Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31988R4235[1]

A Tanács 4235/88/EGK rendelete (1988. december 21.) a vámmentességek közösségi rendszeréről szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 4235/88/EGK rendelete

(1988. december 21.)

a vámmentességek közösségi rendszeréről szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 28. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a tudományos kutatások terén gyorsan szélesedik a nemzetközi együttműködés; mivel támogatni kell az ilyen kapcsolatokat, melyek a világ számára most és a jövőben egyaránt nagy jelentőséggel bírnak;

mivel a tudományos kutatás egyik formája az, hogy valamely tagállam területén található kutatóintézet - gyakran jelentős beruházási értékkel rendelkező - más országokból való kutatókat alkalmaz, beleértve a harmadik országokat is; mivel ilyen módon a különböző országok kutatóintézetei által kötött együttműködési megállapodások keretében a kutatók közös kutatási programokat hajthatnak végre; mivel munkájuk sikeres elvégzése érdekében a kutatóknak szükségük van bizonyos felszerelésekre, amelyeket a közösségi kutatóintézetekben történő hosszú távú használat céljából hoznak be;

mivel a felszerelések használati idejének hosszúsága miatt ezek a behozatalok nem felelnek meg a legutóbb a 1620/85/EGK rendelettel [1] módosított 3599/82/EGK rendeletben [2] leírt ideiglenes behozatalnak;

mivel a szóban forgó kutatás nem kereskedelmi célú; mivel a fent említett behozatal nem azt a célt szolgálja, hogy javítsa a közösségi kutatóintézet felszereltségét, amely a fent említett együttműködési megállapodás keretéül szolgál; mivel a behozott felszerelés egy harmadik országbeli illetőségű természetes vagy jogi személy tulajdonában marad; mivel a hivatkozott helyzetek kivételes természetűek, és nem tartoznak a legutóbb a 1315/88/EGK rendelettel [3] módosított 918/83/EGK rendelet [4] 52-59. cikkeinek hatálya alá; mivel ennélfogva külön intézkedéssel kell biztosítani a behozatali vámok alóli mentességet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 918/83/EGK rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

"59a. cikk

(1) A Közösségen kívüli tudományos kutatóintézetek vagy szervezetek által nem kereskedelmi céllal importált felszerelések vámmentesen hozhatók be.

(2) A vámmentesség biztosított, amennyiben a felszerelés:

a) az (1) bekezdésben említett intézet vagy szervezet tagjainak vagy képviselőinek a saját használatára vagy a beleegyezésükkel történő használatra szolgál olyan tudományos együttműködési megállapodások keretében, amelyeknek célja nemzetközi tudományos kutatóprogramok folytatása a Közösség területén található kutatóintézetekben, amelyeknek a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezték ezt a tevékenységet;

b) az alatt az idő alatt, amíg a felszerelés a Közösség vámterületén található, egy, a Közösségen kívül lakó-, illetve székhelyű természetes vagy jogi személy tulajdonában marad.

(3) Ennek a rendeletnek az értelmében:

- a felszerelés fogalmába beletartoznak a tudományos kutatás céljára használt eszközök, készülékek, gépek és tartozékaik, beleértve az alkatrészeket és a speciálisan a karbantartásukra, az állapotuk vizsgálatára, kalibrálásukra vagy javításukra tervezett szerszámokat,

- a nem nyereségszerzés céljából végzendő tudományos kutatásban történő használatra szánt felszerelés "nem kereskedelmi céllal behozott" - nak minősülnek.

59b. cikk

(1) Az 59a. cikkben hivatkozott és az említett cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően vámmentesen importált felszerelések nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe vagy nem ruházhatók át sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben a felszerelést kölcsönbe, bérbe adják, vagy átruházzák egy - az 59a. cikk értelmében vámmentességre jogosult - intézménynek vagy szervezetnek, a vámmentesség érvényben marad, feltéve hogy az intézmény vagy szervezet olyan célra használja a felszerelést, amely alapján jogosult ilyen vámmentességre.

Egyéb esetekben és az 52. és 53. cikkek alkalmazásának sérelme nélkül a kölcsönbe- vagy bérbeadás, illetve átruházás az importvámok előzetes megfizetését teszi szükségessé, a felszerelés típusa és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az 59a. cikk (1) bekezdésében hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek többé nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, illetve a vámmentesen behozott felszerelést az említett cikkben elrendelttől eltérő célokra kívánják felhasználni, kötelesek erről az illetékes hatóságokat értesíteni.

(4) Az olyan intézmények vagy szervezetek által használt felszereléseket, melyek többé nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, a feltételek teljesülésének megszűnése napján érvényes vonatkozó importvámok terhelik, az árucikk típusa, és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Az 52. és 53. cikkek sérelme nélkül a vámmentességben részesült intézmények vagy szervezetek által az 59a. cikkben elrendelttől eltérő célokra használt felszereléseket az eltérő célú felhasználás megkezdésének napján érvényes vonatkozó importvámok terhelik, az árucikk típusa és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján."

2. cikk

Ez a rendelet 1989. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1989. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1988. december 21-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. Papandreou

[1] HL L 155., 1985.6.14., 54. o.

[2] HL L 376., 1982.12.31., 1. o.

[3] HL L 123., 1988.5.17., 2. o.

[4] HL L 105., 1983.4.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988R4235 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988R4235&locale=hu