kifejezés helyébe a "mindenkor hatályos" kifejezés lép;

2. a 12. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [29] 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól.";

3. a 13. cikk helyére a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetében, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [30] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

9. cikk

Az 1999/35/EK irányelv módosítása

Az 1999/35/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikkben a b), d), e) és o) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) nagysebességű személyszállító vízi jármű: a mindenkor hatályos 1974. évi SOLAS-egyezmény X/1. szabálya értelmében olyan nagysebességű vízijármű, amely 12-nél több utast szállít;

(...)

d) 1974. évi SOLAS-egyezmény: az életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény, annak jegyzőkönyvei és módosításai a mindenkor hatályos változatban;

e) nagysebességű vízijárművekre vonatkozó szabályzat: a nagysebességű vízijárművek biztonságáról szóló nemzetközi szabályzat, amely az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága által 1994. május 20-án elfogadott, MSC 36 (63) határozat mindenkor hatályos változatában található;

(...)

o) vállalkozás: egy vagy több olyan ro-ro komphajót üzemeltető vállalkozás, amely komphajó(k)ra vonatkozóan megfelelőségi bizonyítványt állítottak ki a roll-on/roll-off személyhajók (Ro-Ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről szóló, 1995. december 8-i 3051/95/EK tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint, vagy pedig egy olyan nagysebességű személyszállító vízijárművet üzemeltető vállalkozás, amely jármű(vek)re vonatkozóan megfelelőségi bizonyítványt állítottak ki a mindenkor hatályos 1974. évi SOLAS-egyezmény IX/4. szabályával összhangban;"

2. a 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [31] 3. cikke által létrehozott a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások [32] megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam két hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.";

3. a 17. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól.";

4. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a 7. pontban az "MSC (70) ... állásfoglalásában" kifejezés helyébe az "IMO-közgyűlés A.893 (21) határozata" kifejezés lép.

10. cikk

A 2000/59/EK irányelv módosítása

A 2000/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk b) pontjában "ezen irányelv elfogadásakor hatályos formában" kifejezés helyébe a "mindenkor hatályos változatban" kifejezés lép;

2. a 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottságot a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [33] 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.";

3. a 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól."

11. cikk

A 2001/25/EK irányelv módosítása

A 2001/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk 16., 17., 18., 21., 22., 23. és 24. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. vegyianyag-szállító tartályhajó: a mindenkor hatályos Nemzetközi Vegyianyag Szabályzat 17. fejezetében felsorolt bármely cseppfolyós termék ömlesztett szállítása céljára épített vagy alkalmassá tett, és e célra használt hajó;

17. cseppfolyósított gázt szállító tartályhajó: a mindenkor hatályos Nemzetközi Gázszállítási Szabályzat 19. fejezetében felsorolt bármely cseppfolyósított gáz vagy egyéb termék ömlesztett szállítása céljából épített, átalakított és e célra használt hajó;

18. Rádiószabályzat: az Igazgatási Rádió-világértekezlet által a mobil szolgáltatásról elfogadott, módosított rádiószabályzat a mindenkor hatályos változatban;

(...)

21. STCW-egyezmény: Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról, figyelembe véve az Egyezmény VII. cikke és I/15. rendelete átmeneti rendelkezéseit, és beleértve az STCW-szabályzat vonatkozó rendelkezéseit a mindenkor hatályos változatban;

22. rádiós szolgálat: a Rádiószabályzat, az életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS-egyezmény), valamint - az egyes tagállamok megítélése szerint - a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) vonatkozó ajánlásai mindenkor hatályos változatának megfelelően végzett őrszolgálat, illetve műszaki karbantartás és javítás;

23. ro-ro személyszállító hajó: a ro-ro rakománytérrel vagy olyan különleges kategóriájú terekkel rendelkező személyszállító hajó, amely a mindenkor hatályos SOLAS-egyezmény meghatározásának megfelel;

24. STCW-szabályzat: a mindenkor hatályos a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló (STCW) szabályzat, amelyet a szerződő felek az 1995-ös STCW-konferencia 2. állásfoglalásával fogadtak el;"

2. a 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [*] HL L 324., 2002.11.29., 1. o. 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól."

3. a 23. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti."

12. cikk

A 2001/96/EK irányelv módosítása

A 2001/96/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 3. cikk (2) bekezdésében a "2001. december 4-én hatályban lévő" kifejezés helyébe a "mindenkor hatályos változata" kifejezés lép;

2. a 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottságot a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [35] 3. cikke által létrehozott a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.";

3. a 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 3. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól."

13. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. november 23-tól megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

15. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 5-én.

a Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

T. Pedersen

[1] HL C 365. E, 2000.12.19., 280. o.

[2] HL C 139., 2001.5.11., 21. o.

[3] HL C 253., 2001.9.12., 1. o.

[4] Az Európai Parlament 2001. február 13-i véleménye (HL C 276., 2001.10.1., 44. o.), a Tanács 2002. május 27-i közös álláspontja (HL C 170. E, 2002.7.16., 98. o.) és az Európai Parlament 2002. szeptember 24-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 247., 1993.10.5., 19. o. A legutóbb a 98/74/EK bizottsági irányelvvel (HL L 276., 1998.10.13., 7. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[9] HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A legutóbb a 2001/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 19., 2002.1.22., 9. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 157., 1995.7.7., 1. o. A legutóbb a 2001/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 19., 2002.1.22., 17. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 46., 1997.2.17., 25. o. A legutóbb a 2002/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 254., 2002.9.23., 1. o.) módosított irányelv.

[12] HL L 34., 1998.2.9., 1. o. A legutóbb a 2002/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 112., 2002.4.27., 4. o.) módosított irányelv.

[13] HL L 144., 1998.5.15., 1. o. A legutóbb a 2002/25/EK bizottsági irányelvvel (HL L 98., 2002.4.15., 1. o.) módosított irányelv.

[14] HL L 188., 1998.7.2., 35. o.

[15] HL L 138., 1999.6.1., 1. o.

[16] HL L 332., 2000.12.28., 81. o.

[17] HL L 136., 2001.5.18., 17. o.

[18] HL L 13., 2002.1.16., 9. o.

[19] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[20] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[21] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[22] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[23] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[24] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[25] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[26] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[27] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[28] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[29] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[30] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[31] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[32] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[33] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[35] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0084 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0084&locale=hu