31983R0918[1]

A Tanács 918/83/EGK rendelete (1983. március 28.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

A TANÁCS 918/83/EGK RENDELETE

(1983. március 28.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 28., 43. és 235. cikkeire,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a szerződés rendelkezéseivel összhangban elfogadott meghatározott eltérési intézkedés hiányában a közös vámtarifa vámtételei alkalmazandók a Közösségbe importált összes árucikkre; mivel ugyanez áll a mezőgazdasági lefölözések és minden más importteher esetében, amelyek a közös mezőgazdasági politika keretében vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések keretében kerültek meghatározásra;

mivel, mindazonáltal, bizonyos jól meghatározott körülmények közötti különleges feltételek következtében, melyek alapján az árucikkeket importálják, hiányzik a gazdaság szokásos védelmének az igénye, az ilyen adóztatás nem indokolt;

mivel kívánatos, hogy ilyen körülmények között intézkedéseket kell tenni - ahogy a vámszabályok legtöbb rendszerében ez hagyományosan megtörtént -, hogy lehetővé tegyék az árucikkek vonatkozásában a rendes körülmények között kivethető importvámok alkalmazása alóli mentességet;

mivel az ilyen mentesítő rendelkezések többoldalú nemzetközi egyezmények eredményei is lehetnek, melyeknek minden vagy egyes tagállamok a szerződő felei; mivel, míg a Közösségnek alkalmaznia kell az ilyen egyezményeket, ez előre feltételezi a tervezett vámok alóli mentességre vonatkozó közösségi szabályok bevezetését a vámunió követelményeivel összhangban, hogy kiküszöbölje az ezekben az egyezményekben foglalt mentességek alkalmazásának céljaiban, hatályában és feltételeiben mutatkozó különbségeket, és lehetővé tegye az érintettek számára, hogy ugyanazokat az előnyöket élvezzék az egész Közösségben;

mivel a tagállamokban jelenleg alkalmazott bizonyos mentességek harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött egyedi egyezményekből erednek; mivel az ilyen egyezmények célja adott, és csak az aláíró tagállamokat érintik; mivel nem látszik szükségesnek közösségi szinten meghatározni az ilyen mentességeket lehetővé tevő feltételeket, hanem elegendőnek tűnik egyszerűen felhatalmazni a kérdéses tagállamokat, hogy ahol szükséges, megadják ezeket a mentességeket az erre a célra létrehozott megfelelő eljárás segítségével;

mivel a közös agrárpolitika végrehajtása azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között exportvámok vethetők ki némely árucikkre; mivel ezért szükséges meghatározni közösségi szinten azokat az eseteket, melyekben az ilyen vámok alól mentesség adható;

mivel a Tanács már számos vámmentességet érintő rendeletet fogadott el, és kívánatosnak tűnik, a mentességek egységes, átfogó közösségi rendszerének a létrehozása szándékával, ezeknek az egyedi rendeleteknek a rendelkezéseit ebben a rendeletben egyesíteni, és hivatalosan hatályon kívül helyezni a korábbi jogi aktusokat;

mivel, a jogi átláthatóság érdekében, azoknak a közösségi jogi aktusoknak a rendelkezéseit, amelyek bizonyos mentességi intézkedéseket tartalmaznak, és amelyeket ez a rendelet nem érint, fel kell sorolni;

mivel ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok olyan import- vagy exporttilalmakat vagy korlátozásokat alkalmazzanak, melyek a közerkölcs, közrend vagy közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme, a művészeti, történelmi vagy régészeti értékeket hordozó nemzeti kincsek megóvása, vagy az ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokoltak;

mivel, tekintettel az ECU-ben rögzített összegek keretén belül megadott mentességekre, az ilyen összegeknek a nemzeti pénznemekre történő átváltási szabályait ki kell dolgozni;

mivel biztosítani kell e rendelet rendelkezéseinek egységes alkalmazását, és ennélfogva közösségi eljárást kell meghatározni a végrehajtási intézkedések alkalmas időben történő elfogadásához; mivel egy bizottságot kell ezért felállítani, amely szoros és hatékony együttműködés megszervezését teszi lehetővé a tagállamok és a Bizottság között ezen a területen, hogy az 1975. július 10-i, az oktatási, tudományos és kulturális anyagoknak a közös vámtarifa vámjai alól mentes importálásáról szóló 1798/75/EGK tanácsi rendelettel ( 3 ) létrehozott Vámmentes Intézkedések Bizottsága helyébe lépjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet felsorolja azokat az eseteket, amelyekben különleges körülmények miatt az import- és exportvámok, valamint az EK-Szerződés 133. cikke alapján elfogadott intézkedések alól mentességet kell adni, amikor az árukat szabad forgalomba bocsátják vagy a Közösség vámterületéről exportálják.

(2) Ennek a rendeletnek az alkalmazásában:

a) az "importvámok" a vámokat és azokkal azonos hatású díjakat jelenti, valamint a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb importterheket is jelenti, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

b) az "exportvámok" a mezőgazdasági lefölözéseket és egyéb exportterheket jelenti, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

c) a "személyes vagyontárgy" bármely, az érintett személyek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti.

A következők különösen a "személyes vagyontárgy" körébe tartoznak:

- háztartási célú ingóságok,

- kerékpárok és motorkerékpárok, magángépjárművek és azok pótkocsijai, kempinglakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.

A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a "személyes vagyontárgyak" körébe tartoznak. Nem tüntethetők fel személyes vagyontárgyként, jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva olyan árucikkek, melyeket kereskedelmi céllal importálnak;

d) a "háztartási célú ingóságok" az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik;

e) az "alkoholtartalmú termékek" a Kombinált Nómenklatúra 2203-2208 vámtarifaszámai alá eső termékeket (sör, bor, bor- vagy alkoholalapú aperitif italok, konyak, likőrök vagy szeszes italok stb.) jelenti.

(3) Amennyiben ez a rendelet másképp nem rendelkezik, az I. fejezet alkalmazása során, a harmadik ország fogalmába beletartoznak a tagállamok területének azok a részei is, amelyeket a 2151/84/EGK rendelet ( 4 ) a Közösség vámterületéből kizárt.

I. FEJEZET

IMPORTVÁM ALÓLI MENTESSÉG

I. CÍM

LAKÓHELYÜKET HARMADIK ORSZÁGBÓL A KÖZÖSSÉGBE ÁTHELYEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYES VAGYONTÁRGYAK

2. cikk

A 3-10. cikkektől függően, a személyes vagyontárgyakat, amelyeket a lakóhelyüket harmadik országból a Közösség vámterületére áthelyező természetes személyek importálnak, importvámoktól mentesen engedik be.

3. cikk

A mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely:

a) a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában van, és nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi lakóhelyén legalább hat hónapig használt, azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási harmadik országban megszűnik a lakóhelye;

b) ugyanazt a célt szolgálja az új lakóhelyén.

Ezenfelül, a tagállamok ahhoz a feltételhez köthetik a mentességet, hogy az ilyen vagyontárgy vonatkozásában akár a származási országban, akár a feladási országban a rendes körülmények között kivethető vám- és/vagy adóterheknek eleget tettek.

4. cikk

A mentesség csak olyan személynek adható meg, akinek a lakóhelye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületen kívül volt.

Mindazonáltal, az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az első bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületen kívül lakjon.

5. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány és dohánytermékek;

c) kereskedelmi szállítóeszközök;

d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit.

6. cikk

Különleges esetek kivételével, a mentesség csak az érintett személy által a Közösség vámterületén a letelepedéstől számított 12 hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgy vonatkozásában adható meg.

A személyes vagyontárgyak szabad forgalomba bocsátása több elkülönített szállítmányban lehetséges, az előző bekezdésben hivatkozott időszakon belül.

7. cikk

(1) Amíg a 12 hónap el nem telt attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomba bocsátást elfogadták, a vámmentesen beengedett személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett személyes vagyontárgyra vonatkozó importvámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában a tulajdon típusa alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

8. cikk

(1) A 6. cikk első bekezdése alóli eltérés útján mentesség adható a szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában, mielőtt az érintett személy letelepszik a lakóhelyén a Közösség vámterületén belül, feltéve hogy vállalja azt, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a lakóhelyén. Az ilyen kötelezettségvállalás biztosítékkal jár, amelynek formáját és összegét az illetékes hatóságok állapítják meg.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazásra kerülnek, a 3. cikk a) pontjában előírt időszakot attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták a Közösség vámterületére.

9. cikk

(1) Amennyiben az érintett személy foglalkozással kapcsolatos kötelezettségek miatt hagyta el a harmadik országot, ahol lakóhellyel rendelkezett, anélkül hogy ezzel egy időben letelepedett volna lakóhelyén, a Közösség vámterületén, jóllehet az a végső szándéka, hogy ezt megtegye, az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak annak a személyes vagyontárgynak a vámmentes behozatalára, amit az érintett személy ebből a célból átszállít az említett területre.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott személyes vagyontárgy vámmentes behozatala a 2-7. cikkekben leírt feltételeknek megfelelően lehetséges, azzal a feltétellel, hogy:

a) a 3. cikk a) pontjában és a 6. cikk első bekezdésében előírt időszakokat attól a naptól számítják, amikor a személyes vagyontárgyat behozták a Közösség vámterületére;

b) a 7. cikk (1) bekezdésében előírt időszakot attól a naptól számítják, amikor az érintett személy ténylegesen letelepedett lakóhelyén a Közösség vámterületén belül.

(3) A vámmentes behozatal feltétele továbbá, hogy az érintett személy kötelezettséget vállaljon arra, hogy ténylegesen letelepszik lakóhelyén, a Közösség vámterületén az illetékes hatóságok által a körülmények figyelembevételével megállapított időszakon belül. A hatóságok előírhatják, a kötelezettségvállalás jeléül, biztosíték adását, az általuk meghatározott formában és összegben.

10. cikk

Az illetékes hatóságok a 3. cikk a) és b) pontjai, az 5. cikk c) és d) pontjai, valamint a 7. cikkektől eltérést engedhetnek, ha egy személynek a lakóhelyét harmadik országból kivételes politikai körülmények miatt kell áthelyeznie a Közösség vámterületére.

II. CÍM

HÁZASSÁG ALKALMÁBÓL IMPORTÁLT ÁRUCIKKEK

11. cikk

(1) A 12-15. cikkektől függően, a kelengye és háztartási célú ingóságok, akár újak, akár nem, amelyek a lakóhelyét harmadik országból házasságkötés alkalmából a Közösség vámterületére áthelyező személy tulajdonában vannak, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az ugyanilyen feltételek alá tartozó, házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékokat, amelyeket az (1) bekezdésben előírt feltételeket teljesítő személy kap olyan személytől, akinek az lakóhelye harmadik országban van, szintén importvámoktól mentesen hozhatóak be. Azonban, a vámmentesen behozható egyes ajándékok értéke nem haladhatja meg az 1 000 ECU-t.

12. cikk

A 11. cikkben hivatkozott mentesség csak annak a személynek adható meg:

a) akinek a lakóhelye folyamatosan legalább 12 hónapig a Közösség vámterületén kívül volt. Mindazonáltal, e szabály alól eltérési lehetőség adható, feltéve hogy az érintett személynek egyértelműen szándékában állt folyamatosan legalább 12 hónapig a Közösség vámterületén kívül lakni;

b) aki bemutatja a házasságának bizonyítékát.

13. cikk

Nem adható mentesség az alkoholtartalmú termékekre, dohányra és dohánytermékekre.

14. cikk

(1) Kivételes körülményektől eltekintve, a mentességet csak a szabad forgalomba bocsátott árucikkekre lehet megadni:

- két hónapnál nem korábban a házasságkötés kitűzött időpontjánál (ebben az esetben a mentességet megfelelő biztosíték benyújtásához kötik, az illetékes hatóságok által meghatározott formában és összegben), és

- négy hónapnál nem később a házasságkötés időpontjánál.

(2) A 11. cikkben hivatkozott árucikkek szabad forgalomba bocsátása több elkülönített szállítmányban lehetséges, a fenti (1) bekezdésben előírt időszakon belül.

15. cikk

(1) Amíg 12 hónap el nem telik attól az időponttól, amikor a szabad forgalomba való behozatalukat elfogadták, a 11. cikk alapján vámmentesen beengedett árucikkek nem adhatók kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, illetve bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

III. CÍM

ÖRÖKLÉS ÚTJÁN SZERZETT SZEMÉLYES VAGYONTÁRGYAK

16. cikk

(1) A 17-19 cikkektől függően, a Közösség vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személy által öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy behozatala importvámoktól mentesen lehetséges.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "személyes vagyontárgy" az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában hivatkozott összes tulajdont jelenti, ami az elhalálozott vagyonát képezi.

17. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány és dohánytermékek;

c) kereskedelmi szállító eszközök;

d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használható cikkek, kivéve az iparművészet vagy bölcsészettudomány hordozható eszközeit, amelyek az elhalálozott foglalkozása vagy hivatása gyakorlásához voltak szükségesek;

e) nyersanyagok, kész vagy félkész termékek raktárkészlete;

f) a szokásos családi szükségletet meghaladó állatállomány és mezőgazdasági termékek raktárkészlete.

18. cikk

(1) A mentesség csak arra a személyes vagyontárgyra adható meg, amelyet a hagyaték megnyíltának napjától számított legfeljebb két éven belül bocsátottak szabad forgalomba.

Ezt az időtartamot azonban az illetékes hatóságok különleges esetben meghosszabbíthatják.

(2) A személyes vagyontárgy az (1) bekezdésben hivatkozott időtartamon belül több elkülönített szállítmányban importálható.

19. cikk

A 16-18. cikkek megfelelően alkalmazandóak az olyan jogi személy által öröklés útján megszerzett személyes vagyontárgyra, amely nonprofit tevékenységet folytat, és amelyet a Közösség vámterületén alapítottak.

V. CÍM

ELŐÍRT ISKOLAI RUHÁZATOK, ISKOLAI CÉLÚ ANYAGOK ÉS EGYÉB, ISKOLÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ HÁZTARTÁSI CÉLÚ INGÓSÁGOK

25. cikk

(1) Azok az előírt iskolai ruházatok, iskolai célú anyagok és háztartási célú ingóságok, amelyek a Közösség vámterületén tanulmányainak folytatása céljából ott tartózkodásra érkező iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója tanuló szobájának szokásos berendezéséhez és a tanulmányi időszak alatt a személyes használatához szükségesek, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) az "iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója" bármely olyan személyt jelent, aki egy oktatási intézménybe beiratkozott annak érdekében, hogy az abban folyó nappali tagozatos képzésben részt vegyen;

b) az "előírt iskolai ruházat" a fehérneműt vagy háztartási textilneműt, valamint ruhaneműt jelenti, akár újak, akár nem;

c) az "iskolai célú anyagok" az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója által rendes körülmények között a tanulmányai céljára használt tárgyakat és eszközöket (beleértve a számológépeket és írógépeket is) jelenti.

26. cikk

A mentességet iskolai tanévenként legalább egyszer megadják.

VI. CÍM

ELHANYAGOLHATÓ ÉRTÉKŰ KÜLDEMÉNYEK

27. cikk

A 28. cikktől függően bármely küldemény, melyet a címzett részére levél vagy postai csomag formájában adnak fel és elhanyagolható értékű árukat tartalmaz, importvámoktól mentesen hozható be.

"Elhanyagolható értékű áru" olyan tényleges belső értéket képviselő árut jelent, amelynek értéke szállítmányonként nem haladja meg a 150 EUR összértéket.

28. cikk

A mentesség nem alkalmazható a következőkre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) parfümök és kölnivizek;

c) dohány vagy dohánytermékek.

VII. CÍM

MAGÁNSZEMÉLY ÁLTAL MAGÁNSZEMÉLYNEK KÜLDÖTT CSOMAGKÜLDEMÉNYEK

29. cikk

(1) A 30. és 31. cikkektől függően, azok az árucikkek, amelyeket kisebb küldeményekben harmadik országból magánszemély küld egy másik magánszemélynek, aki a Közösség vámterületén él, importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi célú.

Az ebben a bekezdésben előírt mentesség nem alkalmazható a Helgoland szigetéről nem kereskedelmi jellegű kisebb küldeményekben küldött árucikkekre.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a behozott küldemények "nem kereskedelmi célúak", amennyiben:

- alkalmi jellegűek,

- kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgálnak, amelyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek semmilyen kereskedelmi szándékot,

- a feladó a címzettnek bármiféle pénzbeli ellenszolgáltatástól mentesen küldi.

30. cikk

A 29. cikk (1) bekezdésében hivatkozott vámmentesség küldeményenként 45 ECU összértékre vonatkozik, beleértve a 31. cikkben említett áruk értékét is.

Amennyiben az egy küldeménybe tartozó árutételek összértéke meghaladja az első albekezdésben hivatkozott összeget, a mentesség azokra a tételekre vonatkozik, amelyek külön behozatal esetén részesülnének a mentességből; ugyanakkor az egyes áruk értékének megosztása nem megengedett.

31. cikk

A 29. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség küldeményenként az alább felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes:

a) dohányáru:

50 darab cigaretta, vagy

25 darab szivarka (darabonként maximum 3 gramm súlyú szivar), vagy

10 szivar, vagy

50 gramm cigaretta- vagy pipadohány, vagy

a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek;

- a 22 %-ot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italok és párlatok; 80 %-os vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etilalkohol: egy liter, vagy

- párlatok és szeszes italok, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezekhez hasonló italok, amelyeknek alkoholtartalma 22 % vagy kevesebb; pezsgő borok, likőrborok: egy liter, vagy több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség, és

- csendes borok: két liter;

c) parfüm: 50 gramm, vagy

kölnivíz: 0,25 liter.

VIII. CÍM

TEVÉKENYSÉGEKNEK HARMADIK ORSZÁGBÓL A KÖZÖSSÉGBE VALÓ ÁTHELYEZÉSEKOR IMPORTÁLT TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSEK

32. cikk

(1) A tagállamokban az ipar- és kereskedelem politikára vonatkozó, hatályban lévő rendelkezések sérelme nélkül, és a 33-37. cikkektől függően, a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, amelyek tevékenységüket harmadik országban végérvényesen megszüntető és a Közösség vámterületére hasonló tevékenység folytatása céljából költöző vállalkozások tulajdonába tartoznak, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

Ahol az áthelyezett vállalkozás mezőgazdasági üzem, annak állatállománya szintén importvámoktól mentesen hozható be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "vállalkozás" a termelő- vagy szolgáltatóipar független gazdasági egységét jelenti.

33. cikk

A mentesség olyan tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre korlátozódik, amelyek:

a) a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, ténylegesen legalább 12 hónapig használatban voltak a vállalkozásban azt az időpontot megelőzően, amikor a vállalkozás működését megszüntették a harmadik országban, ahonnan a tevékenységeit áthelyezték;

b) ugyanarra a célra szánják használni az áthelyezés után;

c) megfelelnek a kérdéses vállalkozás jellegének és méretének.

34. cikk

Nem adható mentesség azoknak a vállalkozásoknak, amelyek áthelyezése a Közösség vámterületére vállalategyesülés vagy -beolvadás következményeként vagy e célból történik, a Közösség vámterületén alapított vállalkozás által, új tevékenység létrehozása nélkül.

35. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a) közlekedési eszközök, amelyek nem termelő- vagy szolgáltatóipari eszköz jellegűek;

b) emberi fogyasztásra vagy állati táplálékra szánt mindenfajta ellátmány;

c) üzemanyag és nyersanyagok készlete, kész- vagy félkész termékek;

d) kereskedők tulajdonát képező állatállomány.

36. cikk

A körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, a 32. cikkben hivatkozott mentesség csak azokra a tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre adható meg, amelyeket a szabad forgalomba attól az időponttól számított 12 hónapos időtartam lejárta előtt bocsátottak, amikor a vállalkozás megszüntette a tevékenységét a feladási harmadik országban.

37. cikk

(1) Amíg a 12 hónapos időtartam nem járt le attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomban való bocsátást elfogadták, a tárgyi eszközök és egyéb berendezések, melyeket vámmentesen engedtek be, nem adhatók kölcsön, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, akár visszterhesen, akár ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

Ez az időszak akár 36 hónapra is meghosszabbítható a bérbeadást vagy az átruházást illetően, ahol visszaélés kockázata áll fenn.

(2) Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett árucikkekre vonatkozó importvám megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás időpontjában az árucikkek típusa alapján alkalmazandó vámtétellel és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

38. cikk

A 32-37. cikkek megfelelő eltérésekkel alkalmazandóak valamely szabad foglalkozást űző személyekhez vagy nonprofit tevékenységet folytató jogi személyekhez tartozó tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre, akik, illetve amelyek ezt a tevékenységet harmadik országból a Közösség vámterületére helyezik át.

IX. CÍM

HARMADIK ORSZÁGBAN ELHELYEZKEDŐ INGATLANON KÖZÖSSÉGI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL MEGSZERZETT TERMÉKEK

39. cikk

(1) A 40. és 41. cikkektől függően, a mezőgazdasági, állattenyésztési, méhészeti, kertészeti és erdészeti termékek, amelyek a Közösség vámterületével szomszédos, harmadik országban található ingatlanokról származnak, és amelyeket az említett vámterületen belül lévő, és az érintett harmadik országgal szomszédos területen elhelyezkedő fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseiből eredő lehetőségek igénybevételéhez az állattenyésztési termékeket olyan állatokból kell nyerni, melyek a Közösségből származnak, vagy ott szabad forgalomba kerültek.

40. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket nem vetettek alá semmilyen más kezelésnek, mint ami azok betakarítását vagy termelését rendes körülmények között követi.

41. cikk

A mentesség csak olyan termékekre adható meg, amelyeket a Közösség vámterületére a mezőgazdasági termelő vagy annak nevében eljáró személy hozott be.

42. cikk

A 39-41. cikkek megfelelően alkalmazandóak a halászati vagy haltenyésztési tevékenységekből eredő termékekre, amely tevékenységeket valamely tagállam és harmadik ország határán elterülő tavakban vagy vízi utakon a Közösség halászai folytatnak, valamint azokra a vadászati tevékenységekből eredő termékekre, amely tevékenységeket az ilyen tavakon vagy vízi utakon a Közösség sportemberei folytatnak.

X. CÍM

HARMADIK ORSZÁGBELI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL EZEKKEL AZ ORSZÁGOKKAL SZOMSZÉDOS INGATLANOKON VALÓ FELHASZNÁLÁSRA IMPORTÁLT VETŐMAGOK, MŰTRÁGYA, VALAMINT A TALAJ ÉS A TERMÉS KEZELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK

43. cikk

A 44. cikktől függően a vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek, amelyeket a Közösség vámterületén belül elterülő, harmadik országgal szomszédos ingatlanon való felhasználásra szántak, és amely ingatlant az említett harmadik országon belül fő vállalkozással rendelkező és a Közösség vámterületével szomszédos mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

44. cikk

(1) A mentesség a vetőmagok, műtrágya vagy egyéb termékeknek arra a mennyiségére korlátozódik, ami az ingatlan üzemeltetésének céljából szükséges.

(2) A mentesség csak azokra a vetőmagokra, műtrágyára vagy egyéb termékekre adható meg, amelyeket a mezőgazdasági termelő vagy a nevében eljáró személy importált közvetlenül a Közösség vámterületére.

(3) A tagállamok a mentességet viszonosságtól tehetik függővé.

XI. CÍM

ÁRUCIKKEK, MELYEKET AZ UTASOK SZEMÉLYI POGGYÁSZA TARTALMAZ

45. cikk

Azok az árucikkek, amelyeket a harmadik országból érkező utasok személyi poggyásza tartalmaz, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve, hogy az ilyen import a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről szóló, 2007. december 20-i 2007/74/EK ( 5 ) tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályok rendelkezései értelmében hozzáadottértékadó-mentes.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK ( 6 ) tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében felsorolt területekre behozott árucikkek ugyanazon vámmentességi rendelkezések alá tartoznak, mint az érintett tagállam területének bármely más részére behozott árucikkek.

XII. CÍM

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS ANYAGOK; TUDOMÁNYOS MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK

50. cikk

Az I. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok importvámoktól mentesen hozhatóak be, bárki is azok címzettje, és bármi is az ilyen anyagok szándékolt felhasználása.

51. cikk

A II. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális rendeltetésű anyagok az importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy azokat az alábbiakra szánták:

- vagy közoktatási, tudományos vagy kulturális intézmények vagy szervezetek részére,

- vagy az említett melléklet 3. oszlopában az egyes cikkekkel szemben meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek számára, azzal a feltétellel, hogy azokat a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagytak, hogy ilyen cikkeket vámmentesen kapjanak.

52. cikk

(1) Az 53., 54., 56., 57. és 58. cikktől függően a tudományos műszerek és készülékek, amelyek nem esnek az 51. cikk hatálya alá, behozatali vámoktól mentesen hozhatóak be, ha azokat kizárólag nem kereskedelmi célokra importálták.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség olyan tudományos műszerekre és készülékekre korlátozódik, amelyeknek a szándékok szerinti felhasználása:

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak,

- vagy alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagytak, hogy ilyen cikkeket vámmentesen kapjanak.

53. cikk

Szintén mentességet élveznek az alábbiak:

- amelyeket előzőleg vámmentesen beengedtek, feltéve hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik, vagy

- amelyek jogosultak lennének a mentességre akkor, amikor az ilyen mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik;

b) a tudományos műszerek vagy készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez, kalibrálásához vagy javításához használt szerszámok, feltéve hogy ezeket a szerszámokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, feltéve hogy azokat azonosíthatóan a meghatározott műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

- amelyeket előzőleg vámmentesen beengedtek, feltéve hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a szerszámokra kérik, vagy

- amelyek jogosultak lennének a mentességre, amikor az ilyen mentességet a szerszámokra kérik.

54. cikk

Az 52. és 53. cikk alkalmazásában:

- "tudományos műszer vagy készülék" bármely olyan műszer vagy készülék, amely objektív műszaki jellemzői alapján és azoknak az eredményeknek az alapján, amelynek elérését lehetővé teszi, főként vagy kizárólag tudományos tevékenységhez alkalmazandó,

- "nem kereskedelmi célra importált" kifejezés a non profit tudományos kutatási vagy oktatási célokra szánt tudományos műszerekre vagy készülékekre alkalmazandó.

56. cikk

Ha szükséges, a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárások alkalmazásával bizonyos tudományos műszerek és készülékek kizárhatók a vámmentes behozatal engedélyezése alól olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatának érdekeire nézve.

57. cikk

(1) Az 51. cikkben említett árucikkek és a tudományos műszerek vagy készülékek, melyeket az 53., 54. és 56. cikkekben szabályozott feltételekkel összhangban vámmentesen beengedtek, nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe vagy nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben egy árucikket kölcsönadnak, bérbe adnak vagy átruháznak olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult az 51. cikk vagy az 52. cikk (2) bekezdésének értelmében a mentességből eredő előnyökre, a mentességet továbbra is kötelesek megadni, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikket, műszert vagy készüléket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentesség nyújtható.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál az importvámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó vámtétellel, az illetékes hatóságok által megállapított és elfogadott árutípus és vámérték alapján.

58. cikk

(1) Az 51. és 52. cikkekben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek azt kezdeményezik, hogy a vámmentesen beengedett árucikkeket másra használják, mint amit a fent említett cikkek előírnak, kötelesek tájékoztatni az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan intézmények vagy szervezetek tulajdonában maradó árucikkeket, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a megfelelő importvámokra köteleznek olyan vámtétellel, ami a feltételek teljesítésének abbahagyása napján alkalmazandó az árucikkek típusa, és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Azokat az árucikkeket, melyeket a mentességből előnyt élvező intézmények vagy szervezetek az 51. és 52. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a megfelelő importvámokra köteleznek olyan számított vámtétellel, ami abban az időpontban volt alkalmazható, amikor azokat másmilyen használatba vették, az árucikkek típusa, és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

59. cikk

Az 56., 57. és 58. cikkek megfelelően alkalmazandóak az 53. cikkben hivatkozott termékekre.

59a. cikk

(1) A Közösségen kívüli tudományos kutatóintézetek vagy szervezetek által nem kereskedelmi céllal importált felszerelések vámmentesen hozhatók be.

(2) A vámmentesség biztosított, amennyiben a felszerelés:

a) az (1) bekezdésben említett intézet vagy szervezet tagjainak vagy képviselőinek a saját használatára vagy a beleegyezésükkel történő használatra szolgál olyan tudományos együttműködési megállapodások keretében, amelyeknek célja nemzetközi tudományos kutatóprogramok folytatása a Közösség területén található kutatóintézetekben, amelyeknek a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezték ezt a tevékenységet;

b) az alatt az idő alatt, amíg a felszerelés a Közösség vámterületén található, egy, a Közösségen kívül lakó-, illetve székhelyű természetes vagy jogi személy tulajdonában marad.

(3) Ennek a rendeletnek az értelmében:

- a felszerelés fogalmába beletartoznak a tudományos kutatás céljára használt eszközök, készülékek, gépek és tartozékaik, beleértve az alkatrészeket és a speciálisan a karbantartásukra, az állapotuk vizsgálatára, kalibrálásukra vagy javításukra tervezett szerszámokat,

- a nem nyereségszerzés céljából végzendő tudományos kutatásban történő használatra szánt felszerelés "nem kereskedelmi céllal behozott" - nak minősülnek.

59b. cikk

(1) Az 59a. cikkben hivatkozott és az említett cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően vámmentesen importált felszerelések nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe vagy nem ruházhatók át sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben a felszerelést kölcsönbe, bérbe adják, vagy átruházzák egy - az 59a. cikk értelmében vámmentességre jogosult - intézménynek vagy szervezetnek, a vámmentesség érvényben marad, feltéve hogy az intézmény vagy szervezet olyan célra használja a felszerelést, amely alapján jogosult ilyen vámmentességre.

Egyéb esetekben és az 52. és 53. cikkek alkalmazásának sérelme nélkül a kölcsönbe- vagy bérbeadás, illetve átruházás az importvámok előzetes megfizetését teszi szükségessé, a felszerelés típusa és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az 59a. cikk (1) bekezdésében hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek többé nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, illetve a vámmentesen behozott felszerelést az említett cikkben elrendelttől eltérő célokra kívánják felhasználni, kötelesek erről az illetékes hatóságokat értesíteni.

(4) Az olyan intézmények vagy szervezetek által használt felszereléseket, melyek többé nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, a feltételek teljesülésének megszűnése napján érvényes vonatkozó importvámok terhelik, az árucikk típusa, és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Az 52. és 53. cikkek sérelme nélkül a vámmentességben részesült intézmények vagy szervezetek által az 59a. cikkben elrendelttől eltérő célokra használt felszereléseket az eltérő célú felhasználás megkezdésének napján érvényes vonatkozó importvámok terhelik, az árucikk típusa és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

XIII. CÍM

KUTATÁSI CÉLOKRA SZÁNT LABORATÓRIUMI ÁLLATOK ÉS BIOLÓGIAI VAGY KÉMIAI ANYAGOK

60. cikk

(1) Az importvámok alóli mentességet élveznek az alábbiak:

a) kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatok;

b) kizárólag nem kereskedelmi céllal behozott, és a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően összeállított listán szereplő biológiai és kémiai anyagok.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség azokra az állatokra és biológiai vagy kémiai anyagokra korlátozódik, amelyeket az alábbiak részére szántak:

- vagy alapvetően oktatással, vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak,

- vagy alapvetően oktatással, vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, és amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagytak, hogy ilyen cikkeket vámmentesen kapjanak.

(3) Az (1) bekezdés (b) pontjában hivatkozott listán csak olyan biológia és kémiai anyagok szerepelhetnek, amelyeknek megfelelőt nem állítanak elő a Közösség vámterületén, illetve amelyek, különleges jellegük vagy tisztaságuk okán, főként vagy kizárólag tudományos kutatás céljára alkalmasak.

XIV. CÍM

EMBERI EREDETŰ GYÓGYÁSZATI ANYAGOK, VALAMINT VÉRCSOPORT ÉS SZÖVETTÍPUS MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ REAGENSEK

61. cikk

(1) A 62. cikktől függően, a következő termékek behozatala importvámoktól mentesen lehetséges:

a) emberi eredetű gyógyászati anyagok;

b) vércsoport meghatározására szolgáló reagensek;

c) szövettípus meghatározására szolgáló reagensek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

- az "emberi eredetű gyógyászati anyagok" az emberi vért és vérkészítményeket jelenti (teljes emberi vér, szárított emberi vérplazma, emberi albumin és rögzített oldatú emberi plazmás fehérje, emberi immunglobulin és emberi fibrinogén),

- a "vércsoport meghatározására szolgáló reagensek" az összes reagenst jelenti, akár emberi, állati, növényi, akár egyéb eredetű, amelyet a vércsoport meghatározásához és a vércsoport-inkompatibilitás kimutatásához használnak,

- a "szövettípus meghatározására szolgáló reagensek" az összes reagenst jelenti, akár emberi, állati, növényi, akár egyéb eredetű, amelyet az emberi szövettípus meghatározásához használnak.

62. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyek(et):

a) az illetékes hatóságok által jóváhagyott intézmények vagy laboratóriumok részére szántak, kizárólag nem kereskedelmi orvosi vagy tudományos célú felhasználásra;

b) az indulási harmadik ország kellően felhatalmazott testülete által kibocsátott megfelelőségi bizonyítvánnyal kísértek;

c) különleges azonosító címkével ellátott tartályban vannak.

63. cikk

A mentesség magában foglalja azt a különleges csomagolást is, amely elengedhetetlen az emberi eredetű gyógyászati anyagok vagy a vércsoport vagy a szövettípus meghatározásához használt reagensek és a felhasználásukhoz szükséges bármilyen oldatok és tartozékok szállításához, amelyeket a küldemények magukba foglalhatnak.

XIVa. CÍM

AZ ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOKBAN, AZ ORVOSI DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSÁBAN VAGY A GYÓGYKEZELÉSBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA SZÁNT ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK

63a. cikk

(1) Mentesek a behozatali vámok alól azok az orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában vagy a gyógykezelésben történő használatra szánt eszközök és berendezések, amelyeket egy jótékonysági vagy emberbaráti szervezet vagy magánszemély adományoz olyan egészségügyi hatóságoknak, kórházi osztálynak vagy orvostudományi kutatóintézetnek, amelyet a tagállamok illetékes hatóságai ezen árucikkek vámmentes fogadására jóváhagytak, továbbá amelyeket ilyen egészségügyi hatóságok, kórházak vagy orvostudományi kutatóintézetek teljes egészében egy jótékonysági vagy emberbaráti szervezettől vagy önkéntes adományozásból származó pénzeszközökkel vásároltak meg, amennyiben az alábbi feltételek minden esetben teljesülnek:

a) az ilyen eszközök és berendezések adományozása mögött nem az adományozó kereskedelmi haszonszerzési szándéka rejlik; és

b) az adományozó semmilyen kapcsolatban sem áll azon eszközök és berendezések gyártójával, amelyekre a mentességet kérték.

(2) A mentesség ugyanezen feltételek mellett alkalmazható a következőkre is:

a) adott eszközökhöz és berendezésekhez tartozó alkatrészekre, elemekre és tartozékokra, amennyiben ezeket az alkatrészeket, elemeket és tartozékokat magukkal az eszközökkel és berendezésekkel együtt hozzák be, vagy - amennyiben utólag importálják - igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott eszközökhöz vagy berendezésekhez tartoznak;

b) az eszközök és berendezések karbantartásához, ellenőrzéséhez vagy beállításához használt szerszámokra, amennyiben ezeket a szerszámokat magukkal az eszközökkel és berendezésekkel együtt hozzák be, vagy - amennyiben utólag importálják - igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott eszközökhöz vagy berendezésekhez tartoznak.

63b. cikk

A 63a. cikk alkalmazásának és különösen az abban hivatkozott eszközök és berendezések, valamint kedvezményezett szervezetek tekintetében az 56., 57. és 58. cikket megfelelően alkalmazni kell.

XIVb. CÍM

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK MINŐSÉGELLENŐRZÉSÉHEZ HASZNÁLT ÖSSZEHASONLÍTÓ ANYAGOKRÓL

63c. cikk

Mentesek az importvámok alól azok a küldemények, amelyek olyan vegyi összehasonlító anyagok mintáit tartalmazzák, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet gyógyszerkészítmények előállításához felhasznált anyagok minőségellenőrzéséhez hagyott jóvá, amennyiben a küldemények címzettjeit a tagállamok illetékes hatóságai felhatalmazták az ilyen küldemények vámmentes fogadására.

XV. CÍM

A NEMZETKÖZI SPORTESEMÉNYEKEN HASZNÁLT GYÓGYSZERÉSZETI TERMÉKEK

64. cikk

Az emberi vagy állatorvosi gyógyászat céljaira szolgáló gyógyszerészeti termékek, amelyeket a Közösség vámterületén rendezett nemzetközi sporteseményeken harmadik országból érkezett személyek vagy állatok használnak, e területen való tartózkodásuk ideje alatt az igényeik kielégítéséhez szükséges korlátok között importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XVI. CÍM

ÁRUCIKKEK JÓTÉKONYSÁGI VAGY EMBERBARÁTI SZERVEZETEK RÉSZÉRE: VAKOKNAK ÉS EGYÉB FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKNEK SZÁNT ÁRUCIKKEK

A.

Általános célokra

65. cikk

(1) A 67. és 68. cikkektől függően, a következő termékek importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben ez nem vezet visszaélésekhez vagy nem torzítja jelentősebb mértékben a versenyhelyzetet:

a) állami szervezetek vagy más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek általimportált alapvető szükségleti cikkek, amelyeknek a rászoruló személyek közötti ingyenes szétosztását jóváhagyták az illetékes hatóságok;

b) mindenfajta árucikkek, amelyeket egy harmadik országban letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött az illetékes hatóságok által jóváhagyott állami szervezetek, illetve más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére, hogy alkalmi jótékony célú rendezvényeken a rászoruló személyek javára szolgáló anyagi alapok teremtésére használják;

c) berendezések és irodai anyagok, amit a Közösség vámterületen kívül letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött az illetékes hatóságok által jóváhagyott jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére, hogy azokat kizárólag a működési igényeik kielégítése céljára, vagy jótékonysági vagy emberbaráti céljaik megvalósítására használják.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az "alapvető szükségleti cikkek" azokat az árucikkeket jelentik, amelyek emberek közvetlen szükségleteinek a kielégítéséhez szükségesek, pl. élelmiszer, gyógyszer, ruhanemű és ágynemű.

66. cikk

Nem adható mentesség a következő cikkekre:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány vagy dohánytermékek;

c) kávé és tea;

d) gépjárművek a betegszállító járművek kivételével.

67. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felügyeletét, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát felkínálják.

68. cikk

(1) A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 65. cikkben hivatkozott árucikkeket és berendezéseket annak a cikknek az (1) bekezdése a) és b) pontjaiban felsoroltakon kívüli célokra, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsön adják, bérbe adják vagy átruházzák olyan szervezet részére, amely jogosult a 65. és 67. cikk értelmében mentességet élvezni, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket és berendezéseket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, ami a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

69. cikk

(1) A 65. cikkben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen beengedett árucikkeket és berendezéseket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan szervezetek tulajdonában maradó árucikkek és berendezések, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó importvámokra kötelezettek olyan vámtétellel, amely a feltételek teljesítésének abbahagyása napján alkalmazandó az árucikkek és berendezések típusa, és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek és berendezések, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 65. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó importvámokra kötelezettek olyan vámtétellel, amely abban az időpontban volt alkalmazható, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek és berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

B.

Fogyatékos személyek javára

1.

Vakok használatára szolgáló árucikkek

70. cikk

A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a III. melléklet határoz meg, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

71. cikk

A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a IV. melléklet határoz meg, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy azokat az alábbiak importálták:

- vagy maguk a vak személyek a saját használatukra,

- vagy a vakok oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen árucikkek vámmentes behozatala céljára jóváhagyott intézmények vagy szervezetek.

Az első bekezdésben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez alkalmas tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett árucikkekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen beengedett árucikkekhez szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérték.

2.

Az egyéb fogyatékos személyek használatára szolgáló árucikkek

72. cikk

(1) A kifejezetten a testi vagy szellemi fogyatékos személyek (a vakok kivételével) oktatási, foglalkoztatási vagy társadalmi fejlődésére tervezett árucikkek behozatali vámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben azokat:

- maguk a fogyatékos személyek a saját használatukra importálták, vagy

- az elsősorban fogyatékos személyek oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen áruk vámmentes átvételére jóváhagyott intézmények vagy szervezetek importálták.

(2) Az első bekezdésben említett mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez tartozó tartalék alkatrészekre, elemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett cikkekkel egy időben importálták, vagy ha azt követően importálták, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen beengedett árucikkekhez szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérik.

73. cikk

Ha szükséges, a 143. cikk (2) és (3) bekezdéseinek rendelkezéseiben előírt eljárások alkalmazásával bizonyos árucikkek kizárhatók a vámmentes behozatal engedélyezése alól olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen árucikkek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatainak érdekeire nézve.

3.

Közös rendelkezések

75. cikk

A 71. cikk első francia bekezdése, a 72. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése szerinti, a vak vagy egyéb fogyatékos személyek saját használatára megadott mentesség annak a függvénye, hogy a tagállamokban hatályban lévő rendelkezések lehetővé tegyék az érintett személyeknek, hogy igazolják vak vagy egyéb fogyatékos személyként fennálló státusukat, amely jogosulttá teszi őket az ilyen mentességre.

76. cikk

(1) A 71. és 72. cikkekben hivatkozott személyek által vámmentesen importált árucikkek nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsönadják, bérbe adják, vagy átruházzák olyan személy, intézmény vagy szervezet részére, mely jogosult a 71. és 72. cikkek értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

77. cikk

(1) A 71. és 72. cikkekben meghatározott feltételeknek megfelelően mentességre jogosult intézmények vagy szervezetek által importált árucikkeket ezek az intézmények vagy szervezetek kölcsönadhatják, bérbe adhatják vagy átruházhatják, akár visszterhesen, akár ingyenesen, nonprofit alapon az általuk gondozott vak és egyéb fogyatékos személyek részére, a vonatkozó vámok megfizetése nélkül.

(2) A kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett lehetséges, hacsak nem tájékoztatják előzőleg az illetékes hatóságokat.

Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsönadják, bérbeadják vagy átruházzák olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult a 71. cikk vagy a 72. cikk (1) bekezdése értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, ami a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó, az árucikkek vagy berendezések típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

78. cikk

(1) A 71. és 72. cikkben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen beengedett árucikkeket más célra kívánják használni, mint amit a fent említett cikkek előírnak, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan intézmények vagy szervezetek tulajdonában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó importvámokra kötelezettek olyan vámtétellel, ami a feltételek teljesítésének abbahagyása napján alkalmazandó az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek, amelyeket a mentességet élvező intézmények vagy szervezetek a 71. és 72. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó importvámokra kötelezettek az abban az időpontban alkalmazható vámtétellel, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

C.

Katasztrófa áldozatainak javára

79. cikk

(1) A 80-85. cikkektől függően, azok az árucikkek, amelyeket állami szervezetek vagy az illetékes hatóságok által jóváhagyott egyéb jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek importáltak, importvámoktól mentesen hozhatóak be, amennyiben azokat a következőkre szánták:

a) az egy vagy több tagállam területét ért katasztrófa áldozatai közötti ingyenes szétosztásra; vagy

b) hogy ingyenesen az ilyen katasztrófa áldozatai számára rendelkezésre bocsássák, miközben a kérdéses szervezetek tulajdonában maradnak.

(2) A katasztrófaelhárító szervezetek által szabad forgalomba olyan célból importált árucikkekre, hogy kielégítsék a tevékenységük ideje alatti igényeiket, szintén vonatkozik az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség, ugyanolyan feltételek mellett.

80. cikk

Nem adható mentesség a katasztrófa sújtotta területek újjáépítésére szánt anyagokra és berendezésekre.

81. cikk

A mentesség megadása az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére eljáró Bizottság határozatának függvénye, amelyet a többi tagállammal folytatott konzultációval együtt járó, sürgősségi eljárással hoz. Ez a határozat, ahol szükséges, szabályozza a mentesség körét és feltételeit.

A Bizottság határozatának bejelentéséig a katasztrófa által érintett tagállamok engedélyezhetik a 79. cikkben leírt célokra importált árucikkekre kiróható bármilyen importvám felfüggesztését azzal, hogy az importáló szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti az ilyen vámokat, ha a mentességet nem kapja meg.

82. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felülvizsgálatát, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát felkínálják.

83. cikk

(1) A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 79. cikk (1) bekezdésében hivatkozott árucikkeket az abban a cikkben felsoroltakon kívüli célokra az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2) Amennyiben az árucikkeket kölcsön adják, bérbe adják vagy átruházzák olyan szervezet részére, mely jogosult a 79. cikk értelmében a mentességet élvezni, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál az importvámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó vámtétellel, az illetékes hatóságok által megállapított és elfogadott árutípus és vámérték alapján.

84. cikk

(1) A 79. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott árucikkek, miután a katasztrófa áldozatai azokat már nem használják, nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, hacsak az illetékes hatóságokat előzetesen nem értesítik.

(2) Amennyiben az árucikkeket kölcsön adják, bérbe adják vagy átruházzák olyan szervezet részére, mely jogosult a 79. cikk értelmében mentességet élvezni vagy, adott esetben, a mentességre a 65. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás az importvámok előzetes megfizetését vonja maga után olyan vámtétellel, amely a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

85. cikk

(1) A 79. cikkekben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek azt a vámmentesen beengedett árucikkeket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2) Az olyan szervezetek tulajdonában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, amikor ezeket átruházzák olyan szervezet részére, amely önmaga jogosult a 79. cikk értelmében a mentességre vagy, adott esetben, a mentességre a 65. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják. Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál az importvámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó vámtétellel, az illetékes hatóságok által megállapított és elfogadott árutípus és vámérték alapján.

(3) Azok az árucikkek, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 79. cikkben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó importvámokra kötelezettek az abban az időpontban alkalmazható vámtétellel, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

XVII. CÍM

TISZTELETBELI KITÜNTETÉSEK VAGY DÍJAK

86. cikk

Ha az érintett személy kielégítő bizonyítékot szolgáltat az illetékes hatóságoknak, és feltéve hogy a szóban forgó műveletek semmiképpen sem kereskedelmi jellegűek, a következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) harmadik ország kormánya által adományozott kitüntetések olyan személynek, akinek a lakóhelye a Közösség vámterületén van;

b) alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban ítéltek oda olyan személynek, akinek a lakóhelye a Közösség vámterületén van, a művészetek, tudományok, sport vagy a közszolgálat területén kifejtett tevékenysége elismeréseként, vagy érdemei elismeréseként egy különleges eseményen, és azt ez a személy saját maga hozza be a Közösség vámterületebe;

c) alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen adott ajándékként a Közösség vámterületén, a b) pontban felsoroltak szerinti célból;

d) szimbolikus jellegű és korlátozott értékű díjak, győzelmi díjak és szuvenírek, amelyeket ingyenes kiosztásra szánnak üzleti konferenciák vagy hasonló nemzetközi rendezvények alkalmával harmadik országban lakó személyek számára; jellegük, egyedi értékük vagy más jellemzőjük nem utalhat kereskedelmi célú behozatalra.

XVIII. CÍM

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KAPOTT AJÁNDÉKOK

87. cikk

Ahol alkalmazandó, a 45-49. cikkek sérelme nélkül, és az alábbi 88. és 89. cikkektől függően mentességet élveznek azok az árucikkek, amelyeket:

a) a Közösség vámterületére olyan személy importált, aki harmadik országban hivatalos látogatást tett, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kapta a vendéglátó hatóságoktól;

b) a Közösség vámterületére olyan személy importált, aki hivatalos látogatást tesz a Közösség vámterületeben, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kívánja adni a vendéglátó hatóságoknak;

c) ajándékba küldött a barátság vagy jóakarat jelképeként harmadik országban lévő hivatalos testület, közhatóság vagy csoport, amely közérdekű tevékenységet folytat, a Közösség vámterületeben lévő, közérdekű tevékenységet folytató, az illetékes hatóságok által ilyen árucikkek vámmentes átvételére jóváhagyott hivatalos testület, közhatóság vagy csoport részére.

88. cikk

Nem adható mentesség alkoholtartalmú termékekre, dohányra vagy dohánytermékekre.

89. cikk

Mentesség csak akkor adható:

- ha az árucikkeket alkalmi alapon ajándéknak szánták,

- ha azok jellegüknél, értéküknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek kereskedelmi érdeket,

- ha azokat nem használják kereskedelmi célokra.

XIX. CÍM

URALKODÓK VAGY ÁLLAMFŐK ÁLTAL HASZNÁLANDÓ ÁRUCIKKEK

90. cikk

A következők importvámok nélkül hozhatóak be az illetékes hatóságok által meghatározott korlátok között és feltételek mellett:

a) hatalmon lévő uralkodók és államfők részére adott ajándékok;

b) harmadik ország hatalmon lévő uralkodója és államfője vagy az őket hivatalosan képviselő személyek által a Közösség vámterületén való hivatalos tartózkodásuk ideje alatt használandó vagy fogyasztandó árucikkek. Mindazonáltal, az importáló tagállamok a mentességet viszonossághoz köthetik.

Az előző albekezdés rendelkezései alkalmazandóak a hatalmon lévő uralkodók és államfők által élvezett kiváltságokhoz hasonló nemzetközi szintű kiváltságokat élvező személyek esetében.

XX. CÍM

KERESKEDELMI PROMÓCIÓ CÉLJÁRA IMPORTÁLT ÁRUCIKKEK

A.

Elhanyagolható értékű áruminták

91. cikk

(1) A 95. cikk (1) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül, azok az áruminták, amelyek elhanyagolható értékűek, és csak az olyan típusú árucikkek megrendeléseinek a megszerzésére használhatók, amelyeket képviselnek, azzal a céllal, hogy azokat a Közösség vámterületére importálják, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az illetékes hatóságok előírhatják azt, hogy ahhoz, hogy bizonyos cikkek mentességet élvezhessenek, tegyék azokat tartósan használhatatlanná, azáltal, hogy eltörik, kilyukasztják vagy egyértelműen és letörölhetetlenül megjelölik, vagy bármilyen egyéb módon, feltéve hogy az ilyen művelet nem semmisíti meg minta jellegüket.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az "áruminta" egy árutípust képviselő bármely olyan árucikket jelent, amelynek az ugyanolyan típusú vagy mennyiségű árukra vonatkozó bemutatási módja és mennyisége kizárja a megrendelések megszerzésén kívüli bármely más célra történő használatát.

B.

Nyomtatványok és reklámanyagok

92. cikk

A 93. cikktől függően, a nyomtatott reklámanyagok, mint a katalógusok, árlisták, használati útmutatók vagy brosúrák, importvámoktól mentesen hozhatóak be, feltéve hogy azok az alábbiakra vonatkoznak:

a) árucikkek értékesítésre vagy bérbeadásra; vagy

b) szállítási, kereskedelmi biztosítási vagy bankszolgáltatások,

amelyeket a Közösség vámterületén kívül letelepedett személy kínál.

93. cikk

A 92. cikkben hivatkozott mentesség azokra a nyomtatott reklámanyagokra korlátozódik, melyek eleget tesznek a következő feltételeknek:

a) a nyomtatványon egyértelműen fel kell tüntetni az árucikket gyártó, értékesítő vagy bérbe adó vállalkozást, vagy amely azt a szolgáltatást kínálja, amire az hivatkozik;

b) az egyes szállítmányok legfeljebb egy dokumentumot vagy az egyes dokumentumok egyetlen példányát tartalmazhatják, ha az számos dokumentumból áll. Az ugyanannak a dokumentumnak számos példányát tartalmazó szállítmányokra mindamellett megadható a mentesség, feltéve hogy a teljes bruttó súlyuk nem haladja meg az egy kilogrammot;

c) nyomtatványok nem képezhetik tárgyát az ugyanattól a feladótól ugyanahhoz a címzetthez küldött csoportos küldeménynek.

94. cikk

A reklámcélokra szánt kereskedelmi értékkel nem rendelkező árucikkek, melyeket a szállító az ügyfeleinek ingyenesen küldött, és amelyek eltekintve reklámozási feladatuktól, nem használhatók fel másképpen, szintén importvámoktól mentesen engedhetőek be.

C.

Szakmai vásárokon vagy hasonló rendezvényeken felhasznált vagy elfogyasztott termékek

95. cikk

(1) A 96-99. cikkektől függően, a következő cikkek importvámoktól mentesen engedhetőek be:

a) a Közösség vámterületén gyártott árucikkek kis reprezentatív mintái, amelyeket szakmai vásárok vagy hasonló rendezvények céljára szántak;

b) olyan árucikkek, melyeket kizárólag annak érdekében importáltak, hogy a Közösség vámterületén kívül gyártott és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen azokat szemléltessék, vagy annak érdekében, hogy azokkal gépeket és készülékeket szemléltessenek;

c) különböző kis értékű anyagok, mint például festékek, lakkok, tapéták stb., amelyeket szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen harmadik ország képviselői által elfoglalt ideiglenes kiállítóstandok építéséhez, felszereléséhez és díszítéséhez használnak, és amelyek felhasználásukkal megsemmisülnek;

d) nyomtatványok, katalógusok, prospektusok, árlisták, reklámposzterek, naptárak, akár illusztrált, akár nem, bekeretezetlen fényképek és más, a Közösség vámterületén kívül gyártott és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen kiállított árucikkek reklámozása érdekében ingyenesen szállított cikkek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "szakmai vásár vagy hasonló rendezvény" a következőket jelenti:

a) kiállítások, vásárok, bemutatók és hasonló, kereskedelemmel, iparral, mezőgazdasággal vagy kézművességgel kapcsolatos rendezvények;

b) főként jótékonysági céllal tartott kiállítások és rendezvények;

c) főként tudományos, műszaki, kézműipari, művészeti, oktatási vagy kulturális, vagy sportolási céllal, vallási vagy vallásgyakorlási, szakszervezeti tevékenység vagy turizmus céljával, vagy a nemzetközi megértés előmozdítása érdekében tartott kiállítások és rendezvények;

d) nemzetközi szervezetek vagy közösségi testületek találkozói;

e) hivatalos vagy megemlékező ünnepségek és összejövetelek;

de nem jelenti azokat a magáncélokra áruházakban vagy kereskedelmi helyiségekben szervezett kiállításokat, amelyek célja, hogy harmadik országbeli árucikkeket adjanak el.

96. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott mentesség azokra a mintákra korlátozódik, amelyeket:

a) ingyenesen importálták harmadik országokból, vagy a kiállításon szerezték meg ezekből az országokból nagy mennyiségben importált árucikkekből;

b) kizárólag ingyenesen osztották szét a kiállítás közönségének, azoknak a személyeknek a használatára vagy fogyasztására, akiknek azokat felkínálták;

c) azonosíthatók mint alacsony értékű egységes reklámminták;

d) nem könnyen értékesíthetőek és, adott esetben, úgy vannak csomagolva, hogy egy tétel mennyisége kisebb, mint a piacon ténylegesen értékesített ugyanolyan tétel legkisebb mennyisége;

e) nem a d) pont alatti módon csomagolt élelmiszerek és italok esetében a kiállítás helyszínén elfogyasztják;

f) összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállítás részvételi terjedelmének.

97. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott mentesség azokra az árucikkekre korlátozódik, melyeket:

a) elfogyasztanak vagy megsemmisítenek a kiállításon; és

b) összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállítás részvételi terjedelmének.

98. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének d) pontjában hivatkozott mentesség azokra a nyomtatványokra és reklámcélú árucikkekre korlátozódik, amelyek(et):

a) kizárólag arra szántak, hogy ingyenesen szétosszák a közönségnek azon a helyen, ahol a kiállítást tartják;

b) összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállítás részvételi terjedelmének.

99. cikk

A 95. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban hivatkozott mentesség nem adható az alábbiakra:

a) alkoholtartalmú termékek;

b) dohány vagy dohánytermékek;

c) üzemanyag, akár szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú.

XXI. CÍM

VIZSGÁLATI, ELEMZÉSI VAGY TESZTELÉSI CÉLOKRA IMPORTÁLT ÁRUCIKKEK

100. cikk

A 101-106. cikkektől függően, azok az árucikkek, amelyeket vizsgálatnak, elemzésnek vagy tesztelésnek kell alávetni, hogy meghatározzák összetételüket, minőségüket vagy egyéb műszaki jellemzőjüket, információs vagy ipari vagy kereskedelmi kutatási célokra, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

101. cikk

A 104. cikk sérelme nélkül, a 100. cikkben hivatkozott mentesség csak azzal a feltétellel adható meg, hogy a vizsgálandó, elemezendő vagy tesztelésnek alávetendő árucikkek teljes mértékben elhasználódnak vagy megsemmisülnek a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés folyamán.

102. cikk

Az olyan vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során használt árucikkek, amelyek önmagukban értékesítést előmozdító műveletet jelentenek, nem élvezhetnek mentességet.

103. cikk

A mentesség csak az árucikkek olyan mennyiségét illetően adható meg, amely szigorúan arra a célra szükséges, amire importálták. Ezt a mennyiséget minden egyes esetben az illetékes hatóságok határozzák meg az említett cél figyelembevételével.

104. cikk

(1) A 100. cikkben hivatkozott mentesség azokat az árucikkeket is felöleli, amelyek nem teljesen használódnak el vagy semmisülnek meg a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során, feltéve hogy a fennmaradó termékeket az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt:

- teljesen megsemmisítik vagy kereskedelmi szempontból értéktelenné teszik a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor, vagy

- költség okozása nélkül lemondanak róla az állam javára, ahol ez a nemzeti jogszabályok alapján lehetséges, vagy

- kellően igazolt körülmények között a Közösség vámterületén kívülre exportálják.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a "fennmaradó termék" a vizsgálatból, elemzésből vagy tesztelésből eredő terméket vagy a ténylegesen fel nem használt árucikkeket jelenti.

105. cikk

Kivéve, amikor a 104. cikk (1) bekezdése kerül alkalmazásra, a 100. cikkben hivatkozott vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor fennmaradó termékeket a vonatkozó importvámoknak vetik alá azzal a vámtétellel, amely a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor alkalmazható az árucikkek típusa és az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Mindazonáltal, az érdekelt fél az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt a fennmaradó termékeket hulladékká vagy selejtté alakíthatja át. Ebben az esetben azok az importvámok alkalmazandóak, amelyeket erre a hulladékra vagy selejtre alkalmaznak az átalakítás időpontjában.

106. cikk

Azt az időszakot, amelyen belül a vizsgálatot, elemzést vagy tesztelést el kell végezni, és az ügyintézési formaságokat be kell fejezni annak érdekében, hogy biztosítsák az árucikkek felhasználását a tervezett célokra, az illetékes hatóságok határozzák meg.

XXII. CÍM

A SZERZŐI JOGOKAT VAGY AZ IPARI ÉS KERESKEDELMI SZABADALMI JOGOKAT VÉDŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÜLDÖTT SZÁLLÍTMÁNYOK

107. cikk

Azok a védjegyek, minták vagy tervek és az azokat alátámasztó dokumentumok, valamint a találmányok vagy hasonlók szabadalmaztatásra vonatkozó kérelmek, amelyeket ahhoz a testülethez kell benyújtani, amely arra illetékes, hogy a szerzői jogok védelmével vagy az ipari vagy kereskedelmi szabadalmi jogok védelmével foglalkozzon, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XXIII. CÍM

IDEGENFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK

108. cikk

Az 50-59. cikkek sérelme nélkül, a következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) dokumentációk (reklámcédulák, brosúrák, könyvek, magazinok, útikönyvek, poszterek, akár be vannak keretezve, akár nem, be nem keretezett fényképek és fényképnagyítások, térképek, akár illusztrálva vannak, akár nem, ablakra tehető diapozitívok és illusztrált naptárak), amelyeket ingyenes szétosztásra szántak, és alapvető céljuk a közönség bátorítása arra, hogy idegen országokba látogassanak, különösen abból a célból, hogy kulturális, turista, sport, vallási, kereskedelmi vagy szakmai találkozókon vagy rendezvényeken részt vegyenek, feltéve hogy az ilyen irodalom nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére, feltéve hogy reklámmal kapcsolatos céljaik általános természete nyilvánvaló;

b) a hivatalos utazási irodák által vagy azok támogatásával kiadott külföldi szállodák jegyzékei és évkönyvei, és a külföldi közlekedési vállalatok menetrendjei, ahol az ilyen irodalmat arra szánták, hogy ingyenesen szétosszák, és nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére;

c) a hivatalos nemzeti utazási irodák által meghatalmazott képviselők vagy kijelölt levelezők részére szállított és szétosztásra nem kerülő referenciaanyagok, úgymint évkönyvek, telefon- vagy telexszámok jegyzéke, szállodajegyzékek, vásárok katalógusai, elhanyagolható értékű kézműves árucikkpéldányok, valamint múzeumokra, egyetemekre, fürdőhelyekre vagy más hasonló intézményekre vonatkozó tájékoztató anyagok.

XXIV. CÍM

KÜLÖNFÉLE DOKUMENTUMOK ÉS ÁRUCIKKEK

109. cikk

A következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) a tagállamok közszolgálatai részére ingyenesen küldött dokumentumok;

b) külföldi kormányok kiadványai és hivatalos nemzetközi testületek kiadványai, melyeket ingyenes szétosztásra szántak;

c) harmadik országokban létrehozott testületek által szervezett választásokra szolgáló szavazócédulák;

d) tárgyak, amelyeket bizonyítékként vagy hasonló célokból a tagállamok bíróságain vagy egyéb hivatalaiban kell bemutatni;

e) aláírásminták és az aláírásokra vonatkozó nyomtatott körlevelek, amelyeket a közszolgálatok vagy bankintézmények közötti szokásos információcsere részeként küldenek;

f) hivatalos nyomtatott anyagok, amelyeket a tagállamok központi bankjainak küldenek;

g) jelentések, nyilatkozatok, jegyzetek, prospektusok, kérvényűrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket harmadik országokban bejegyzett vállalatok állítanak össze és küldenek az ilyen vállalatok által kibocsátott értékpapírok bemutatói vagy jegyzői részére;

h) rögzített anyagok (lyukkártyák, hangfelvételek, mikrofilmek stb.), amelyeket a címzettnek ingyenesen küldött információ átvitelére használnak, amennyiben a vámmentes beengedésük nem szolgáltat okot visszaélésre vagy a verseny nagyobb torzulásaira;

i) ügyiratok, archív anyagok, nyomtatott űrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket nemzetközi találkozókon, konferenciákon vagy kongresszusokon használnak, valamint az ilyen összejövetelekről készített beszámolók;

j) tervek, műszaki rajzok, tervmásolatok, leírások és egyéb hasonló dokumentumok, amelyeket azzal a céllal importálnak, hogy megrendeléseket szerezzenek vagy teljesítsenek harmadik országokban, vagy hogy a Közösség vámterületén tartott versenyen részt vegyenek;

k) dokumentumok, melyeket harmadik országokban létesített intézmények által a Közösség vámterületén tartott vizsgálatokon használnak;

l) nyomtatott űrlapok, melyeket járművek vagy árucikkek nemzetközi mozgásakor a nemzetközi egyezmények keretein belül hivatalos dokumentumokként kell használni;

m) nyomtatott űrlapok, címkék, jegyek és hasonló dokumentumok, amelyeket harmadik országbeli közlekedési vállalatok vagy szállodaipari vállalatok küldenek a Közösség vámterületén létesített utazási irodáknak;

n) nyomtatott űrlapok és jegyek, fuvarlevelek, kísérőjegyzékek és egyéb kereskedelmi vagy hivatalos dokumentumok, amelyeket felhasználtak;

o) hivatalos nyomtatott űrlapok harmadik országból vagy nemzetközi hatóságoktól, és a nemzetközi szabványoknak megfelelő nyomtatványok, amelyeket harmadik ország társaságai küldtek a Közösség vámterületén elhelyezkedő megfelelő társaságok részére;

p) fényképek, diapozitívok és fényképekhez használt klisírozott présmatricák, akár feliratozottak, akár nem, amelyeket hírügynökségek vagy újság és képeslap kiadók részére küldenek;

q) illeték- és hasonló bélyegek, amelyek a díjak egy harmadik országban történt kifizetését igazolják.

XXV. CÍM

SZÁLLÍTÁSUK IDEJE ALATT AZ ÁRUCIKKEK RAKODÁSÁHOZ ÉS VÉDELMÉHEZ HASZNÁLT SEGÉDANYAGOK

110. cikk

A különböző anyagok, mint a kötél, szalma, textília, papír és kartonpapír, fa és műanyag, amelyeket rakodáshoz és az árucikkek védelméhez - beleértve a hő elleni védelmet is - használnak harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállításuk során, és amelyek rendes körülmények között nem használhatók fel újra, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XXVI. CÍM

ÁLLATOK SZÁLLÍTÁSAKOR HASZNÁLT ALOM, ABRAK ÉS TAKARMÁNYOK

111. cikk

Bármilyen fajtájú alom, abrak és takarmány, amelyet az állatok harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, importvámoktól mentesen hozható be.

XXVII. CÍM

KÖZÚTI GÉPJÁRMŰVEK ÉS SPECIÁLIS TARTÁLYKOCSIK ÜZEMANYAGAI ÉS KENŐANYAGAI

112. cikk

(1) A 113-115. cikkek rendelkezéseitől függően:

a) a következők szabványos tartályaiban lévő üzemanyag:

- magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok;

- speciális tartálykocsik, amelyek belépnek a Közösség vámterületére;

b) magán gépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket;

importvámoktól mentesen hozhatóak be.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a) a "kereskedelmi gépjármű" bármilyen, motorral ellátott közúti járművet jelent (beleértve a vontatókat is, pótkocsikkal vagy anélkül), melyet felépítésének és felszerelésének a típusa szerint az alábbiak szállítására tervezték és az alábbiak szállítására képes, fizetségért vagy anélkül:

- több mint kilenc személy, beleértve a vezetőt is,

- árucikkek,

- és bármely, a szállítástól mint olyantól eltérő különleges célra tervezett közúti járművet jelent;

b) a "magán gépjármű" minden gépjárművet jelent, amely nem esik az (a) pont szerinti meghatározás alá;

c) a "szabványos tartály":

- a gyártó által az összes ugyanolyan típusú gépjárműbe, mint amilyen a kérdéses jármű, tartósan berögzített tartályt jelenti, és amelynek tartósan beépített szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását mind a jármű előre mozgatására, és ahol helyénvaló, mind a hűtő rendszer és más rendszerek működtetésére.

- A gépjárműre szerelt gáztartály, amelyet a gáznak üzemanyagként való közvetlen felhasználására terveztek valamint más, a járműre szerelhető rendszerekhez tartozó tartályok szintén szabványos tartálynak tekintendők,

- a kérdéses tartálykocsi típusával egyező típusú tartálykocsik mindegyikébe a gyártó által véglegesen beszerelt üzemanyagtartályok, melyeknek állandó szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását a speciális tartálykocsi hűtőberendezése és más rendszereinek szállítás közben történő működtetése céljából;

d) "különleges tartálykocsinak" minősül minden olyan tartály, amely speciálisan megtervezett hűtő-, oxigénellátó, hőszigetelő vagy más rendszerrel van felszerelve.

113. cikk

A kereskedelmi gépjárművek és a különleges tartálykocsik szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyag tekintetében a tagállamok a mentesség alkalmazását korlátozhatják járművenként, speciális tartálykocsinként és utanként 200 literre.

114. cikk

A tagállamok korlátozhatják a vámmentesen megengedett üzemanyag mennyiségét az alábbiak esetében:

- nemzetközi szállításban alkalmazott kereskedelmi gépjárművek, amelyek a határ menti területeiken légvonalban legfeljebb 25 km mélységig közlekednek, feltéve hogy az ilyen utazásokat a határ menti területen lakó személyek teszik,

- a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott határ menti területen lakó személyekhez tartozó magángépjárművek.

115. cikk

A 112-114. cikkek alapján vámmentesen beengedett üzemanyag nem használható a járműben másra, mint amire abban importálták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

Az előző bekezdés be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó importvám alkalmazását vonja maga után azzal a vámtétellel, amely a rendelkezés megszegésének az időpontjában hatályban van, az árucikk típusa és az abban az időpontban az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

116. cikk

A 112. cikkben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kérdéses utazás ideje alatt a gépjárművekben lévő és a szabályos működésükhöz szükséges kenőanyagokra is.

XXVIII. CÍM

A HÁBORÚS ÁLDOZATOK EMLÉKMŰVEINEK VAGY TEMETŐINEK LÉTESÍTÉSÉHEZ, FENNTARTÁSÁHOZ VAGY DÍSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLT ANYAGOK

117. cikk

Az illetékes hatóságok által erre a célra felhatalmazott szervezetek által importált minden fajta árucikk, melyeket a harmadik országok Közösség vámterületeben eltemetett háborús áldozatai temetőinek, sírjainak és emlékműveinek a létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez kívánnak felhasználni, importvámoktól mentesen hozhatóak be.

XXIX. CÍM

KOPORSÓK, URNÁK ÉS TEMETŐI DÍSZÍTŐTÁRGYAK

118. cikk

(1) A következők importvámoktól mentesen hozhatóak be:

a) az elhunytak testét tartalmazó koporsók és az elhunytak hamvait tartalmazó urnák, valamint virágok, gyászkoszorúk és rendes körülmények között hozzájuk tartozó egyéb díszítőtárgyak;

b) virágok, gyászkoszorúk és egyéb díszítőtárgyak, amelyeket harmadik országokban lakó személyek hoznak magukkal, amikor temetésen való részvételre, vagy sírokat díszíteni érkeznek a Közösség vámterületére, feltéve hogy ezek az importált cikkek sem jellegükkel, sem mennyiségükkel nem tükröznek kereskedelmi szándékot.

II. FEJEZET

EXPORTVÁMOK ALÓLI MENTESSÉG

I. CÍM

ELHANYAGOLHATÓ ÉRTÉKŰ KÜLDEMÉNYEK

119. cikk

A levélben vagy csomagpostával címzettjeik részére feladott küldeményeket, amelyek 10 ECU-t meg nem haladó összértékű árucikket tartalmaznak, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

II. CÍM

A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGNEK A KÖZÖSSÉGBŐL HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ÁTHELYEZÉSE IDEJÉN EXPORTÁLT HÁZIÁLLATOK

120. cikk

(1) Azokat a háziállatokat, amelyek a Közösség vámterületeben működésével felhagyó és tevékenységét harmadik országba áthelyező mezőgaz- dasági vállalkozás állatállományát képezik, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség a háziállatok olyan számára korlátozódik, ami megfelel a mezőgazdasági vállalkozás jellegének és méretének.

III. CÍM

A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN FEKVŐ BIRTOKOKON GAZDÁLKODÓ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL SZERZETT TERMÉKEK

121. cikk

(1) A Közösség vámterületén, harmadik országgal szomszédos birtokon, olyan személyek által megszerzett mezőgazdasági vagy állattenyésztési termékeket, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a Közösség vámterületével szomszédos harmadik országban van, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a háziállatokból nyert terméknek a kérdéses harmadik országbeli állatból kell származnia vagy annak az ottani szabad forgalom követelményeit ki kell elégítenie.

122. cikk

A 121. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket nem vetették alá semmilyen más kezelésnek, mint ami azok betakarítását vagy előállítását rendes körülmények között követi.

123. cikk

A mentesség csak a kérdéses harmadik országba a mezőgazdasági termelő vagy megbízottja által bevitt termékekre adható meg.

IV. CÍM

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÁLTAL HARMADIK ORSZÁGOKBAN FEKVŐ BIRTOKOKON VALÓ FELHASZNÁLÁSRA EXPORTÁLT VETŐMAGOK

124. cikk

A Közösség vámterületével szomszédos harmadik országban fekvő birtokon olyan személyek által felhasznált vetőmagokat, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a kérdéses harmadik országgal közvetlenül szomszédos említett vámterületen van, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

125. cikk

A 124. cikkben hivatkozott mentesség a vetőmagok olyan mennyiségére korlátozódik, amely a birtok működtetéséhez szükséges.

A mentesség csak a Közösség vámterületéről a mezőgazdasági termelő által vagy a megbízásából közvetlenül exportált vetőmagokra adható meg.

V. CÍM

ÁLLATOK SZÁMÁRA AZ EXPORTÁLÁSUK IDEJE ALATT SZÜKSÉGES ABRAK ÉS TAKARMÁNYOK

126. cikk

Bármilyen fajtájú abrakot és takarmányt, amelyeket az állatoknak a Közösség vámterületéről harmadik országba történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, exportvámoktól mentesen lehet exportálni.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

127. cikk

(1) A (2) bekezdéstől függően, az I. fejezet rendelkezései alkalmazandóak mind a közvetlenül harmadik országokból bejövő, a szabad forgalomba kerülés céljával bevallott árucikkekre, mind a szabad forgalomba kerülés céljával azután bevallott árucikkekre, amelyek más vámeljárás alá estek.

(2) Azokat az eseteket, amelyekben a szabad forgalomba kerülés céljával azután bevallott árucikkek nem engedhetők be vámmentesen, melyeket más vámeljárás alá estek, a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban határozzák meg.

(3) Azok az árucikkek, amelyek e rendelettel összhangban vámmentesen hozhatóak be, nem tartoznak az EK-Szerződés 133. cikke alapján elfogadott intézkedések értelmében alkalmazott mennyiségi korlátozások hatálya alá sem.

128. cikk

Ahol az importvámok alóli mentesség ahhoz a feltételhez kötött, hogy a címzett különleges módon használja az árucikket, csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságai adhatják meg ezt a mentességet, amelynek a területén az említett árucikket ilyen módon használni kell.

129. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a szabad forgalomba helyezett árucikkeket, amennyiben az importvámok alóli mentességet azzal a feltétellel adták meg, hogy a címzett azokat különleges módon használja, ne használhassák más célokra a vonatkozó importvámok megfizetése nélkül, kivéve ha az ilyen eltérő használat összhangban van az ebben a rendeletben szabályozott feltételekkel.

130. cikk

Ha ugyanaz a személy egyidejűleg teljesíti az import- vagy exportvámok alóli mentesség megadásához szükséges feltételeket ennek a rendeletnek különböző rendelkezései alapján, a kérdéses rendelkezések egyidejűleg alkalmazandóak.

131. cikk

Ha ez a rendelet úgy rendelkezik, hogy a mentesség megadása bizonyos feltételek teljesítésétől függ, az érintett személy az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ezeknek a feltételeknek eleget tett.

132. cikk

Abban az esetben, ha a vámmentes importot vagy exportot egy ECU-ben meghatározott összeg keretén belül adták meg, a tagállamok a beérkezett összeget felfelé vagy lefelé kerekíthetik az összeg nemzeti fizetőeszközre való átszámításakor.

A tagállamok változatlanul hagyhatják a 200 ECU-nak megfelelő, nemzeti valutájukra átváltott összeget, amennyiben a legutóbb a 289/84/EGK rendelettel ( 7 ) módosított 2779/78/EGK rendelet ( 8 ) 2. cikkének (2) bekezdés első albekezdésében elrendelt éves kiigazítás ahhoz vezet, hogy az átváltott összeg az e cikk (1) bekezdésében szabályozott le-, illetve felkerekítés előtt a nemzeti valutában kifejezett ellenértéke szerint kevesebb, mint 5 %-os változást okoz.

133. cikk

(1) E rendelet ellenében is biztosítják a tagállamok a következő mentességeket:

a) mentesség az 1961. április 18-i, a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény alapján, az 1963. április 24-i, a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény vagy más konzuli egyezmények alapján, vagy az 1969. december 16-i, a különleges küldetésekről szóló New Yorki Egyezmény alapján;

b) mentesség nemzetközi megállapodások vagy székhely-megállapodások értelmében nyújtott szokásos kiváltságok alapján, amely megállapodásoknak vagy egy harmadik ország, vagy egy nemzetközi szervezet a szerződő fele, beleértve a nemzetközi találkozók alkalmából megadott mentességet is;

c) mentesség az összes tagállam által megkötött és kulturális vagy tudományos intézetet vagy szervezetet a nemzetközi jog alapján létrehozó nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

d) mentesség a harmadik országokkal kötött kulturális, tudományos vagy műszaki együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

e) különleges mentesség, melyet harmadik országokkal kötött és a személyek vagy a környezet védelmére vonatkozó közös intézkedésekről rendelkező megállapodások alapján vezettek be;

f) különleges mentesség, amelyet a szomszédos harmadik országokkal kötött, a kérdéses országokkal folytatott határ menti kereskedelem természetével indokolt megállapodások alapján vezettek be;

g) a Nemzetközi Polgári Légyügyi Egyezmény (Chicago, 1944.) 9. melléklet (nyolcadik kiadás, 1980. július) 4.42. és 4.44. javaslatok alkalmazása céljából a kölcsönösség alapján az Egyezmény Szerződő Feleinek számító harmadik országokkal aláírt megállapodások szerinti mentesség.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák alá nem eső és mentesség megadásáról rendelkező nemzetközi egyezményhez egy tagállam csatlakozni szándékozik, ez a tagállam kérést nyújt be a Bizottsághoz az ilyen mentesség alkalmazása érdekében, ellátva a Bizottságot az összes szükséges információval.

Az ilyen kérés alapján hozott határozat a 143. cikk (2) és (3) bekezdésében szabályozott eljárással összhangban kerül elfogadásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott információ szolgáltatása nem kötelező, amennyiben a kérdéses nemzetközi egyezmény olyan mentesség megadásáról rendelkezik, amely nem haladja meg a közösségi jogban meghatározott korlátozásokat.

134. cikk

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a vámügyi rendelkezésekről, amelyeket az ennek a rendeletnek a hatálybalépése után kötött, a 133. cikk (1) bekezdésének b), c), d), e) f) és g) pontjában, valamint (3) bekezdésében hivatkozott típusú nemzetközi egyezmények és megállapodások tartalmaznak.

(2) A Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz azoknak az egyezményeknek és megállapodásoknak a szövegét, melyekről az (1) bekezdéssel összhangban értesítést kapott.

135. cikk

Ez a rendelet nem zárja ki, hogy:

a) Görögország fenntartsa az Athos-hegynek nyújtott speciális státuszt, amelyet a görög alkotmány 105. cikke garantál;

b) Spanyolország és Franciaország a Közösség és Andorra közötti kereskedelmi kapcsolatokat irányító intézkedések hatálybalépéséig fenntartsák a közöttük és Andorra között az 1867. július 13-án, illetve 1867. november 22-23-án aláírt Egyezményekből eredő vámmentességet;

c) a tagállamok a 210 ECU-s keretig biztosítsák azt a 47. cikkben hivatkozotton felüli különleges vámmentességet, amelyet a kereskedelmi flottában szolgáló, a határon átlépő forgalomban tevékenykedő tengerészek számára nyújtottak 1983. január 1-jén;

d) az Egyesült Királyság megtartsa a Ciprusi Köztársaság létesítéséről szóló, 1960. augusztus 16-i szerződésből eredő, a haderő vagy a kísérő polgári személyzet által felhasznált vagy éttermeik és kantinjaik ellátására szolgáló áruk behozatalára vonatkozó vámmentességeket.

136. cikk

(1) A szóban forgó területet szabályozó közösségi rendelkezések megalkotásáig a tagállamok speciális vámmentességet nyújthatnak az idegen zászló alatt szolgáló fegyveres erők számára, amelyek nemzetközi egyezményeknek megfelelően tartózkodnak a területükön.

(2) A szóban forgó területet szabályozó közösségi rendelkezések megalkotásáig ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok fenntartsák azokat a vámmentességeket, amelyekben azok a munkavállalók részesülnek, akik munkájuk miatt legalább hat hónapig a Közösség vámterületén kívül tartózkodtak, majd ezt követően térnek vissza a Közösségbe.

139. cikk

Ennek a rendeletnek az alkalmazása nem érinti az alábbiakat:

a) az 1976. március 25-i 754/76/EGK tanácsi rendelet ( 9 ) a Közösség vámterületére visszaküldött árucikkekre alkalmazandó vámkezelésről;

b) a vízi járművek, repülőgépek és nemzetközi vonatok raktáraira vonatkozó hatályos rendelkezések;

c) az egyéb közösségi jogi aktusok által bevezetett mentességről szóló rendelkezések.

140. cikk

(1) Ennek a rendeletnek a hatálybalépésekor a következők kerülnek hatályon kívül helyezésre:

a) a legutóbb a 3313/81/EGK rendelettel ( 10 ) módosított 1969. július 23-i 1544/69/EGK tanácsi rendelet ( 11 ) az utasok személypoggyászában található árucikkekre alkalmazandó tarifális elbánásról;

b) az 1974. június 4-i 1410/74/EGK tanácsi rendelet ( 12 ) az egy vagy több tagállam területén bekövetkezett katasztrófa esetén szabad forgalomba importált árucikkekre alkalmazandó tarifális elbánásról;

c) az 1975. július 10-i 1818/75/EGK tanácsi rendelet ( 13 ) az utasok személyi poggyászában található mezőgazdasági termékekre és a feldolgozásukból származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó mezőgazdasági lefölözésről, kiegyenlítő összegekről és egyéb import terhekről;

d) a legutóbb a 608/82/EGK rendelettel ( 14 ) módosított 1798/75/EGK tanácsi rendelet;

e) az 1976. július 22-i 1990/76/EGK tanácsi rendelet ( 15 ) a tesztelés céljára importált árucikkekre alkalmazandó vámkezelésről;

f) az 3313/81/EGK rendelettel ( 16 ) módosított 1978. december 19-i 3060/78/EGK tanácsi rendelet ( 17 ), amely kivételt biztosít az importvámok alól a harmadik országokban feladott, nem kereskedelmi jellegű kis küldeményekben található árucikkekre;

g) az 1979. május 8-i 1028/79/EGK tanácsi rendelet ( 18 ) az árucikkeknek a fogyatékos személyek részére a közös vámtarifa vámtételei alól mentesen történő importálásáról.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt rendeletekre való hivatkozások ennek a rendeletnek a hivatkozásaiként értelmezendőek.

144. cikk

Az 1798/75/EGK rendelet 7. cikkében szabályozott bizottságra a következő rendeletekben történő hivatkozás helyébe az ennek a rendeletnek a 141. cikkében szabályozott bizottságra történő hivatkozás lép:

a) a 754/76/EGK rendelet 15. cikke;

b) az import vagy exportvámok visszafizetéséről vagy elengedéséről szóló, 1979. július 2-i 1430/79/EGK tanácsi rendelet ( 19 ) 25. cikke;

c) az olyan import vagy exportvámok vámkezelés utáni beszedéséről szóló, 1979. július 24-i 1697/79/EGK tanácsi rendelet ( 20 ) 10. cikke, amelyeket az ilyen vámok megfizetési kötelezettségét eredményező vámeljárás alá vont árucikkek vonatkozásában az annak megfizetésére kötelezett személytől még nem követeltek meg.

145. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1984. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A. Könyvek, kiadványok és okmányok

KN-kódMegnevezés
3705Fényképészeti lemezek és filmek, exponált és előhívott, mozifilmek kivételével:
ex370520 00– Könyvekről, gyermekek képeskönyveiről és rajzoló- vagy kifestőkönyveiről, iskolai leckefüzetekről (munkafüzetekről), keresztrejtvényfüzetekről, újságokról és folyóiratokról, nem kereskedelmi jellegű kinyomtatott okmányokról vagy jelentésekről készített mikrofilmek, valamint különálló illusztrációkról, kinyomtatott lapokról és kefelenyomatokról készített mikrofilmek könyvkészítéshez
ex370510 00– Sokszorosítófilmek könyvkészítéshez
ex370590 10
ex370590 90
4903 00 00Gyermekek képeskönyvei, rajzoló- vagy kifestőkönyvei
4905Térképek és vízrajzi vagy minden egyéb hasonló jellegű térkép, beleértve az atlaszokat, falitérképeket, helyrajzi részlettérképeket és földgömböket is, kinyomtatva:
– Egyéb:
ex490599 00– – Egyéb:
— Térképek és különféle tudományos területeken, például a geológia, állattan, növénytan, ásványtan, őslénytan, régészet, etnológia, meteorológia, klimatológia és geofizika területein használatos szakmai részlettérképek és helyszínrajzok
ex490600 00Építészeti, ipari vagy gépészeti tervek és tervrajzok és az azokról készült reprodukciók
4911Egyéb nyomtatott anyagok, beleértve a képeket és fényképeket:
4911 10– Kereskedelmi reklámanyagok, kereskedelmi termékkatalógusok és hasonló termékek:
ex491110 90– – Egyéb:
— Könyvek és kiadványok katalógusai, amelyek az Európai Közösség területén kívül letelepedett kiadók vagy könyvkereskedők által értékesítésre felkínált könyveket és kiadványokat tartalmazzák
— Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű filmek, felvételek vagy egyéb hordozókon tárolt vizuális és audioanyagok katalógusai
— Idegenforgalmi reklámozás céljaira használatos plakátok, idegenforgalmi kiadványok, prospektusok, tájékoztató könyvek, menetrendek, brosúrák és hasonló kiadványok, függetlenül attól, hogy illusztrációkkal ellátottak-e vagy sem, beleértve a magánérdekekből kiadott kiadványokat is, amelyek célja a nagyközönség bátorítása az Európai Közösségen kívüli területekre történő utazásra, beleértve az ilyen cikkekről készített mikrofilmes másolatokat is (1)
— Bibliográfiai információs anyagok térítésmentes forgalmazáshoz (1)
– Egyéb:
4911 99– – Egyéb:
ex491199 90– – – Egyéb:
— Könyvkészítéshez használt, különálló illusztrációk, kinyomtatott lapok és kefelenyomatok, beleértve az ilyen cikkekről készített mikrofilmes másolatokat is (1)
— Könyvekről, gyermekek képeskönyveiről, rajzoló- vagy kifestőkönyveiről, iskolai leckefüzetekről (munkafüzetekről), keresztrejtvényfüzetekről, újságokról és folyóiratokról, nem kereskedelmi jellegű kinyomtatott okmányokról és jelentésekről készített mikrofilmes másolatok (1)
— Az Európai Közösség területén kívüli tanulást szorgalmazó kiadványok, beleértve az ilyen kiadványokról készített mikrofilmes másolatokat is (1)
— Meteorológiai és geofizikai grafikonok
9023 00Szemléltető (például oktatási vagy kiállítási) célokra tervezett és más célokra alkalmatlan műszerek, készülékek és modellek:
ex902300 90– Egyéb:
— Domborműves átnézeti térképek és különféle tudományos területeken, például a geológia, állattan, növénytan, ásványtan, őslénytan, régészet, etnológia, meteorológia, klimatológia és geofizika területein használatos szakmai részlettérképek és helyszínrajzok
(1) Ez a mentesség ugyanakkor nem alkalmazandó olyan kiadványok esetében, amelyeknek a felületén 25 %-nál nagyobb arányban szerepel reklám. Az idegenforgalmi reklámozás céljaira használt kiadványok és plakátok esetében ez a százalékos korlátozás csak a magáncélú kereskedelmi jellegű reklámozásra alkalmazandó.

B. Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok

Az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy annak bármely szakosított szervezete által készített, a II. melléklet A. részében felsorolt cikkek.

II. MELLÉKLET

A. Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok

SZÖVEG HIÁNYZIK

KN-kódMegnevezésKedvezményezett intézmény vagy szervezet
KülönféleNem kereskedelmi értékesítésre szánt gyűjtemények darabjai és műalkotásokA tagállamok illetékes hatóságai által ezeknek az áruknak a vámmentes behozatalára jóváhagyott galériák, múzeumok és egyéb intézmények

III. MELLÉKLET

KN-kódMegnevezés
4911Egyéb nyomtatott anyagok, beleértve a képeket és fényképeket:
4911 10– Kereskedelmi reklámanyagok, reklámkatalógusok és hasonló termékek:
ex491110 90– – Egyéb:
— Dombornyomású a vakok és csökkent látóképességűek számára
4911 91– Egyéb:
– – Képek, nyomtatott másolatok és fényképek:
– – – Egyéb:
ex491191 91– – – – Képek és rajzok:
— Dombornyomású a vakok és csökkent látóképességűek számára
ex491191 99– – – – Fényképek:
— Dombornyomású a vakok és csökkent látóképességűek számára
4911 99– – Egyéb:
ex491199 90– – – Egyéb:
— Dombornyomású a vakok és csökkent látóképességűek számára

IV. MELLÉKLET

KN-kódMegnevezés
4802Bevonatlan papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai felhasználáshoz használatos típusú, lyukkártyaköteg és lyukszalagpapír, tekercsben vagy lapokban, a 4801 vagy 4803 vámtarifaszámok alatt felsorolt papírok kivételével; merített papír és karton:
– Egyéb papír és karton, amely nem tartalmaz mechanikus eljárással nyert rostokat, illetve amelyben a teljes rosttartalom legfeljebb a 10 %-a tartalmaz ilyen rostokat:
ex480252 00– – 40 g/m2 vagy annál nagyobb, de 150 g/m2-nél nem nagyobb súlyú
— Braille-papír
4802 53– – 150 g/m2 - nél nagyobb súlyú:
ex480253 90– – – Egyéb:
— Braille-papír
4802 60– Egyéb papír és karton, mely teljes rosttartalmának több mint 10 súlyszázaléka mechanikai eljárással előállított rostból áll:
ex480260 90– – Egyéb:
— Braille-papír
4805Egyéb bevonatlan papír és karton, tekercsekben vagy lapokban:
4805 60– Egyéb papír vagy karton, 150 g/m2 vagy annál kisebb súlyú:
ex480560 90– Egyéb:
— Braille-papír
4805 70– Egyéb papír vagy karton, 150 g/m2-nél nagyobb, de 225 g/m2-nél kisebb súlyú:
ex480570 90– – Egyéb:
— Braille-papír
4805 80– Egyéb papír vagy karton, 225 g/m2-nél nagyobb súlyú:
ex480580 90– – Egyéb:
— Braille-papír
4823Egyéb papír, karton, cellulózpárna vagy cellulózrost szövedék, méretre vagy alakra vágott formában; egyéb papírmassza, papír, karton, cellulózpárna vagy cellulózrost szövedék:
– Egyéb papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai felhasználáshoz használatos típusú:
4823 59– – Egyéb:
ex482359 90– – Egyéb:
— Braille-papír
ex660200 00Sétapálcák, botszékek, ostorok, lovaglóostorok és hasonló termékek:
– Fehér bot vakok és csökkent látóképességűek számára
ex84 69Írógépek és szövegszerkesztők:
– Vakok és csökkent látóképességűek használatához igazított
ex84 71Automatikus adatfeldolgozó rendszerek és azok tartozékai: mágneses vagy optikai leolvasók, adatokat kódolt formában adathordozóra átíró gépek és ilyen adatokat feldolgozó gépek, amelyek máshol nincsenek meghatározva vagy felsorolva:
– Mechanikus braille- és hangfelvétel-készítő készülékek a vakok számára
ex85 19Lemezjátszó hangdoboz, lemezjátszók, kazettás lejátszó magnetofonok és egyéb hangreprodukáló készülékek, amelyek nem tartalmaznak hangrögzítő szolgáltatásokat:
– Kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek számára kifejlesztett vagy átalakított lemezjátszók és kazettás lejátszó magnetofonok
ex85 24Hanglemezek, hangszalagok és egyéb felvett hanghordozó vagy egyéb hasonló jelenséget hordozó eszközök, beleértve a hanglemezgyártáshoz használt matricákat és mesterlemezeket, de a 37. fejezetben felsorolt termékek kivételével:
— Beszélő könyvek
— Mágnesszalagok és kazetták braille-készítéshez és beszélő könyvek
9013Más vámtarifaszámok alatt részletesebben felsorolt cikkeket nem tartalmazó folyadékkristályos eszközök; lézerek lézerdiódák kivételével; egyéb optikai készülékek és műszerek, amelyeket más helyen ez a fejezet nem tartalmaz:
ex901380 00– Egyéb eszközök, készülékek és műszerek:
— Televíziónagyító eszközök a vakok és csökkent látóképességűek számára
9021Ortopédfelszerelések, beleértve a mankókat, sebészi öveket és sérvkötőket; orvosi sínek és töréseknél használatos egyéb eszközök; műtestrészek; hallókészülékek és egyéb, a testen viselt vagy beépített eszközök, amelyekkel fogyatékosság vagy rokkantság ellensúlyozható:
9021 90– Egyéb:
ex902190 90– – Egyéb:
— Elektronikus betájoló és akadályfelderítő készülék vakok és csökkent látóképességűek számára
— Televíziónagyító eszközök a vakok és csökkent látóképességűek számára
— Elektronikus felolvasó gépek a vakok és csökkent látóképességűek számára
9023 00Műszerek, készülékek és modellek szemléltető célokra (például oktatási vagy kiállítási célokra), amelyek más célú felhasználásra alkalmatlanok:
ex902300 90– Egyéb:
— Kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek számára kifejlesztett oktatási segédanyagok és készülékek
ex91 02Karórák, zsebórák és egyéb órák, beleértve a stopperórákat is, a 9101 vámtarifaszám alatt felsoroltak kivételével:
— Braille-órák a nemesfémtartalmú órák kivételével
9504Vidámparki, asztali vagy társasjátékok, beleértve a tivoli játékot, biliárdot, különleges kaszinójátékasztalokat és automatikus tekepálya-berendezéseket:
9504 90– Egyéb:
ex950490 90– – Egyéb:
— Kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek számára módosított asztali játékok és felszerelések
KülönféleMinden egyéb olyan cikk, amelyet kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek oktatása, tudományos vagy kulturális fejlődése céljából fejlesztettek ki.

( 1 ) HL C 4., 1980.1.7., 59. o.

( 2 ) HL C 72., 1980.3.24., 20. o.

( 3 ) HL L 184., 1975.7.15., 1. o.

( 4 ) HL L 197., 1984.7.27., 1. o.

( 5 ) HL L 346., 2007.12.29., 6. o.

( 6 ) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A legutóbb a 2008/8/EK irányelvvel (HL L 44., 2008.2.20., 11. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 333., 1978.11.30., 5. o.

( 8 ) HL L 33., 1984.2.4., 2. o.

( 9 ) HL L 89., 1976.4.2., 1. o.

( 10 ) HL L 334., 1981.11.21., 1. o.

( 11 ) HL L 191., 1969.8.5., 1. o.

( 12 ) HL L 150., 1974.6.7., 4. o.

( 13 ) HL L 185., 1975.7.16., 3. o.

( 14 ) HL L 74., 1982.3.18., 4. o.

( 15 ) HL L 219., 1976.8.12., 14. o.

( 16 ) HL L 334., 1981.11.21., 1. o.

( 17 ) HL L 366., 1978.12.28., 1. o.

( 18 ) HL L 134., 1979.5.31., 8. o.

( 19 ) HL L 175., 1979.7.12., 1. o.

( 20 ) HL L 197., 1979.8.3., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983R0918 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983R0918&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01983R0918-20081201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01983R0918-20081201&locale=hu

Tartalomjegyzék