31983R0918[1]

A Tanács 918/83/EGK rendelete (1983. március 28.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

A Tanács 918/83/EGK rendelete

(1983. március 28.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 28., 43. és 235. cikkeire,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a szerződés rendelkezéseivel összhangban elfogadott meghatározott eltérési intézkedés hiányában a közös vámtarifa vámtételei alkalmazandók a Közösségbe importált összes árucikkre; mivel ugyanez áll a mezőgazdasági lefölözések és minden más importteher esetében, amelyek a közös mezőgazdasági politika keretében vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések keretében kerültek meghatározásra;

mivel, mindazonáltal, bizonyos jól meghatározott körülmények közötti különleges feltételek következtében, melyek alapján az árucikkeket importálják, hiányzik a gazdaság szokásos védelmének az igénye, az ilyen adóztatás nem indokolt;

mivel kívánatos, hogy ilyen körülmények között intézkedéseket kell tenni - ahogy a vámszabályok legtöbb rendszerében ez hagyományosan megtörtént -, hogy lehetővé tegyék az árucikkek vonatkozásában a rendes körülmények között kivethető importvámok alkalmazása alóli mentességet;

mivel az ilyen mentesítő rendelkezések többoldalú nemzetközi egyezmények eredményei is lehetnek, melyeknek minden vagy egyes tagállamok a szerződő felei; mivel, míg a Közösségnek alkalmaznia kell az ilyen egyezményeket, ez előre feltételezi a tervezett vámok alóli mentességre vonatkozó közösségi szabályok bevezetését a vámunió követelményeivel összhangban, hogy kiküszöbölje az ezekben az egyezményekben foglalt mentességek alkalmazásának céljaiban, hatályában és feltételeiben mutatkozó különbségeket, és lehetővé tegye az érintettek számára, hogy ugyanazokat az előnyöket élvezzék az egész Közösségben;

mivel a tagállamokban jelenleg alkalmazott bizonyos mentességek harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött egyedi egyezményekből erednek; mivel az ilyen egyezmények célja adott, és csak az aláíró tagállamokat érintik; mivel nem látszik szükségesnek közösségi szinten meghatározni az ilyen mentességeket lehetővé tevő feltételeket, hanem elegendőnek tűnik egyszerűen felhatalmazni a kérdéses tagállamokat, hogy ahol szükséges, megadják ezeket a mentességeket az erre a célra létrehozott megfelelő eljárás segítségével;

mivel a közös agrárpolitika végrehajtása azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között exportvámok vethetők ki némely árucikkre; mivel ezért szükséges meghatározni közösségi szinten azokat az eseteket, melyekben az ilyen vámok alól mentesség adható;

mivel a Tanács már számos vámmentességet érintő rendeletet fogadott el, és kívánatosnak tűnik, a mentességek egységes, átfogó közösségi rendszerének a létrehozása szándékával, ezeknek az egyedi rendeleteknek a rendelkezéseit ebben a rendeletben egyesíteni, és hivatalosan hatályon kívül helyezni a korábbi jogi aktusokat;

mivel, a jogi átláthatóság érdekében, azoknak a közösségi jogi aktusoknak a rendelkezéseit, amelyek bizonyos mentességi intézkedéseket tartalmaznak, és amelyeket ez a rendelet nem érint, fel kell sorolni;

mivel ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok olyan import- vagy exporttilalmakat vagy korlátozásokat alkalmazzanak, melyek a közerkölcs, közrend vagy közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme, a művészeti, történelmi vagy régészeti értékeket hordozó nemzeti kincsek megóvása, vagy az ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokoltak;

mivel, tekintettel az ECU-ben rögzített összegek keretén belül megadott mentességekre, az ilyen összegeknek a nemzeti pénznemekre történő átváltási szabályait ki kell dolgozni;

mivel biztosítani kell e rendelet rendelkezéseinek egységes alkalmazását, és ennélfogva közösségi eljárást kell meghatározni a végrehajtási intézkedések alkalmas időben történő elfogadásához; mivel egy bizottságot kell ezért felállítani, amely szoros és hatékony együttműködés megszervezését teszi lehetővé a tagállamok és a Bizottság között ezen a területen, hogy az 1975. július 10-i, az oktatási, tudományos és kulturális anyagoknak a közös vámtarifa vámjai alól mentes importálásáról szóló 1798/75/EGK tanácsi rendelettel [3] létrehozott Vámmentes Intézkedések Bizottsága helyébe lépjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet felsorolja azokat az eseteket, amelyekben különleges körülmények miatt az import- vagy az exportvámok alól mentességet kell adni, amikor az árukat szabad forgalomba bocsátják, vagy a Közösségből exportálják.

(2) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában:

a) az "importvámok" a vámokat és azokkal azonos hatású díjakat jelenti, valamint a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb importterheket is jelenti, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

b) az "exportvámok" a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb exportterheket jelenti, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

c) a "személyes vagyontárgy" bármely, az érintett személyek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti.

A következők különösen a "személyes vagyontárgy" körébe tartoznak:

- háztartási célú ingóságok,

- kerékpárok és motorkerékpárok, magángépjárművek és azok pótkocsijai, kempinglakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.

A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a "személyes vagyontárgyak" körébe tartoznak. Nem tüntethetők fel személyes vagyontárgyként, jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva olyan árucikkek, melyeket kereskedelmi céllal importálnak;

d) a "háztartási célú ingóságok" az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik;

e) az "alkoholtartalmú termékek" a közös vámtarifa 22.03-22.09 vámtarifaszámai alá eső termékeket (sör, bor, bor- vagy alkoholalapú aperitif italok, konyak, likőrök vagy szeszes italok stb.) jelentik.

(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában, Helgoland szigete harmadik országnak tekintendő az I. fejezet alkalmazásában.

I. FEJEZET

IMPORTVÁM ALÓLI MENTESSÉG

I. CÍM

LAKÓHELYÜKET HARMADIK ORSZÁGBÓL A KÖZÖSSÉGBE ÁTHELYEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYES VAGYONTÁRGYAK

2. cikk

A 3-10. cikkektől függően, a személyes vagyontárgyakat, amelyeket a lakóhelyüket harmadik országból a Közösség vámterületére áthelyező természetes személyek importálnak, importvámoktól mentesen engedik be.

3. cikk

A mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely:

a) a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában van, és nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi lakóhelyén legalább hat hónapig használt, azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási harmadik országban megszűnik a lakóhelye;

b) ugyanazt a célt szolgálja az új lakóhelyén.

Ezenfelül, a tagállamok ahhoz a feltételhez köthetik a mentességet, hogy az ilyen vagyontárgy vonatkozásában akár a származási országban, akár a feladási országban a rendes körülmények között kivethető vám- és/vagy adóterheknek eleget tettek.

4. cikk

A mentesség csak olyan személynek adható meg, akinek a lakóhelye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösségen kívül volt.

Mindazonáltal, az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az első bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösségen kívül lakjon.

5. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány és dohánytermékek;

c) kereskedelmi szállítóeszközök;

d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit.

6. cikk

Különleges esetek kivételével, a mentesség csak az érintett személy által a Közösség vámterületén a letelepedéstől számított 12 hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgy vonatkozásában adható meg.

A személyes vagyontárgyak szabad forgalomba bocsátása több elkülönített szállítmányban lehetséges, az előző bekezdésben hivatkozott időszakon belül.

7. cikk

(1) Amíg a 12 hónap el nem telt attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomba bocsátást elfogadták, a vámmentesen beengedett személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett személyes vagyontárgyra vonatkozó importvámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában a tulajdon típusa alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

8. cikk

(1) A 6. cikk első bekezdése alóli eltérés útján mentesség adható a szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában, mielőtt az érintett személy letelepszik a lakóhelyén a Közösség vámterületén belül, feltéve hogy vállalja azt, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a lakóhelyén. Az ilyen kötelezettségvállalás biztosítékkal jár, amelynek formáját és összegét az illetékes hatóságok állapítják meg.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazásra kerülnek, a 3. cikk a) pontjában előírt időszakot attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták a Közösség vámterületére.

9. cikk

(1) Amennyiben az érintett személy foglalkozással kapcsolatos kötelezettségek miatt hagyta el a harmadik országot, ahol lakóhellyel rendelkezett, anélkül hogy ezzel egy időben letelepedett volna lakóhelyén, a Közösség vámterületén, jóllehet az a végső szándéka, hogy ezt megtegye, az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak annak a személyes vagyontárgynak a vámmentes behozatalára, amit az érintett személy ebből a célból átszállít az említett területre.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyes vagyontárgy vámmentes behozatala a 2-7. cikkekben leírt feltételeknek megfelelően lehetséges, azzal a feltétellel, hogy:

a) a 3. cikk a) pontjában és a 6. cikk első bekezdésében előírt időszakokat attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták a Közösség vámterületére;

b) a 7. cikk (1) bekezdésében előírt időszakot attól a naptól számítják, amikor az érintett személy ténylegesen letelepedett lakóhelyén a Közösség vámterületén belül.

(3) A vámmentes behozatal feltétele továbbá, hogy az érintett személy kötelezettséget vállaljon arra, hogy ténylegesen letelepszik lakóhelyén, a Közösség vámterületén az illetékes hatóságok által a körülmények figyelembevételével megállapított időszakon belül. A hatóságok előírhatják, a kötelezettségvállalás jeléül, biztosíték adását, az általuk meghatározott formában és összegben.

10. cikk

Az illetékes hatóságok a 3. cikk a) és b) pontjai, az 5. cikk c) és d) pontjai, valamint a 7. cikkektől eltérést engedhetnek, ha egy személynek a lakóhelyét harmadik országból kivételes politikai körülmények miatt kell áthelyeznie a Közösség vámterületére.

II. CÍM

HÁZASSÁG ALKALMÁBÓL IMPORTÁLT ÁRUCIKKEK

11. cikk

(1) A 12-15. cikkektől függően, a kelengye és háztartási célú ingóságok, akár újak, akár nem, amelyek a lakóhelyét harmadik országból házasságkötés alkalmából a Közösség vámterületére áthelyező személy tulajdonában vannak, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az ugyanilyen feltételek alá tartozó, házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékokat, amelyeket az (1) bekezdésben előírt feltételeket teljesítő személynek olyan személy küld, akinek a lakóhelye harmadik országban van, szintén importvámoktól mentesen hozhatóak be. Azonban, a vámmentesen behozható egyes ajándékok értéke nem haladhatja meg az 1000 ECU-t.

12. cikk

A 11. cikkben hivatkozott mentesség csak annak a személynek adható meg:

a) akinek a lakóhelye folyamatosan legalább 12 hónapig a Közösség vámterületén kívül volt. Mindazonáltal, e szabály alól eltérési lehetőség adható, feltéve hogy az érintett személynek egyértelműen szándékában állt folyamatosan legalább 12 hónapig a Közösség vámterületén kívül lakni;

b) aki bemutatja a házasságának bizonyítékát.

13. cikk

Nem adható mentesség az alkoholtartalmú termékekre, dohányra és dohánytermékekre.

14. cikk

(1) Kivételes körülményektől eltekintve, a mentességet csak a szabad forgalomba bocsátott árucikkekre lehet megadni:

- két hónapnál nem korábban a házasságkötés kitűzött időpontjánál (ebben az esetben a mentességet megfelelő biztosíték benyújtásához kötik, az illetékes hatóságok által meghatározott formában és összegben), és

- négy hónapnál nem később a házasságkötés időpontjánál.

(2) A 11. cikkben hivatkozott árucikkek szabad forgalomba bocsátása több elkülönített szállítmányban lehetséges, a fenti (1) bekezdésben előírt időszakon belül.

15. cikk

(1) Amíg 12 hónap el nem telik attól az időponttól, amikor a szabad forgalomba való behozatalukat elfogadták, a 11. cikk alapján vámmentesen beengedett árucikkek nem adhatók kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, illetve bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

III. CÍM

ÖRÖKLÉS ÚTJÁN SZERZETT SZEMÉLYES VAGYONTÁRGYAK

16. cikk

(1) A 17-19 cikkektől függően, a Közösség vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személy által öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy behozatala importvámoktól mentesen lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "személyes vagyontárgy" az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában hivatkozott összes tulajdont jelenti, ami az elhalálozott vagyonát képezi.

17. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány és dohánytermékek;

c) kereskedelmi szállító eszközök;

d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használható cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit, amelyek az elhalálozott foglalkozása vagy hivatása gyakorlásához voltak szükségesek;

e) nyersanyagok, kész vagy félkész termékek raktárkészlete;

f) a szokásos családi szükségletet meghaladó állatállomány és mezőgazdasági termékek raktárkészlete.

18. cikk

(1) A mentesség csak arra a személyes vagyontárgyra adható meg, amelyet az öröklés megnyíltának napjától számított legfeljebb két éven belül bocsátottak szabad forgalomba.

Ezt az időtartamot azonban az illetékes hatóságok különleges esetben meghosszabbíthatják.

(2) A személyes vagyontárgy az (1) bekezdésben hivatkozott időtartamon belül több elkülönített szállítmányban importálható.

19. cikk

A 16-18. cikkek megfelelően alkalmazandóak az olyan jogi személy által öröklés útján megszerzett személyes vagyontárgyra, amely nonprofit tevékenységet folytat, és amelyet a Közösség vámterületén alapítottak.

IV. CÍM

HÁZTARTÁSI CÉLÚ INGÓSÁGOK MÁSODIK LAKÓHELY BERENDEZÉSÉHEZ

20. cikk

A 21-24. cikkektől függően, a Közösségen kívül lakóhellyel rendelkező természetes személy által a Közösség vámterületén lévő második lakóhely berendezése céljából importált háztartási célú ingóságok behozatala importvámoktól mentes.

21. cikk

A mentesség a következő háztartási célú ingóságokra korlátozódik:

a) a körülményekkel indokolt különleges esetek kivételével azokra, amelyek legalább hat hónapos időtartamig az érintett személy tulajdonában és használatában voltak azt az időpontot megelőzően, amikor a kérdéses háztartási célú ingóságokat exportálta;

b) amelyek mind jellegüknél, mind mennyiségüknél fogva alkalmasak az említett második lakóhely berendezésére.

22. cikk

A mentesség csak azokra a személyekre korlátozódik, akiknek:

a) a lakóhelye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösségen kívül volt;

b) a kérdéses második lakóhely tulajdonosa, vagy azt legalább két évre bérbe vette; és

c) vállalja, hogy ezt a második lakóhelyet nem adja bérbe harmadik személynek, amíg ő vagy a családja távol van.

A mentesség egyetlen alkalomra egyetlen és ugyanazon második lakóhelyre korlátozható.

23. cikk

A mentesség megadását biztosíték adásához lehet kötni, amely a 24. cikk értelmében esetlegesen felmerülő bármilyen vámtartozás megfizetését biztosítja.

24. cikk

(1) A második lakóhely bérbeadása vagy átruházása harmadik személy részére annak a kétéves időtartamnak a lejárta előtt, amely attól az időponttól kezdődik, amikor a háztartási célú ingóságok szabad forgalomba bocsátását elfogadták, a rájuk kiróható importvámok megfizetését vonja maga után azzal a vámtétellel számolva, amely az ilyen bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazható volt, az ingóságok típusának és vámértékének alapján, amit azon a napon az illetékes hatóságok megállapítottak vagy elfogadtak.

Mindazonáltal, a mentesség továbbra is alkalmazható, ha az érintett háztartási célú ingóságokat új második lakóhely berendezésére használják, feltéve hogy a 22. cikk b) és c) pontjának a rendelkezéseit betartották.

(2) Maguknak a háztartási célú ingóságoknak bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadása vagy átruházása harmadik személy részére, akár visszterhesen, akár ingyenesen annak a kétéves időszaknak a letelte előtt, amely attól az időponttól kezdődik, amikor azok szabad forgalomba bocsátását elfogadták, hasonlóképpen a vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, ugyanazokkal a feltételekkel, mint az (1) bekezdés első albekezdésében felsoroltak.

Ez az időtartam akár 10 évre hosszabbítható az értékes háztartási célú ingóságok esetében.

V. CÍM

ELŐÍRT ISKOLAI RUHÁZATOK, ISKOLAI CÉLÚ ANYAGOK ÉS EGYÉB, ISKOLÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ HÁZTARTÁSI CÉLÚ INGÓSÁGOK

25. cikk

(1) Azok az előírt iskolai ruházatok, iskolai célú anyagok és háztartási célú ingóságok, amelyek a Közösség vámterületén tanulmányainak folytatása céljából ott tartózkodásra érkező iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója tanuló szobájának szokásos berendezéséhez és a tanulmányi időszak alatt a személyes használatához szükségesek, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) az "iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója" bármely olyan személyt jelent, aki egy oktatási intézménybe beiratkozott annak érdekében, hogy az abban folyó nappali tagozatos képzésben részt vegyen;

b) az "előírt iskolai ruházat" a fehérneműt vagy háztartási textilneműt, valamint ruhaneműt jelenti, akár újak, akár nem;

c) az "iskolai célú anyagok" az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója által rendes körülmények között a tanulmányai céljára használt tárgyakat és eszközöket (beleértve a számológépeket és írógépeket is) jelenti.

26. cikk

A mentességet iskolai tanévenként legalább egyszer megadják.

VI. CÍM

ELHANYAGOLHATÓ ÉRTÉKŰ KÜLDEMÉNYEK

27. cikk

A 28. cikktől függően, bármely küldemény, melyet a címzett részére levél vagy postai csomag formájában adnak fel, és 10 ECU-t meg nem haladó összértékű árucikkeket tartalmaz, importvámoktól mentesen hozható be.

28. cikk

A mentesség nem alkalmazható a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) parfümök és kölnivizek;

c) dohány vagy dohánytermékek.

VII. CÍM

NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ KISEBB KÜLDEMÉNYEK

29. cikk

(1) A 30. és 31. cikkektől függően, azok az árucikkek, amelyeket nem kereskedelmi jellegű kisebb küldeményekben harmadik országból magánszemély küld egy másik magánszemélynek, aki a Közösség vámterületén él, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

Az ebben a bekezdésben előírt mentesség nem alkalmazható a Helgoland szigetéről nem kereskedelmi jellegű kisebb küldeményekben küldött árucikkekre.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények" az árucikkek olyan küldeményeit jelentik, amelyek:

- alkalmi jellegűek,

- kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgálnak, amelyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek semmilyen kereskedelmi szándékot,

- olyan árucikkeket tartalmaznak, amelyek teljes értéke, beleértve a 30. cikkben hivatkozott termékekét is, nem haladja meg a 35 ECU-t,

- a feladó a címzettnek bármiféle pénzbeli ellenszolgáltatástól mentesen küldi.

30. cikk

A 29. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség küldeményenként az alábbiakban felsorolt egyes árucikkekre vonatkozó mennyiségekre korlátozódik:

a) dohánytermékek:

- 50 db cigaretta, vagy

- 25 db szivarka (egyenként legfeljebb 3 gramm súlyú szivar), vagy

- 10 db szivar, vagy

- 50 gramm cigaretta- vagy pipadohány;

b) alkoholtartalmú italok:

- 22 térfogat %-ot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italok és párlatok: 1 liter (a tagállamok előírhatják, hogy ezt a mennyiséget egyetlen palack tartalmazza), vagy

- 22 térfogat %-ot nem meghaladó erősségű, bor- vagy alkoholalapú, alkoholtartalmú égetett italok és párlatok, valamint aperitif italok; pezsgőborok, likőrborok: 1 liter, vagy

- csendes borok: 2 liter;

c) parfümök: 50 gramm, vagy

kölnivizek: 0,25 liter.

31. cikk

A 30. cikkben felsorolt árucikkek, melyeket nem kereskedelmi jellegű kis küldemények az abban a cikkben előírtat meghaladó mennyiségben tartalmaznak, teljes egészében kizárandóak a vámmentesség alól.

VIII. CÍM

TEVÉKENYSÉGEKNEK HARMADIK ORSZÁGBÓL A KÖZÖSSÉGBE VALÓ ÁTHELYEZÉSEKOR IMPORTÁLT TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSEK

32. cikk

(1) A tagállamokban az ipar- és kereskedelem politikára vonatkozó, hatályban lévő rendelkezések sérelme nélkül, és a 33-37. cikkektől függően, a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, amelyek tevékenységüket harmadik országban végérvényesen megszüntető és a Közösség vámterületére hasonló tevékenység folytatása céljából költöző vállalkozások tulajdonába tartoznak, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

Ahol az áthelyezett vállalkozás mezőgazdasági üzem, annak állatállománya szintén importvámoktól mentesen hozható be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "vállalkozás" a termelő- vagy szolgáltatóipar független gazdasági egységét jelenti.

33. cikk

A mentesség olyan tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre korlátozódik, amelyek:

a) a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, ténylegesen legalább 12 hónapig használatban voltak a vállalkozásban azt az időpontot megelőzően, amikor a vállalkozás működését megszüntették a harmadik országban, ahonnan a tevékenységeit áthelyezték;

b) ugyanarra a célra szánják használni az áthelyezés után;

c) megfelelnek a kérdéses vállalkozás jellegének és méretének.

34. cikk

Nem adható mentesség azoknak a vállalkozásoknak, amelyek áthelyezése a Közösség vámterületére vállalategyesülés vagy -beolvadás következményeként vagy e célból történik, a Közösség vámterületén alapított vállalkozás által, új tevékenység létrehozása nélkül.

35. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) közlekedési eszközök, amelyek nem termelő- vagy szolgáltatóipari eszköz jellegűek;

b) emberi fogyasztásra vagy állati táplálékra szánt mindenfajta ellátmány;

c) üzemanyag és nyersanyagok készlete, kész- vagy félkész termékek;

d) kereskedők tulajdonát képező állatállomány.

36. cikk

A körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, a 32. cikkben hivatkozott mentesség csak azokra a tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre adható meg, amelyeket a szabad forgalomba attól az időponttól számított 12 hónapos időtartam lejárta előtt bocsátottak, amikor a vállalkozás megszüntette a tevékenységét a feladási harmadik országban.

37. cikk

(1) Amíg a 12 hónapos időtartam nem járt le attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomban való bocsátást elfogadták, a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, melyeket vámmentesen engedtek be, nem adhatók kölcsön, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, akár visszterhesen, akár ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

Ez az időszak akár 36 hónapra is meghosszabbítható a bérbeadást vagy az átruházást illetően, ahol visszaélés kockázata áll fenn.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek típusa alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

38. cikk

A 32-37. cikkek megfelelő eltérésekkel alkalmazandóak valamely szabad foglalkozást űző személyekhez vagy nonprofit tevékenységet folytató jogi személyekhez tartozó tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre, akik, illetve amelyek ezt a tevékenységet harmadik országból a Közösség vámterületére helyezik át.

IX. CÍM

HARMADIK ORSZÁGBAN ELHELYEZKEDŐ INGATLANON KÖZÖSSÉGI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL MEGSZERZETT TERMÉKEK

39. cikk

(1) A 40. és 41. cikkektől függően, a mezőgazdasági, állattenyésztési, méhészeti, kertészeti és erdészeti termékek, amelyek a Közösség vámterületével szomszédos, harmadik országban található ingatlanokról származnak, és amelyeket az említett vámterületen belül lévő, és az érintett harmadik országgal szomszédos területen elhelyezkedő fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseiből eredő lehetőségek igénybevételéhez az állattenyésztési termékeket olyan állatokból kell nyerni, melyek a Közösségből származnak, vagy ott szabad forgalomba kerültek.

40. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket nem vetettek alá semmilyen más kezelésnek, mint ami azok betakarítását vagy termelését rendes körülmények között követi.

41. cikk

A mentesség csak olyan termékekre adható meg, amelyeket a Közösség vámterületére a mezőgazdasági termelő vagy annak nevében eljáró személy hozott be.

42. cikk

A 39-41. cikkek megfelelően alkalmazandóak a halászati vagy haltenyésztési tevékenységekből eredő termékekre, amely tevékenységeket valamely tagállam és harmadik ország határán elterülő tavakban vagy vízi utakon a Közösség halászai folytatnak, valamint azokra a vadászati tevékenységekből eredő termékekre, amely tevékenységeket az ilyen tavakon vagy vízi utakon a Közösség sportemberei folytatnak.

X. CÍM

HARMADIK ORSZÁGBELI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL EZEKKEL AZ ORSZÁGOKKAL SZOMSZÉDOS INGATLANOKON VALÓ FELHASZNÁLÁSRA IMPORTÁLT VETŐMAGOK, MŰTRÁGYA, VALAMINT A TALAJ ÉS A TERMÉS KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK

43. cikk

A 44. cikktől függően a vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek, amelyeket a Közösség vámterületén belül elterülő, harmadik országgal szomszédos ingatlanon való felhasználásra szántak, és amely ingatlant az említett harmadik országon belül fő vállalkozással rendelkező és a Közösség vámterületével szomszédos mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

44. cikk

(1) A mentesség a vetőmagok, műtrágya vagy egyéb termékeknek arra a mennyiségére korlátozódik, ami az ingatlan üzemeltetésének céljából szükséges.

(2) A mentesség csak azokra a vetőmagokra, műtrágyára vagy egyéb termékekre adható meg, amelyeket a mezőgazdasági termelő vagy a nevében eljáró személy importált közvetlenül a Közösség vámterületére.

(3) A tagállamok a mentességet viszonosságtól tehetik függővé.

XI. CÍM

ÁRUCIKKEK, MELYEKET AZ UTASOK SZEMÉLYI POGGYÁSZA TARTALMAZ

45. cikk

(1) A 46-49. cikkektől függően, azok az árucikkek, amelyeket a harmadik országból érkező utasok személyi poggyásza tartalmaz, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy az ilyen import nem kereskedelmi jellegű.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) a "személyi poggyász" a poggyász egészét jelenti, amelyet az utas a Közösségbe való megérkezésekor a vámhatóságoknak be tud mutatni, valamint bármely poggyász, amelyet ugyanezeknek a hatóságoknak egy későbbi időpontban bemutat, feltéve hogy benyújtható annak bizonyítéka, hogy az utas indulásakor azt, az a vállalat, mely a kiindulási harmadik országból a Közösségbe szállította, kísérőpoggyászként regisztrálta.

A 112. cikk (1) bekezdés b) pontjának sérelme nélkül, az üzemanyagot tartalmazó hordozható tartályok nem képeznek személyi poggyászt;

b) a "nem kereskedelmi jellegű import" olyan importot jelent, amely:

- alkalmi jellegű, és

- kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll; az ilyen árucikkek jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami arra utalhat, hogy azokat kereskedelmi célból importálják.

46. cikk

(1) A 45. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentességet az alábbiakban felsorolt árucikkek tekintetében utasonként a következő mennyiségi korlátok keretein belül alkalmazzák:

a) dohánytermékek:

200 db cigaretta, vagy

100 db szivarka (egyenként legfeljebb három gramm súlyú szivar), vagy

50 db szivar, vagy

250 gramm cigaretta- vagy pipadohány.

Mindazonáltal, az Európán kívül lakó utasok részére ezek a mennyiségek az alábbiakra emelkednek:

400 db cigaretta, vagy

200 db szivarka (egyenként legfeljebb három gramm súlyú szivar), vagy

100 db szivar, vagy

500 gramm cigaretta- vagy pipadohány;

b) alkoholtartalmú italok:

- 22 térfogat %-ot meghaladó erősségű alkohol tartalmú égetett italok és párlatok: 1 liter (a tagállamok előírhatják, hogy ezt a mennyiséget egyetlen palack tartalmazza), vagy

- 22 térfogat %-ot nem meghaladó erősségű, bor vagy alkohol alapú, alkohol tartalmú égetett italok és párlatok, valamint aperitif italok; pezsgőborok, likőrborok: 2 liter, és

csendes borok: 2 liter;

c) parfümök: 50 gramm,

és

kölnivizek: 0,25 liter.

(2) Nem adható mentesség az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban hivatkozott árucikkekre 17 éves kor alatti utasok esetében.

47. cikk

A 45. cikkben hivatkozott mentesség utasonként 45 ECU teljes értékig bezárólag adható meg a 46. cikkben felsoroltaktól eltérő árucikkekre.

Mindazonáltal, a tagállamok ezt az összeget 23 ECU-re csökkenthetik a 15 éves kor alatti utasok esetében.

48. cikk

Ahol utasonként két vagy több tétel teljes értéke meghaladja a 47. cikkben hivatkozott összegeket, a mentességet addig az összegig kell megadni az ilyen egyes tételekre, amelyeket ha elkülönítve importálnának, mentességet kapnának, tekintettel arra, hogy egy egyedi tétel értéke nem osztható fel.

49. cikk

(1) A tagállamok csökkenthetik a vámmentesen behozható árucikkek értékét és/vagy mennyiségét, ha azokat a következő személyek importálják:

- a határ menti területen lakók,

- a határ menti ingázók,

- a harmadik ország és a Közösség között használt közlekedési eszközök személyzete.

Ezek a megszorítások nem alkalmazandók a határ menti területen lakóhellyel rendelkező személyekre, akik bizonyítják, hogy nem a szomszédos harmadik ország határ menti területéről térnek vissza. Mindazonáltal e megszorítások továbbra is alkalmazandóak a határ menti ingázókra és a harmadik ország és a Közösség között használt közlekedési eszközök személyzetére, ha a munkájuk során tett utazáskor árucikkeket importálnak.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásában:

- a "határ menti terület" az ebben a vonatkozásban fennálló egyezmények sérelme nélkül azt a sávot jelenti, amely légvonalban 15 km-nél nem terjed messzebb a határtól. A helyi közigazgatási körzeteket, amelyek területének egy része a sávon belül terül el, szintén ennek a határ menti területnek a részeként tekintendőek,

- a "határ menti ingázó" bármely olyan személyt jelent, akinek a szokásos tevékenysége megkívánja, hogy a munkanapjai során átmenjen a határ másik oldalára.

XII. CÍM

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS ANYAGOK; TUDOMÁNYOS MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK

50. cikk

Az I. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok importvámoktól mentesen hozhatóak be, bárki is azok címzettje, és bármi is az ilyen anyagok szándékolt felhasználása.

51. cikk

A II. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális rendeltetésű anyagok az importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy azokat az alábbiakra szánták:

- vagy közoktatási, tudományos vagy kulturális intézmények vagy szervezetek részére,

- vagy az említett melléklet 3. oszlopában az egyes cikkekkel szemben meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára, azzal a feltétellel, hogy azokat a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagytak, hogy ilyen cikkeket vámmentesen kapjanak.

52. cikk

(1) Az 53-58. cikkektől függően, a tudományos műszerek és készülékek, amelyek nem esnek az 51. cikk hatálya alá, importvámoktól mentesen hozhatóak be, ha azokat kizárólag nem kereskedelmi célokra importálták.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség az alábbi tudományos műszerekre és készülékekre korlátozódik:

a) azokra, amelyeket az alábbiak részére szánták:

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak,

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagytak, hogy ilyen cikkeket vámmentesen kapjanak; és

b) azokra a műszerekre vagy egyenértékű tudományos értékű készülékekre, amelyeket nem gyártanak a Közösségben.

53. cikk

Szintén mentességet élveznek az alábbiak:

a) a kimondottan tudományos műszerekhez vagy készülékekhez alkalmas tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket vagy tartozékokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, feltéve hogy azokat azonosíthatóan azokhoz a műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

- amelyeket előzőleg vámmentesen beengedtek, feltéve hogy az ilyen műszerek vagy készülékek abban az időben még mindig tudományos jellegűek voltak, amikor a mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérték, vagy

- amelyek jogosultak lettek volna a mentességre, amikor az ilyen mentességet a meghatározott tartalékalkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérték;

b) a tudományos műszerek vagy készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez, kalibrálásához vagy javításához használt szerszámok, feltéve hogy:

- ezeket a szerszámokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, feltéve hogy azokat azonosíthatóan a meghatározott műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

- amelyeket előzőleg vámmentesen beengedtek, feltéve hogy az ilyen műszerek vagy készülékek abban az időben még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a szerszámokra kérték, vagy

- amelyek jogosultak lettek volna a mentességre, amikor az ilyen mentességet a szerszámokra kérték,

és hogy

- azokat helyettesítő szerszámokat nem gyártanak a Közösségben.

54. cikk

Az 52. és 53. cikkek alkalmazásában:

- a "tudományos műszer vagy készülék" bármely műszert vagy készüléket jelenti, amely objektív műszaki jellemzői alapján és azoknak az eredményeknek az alapján, amelyek elérését lehetővé teszik, főként vagy kizárólagosan tudományos tevékenységhez alkalmazandó,

- a "nem kereskedelmi célra importált" kifejezés a nonprofit tudományos kutatási vagy oktatási célokra szánt tudományos műszerekre vagy készülékekre alkalmazandó,

- az "egyenértékű tudományos értéket" a mentességet igénylő műszerek vagy készülékek lényeges műszaki jellemzőinek a Közösségben gyártott megegyező műszer vagy készülék lényeges műszaki jellemzőinek az összehasonlításával becsülik fel annak érdekében, hogy meghatározható legyen, hogy az utóbbi használható-e ugyanazokra a tudományos célokra, mint amelyekre azt a műszert vagy készüléket szánták, amire a mentességet kérték, és hogy a teljesítménye összehasonlítható-e,

- a tudományos műszer vagy készülék - vagy az 53. cikk b) pontjában hivatkozott szerszámok valamelyike - a Közösségben gyártottnak tekintendő, amennyiben a szállítás időtartama a megrendelés időpontjától számítva, figyelembe véve a kereskedelmi gyakorlatot a megfontolás tárgyát képező gyártó ágazatban, észrevehetően nem hosszabb, mint a szállítás időtartama annak a műszernek, készüléknek vagy szerszámnak az esetében, amire a mentességet alkalmazták, vagy ahol ez az időtartam nem haladja meg az utóbbiét olyan mértékben, hogy a célt vagy használatot, amire a műszert, készüléket vagy szerszámot kezdetben szánták, észrevehetően befolyásolná.

55. cikk

A mentesség megadása függ a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban elfogadott végrehajtási utasításokban meghatározott feltételek alapján történő annak a körülménynek a meghatározásától, hogy a vámmentes behozatalt igénylő műszerekkel vagy készülékekkel egyenértékű tudományos értékkel rendelkező műszereket vagy készülékeket - vagy szerszámok esetében a vámmentes behozatalt igénylő szerszámokat helyettesítő szerszámokat - nem gyártanak a Közösségben.

56. cikk

Azokra a tudományos műszerekre vagy készülékekre vonatkozó mentesség megadása, amelyeket a Közösségen kívül letelepedett személy ajándékba küld az 52. cikk (2) bekezdése a) pontjában hivatkozott intézménynek, nem esik az 52. cikk (2) bekezdés b) pontjában, az 53. cikk b) pontjában és az 55. cikkben felsorolt feltételek hatálya alá.

Mindazonáltal meg kell állapítani a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban elfogadott végrehajtási rendelkezésekben meghatározott feltételek alapján, hogy a kérdéses tudományos műszerek vagy készülékek ajándékozását nem ösztönözte bármilyen kereskedelmi megfontolás az adományozó részéről.

57. cikk

(1) Az 51. cikkben hivatkozott árucikkek és a tudományos műszerek vagy készülékek, melyeket az 52-56. cikkekben szabályozott feltételekkel összhangban vámmentesen beengedtek, nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe vagy nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben egy árucikket kölcsön adnak, bérbe adnak vagy átruháznak olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult az 51. cikk vagy az 52. cikk (2) bekezdése a) pontjának értelmében a mentességből eredő előnyökre, a mentességet továbbra is kötelesek megadni, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikket, műszert vagy készüléket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentesség nyújtható.

Más esetekben a kölcsönadást, bérbeadást vagy átruházást az importvámok előzetes megfizetése alá vetik olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek típusa, és az illetékes hatóságok által megállapított és elfogadott vámérték alapján.

58. cikk

(1) Az 51. és 52. cikkekben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek abbahagyják a mentességre jogosultságot adó feltételek teljesítését, vagy amelyek azt kezdeményezik, hogy a vámmentesen beengedett árucikkeket másra használják, mint amit a fent említett cikkek előírnak, kötelesek tájékoztatni az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan intézmények vagy szervezetek tulajdonában maradó árucikkeket, amelyek abbahagyják a mentességre jogosultságot adó feltételek teljesítését, a megfelelő importvámokra köteleznek olyan vámtétellel, ami a feltételek teljesítésének abbahagyása napján alkalmazandó az árucikkek típusa, és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Azokat az árucikkeket, melyeket a mentességből előnyt élvező intézmények vagy szervezetek az 51. és 52. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a megfelelő importvámokra köteleznek olyan számított vámtétellel, ami abban az időpontban volt alkalmazható, amikor azokat másmilyen használatba vették, az árucikkek típusa, és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

59. cikk

Az 56., 57. és 58. cikkek megfelelően alkalmazandóak az 53. cikkben hivatkozott termékekre.

XIII. CÍM

KUTATÁSI CÉLOKRA SZÁNT LABORATÓRIUMI ÁLLATOK ÉS BIOLÓGIAI VAGY KÉMIAI ANYAGOK

60. cikk

(1) Az importvámok alóli mentességet élveznek az alábbiak:

a) kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatok;

b) biológiai vagy kémiai anyagok, amelyek helyettesítő termelése nem folyik a Közösség vámterületén, és amelyeket kizárólag nem kereskedelmi célokra importáltak, feltéve hogy azokat tartalmazza a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban összeállított jegyzék.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség azokra az állatokra és biológiai vagy kémiai anyagokra korlátozódik, amelyeket az alábbiak részére szántak:

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak,

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, és amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagytak, hogy ilyen cikkeket vámmentesen kapjanak.

XIV. CÍM

EMBERI EREDETŰ GYÓGYÁSZATI ANYAGOK, VALAMINT VÉRCSOPORT ÉS SZÖVETTÍPUS MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ REAGENSEK

61. cikk

(1) A 62. cikktől függően, a következő termékek behozatala importvámoktól mentesen lehetséges:

a) emberi eredetű gyógyászati anyagok;

b) vércsoport meghatározására szolgáló reagensek;

c) szövettípus meghatározására szolgáló reagensek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

- az "emberi eredetű gyógyászati anyagok" az emberi vért és vérkészítményeket jelenti (teljes emberi vér, szárított emberi vérplazma, emberi albumin és rögzített oldatú emberi plazmás fehérje, emberi immunglobulin és emberi fibrinogén),

- a "vércsoport meghatározására szolgáló reagensek" az összes reagenst jelenti, akár emberi, állati, növényi, akár egyéb eredetű, amelyet a vércsoport meghatározásához és a vércsoport-inkompatibilitás kimutatásához használnak,

- a "szövettípus meghatározására szolgáló reagensek" az összes reagenst jelenti, akár emberi, állati, növényi, akár egyéb eredetű, amelyet az emberi szövettípus meghatározásához használnak.

62. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyek(et):

a) az illetékes hatóságok által jóváhagyott intézmények vagy laboratóriumok részére szántak, kizárólag nem kereskedelmi orvosi vagy tudományos célú felhasználásra;

b) az indulási harmadik ország kellően felhatalmazott testülete által kibocsátott megfelelőségi bizonyítvánnyal kísértek;

c) különleges azonosító címkével ellátott tartályban vannak.

63. cikk

A mentesség magában foglalja azt a különleges csomagolást is, amely elengedhetetlen az emberi eredetű gyógyászati anyagok vagy a vércsoport vagy a szövettípus meghatározásához használt reagensek és a felhasználásukhoz szükséges bármilyen oldatok és tartozékok szállításához, amelyeket a küldemények magukba foglalhatnak.

XV. CÍM

A NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNYEKEN HASZNÁLT GYÓGYSZERÉSZETI TERMÉKEK

64. cikk

Az emberi vagy állatorvosi gyógyászat céljaira szolgáló gyógyszerészeti termékek, amelyeket a Közösség vámterületén rendezett nemzetközi sporteseményeken harmadik országból érkezett személyek vagy állatok használnak, e területen való tartózkodásuk ideje alatt az igényeik kielégítéséhez szükséges korlátok között importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XVI. CÍM

ÁRUCIKKEK JÓTÉKONYSÁGI VAGY EMBERBARÁTI SZERVEZETEK RÉSZÉRE: VAKOKNAK ÉS EGYÉB FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKNEK SZÁNT ÁRUCIKKEK

A. Általános célokra

65. cikk

(1) A 67. és 68. cikkektől függően, a következő termékek importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben ez nem vezet visszaélésekhez vagy nem torzítja jelentősebb mértékben a versenyhelyzetet:

a) állami szervezetek vagy más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek általimportált alapvető szükségleti cikkek, amelyek, a rászoruló személyek közötti ingyenes szétosztását jóváhagyták az illetékes hatóságok;

b) mindenfajta árucikkek, amelyeket egy harmadik országban letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött az illetékes hatóságok által jóváhagyott állami szervezetek, illetve más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére, hogy alkalmi jótékony célú rendezvényeken a rászoruló személyek javára szolgáló anyagi alapok teremtésére használják;

c) berendezések és irodai anyagok, amit a Közösségen kívül letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött az illetékes hatóságok által jóváhagyott jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére, hogy azokat kizárólag a működési igényeik kielégítése céljára, vagy jótékonysági vagy emberbaráti céljaik megvalósítására használják.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az "alapvető szükségleti cikkek" azokat az árucikkeket jelentik, amelyek emberek közvetlen szükségleteinek a kielégítéséhez szükségesek, pl. élelmiszer, gyógyszer, ruhanemű és ágynemű.

66. cikk

Nem adható mentesség a következő cikkekre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány vagy dohánytermékek;

c) kávé és tea;

d) gépjárművek a betegszállító járművek kivételével.

67. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felügyeletét, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát felkínálják.

68. cikk

(1) A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 65. cikkben hivatkozott árucikkeket és berendezéseket annak a cikknek az (1) bekezdése a) és b) pontjaiban felsoroltakon kívüli célokra, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsön adják, bérbe adják vagy átruházzák olyan szervezet részére, amely jogosult a 65. és 67. cikk értelmében mentességet élvezni, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket és berendezéseket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, ami a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

69. cikk

(1) A 65. cikkben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen beengedett árucikkeket és berendezéseket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan szervezetek tulajdonában maradó árucikkek és berendezések, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó importvámokra kötelezettek olyan vámtétellel, amely a feltételek teljesítésének abbahagyása napján alkalmazandó az árucikkek és berendezések típusa, és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek és berendezések, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 65. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó importvámokra kötelezettek olyan vámtétellel, amely abban az időpontban volt alkalmazható, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek és berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

B. Fogyatékos személyek javára

1. Vakok használatára szolgáló árucikkek

70. cikk

A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a III. melléklet határoz meg, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

71. cikk

A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a III. melléklet határoz meg, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy azokat az alábbiak importálták:

- vagy maguk a vak személyek a saját használatukra,

- vagy a vakok oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen árucikkek vámmentes behozatala céljára jóváhagyott intézmények vagy szervezetek.

Az első bekezdésben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez alkalmas tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett árucikkekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen beengedett árucikkekhez szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérték.

2. Az egyéb fogyatékos személyek használatára szolgáló árucikkek

72. cikk

(1) A kifejezetten a testi vagy szellemi fogyatékos személyek (a vakok kivételével) oktatási, foglalkoztatási vagy társadalmi fejlődésére tervezett árucikkek importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben:

a) azokat az alábbiak importálták:

- vagy maguk a fogyatékos személyek a saját használatukra,

- vagy a fogyatékos személyek oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által engedélyezett intézmények vagy szervezetek, hogy ilyen árucikkeket vámmentesen átvegyenek;

és

b) a Közösségben helyettesítő árucikkeket nem gyártanak.

Mindazonáltal, a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban elfogadott végrehajtási rendelkezésekben meghatározott feltételek mellett, a b) feltétel vonatkozásában eltéréssel lehet élni, feltéve hogy a mentesség megadása nem érinti az helyettesítő árucikkek gyártását a Közösségben.

(2) Az első bekezdésben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez alkalmas tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett cikkekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen beengedett árucikkekhez szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérték.

(3) Ennek a cikknek az alkalmazásában:

- a helyettesítő mivoltot a vámmentes behozatalt igénylő árucikk és a Közösségben gyártott megegyező árucikkek lényeges műszaki jellemzőinek az összehasonlításával állapítják meg, hogy meghatározható legyen az, hogy az utóbbi használható-e ugyanazokra a célokra, mint amelyekre azt az árucikket szánták, amire a mentességet kérték, és a teljesítménye összehasonlítható-e,

- egy árucikk a Közösségben gyártottnak tekintendő, amen nyiben a szállítás időtartama a megrendelés időpontjától számítva, figyelembe véve a kereskedelmi gyakorlatot a szóban forgó gyártó ágazatban, értékelhetően nem hosszabb, mint a szállítás időtartama annak az árucikknek az esetében, amelyre a mentességet kérték, vagy amennyiben ez az időtartam nem haladja meg az utóbbit olyan mértékben, hogy a célt vagy használatot, amire a cikket kezdetben szánták, értékelhetően befolyásolná.

73. cikk

A 72. cikk (1) bekezdés utolsó mondatának sérelme nélkül, a mentesség megadása függ a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban elfogadott végrehajtási rendelkezésekben megállapított feltételek alapján történő annak a ténynek a megállapításától, hogy a vámmentes behozatalt igénylő árucikkekkel helyettesítő árucikkeket nem gyártanak a Közösségben.

74. cikk

A maguknak a fogyatékos személyeknek a részére és saját használatukra, vagy a 72. cikk (1) bekezdése a) pontjában hivatkozott intézmények vagy szervezetek részére ajándékként küldött árucikkek vámmentes behozatala nem esik a 72. cikk (1) bekezdés b) pontjában vagy a 73. cikkben meghatározott feltételek hatálya alá.

Mindazonáltal meg kell állapítani a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban elfogadott végrehajtási rendelkezésekben meghatározott feltételek alapján, hogy a kérdéses árucikkek ajándékozását nem ösztönözte semmiféle kereskedelmi megfontolás az adományozó részéről.

3. Közös rendelkezések

75. cikk

A mentességnek a 71. cikk első francia bekezdése, a 72. cikk (1) bekezdés a) pontjának első francia bekezdése és a 74. cikk szerinti közvetlen, a vak vagy egyéb fogyatékos személyek saját használatára történő megadása annak a függvénye, hogy a tagállamokban hatályban lévő rendelkezések lehetővé tegyék az érintett személyeknek, hogy igazolják vak vagy egyéb fogyatékos személyként fennálló státusukat, amely jogosulttá teszi őket az ilyen mentességre.

76. cikk

(1) A 71., 72. és 74. cikkekben hivatkozott személyek által vámmentesen importált árucikkek nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsön adják, bérbe adják, vagy átruházzák olyan személy, intézmény vagy szervezet részére, mely jogosult a 71-74. cikkek értelmében mentességet élvezni, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

77. cikk

(1) A 71-74. cikkekben meghatározott feltételeknek megfelelően mentességre jogosult intézmények vagy szervezetek által importált árucikkeket ezek az intézmények vagy szervezetek kölcsön adhatják, bérbe adhatják vagy átruházhatják, akár visszterhesen, akár ingyenesen, nonprofit alapon az általuk gondozott vak és egyéb fogyatékos személyek részére, a vonatkozó vámok megfizetése nélkül.

(2) A kölcsönbe adás, bérbeadás vagy átruházás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett lehetséges, hacsak nem tájékoztatják előzőleg az illetékes hatóságokat.

Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsön adják, bérbe adják vagy átruházzák olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult a 71. cikk vagy a 72. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében mentességet élvezni, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, ami a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

78. cikk

(1) A 71. és 72. cikkben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen beengedett árucikkeket más célra kívánják használni, mint amit a fent említett cikkek előírnak, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan intézmények vagy szervezetek tulajdonában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó importvámokra kötelezettek olyan vámtétellel, ami a feltételek teljesítésének abbahagyása napján alkalmazandó az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek, amelyeket a mentességet élvező intézmények vagy szervezetek a 71. és 72. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó importvámokra kötelezettek az abban az időpontban alkalmazható vámtétellel, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

C. Katasztrófa áldozatainak javára

79. cikk

(1) A 80-85. cikkektől függően, azok az árucikkek, amelyeket állami szervezetek vagy az illetékes hatóságok által jóváhagyott egyéb jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek importáltak, importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben azokat a következőkre szánták:

a) az egy vagy több tagállam területét ért katasztrófa áldozatai közötti ingyenes szétosztásra; vagy

b) hogy ingyenesen az ilyen katasztrófa áldozatai számára rendelkezésre bocsássák, miközben a kérdéses szervezetek tulajdonában maradnak.

(2) A katasztrófaelhárító szervezetek által szabad forgalomba olyan célból importált árucikkekre, hogy kielégítsék a tevékenységük ideje alatti igényeiket, szintén vonatkozik az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség, ugyanolyan feltételek mellett.

80. cikk

Nem adható mentesség a katasztrófa sújtotta területek újjáépítésére szánt anyagokra és berendezésekre.

81. cikk

A mentesség megadása az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére eljáró Bizottság határozatának függvénye, amelyet a többi tagállammal folytatott konzultációval együtt járó, sürgősségi eljárással hoz. Ez a határozat, ahol szükséges, szabályozza a mentesség körét és feltételeit.

A Bizottság határozatának bejelentéséig a katasztrófa által érintett tagállamok engedélyezhetik a 79. cikkben leírt célokra importált árucikkekre kiróható bármilyen importvám felfüggesztését azzal, hogy az importáló szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti az ilyen vámokat, ha a mentességet nem kapja meg.

82. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felülvizsgálatát, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát felkínálják.

83. cikk

(1) A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 79. cikk (1) bekezdésében hivatkozott árucikkeket az abban a cikkben felsoroltakon kívüli célokra az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket kölcsön adják, bérbe adják vagy átruházzák olyan szervezet részére, mely jogosult a 79. cikk értelmében a mentességet élvezni, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

84. cikk

(1) A 79. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott árucikkek, miután a katasztrófa áldozatai azokat már nem használják, nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, hacsak az illetékes hatóságokat előzetesen nem értesítik.

(2) Amennyiben az árucikkeket kölcsön adják, bérbe adják vagy átruházzák olyan szervezet részére, mely jogosult a 79. cikk értelmében mentességet élvezni vagy, adott esetben, a mentességre a 65. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

85. cikk

(1) A 79. cikkekben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek azt a vámmentesen beengedett árucikkeket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan szervezetek tulajdonában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, amikor ezeket átruházzák olyan szervezet részére, amely önmaga jogosult a 79. cikk értelmében a mentességre vagy, adott esetben, a mentességre a 65. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják. Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, ami a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 79. cikkben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó importvámokra kötelezettek az abban az időpontban alkalmazható vámtétellel, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

XVII. CÍM

TISZTELETBELI KITÜNTETÉSEK VAGY DÍJAK

86. cikk

Ha az érintett személy kielégítő bizonyítékot szolgáltat az illetékes hatóságoknak, és feltéve hogy a szóban forgó műveletek semmiképpen sem kereskedelmi jellegűek, a következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) harmadik ország kormánya által adományozott kitüntetések olyan személynek, akinek a lakóhelye a Közösség vámterületén van;

b) alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban ítéltek oda olyan személynek, akinek a lakóhelye a Közösség vámterületén van, a művészetek, tudományok, sport vagy a közszolgálat területén kifejtett tevékenysége elismeréseként, vagy érdemei elismeréseként egy különleges eseményen, és azt ez a személy saját maga hozza be a Közösségbe;

c) alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen adott ajándékként a Közösség vámterületén, a b) pontban felsoroltak szerinti célból.

XVIII. CÍM

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KAPOTT AJÁNDÉKOK

87. cikk

Ahol alkalmazandó, a 45-49. cikkek sérelme nélkül, és az alábbi 88. és 89. cikkektől függően mentességet élveznek azok az árucikkek, amelyeket:

a) a Közösség vámterületére olyan személy importált, aki harmadik országban hivatalos látogatást tett, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kapta a vendéglátó hatóságoktól;

b) a Közösség vámterületére olyan személy importált, aki hivatalos látogatást tesz a Közösségben, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kívánja adni a vendéglátó hatóságoknak;

c) ajándékba küldött a barátság vagy jóakarat jelképeként harmadik országban lévő hivatalos testület, közhatóság vagy csoport, amely közérdekű tevékenységet folytat, a Közösségben lévő, közérdekű tevékenységet folytató, az illetékes hatóságok által ilyen árucikkek vámmentes átvételére jóváhagyott hivatalos testület, közhatóság vagy csoport részére.

88. cikk

Nem adható mentesség alkoholtartalmú termékekre, dohányra vagy dohánytermékekre.

89. cikk

Mentesség csak akkor adható:

- ha az árucikkeket alkalmi alapon ajándéknak szánták,

- ha azok jellegüknél, értéküknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek kereskedelmi érdeket,

- ha azokat nem használják kereskedelmi célokra.

XIX. CÍM

URALKODÓK VAGY ÁLLAMFŐK ÁLTAL HASZNÁLANDÓ ÁRUCIKKEK

90. cikk

A következők importvámok nélkül hozhatóak be az illetékes hatóságok által meghatározott korlátok között és feltételek mellett:

a) hatalmon lévő uralkodók és államfők részére adott ajándékok;

b) harmadik ország hatalmon lévő uralkodója és államfője vagy az őket hivatalosan képviselő személyek által a Közösség vámterületén való hivatalos tartózkodásuk ideje alatt használandó vagy fogyasztandó árucikkek. Mindazonáltal, az importáló tagállamok a mentességet viszonossághoz köthetik.

Az előző albekezdés rendelkezései alkalmazandóak a hatalmon lévő uralkodók és államfők által élvezett kiváltságokhoz hasonló nemzetközi szintű kiváltságokat élvező személyek esetében.

XX. CÍM

KERESKEDELMI PROMÓCIÓ CÉLJÁRA IMPORTÁLT ÁRUCIKKEK

A. Elhanyagolható értékű áruminták

91. cikk

(1) A 95. cikk (1) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül, azok az áruminták, amelyek elhanyagolható értékűek, és csak az olyan típusú árucikkek megrendeléseinek a megszerzésére használhatók, amelyeket képviselnek, azzal a céllal, hogy azokat a Közösség vámterületére importálják, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az illetékes hatóságok előírhatják azt, hogy ahhoz, hogy bizonyos cikkek mentességet élvezhessenek, tegyék azokat tartósan használhatatlanná, azáltal, hogy eltörik, kilyukasztják vagy egyértelműen és letörölhetetlenül megjelölik, vagy bármilyen egyéb módon, feltéve hogy az ilyen művelet nem semmisíti meg minta jellegüket.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az "áruminta" egy árutípust képviselő bármely olyan árucikket jelent, amelynek az ugyanolyan típusú vagy mennyiségű árukra vonatkozó bemutatási módja és mennyisége kizárja a megrendelések megszerzésén kívüli bármely más célra történő használatát.

B. Nyomtatványok és reklámanyagok

92. cikk

A 93. cikktől függően, a nyomtatott reklámanyagok, mint a katalógusok, árlisták, használati útmutatók vagy brosúrák, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy azok az alábbiakra vonatkoznak:

a) árucikkek értékesítésre vagy bérbeadásra; vagy

b) szállítási, kereskedelmi biztosítási vagy bankszolgáltatások,

amelyeket a Közösség vámterületén kívül letelepedett személy kínál.

93. cikk

A 92. cikkben hivatkozott mentesség azokra a nyomtatott reklámanyagokra korlátozódik, melyek eleget tesznek a következő feltételeknek:

a) a nyomtatványon egyértelműen fel kell tüntetni az árucikket gyártó, értékesítő vagy bérbe adó vállalkozást, vagy amely azt a szolgáltatást kínálja, amire az hivatkozik;

b) az egyes szállítmányok legfeljebb egy dokumentumot vagy az egyes dokumentumok egyetlen példányát tartalmazhatják, ha az számos dokumentumból áll. Az ugyanannak a dokumentumnak számos példányát tartalmazó szállítmányokra mindamellett megadható a mentesség, feltéve hogy a teljes bruttó súlyuk nem haladja meg az egy kilogrammot;

c) nyomtatványok nem képezhetik tárgyát az ugyanattól a feladótól ugyanahhoz a címzetthez küldött csoportos küldeménynek.

94. cikk

A reklámcélokra szánt kereskedelmileg belső értékkel nem rendelkező árucikkek, melyeket a szállító az ügyfeleinek ingyenesen küldött, és amelyek eltekintve reklámozási feladatuktól, nem használhatók fel másképpen, szintén importvámoktól mentesen engedhetőek be.

C. Szakmai vásárokon vagy hasonló rendezvényeken felhasznált vagy elfogyasztott termékek

95. cikk

(1) A 96-99. cikkektől függően, a következő cikkek importvámoktól mentesen engedhetőek be:

a) a Közösség vámterületén gyártott árucikkek kis reprezentatív mintái, amelyeket szakmai vásárok vagy hasonló rendezvények céljára szántak;

b) olyan árucikkek, melyeket kizárólag annak érdekében importáltak, hogy a Közösség vámterületén kívül gyártott és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen azokat szemléltessék, vagy annak érdekében, hogy azokkal gépeket és készülékeket szemléltessenek;

c) különböző kis értékű anyagok, mint például festékek, lakkok, tapéták stb., amelyeket szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen harmadik ország képviselői által elfoglalt ideiglenes kiállítóstandok építéséhez, felszereléséhez és díszítéséhez használnak, és amelyek felhasználásukkal megsemmisülnek;

d) nyomtatványok, katalógusok, prospektusok, árlisták, reklámposzterek, naptárak, akár illusztrált, akár nem, bekeretezetlen fényképek és más, a Közösség vámterületén kívül gyártott és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen kiállított árucikkek reklámozása érdekében ingyenesen szállított cikkek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "szakmai vásár vagy hasonló rendezvény" a következőket jelenti:

a) kiállítások, vásárok, bemutatók és hasonló, kereskedelemmel, iparral, mezőgazdasággal vagy kézművességgel kapcsolatos rendezvények;

b) főként jótékonysági céllal tartott kiállítások és rendezvények;

c) főként tudományos, műszaki, kézműipari, művészeti, oktatási vagy kulturális, vagy sportolási céllal, vallási vagy vallásgyakorlási, szakszervezeti tevékenység vagy turizmus céljával, vagy a nemzetközi megértés előmozdítása érdekében tartott kiállítások és rendezvények;

d) nemzetközi szervezetek vagy közösségi testületek találkozói;

e) hivatalos vagy megemlékező ünnepségek és összejövetelek;

de nem jelenti azokat a magáncélokra áruházakban vagy kereskedelmi helyiségekben szervezett kiállításokat, amelyek célja, hogy harmadik országbeli árucikkeket adjanak el.

96. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott mentesség azokra a mintákra korlátozódik, amelyeket:

a) ingyenesen importálták harmadik országokból, vagy a kiállításon szerezték meg ezekből az országokból nagy mennyiségben importált árucikkekből;

b) kizárólag ingyenesen osztották szét a kiállítás közönségének, azoknak a személyeknek a használatára vagy fogyasztására, akiknek azokat felkínálták;

c) azonosíthatók mint alacsony értékű egységes reklámminták;

d) nem könnyen értékesíthetőek és, adott esetben, úgy vannak csomagolva, hogy egy tétel mennyisége kisebb, mint a piacon ténylegesen értékesített ugyanolyan tétel legkisebb mennyisége;

e) nem a d) pont alatti módon csomagolt élelmiszerek és italok esetében a kiállítás helyszínén elfogyasztják;

f) összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállítás részvételi terjedelmének.

97. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott mentesség azokra az árucikkekre korlátozódik, melyeket:

a) elfogyasztanak vagy megsemmisítenek a kiállításon; és

b) összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállítás részvételi terjedelmének.

98. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének d) pontjában hivatkozott mentesség azokra a nyomtatványokra és reklámcélú árucikkekre korlátozódik, amelyek(et):

a) kizárólag arra szántak, hogy ingyenesen szétosszák a közönségnek azon a helyen, ahol a kiállítást tartják;

b) összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállítás részvételi terjedelmének.

99. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban hivatkozott mentesség nem adható az alábbiakra:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány vagy dohánytermékek;

c) üzemanyag, akár szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú.

XXI. CÍM

VIZSGÁLATI, ELEMZÉSI VAGY TESZTELÉSI CÉLOKRA IMPORTÁLT ÁRUCIKKEK

100. cikk

A 101-106. cikkektől függően, azok az árucikkek, amelyeket vizsgálatnak, elemzésnek vagy tesztelésnek kell alávetni, hogy meghatározzák összetételüket, minőségüket vagy egyéb műszaki jellemzőjüket, információs vagy ipari vagy kereskedelmi kutatási célokra, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

101. cikk

A 104. cikk sérelme nélkül, a 100. cikkben hivatkozott mentesség csak azzal a feltétellel adható meg, hogy a vizsgálandó, elemezendő vagy tesztelésnek alávetendő árucikkek teljes mértékben elhasználódnak vagy megsemmisülnek a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés folyamán.

102. cikk

Az olyan vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során használt árucikkek, amelyek önmagukban értékesítést előmozdító műveletet jelentenek, nem élvezhetnek mentességet.

103. cikk

A mentesség csak az árucikkek olyan mennyiségét illetően adható meg, amely szigorúan arra a célra szükséges, amire importálták. Ezt a mennyiséget minden egyes esetben az illetékes hatóságok határozzák meg az említett cél figyelembevételével.

104. cikk

(1) A 100. cikkben hivatkozott mentesség azokat az árucikkeket is felöleli, amelyek nem teljesen használódnak el vagy semmisülnek meg a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során, feltéve hogy a fennmaradó termékeket az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt:

- teljesen megsemmisítik vagy kereskedelmi szempontból értéktelenné teszik a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor, vagy

- költség okozása nélkül lemondanak róla az állam javára, ahol ez a nemzeti jogszabályok alapján lehetséges, vagy

- kellően igazolt körülmények között a Közösség vámterületén kívülre exportálják.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "fennmaradó termék" a vizsgálatból, elemzésből vagy tesztelésből eredő terméket vagy a ténylegesen fel nem használt árucikkeket jelenti.

105. cikk

Kivéve, amikor a 104. cikk (1) bekezdése kerül alkalmazásra, a 100. cikkben hivatkozott vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor fennmaradó termékeket a vonatkozó importvámoknak vetik alá azzal a vámtétellel, amely a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor alkalmazható az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Mindazonáltal, az érdekelt fél az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt a fennmaradó termékeket hulladékká vagy selejtté alakíthatja át. Ebben az esetben azok az importvámok alkalmazandóak, amelyeket erre a hulladékra vagy selejtre alkalmaznak az átalakítás időpontjában.

106. cikk

Azt az időszakot, amelyen belül a vizsgálatot, elemzést vagy tesztelést el kell végezni, és az ügyintézési formaságokat be kell fejezni annak érdekében, hogy biztosítsák az árucikkek felhasználását a tervezett célokra, az illetékes hatóságok határozzák meg.

XXII. CÍM

A SZERZŐI JOGOKAT VAGY AZ IPARI ÉS KERESKEDELMI SZABADALMI JOGOKAT VÉDŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÜLDÖTT SZÁLLÍTMÁNYOK

107. cikk

Azok a védjegyek, minták vagy tervek és az azokat alátámasztó dokumentumok, valamint a találmányok vagy hasonlók szabadalmaztatásra vonatkozó kérelmek, amelyeket ahhoz a testülethez kell benyújtani, amely arra illetékes, hogy a szerzői jogok védelmével vagy az ipari vagy kereskedelmi szabadalmi jogok védelmével foglalkozzon, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XXIII. CÍM

IDEGENFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

108. cikk

Az 50-59. cikkek sérelme nélkül, a következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) dokumentációk (reklámcédulák, brosúrák, könyvek, magazinok, útikönyvek, poszterek, akár be vannak keretezve, akár nem, be nem keretezett fényképek és fényképnagyítások, térképek, akár illusztrálva vannak, akár nem, ablakra tehető diapozitívok és illusztrált naptárak), amelyeket ingyenes szétosztásra szántak, és alapvető céljuk a közönség bátorítása arra, hogy idegen országokba látogassanak, különösen abból a célból, hogy kulturális, turista, sport, vallási, kereskedelmi vagy szakmai találkozókon vagy rendezvényeken részt vegyenek, feltéve hogy az ilyen irodalom nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére, feltéve hogy reklámmal kapcsolatos céljaik általános természete nyilvánvaló;

b) a hivatalos utazási irodák által vagy azok támogatásával kiadott külföldi szállodák jegyzékei és évkönyvei, és a külföldi közlekedési vállalatok menetrendjei, ahol az ilyen irodalmat arra szánták, hogy ingyenesen szétosszák, és nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére;

c) a hivatalos nemzeti utazási irodák által meghatalmazott képviselők vagy kijelölt levelezők részére szállított és szétosztásra nem kerülő referenciaanyagok, úgymint évkönyvek, telefon- vagy telexszámok jegyzéke, szállodajegyzékek, vásárok katalógusai, elhanyagolható értékű kézműves árucikkpéldányok, valamint múzeumokra, egyetemekre, fürdőhelyekre vagy más hasonló intézményekre vonatkozó tájékoztató anyagok.

XXIV. CÍM

KÜLÖNFÉLE DOKUMENTUMOK ÉS ÁRUCIKKEK

109. cikk

A következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) a tagállamok közszolgálatai részére ingyenesen küldött dokumentumok;

b) külföldi kormányok kiadványai és hivatalos nemzetközi testületek kiadványai, melyeket ingyenes szétosztásra szántak;

c) harmadik országokban létrehozott testületek által szervezett választásokra szolgáló szavazócédulák;

d) tárgyak, amelyeket bizonyítékként vagy hasonló célokból a tagállamok bíróságain vagy egyéb hivatalaiban kell bemutatni;

e) aláírásminták és az aláírásokra vonatkozó nyomtatott körlevelek, amelyeket a közszolgálatok vagy bankintézmények közötti szokásos információcsere részeként küldenek;

f) hivatalos nyomtatott anyagok, amelyeket a tagállamok központi bankjainak küldenek;

g) jelentések, nyilatkozatok, jegyzetek, prospektusok, kérvényűrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket harmadik országokban bejegyzett vállalatok állítanak össze és küldenek az ilyen vállalatok által kibocsátott értékpapírok bemutatói vagy jegyzői részére;

h) rögzített anyagok (lyukkártyák, hangfelvételek, mikrofilmek stb.), amelyeket a címzettnek ingyenesen küldött információ átvitelére használnak, amennyiben a vámmentes beengedésük nem szolgáltat okot visszaélésre vagy a verseny nagyobb torzulásaira;

i) ügyiratok, archív anyagok, nyomtatott űrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket nemzetközi találkozókon, konferenciákon vagy kongresszusokon használnak, valamint az ilyen összejövetelekről készített beszámolók;

j) tervek, műszaki rajzok, tervmásolatok, leírások és egyéb hasonló dokumentumok, amelyeket azzal a céllal importálnak, hogy megrendeléseket szerezzenek vagy teljesítsenek harmadik országokban, vagy hogy a Közösség vámterületén tartott versenyen részt vegyenek;

k) dokumentumok, melyeket harmadik országokban létesített intézmények által a Közösség vámterületén tartott vizsgálatokon használnak;

l) nyomtatott űrlapok, melyeket járművek vagy árucikkek nemzetközi mozgásakor a nemzetközi egyezmények keretein belül hivatalos dokumentumokként kell használni;

m) nyomtatott űrlapok, címkék, jegyek és hasonló dokumentumok, amelyeket harmadik országbeli közlekedési vállalatok vagy szállodaipari vállalatok küldenek a Közösség vámterületén létesített utazási irodáknak;

n) nyomtatott űrlapok és jegyek, fuvarlevelek, kísérőjegyzékek és egyéb kereskedelmi vagy hivatalos dokumentumok, amelyeket felhasználtak;

o) hivatalos nyomtatott űrlapok harmadik országból vagy nemzetközi hatóságoktól, és a nemzetközi szabványoknak megfelelő nyomtatványok, amelyeket harmadik ország társaságai küldtek a Közösség vámterületén elhelyezkedő megfelelő társaságok részére;

p) fényképek, diapozitívok és fényképekhez használt klisírozott présmatricák, akár feliratozottak, akár nem, amelyeket hírügynökségek vagy újság és képeslap kiadók részére küldenek.

XXV. CÍM

SZÁLLÍTÁSUK IDEJE ALATT AZ ÁRUCIKKEK RAKODÁSÁHOZ ÉS VÉDELMÉHEZ HASZNÁLT SEGÉDANYAGOK

110. cikk

A különböző anyagok, mint a kötél, szalma, textília, papír és kartonpapír, fa és műanyag, amelyeket rakodáshoz és az árucikkek védelméhez - beleértve a hő elleni védelmet is - használnak harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállításuk során, és amelyek rendes körülmények között nem használhatók fel újra, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XXVI. CÍM

ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSAKOR HASZNÁLT ALOM, ABRAK ÉS TAKARMÁNYOK

111. cikk

Bármilyen fajtájú alom, abrak és takarmány, amelyet az állatok harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, importvámoktól mentesen hozható be.

XXVII. CÍM

SZÁRAZFÖLDI GÉPJÁRMŰVEKBEN LÉVŐ ÜZEMANYAG ÉS KENŐANYAGOK

112. cikk

(1) A 113-115. cikkek rendelkezéseitől függően:

a) a Közösség vámterületére belépő magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok szabványos tartályaiban lévő üzemanyag;

b) magángépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket;

importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) a "kereskedelmi gépjármű" bármilyen, motorral ellátott közúti járművet jelent, melyet felépítésének és felszerelésének a típusa szerint az alábbiak szállítására tervezték és az alábbiak szállítására képes, fizetségért vagy anélkül:

- több mint kilenc személy, beleértve a vezetőt is,

- árucikkek,

és bármely, a szállítástól mint olyantól eltérő különleges célra tervezett közúti járművet jelent;

b) a "magángépjármű" bármilyen gépjárművet jelent, amely nem esik az a) pont szerinti meghatározás alá;

c) a "szabványos tartály" a gyártó által az összes ugyanolyan típusú gépjárműbe, mint amilyen a kérdéses jármű, tartósan berögzített tartályt jelenti, és amelynek tartósan beépített szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását mind a jármű előre mozgatására, és ahol helyénvaló, mind a hűtőrendszer működtetésére.

A gépjárműre szerelt gáztartály, amelyet a gáznak üzemanyagként való közvetlen felhasználására terveztek, szintén szabványos tartálynak tekintendő.

113. cikk

A tagállamok a mentesség alkalmazását a kereskedelmi gépjármű szabványos tartálya által tartalmazott üzemanyag tekintetében járművenként és utazásonként 200 literre korlátozhatják.

114. cikk

A tagállamok korlátozhatják a vámmentesen megengedett üzemanyag mennyiségét az alábbiak esetében:

- nemzetközi szállításban alkalmazott kereskedelmi gépjárművek, amelyek a határ menti területeiken légvonalban legfeljebb 25 km mélységig közlekednek, feltéve hogy az ilyen utazásokat a határ menti területen lakó személyek teszik,

- a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott határ menti területen lakó személyekhez tartozó magángépjárművek.

115. cikk

A 112-114. cikkek alapján vámmentesen beengedett üzemanyag nem használható a járműben másra, mint amire abban importálták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

Az előző bekezdés be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó importvám alkalmazását vonja maga után azzal a vámtétellel, amely a rendelkezés megszegésének az időpontjában hatályban van, az árucikk típusa és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

116. cikk

A 112. cikkben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kérdéses utazás ideje alatt a gépjárművekben lévő és a szabályos működésükhöz szükséges kenőanyagokra is.

XXVIII. CÍM

A HÁBORÚS ÁLDOZATOK EMLÉKMŰVEINEK VAGY TEMETŐINEK LÉTESÍTÉSÉHEZ, FENNTARTÁSÁHOZ VAGY DÍSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLT ANYAGOK

117. cikk

Az illetékes hatóságok által erre a célra felhatalmazott szervezetek által importált minden fajta árucikk, melyeket a harmadik országok Közösségben eltemetett háborús áldozatai temetőinek, sírjainak és emlékműveinek a létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez kívánnak felhasználni, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XXIX. CÍM

KOPORSÓK, URNÁK ÉS TEMETŐI DÍSZÍTŐTÁRGYAK

118. cikk

(1) A következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) az elhunytak testét tartalmazó koporsók és az elhunytak hamvait tartalmazó urnák, valamint virágok, gyászkoszorúk és rendes körülmények között hozzájuk tartozó egyéb díszítőtárgyak;

b) virágok, gyászkoszorúk és egyéb díszítőtárgyak, amelyeket harmadik országokban lakó személyek hoznak magukkal, amikor temetésen való részvételre, vagy sírokat díszíteni érkeznek a Közösség vámterületére, feltéve hogy ezek az importált cikkek sem jellegükkel, sem mennyiségükkel nem tükröznek kereskedelmi szándékot.

II. FEJEZET

EXPORTVÁMOK ALÓLI MENTESSÉG

I. CÍM

ELHANYAGOLHATÓ ÉRTÉKŰ KÜLDEMÉNYEK

119. cikk

A levélben vagy csomagpostával címzettjeik részére feladott küldeményeket, amelyek 10 ECU-t meg nem haladó összértékű árucikket tartalmaznak, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

II. CÍM

A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGNEK A KÖZÖSSÉGBŐL HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ÁTHELYEZÉSE IDEJÉN EXPORTÁLT HÁZIÁLLATOK

120. cikk

(1) Azokat a háziállatokat, amelyek a Közösségben működésével felhagyó és tevékenységét harmadik országba áthelyező mezőgaz- dasági vállalkozás állatállományát képezik, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség a háziállatok olyan számára korlátozódik, ami megfelel a mezőgazdasági vállalkozás jellegének és méretének.

III. CÍM

A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN FEKVŐ BIRTOKOKON GAZDÁLKODÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL SZERZETT TERMÉKEK

121. cikk

(1) A Közösség vámterületén, harmadik országgal szomszédos birtokon, olyan személyek által megszerzett mezőgazdasági vagy állattenyésztési termékeket, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a Közösség vámterületével szomszédos harmadik országban van, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a háziállatokból nyert terméknek a kérdéses harmadik országbeli állatból kell származnia vagy annak az ottani szabad forgalom követelményeit ki kell elégítenie.

122. cikk

A 121. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket nem vetették alá semmilyen más kezelésnek, mint ami azok betakarítását vagy előállítását rendes körülmények között követi.

123. cikk

A mentesség csak a kérdéses harmadik országba a mezőgazdasági termelő vagy megbízottja által bevitt termékekre adható meg.

IV. CÍM

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL HARMADIK ORSZÁGOKBAN FEKVŐ BIRTOKOKON VALÓ FELHASZNÁLÁSRA EXPORTÁLT VETŐMAGOK

124. cikk

A Közösség vámterületével szomszédos harmadik országban fekvő birtokon olyan személyek által felhasznált vetőmagokat, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a kérdéses harmadik országgal közvetlenül szomszédos említett vámterületen van, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

125. cikk

A 124. cikkben hivatkozott mentesség a vetőmagok olyan mennyiségére korlátozódik, amely a birtok működtetéséhez szükséges.

A mentesség csak a Közösség vámterületéről a mezőgazdasági termelő által vagy a megbízásából közvetlenül exportált vetőmagokra adható meg.

V. CÍM

ÁLLATOK SZÁMÁRA AZ EXPORTÁLÁSUK IDEJE ALATT SZÜKSÉGES ABRAK ÉS TAKARMÁNYOK

126. cikk

Bármilyen fajtájú abrakot és takarmányt, amelyeket az állatoknak a Közösség vámterületéről harmadik országba történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

127. cikk

(1) A (2) bekezdéstől függően, az I. fejezet rendelkezései alkalmazandóak mind a közvetlenül harmadik országokból bejövő, a szabad forgalomba kerülés céljával bevallott árucikkekre, mind a szabad forgalomba kerülés céljával azután bevallott árucikkekre, amelyek más vámeljárás alá estek.

(2) Azokat az eseteket, amelyekben a szabad forgalomba kerülés céljával azután bevallott árucikkek nem engedhetők be vámmentesen, melyeket más vámeljárás alá estek, a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban határozzák meg.

128. cikk

Ahol az importvámok alóli mentesség ahhoz a feltételhez kötött, hogy a címzett különleges módon használja az árucikket, csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságai adhatják meg ezt a mentességet, amelynek a területén az említett árucikket ilyen módon használni kell.

129. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a szabad forgalomba helyezett árucikkeket, amennyiben az importvámok alóli mentességet azzal a feltétellel adták meg, hogy a címzett azokat különleges módon használja, ne használhassák más célokra a vonatkozó importvámok megfizetése nélkül, kivéve ha az ilyen eltérő használat összhangban van az ebben a rendeletben szabályozott feltételekkel.

130. cikk

Ha ugyanaz a személy egyidejűleg teljesíti az import- vagy exportvámok alóli mentesség megadásához szükséges feltételeket ennek a rendeletnek különböző rendelkezései alapján, a kérdéses rendelkezések egyidejűleg alkalmazandóak.

131. cikk

Ha ez a rendelet úgy rendelkezik, hogy a mentesség megadása bizonyos feltételek teljesítésétől függ, az érintett személy az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ezeknek a feltételeknek eleget tett.

132. cikk

Abban az esetben, ha a vámmentes importot vagy exportot egy ECU-ben meghatározott összeg keretén belül adták meg, a tagállamok a beérkezett összeget felfelé vagy lefelé kerekíthetik az összeg nemzeti fizetőeszközre való átszámításakor.

A tagállamok módosítás nélkül fenntarthatják az ECU-ben meghatározott összeg nemzeti fizetőeszközre történő átváltási értékét, ha az európai elszámolási egységet (EUA) a vám szférában elfogadott jogszabályokra alkalmazó 1978. november 23-i 2779/78/EGK tanácsi rendelet [4] 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében hivatkozott éves kiigazítás idején ennek az összegnek az átszámítása az előző bekezdésben hivatkozott kerekítés előtt a nemzeti fizetőeszközben kifejezett átváltási érték 5 %-ánál kisebb eltéréshez vezet.

133. cikk

(1) E rendelet ellenében is biztosítják a tagállamok a következő mentességeket:

a) mentesség az 1961. április 18-i, a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény alapján, az 1963. április 24-i, a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény vagy más konzuli egyezmények alapján, vagy az 1969. december 16-i, a különleges küldetésekről szóló New Yorki Egyezmény alapján;

b) mentesség nemzetközi megállapodások vagy székhely-megállapodások értelmében nyújtott szokásos kiváltságok alapján, amely megállapodásoknak vagy egy harmadik ország, vagy egy nemzetközi szervezet a szerződő fele, beleértve a nemzetközi találkozók alkalmából megadott mentességet is;

c) mentesség az összes tagállam által megkötött és kulturális vagy tudományos intézetet vagy szervezetet a nemzetközi jog alapján létrehozó nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

d) mentesség a harmadik országokkal kötött kulturális, tudományos vagy műszaki együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

e) különleges mentesség, melyet harmadik országokkal kötött és a személyek vagy a környezet védelmére vonatkozó közös intézkedésekről rendelkező megállapodások alapján vezettek be;

f) különleges mentesség, amelyet a szomszédos harmadik országokkal kötött, a kérdéses országokkal folytatott határ menti kereskedelem természetével indokolt megállapodások alapján vezettek be.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák alá nem eső és mentesség megadásáról rendelkező nemzetközi egyezményhez egy tagállam csatlakozni szándékozik, ez a tagállam kérést nyújt be a Bizottsághoz az ilyen mentesség alkalmazása érdekében, ellátva a Bizottságot az összes szükséges információval.

Az ilyen kérés alapján hozott határozat a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében szabályozott eljárással összhangban kerül elfogadásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott információ szolgáltatása nem kötelező, amennyiben a kérdéses nemzetközi egyezmény olyan mentesség megadásáról rendelkezik, amely nem haladja meg a közösségi jogban meghatározott korlátozásokat.

134. cikk

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a vámügyi rendelkezésekről, amelyeket az ennek a rendeletnek a hatálybalépése után kötött, a 133. cikk (1) bekezdésének b), c), d), e) és f) pontjában, valamint (3) bekezdésében hivatkozott típusú nemzetközi egyezmények és megállapodások tartalmaznak.

(2) A Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz azoknak az egyezményeknek és megállapodásoknak a szövegét, melyekről az (1) bekezdéssel összhangban értesítést kapott.

135. cikk

Ennek a rendeletnek a rendelkezései nem zárják ki, hogy:

a) Görögország megtartsa az Athosz-hegynek adományozott különleges státust, amelyet a görög alkotmány 105. cikke garantál;

b) Franciaország megtartsa a közötte és Andorra közötti, 1867. november 22-i és 23-i egyezményből eredő mentességet.

136. cikk

(1) A kérdéses területeken történő közösségi rendelkezések megalkotásáig a tagállamok különleges mentességet adhatnak:

a) nemzetközi megállapodások alapján a területükön állomásozó fegyveres erők részére, amelyek nem az illető tagállam zászlaja alatt teljesítenek szolgálatot;

b) kölcsönösségen alapuló kétoldalú megállapodások alapján harmadik országok légitársaságai részére.

(2) A kérdéses területen történő közösségi rendelkezés megalkotásáig ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok megtartsák az alábbiaknak adott mentességet:

a) kereskedelmi tengerészetnél szolgálatot teljesítő tengerészeknek;

b) foglalkozásuk folytán a Közösség vámterületén kívüli legalább hat hónapos állandó tartózkodás után az országukba hazatérő dolgozóknak.

137. cikk

(1) A kérdéses területen történő közösségi rendelkezések megalkotásáig, a tagállamok az orvosi kutatásban, orvosi diagnózisok megállapításában vagy orvosi kezelések végzésében használt műszerek és készülékek importja vonatkozásában különleges mentességet nyújthatnak.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség olyan műszerekre és készülékekre korlátozódik, amelyeket a tagállamokban az illetékes hatóságok által az ilyen cikkek vámmentes átvételére jóváhagyott egészségügyi hatóságoknak, kórházi osztályoknak vagy kutatóintézeteknek adományoztak, vagy amelyeket teljes mértékben jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek által vagy önkéntes hozzájárulásokból képzett alapokból egészségügyi hatóságok, kórházak vagy kutatóintézetek szerezték be, mindig feltéve, hogy megállapítható:

a) hogy helyettesítő műszereket és készülékeket a Közösségben nem gyártanak;

b) hogy a kérdéses műszerek vagy készülékek adományozása nem rejt semmilyen kereskedelmi szándékot az adományozó részéről.

(3) A mentesség a következőkre is alkalmazandó:

a) a kimondottan műszerekhez vagy készülékekhez alkalmas tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket vagy tartozékokat az ilyen műszerekkel és készülékekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, feltéve hogy azokat azonosíthatóan azokhoz a műszerekhez vagy készülékekhez szánták, amelyeket előzőleg vámmentesen engedtek be;

b) a műszerek vagy készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez, kalibrálásához vagy javításához használt szerszámokra, feltéve hogy ezeket a szerszámokat az ilyen műszerekkel és készülékekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, feltéve hogy azokat azonosíthatóan a meghatározott műszerekhez vagy készülékekhez szánták, amelyeket előzőleg vámmentesen engedtek be.

138. cikk

A 137. cikkben hivatkozott mentesség alkalmazásában a tagállamok a következőképpen járnak el:

a) Amikor egy tagállam illetékes hatósága a 137. cikk (1) bekezdésében meghatározott készülék vagy műszer vámmentes beengedését tervezi, konzultál a többi tagállammal.

b) Ha a megkereső hatóság két hónapon belül nem kap választ, úgy tekinti, hogy olyan műszereket vagy készülékeket, amelyek egyenértékűek azokkal, amelyek a mentesség iránti kérelem tárgyát képezik, nem gyártanak a megkeresett tagállamokban, és ezeknek a tagállamoknak nincs észrevételük a művelet lehetséges kereskedelmi jellegéről.

c) Amennyiben a két hónapos időszak nem bizonyul elegendőnek a megkeresett hatóságnak, ez utóbbi tájékoztatja a megkereső hatóságot, és egyúttal megállapítja azt az időszakot, amelyen belül a végleges válasza várható. Az ilyen időszak mindazonáltal nem haladhatja meg a két hónapot.

d) Ha az a)-c) pontokban hivatkozott konzultációs eljárás végén a megkereső hatóság úgy találja, hogy a 137. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában hivatkozott feltételek teljesültek, és egyik tagállam sem állította, hogy az ügy különleges fontossággal bír ipari érdekei szempontjából, vagy nem szolgáltat semmilyen, a kereskedelmi körökből származó aggodalomra okot, megadja a mentességet. Ellenkező esetben elutasítja azt.

e) Minden tagállam egy jegyzéket küld a Bizottság részére azokról a műszerekről, készülékekről, tartalék alkatrészekről, alkotóelemekről, tartozékokról és szerszámokról, amelyek vámértéke több mint 3000 ECU, és amelyeknek a vámmentes importját engedélyezte. Ezt a jegyzéket minden év első felében megküldik, és az tartalmazza azokat az érintett tételeket, amelyek alkalmat szolgáltattak az előző év folyamán a vámmentes beengedésük engedélyezésére.

A Bizottság ezeket a jegyzékeket megküldi a tagállamok részére.

f) A Bizottság 1986. július 1-je előtt jelentést készít a Tanács részére, az általa szükségesnek tartott módosítási javaslatokkal együtt.

139. cikk

Ennek a rendeletnek az alkalmazása nem érinti az alábbiakat:

a) az 1976. március 25-i 754/76/EGK tanácsi rendelet [5] a Közösség vámterületére visszaküldött árucikkekre alkalmazandó vámkezelésről;

b) a vízi járművek, repülőgépek és nemzetközi vonatok raktáraira vonatkozó hatályos rendelkezések;

c) az egyéb közösségi jogi aktusok által bevezetett mentességről szóló rendelkezések.

140. cikk

(1) Ennek a rendeletnek a hatálybalépésekor a következők kerülnek hatályon kívül helyezésre:

a) a legutóbb a 3313/81/EGK rendelettel [6] módosított 1969. július 23-i 1544/69/EGK tanácsi rendelet [7] az utasok személypoggyászában található árucikkekre alkalmazandó vámtarifa kezeléséről;

b) az 1974. június 4-i 1410/74/EGK tanácsi rendelet [8] az egy vagy több tagállam területén bekövetkezett katasztrófa esetén szabad forgalomba importált árucikkekre alkalmazandó vámtarifa kezeléséről;

c) az 1975. július 10-i 1818/75/EGK tanácsi rendelet [9] az utasok személyi poggyászában található mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukból származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó mezőgazdasági lefölözésről, kiegyenlítő összegekről és egyéb import terhekről;

d) a legutóbb a 608/82/EGK rendelettel [10] módosított 1798/75/EGK tanácsi rendelet;

e) az 1976. július 22-i 1990/76/EGK tanácsi rendelet [11] a tesztelés céljára importált árucikkekre alkalmazandó vámkezelésről;

f) az 3313/81/EGK rendelettel [12] módosított 1978. december 19-i 3060/78/EGK tanácsi rendelet [13], amely kivételt biztosít az importvámok alól a harmadik országokban feladott, nem kereskedelmi jellegű kis küldeményekben található árucikkekre;

g) az 1979. május 8-i 1028/79/EGK tanácsi rendelet [14] az árucikkeknek a fogyatékos személyek részére a közös vámtarifa vámtételei alól mentesen történő importálásáról.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt rendeletekre való hivatkozások ennek a rendeletnek a hivatkozásaiként értelmezendőek.

141. cikk

(1) A vámmentes intézkedésekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a "bizottság") kerül felállításra, amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke pedig a Bizottság egy képviselője.

(2) A bizottság állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

142. cikk

A bizottság megvizsgálja az ennek a rendeletnek a végrehajtására vonatkozó olyan ügyeket, amelyeket az elnöke elé terjeszt, akár saját kezdeményezésére, akár a tagállamok képviselőinek a kérésére.

143. cikk

(1) Az ennek a rendeletnek a végrehajtásához szükséges intézkedések a következő címek és cikkek kivételével:

- I. fejezet, V., XIV., XIX., XXII., XXIII., XXV., XXVI., XXVIII. és XXIX. címek;

- II. fejezet, II., IV. és V. címek;

- III. fejezet, 133. cikk (1) bekezdése és 135. cikk,

a (2) és (3) bekezdésben megállapított eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

(2) A Bizottság képviselője benyújtja a bizottsághoz azoknak az intézkedéseknek tervezetét, amelyeket meg kell tenni. A bizottság véleményt alkot a tervezetről az elnök által az ügy sürgősségére való tekintettel megjelölt határidőn belül. A véleményeket 45 szavazatból álló többséggel hozzák meg, a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon súlyozzák. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) Amennyiben az előterjesztett intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, azokat a Bizottság elfogadja.

b) Amennyiben az előterjesztett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az nem terjesztett elő a véleményt, a Bizottság késedelem nélkül benyújtja a Tanácshoz azokra az intézkedésekre vonatkozó javaslatát, amelyeket meg kell tenni.

A Tanács minősített többséggel jár el.

c) Ha a javaslat Tanácshoz történt benyújtásától számított három hónapon belül a Tanács nem jár el, a javasolt intézkedéseket a Bizottság elfogadja.

144. cikk

Az 1798/75/EGK rendelet 7. cikkében szabályozott bizottságra a következő rendeletekben történő hivatkozás helyébe az ennek a rendeletnek a 141. cikkében szabályozott bizottságra történő hivatkozás lép:

a) a 754/76/EGK rendelet 15. cikke;

b) az import vagy exportvámok visszafizetéséről vagy elengedéséről szóló, 1979. július 2-i 1430/79/EGK tanácsi rendelet [15] 25. cikke;

c) az olyan import vagy exportvámok vámkezelés utáni beszedéséről szóló, 1979. július 24-i 1697/79/EGK tanácsi rendelet [16] 10. cikke, amelyeket az ilyen vámok megfizetési kötelezettségét eredményező vámeljárás alá vont árucikkek vonatkozásában az annak megfizetésére kötelezett személytől még nem követeltek meg.

145. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1984. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1983. március 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Ertl

[1] HL C 4., 1980.1.7., 59. o.

[2] HL C 72., 1980.3.24., 20. o.

[3] HL L 184., 1975.7.15., 1.o.

[4] HL L 333., 1978.11.30., 5. o.

[5] HL L 89., 1976.4.2., 1. o.

[6] HL L 334., 1981.11.21., 1. o.

[7] HL L 191., 1969.8.5., 1. o.

[8] HL L 150., 1974.6.7., 4. o.

[9] HL L 185., 1975.7.16., 3. o.

[10] HL L 74., 1982.3.18., 4. o.

[11] HL L 219., 1976.8.12., 14. o.

[12] HL L 334., 1981.11.21., 1. o.

[13] HL L 366., 1978.12.28., 1. o.

[14] HL L 134., 1979.5.31., 8. o.

[15] HL L 175., 1979.7.12., 1. o.

[16] HL L 197., 1979.8.3., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A. Könyvek, kiadványok, dokumentumok

Közös vámtarifaszám | Leírás |

37.05 | Lemezek, perforálatlan film és perforált film (a mozifilm kivételével), exponált és előhívott, negatív vagy pozitív: ex A.Könyvek, gyermekképeskönyvek, rajzoló- vagy kifestőkönyvek, iskolai gyakorlókönyvek (munkafüzetek), keresztrejtvénykönyvek, újságok és folyóiratok, nem kereskedelmi jellegű és különálló illusztrációkkal kísért nyomtatott dokumentumok vagy jelentések, nyomtatott oldalak és sokszorosító kefelevonatok mikrofilmjei könyvek előállításáhozex B.Sokszorosítófilmek könyvek előállításához |

49.03 | Képeskönyvek és kifestők gyermekek számára |

49.11 | Egyéb nyomtatott anyagok, beleértve a nyomtatott képeket és fényképeket is: ex B.Egyéb:Különálló illusztrációk, nyomtatott oldalak és sokszorosító kefelevonatok, amelyeket könyvek előállításához használnak, beleértve az ilyen cikkek mikrokópiáit isKönyvek, gyermekképeskönyvek, rajzoló- vagy kifestőkönyvek, iskolai gyakorlókönyvek munkafüzetek, keresztrejtvénykönyvek, újságok és folyóiratok, nem kereskedelmi jellegű dokumentumok vagy jelentések mikrokópiáiKönyvek és kiadványok katalógusai, amely könyveket és kiadványokat az Európai Közösségek területén kívül letelepedett kiadók vagy könyvkereskedők kínálják eladásraFilmek, felvételek vagy egyéb oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok katalógusaiTérképek, grafikonok és diagramok, amelyek a tudományok olyan területeinek érdeklődési körébe esnek, mint a geológia, állattan, botanika, ásványtan, őslénytan, régészet, néprajz, meteorológia, klimatológia és geofizika, valamint meteorológiai és geofizikai diagramokTurizmust reklámozó poszterek és turisztikai kiadványok, brosúrák, útikönyvek, menetrendek, röpiratok és hasonló kiadványok; akár illusztrálva, akár nem, beleértve a magánérdekből kiadott anyagokat is, amelyeket a közönségnek az Európai Közösségek területén kívülre történő utazásának ösztönzésére terveztek, beleértve az ilyen cikkek mikrokópiáit isKiadványok, amelyeket a közönségnek az Európai Közösségek területén kívülre történő utazásának ösztönzésére terveztek, beleértve az ilyen cikkek mikrokópiáit isÉpítészeti, ipari vagy műszaki tervek és tervrajzok, valamint azok sokszorosított változataiBibliográfiai tájékoztató anyagok ingyenes szétosztásra |

ex 90.21 | Kizárólag szemléltetés céljára tervezett (például az oktatásban vagy kiállításon), más célra nem megfelelő eszközök, segédeszközök vagy modellek: Térképek és grafikonok, amely a tudományok olyan területeinek érdeklődési körét segíti, mint a geológia, állattan, botanika, ásványtan, őslénytan, régészet, néprajz, meteorológia, klimatológia és geofizika, valamint meteorológiai és geofizikai diagramok |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A. Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok.

Közös vámtarifaszám | Leírás | Kedvezményezett intézmény vagy szervezet |

37.04 | Fényérzékennyé tett lemezek és filmek, exponált, de nem előhívott, negatív vagy pozitív: A.Mozifilm:ex II.Egyéb oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű pozitívok | Az összes olyan szervezet (beleértve a rádióműsor-szóró és televíziós szervezeteket is), intézmények vagy társulás, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai az ilyen árucikkek vámmentes behozatalára jóváhagytak |

ex 37.05 | Lemezek, perforálatlan és perforált filmek (kivéve a mozifilmeket), exponált és előhívott, negatív vagy pozitív, oktatási, tudományos vagy kulturális jellegűek |

37.07 | Mozifilm, exponált és előhívott, akár tartalmaz hangsávot, akár nem, vagy csak hangsávból áll, negatív vagy pozitív: B. II.Egyéb pozitívok:ex a)Híradók (hangsávval vagy anélkül), amelyek az importálás idején értékes, friss hírek eseményeit ábrázolják, és amelyeket az egyes tárgyak két kópiájának keretén belül importáltak, másolat készítése céljábólex b)Egyéb:Archív filmanyagok (hangsávval vagy anélkül), amelyeket filmhíradókkal kapcsolatos felhasználásra szántakSzórakoztató filmek, amelyek különösen gyermekek és fiatalok számára alkalmasakEgyéb oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű filmek |

49.11 | Egyéb nyomtatott anyagok, beleértve a nyomtatott képeket és fényképeket is: ex B)Egyéb:Mikrokártyák vagy egyéb információtároló anyagok, amelyek a számítógépesített információ és dokumentációs szolgáltatásban szükségesek, oktatási, tudományos vagy kulturális jelleggelFali grafikonok, melyeket kizárólag bemutatásra és oktatásra szántak |

ex 90.21 | Műszerek, készülékek vagy modellek, amelyeket kizárólag bemutatásra szántak (például oktatásban vagy kiállításon), és más felhasználásra nem alkalmasak: Minták, modellek és oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű fali grafikonok, amelyeket kizárólag bemutatásra és oktatásra szántakMakettek vagy elvont elképzelések vizuális megjelenítői, mint például molekulaszerkezetek vagy matematikai képletek |

92.12 | Hanglemezek és egyéb hang- vagy hasonló felvételek, anyaminták hangfelvételek előállításához, előkészített felhasználatlan hangfelvételi anyagok, mechanikus hangrögzítésre alkalmas film, letörölt magnetofonszalagok, huzalok, csíkok és hasonló fajtájú cikkek, amelyeket általában hang vagy hasonlók rögzítésére használnak: ex B.Rögzített:Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegűek |

Különféle | Hologramok lézervetítéshezMultimédia-készletekAnyagok programozott utasításokhoz, beleértve a megfelelő nyomtatott anyagokkal készlet formájába foglalt anyagokat is |

B. Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű gyűjteményi tárgyak és műtárgyak

Közös vámtarifaszám | Leírás | Kedvezményezett intézmény vagy szervezet |

Különféle | Gyűjteményi tárgyak és műtárgyak, amelyeket nem eladásra szántak | Galériák, múzeumok és más intézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai az ilyen árucikkek vámmentes behozatalára jóváhagytak |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Közös vámtarifaszám | Leírás |

49.11 | Egyéb nyomtatott anyagok, beleértve a nyomtatott képeket és fényképeket is: ex B.Egyéb, domborítva nyomtatott, vakok és gyengén látók számára |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

Közös vámtarifaszám | Leírás |

48.01 | Papír és karton (beleértve a cellulózvattát is), tekercsben vagy lapokban: ex F.Egyéb:Braille-papír |

48.15 | Egyéb papír és karton, felhasználásra vagy formára vágva: ex B.Egyéb:Braille-papír |

ex 66.02 | Sétálóbotok (beleértve a hegymászó botokat és botszékeket is), sétabotok, ostorok, ostornyelek és hasonlók: Fehér sétabotok vakok és gyengén látók számára |

84.51 | Írógépek a számológép-mechanikát is magukba foglaló írógépek, számlaíró gépek kivételével: ex A.Írógépek:Átalakítva vakok és gyengén látók számára |

ex 84.53 | Automatikus adatfeldolgozó gépek és azok egységei, mágneses vagy optikai olvasók, adatokat kódolt formájú adathordozóra átíró gépek és az ilyen adatokat feldolgozó gépek, amelyek máshol nincsenek meghatározva vagy felsorolva: Braille-írás és vakok és gyengén látók számára rögzített anyagok mechanikus létrehozására alkalmas berendezések |

ex 90.13 | Optikai készülékek és műszerek (nem beleértve a világítókészülékeket a fényszórók és a pontfénylámpák kivételével, amelyek nem esnek ennek a fejezetnek más vámtarifaszáma alá), lézerek a lézerdiódák kivételével: Televíziónagyítók vakok és csökkent látásúak részére |

90.19 | Ortopéd készülékek, sebészeti övek, sérvkötők és hasonlók; sínek és egyéb, töréseket rögzítő készülékek, művégtagok, üvegszemek, műfogak és a test más mesterséges részei, hallásjavítók és egyéb készülékek, amelyeket a testen viselnek vagy hordanak, vagy a testbe beültetnek fogyatékosság vagy korlátozott képesség ellensúlyozására: ex B. II.Egyéb:Elektronikus tájoló és akadályérzékelő készülékek vakok és csökkent látásúak részére |

ex 90.21 | Műszerek, készülékek vagy modellek, amelyeket kizárólag szemléltetési célokra szántak (például az oktatásban vagy kiállításokon, és amelyek más felhasználásra nem alkalmasak): Tanítási segédeszközök és készülékek, melyeket kimondottan vakok és csökkent látásúak részére terveztek |

ex 91.01 | Zsebórák, karórák és egyéb órák, beleértve a stopperórákat is: Braille-órák, kivéve a nemesfém tokozásúakat |

92.11 | Gramofonok, diktafonok és egyéb hangrögzítők vagy hangvisszajátszók, beleértve a lemezjátszókat és magnetofonkészülékeket is, hangszedőkkel vagy azok nélkül, televíziós kép- és hangrögzítők vagy visszajátszók: ex A. II.Hangvisszajátszók:Lemezjátszók és magnetofonkazetta-lejátszók, amelyeket kimondottan vakok és csökkent látásúak részére terveztek |

92.12 | Hanglemezek és egyéb hang- vagy hasonló felvételek, anyaformák hangfelvételek előállításához, előkészített felhasználatlan hangfelvételi anyagok, mechanikus hangrögzítésre alkalmas film, letörölt magnetofonszalagok, huzalok, csíkok és hasonló fajtájú cikkek, amelyeket általában hang vagy hasonlók rögzítésére használnak: ex B. II. a)2.Egyéb:Beszélő könyvekb) 2.Egyéb:Beszélő könyvekMagnetofonszalagok és kazetták Braille-írás és beszélő könyvek előállításához |

97.04 | Berendezések társasjátékokhoz, asztali és ügyességi játékokhoz felnőttek és gyermekek részére (beleértve a biliárdasztalokat és tivolijáték-asztalokat, valamint az asztalitenisz-kellékeket is): ex C.Egyéb:Asztali játékok és kellékek, amelyeket kimondottan vakok és csökkent látásúak részére terveztekElektronikus olvasógépek vakok és csökkent látásúak részéreMinden egyéb cikk, amelyeket kimondottan vakok és csökkent látásúak oktatása, tudományos vagy kulturális fejlődése céljából terveztek |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983R0918 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983R0918&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére