31999D0280[1]

A Tanács határozata (1999. április 22.) a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról

A Tanács határozata

(1999. április 22.)

a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról

(1999/280/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel a belső piac kielégítő működéséhez és különösen az áruk Közösségen belüli szabad mozgásához szükséges a kőolajtermékek fogyasztói árainak átláthatósága és a kőolaj beszerzési költségeire vonatkozó tájékoztatás;

(2) mivel a Közösségben a kőolaj és a kőolajtermékek árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárásáról szóló, 1976. május 4-i 76/491/EGK tanácsi irányelv [4] kötelezi a tagállamokat, hogy közöljék a Bizottsággal azokat az információkat, amelyek már nem tükrözik az olajpiacokon fennálló feltételeket; mivel a 76/491/EGK irányelv ezért hatályát veszti és helyébe új közösségi tájékoztatási eljárás lép;

(3) mivel a kőolaj importja és szállítása közösségi nyilvántartásának bevezetéséről szóló, 1995. december 20-i 2964/95/EK tanácsi rendelet [5] lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy minden tagállam tekintetében tájékoztatást kapjon a kőolaj fajtánként meghatározott havi beszerzési költségeiről a harmadik országokból származó import vagy valamely más tagállamból történő szállítások tekintetében, de nem teszi lehetővé számára a kőolaj beszerzési költségeinek átfogó jellegű meghatározását a Közösségben;

(4) mivel ezért létre kell hozni a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció közösségi eljárását;

(5) mivel ez az eljárás szükségessé teszi a kőolaj beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos egyes információk rendszeres időközönként, összesített formában történő begyűjtését a tagállamoktól;

(6) mivel a tagállamoknak a jelenlegi gyakorlatuknak megfelelően továbbra is tájékoztatniuk kell minden hétfőn a Bizottságot a kőolajtermékek fogyasztói áráról, amint azt a múltban önkéntes alapon tették; mivel a tagállamok fenntarthatják jelenlegi rendszerüket, vagy új eljárásokat hozhatnak létre az adatgyűjtésre vonatkozóan;

(7) mivel a begyűjtött információnak lehetővé kell tennie a költségek és az alkalmazott olajárak Közösségen belüli alakulásának összehasonlítását;

(8) mivel a kőolajtermékekre kivetett adók beépülnek az eladási árba, és ezért - az említett termékek árai átláthatóságának és a Közösségben alkalmazott árak összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében - szükséges a kőolajtermékek vám- és adómentes, valamint minden adót magában foglaló fogyasztói árának megadása;

(9) mivel a piac átláthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság által összegyűjtött adatokat és elvégzett elemzések eredményeit közösségi szinten nyilvánosságra kell hozni, és erről a tagállamoknak és a Bizottságnak konzultálniuk kell;

(10) mivel, ha a Bizottság szabálytalanságokat vagy következetlenségeket állapít meg a közölt adatokban, lehetővé kell tenni számára, hogy további információkat kérjen az érintett tagállamtól;

(11) mivel részletesebben kell meghatározni a közlendő adatokra vonatkozó pontos rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok a 3. cikkben meghatározott módon közlik a Bizottsággal a kőolaj CIF beszerzési költségeivel és a kőolajtermékek fogyasztói áraival kapcsolatos információkat. A kőolajtermékek listáját a melléklet tartalmazza.

A közlendő információt a kapott adatok összesítésével nyerik, és olyan módon kell benyújtani a Bizottságnak, hogy az a lehető leghívebb képet nyújtsa az egyes tagállamok olajpiacáról.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. "beszerzési költség": az összes kőolajimport és -szállítás, valamint a tagállamokban termelt kőolaj költsége;

2. "kőolajimport": a Közösségbe beszállított összes kőolaj mennyisége, a tranzit kivételével, valamely tagállam kőolajszükségletének kielégítése céljából;

3. "kőolajszállítások": valamely tagállam területére egy másik tagállamból beszállított összes kőolaj mennyisége a tranzit kivételével, az előbbi tagállam kőolajszükségletének kielégítése céljából;

4. "valamely tagállamban termelt kőolaj": a valamely tagállamban termelt és finomított összes kőolaj, ha ez a termelés éves szinten az adott tagállam teljes kőolajellátásának több mint 15 %-át képviseli;

5. "fogyasztói ár": adott kategóriában a fogyasztóknak ténylegesen felszámított, leginkább reprezentatív árszint.

3. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az alábbiakról:

a) a havi kőolaj-beszerzési CIF-költségek, a tárgyhónap végét követő hónapban;

b) a kőolajtermékek vám- és adómentes, valamint minden adót magában foglaló, minden hónap 15. napján érvényes fogyasztói ára, a tárgyhónap 15. napját követő 30 napon belül.

(2) A jelenlegi adatgyűjtési rendszer alapján a tagállamok továbbra is közlik a Bizottsággal a kőolajtermékek vám- és adómentes, minden hétfőn érvényes fogyasztói árát, legkésőbb a következő napon déli 12 óráig.

4. cikk

Az e határozat értelmében összegyűjtött adatok alapján a Bizottság a megfelelő formában közzéteszi a következőket:

a) minden hónapban a kőolaj-beszerzési CIF-költségeket és a kőolajtermékek vám- és adómentes, valamint minden adót magában foglaló, minden hónap 15. napján érvényes fogyasztói árak;

b) minden héten a kőolajtermékek vám- és adómentes, hétfőn érvényes fogyasztói árai.

5. cikk

A tagállamok és a Bizottság konzultálnak egymással az e határozathoz kapcsolódó ügyekről, úgymint a határozatnak megfelelően összegyűjtött adatokról.

6. cikk

Az e határozat értelmében közölt valamennyi információ bizalmas. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki az olyan általános és összefoglaló jellegű tájékoztatások közzétételét, amelyek nem fednek fel egyes vállalkozásokra vonatkozó részleteket, azaz legalább három vállalkozásra vonatkoznak. A tagállamok tartózkodhatnak az ilyen egyéni vállalkozásokra vonatkozó részletek közlésétől.

7. cikk

Ha a Bizottság szabálytalanságokat vagy következetlenségeket állapít meg a tagállamok által közölt információkban, kérheti a tagállamoktól, hogy tegyék lehetővé számára az összesített információk alapjául szolgáló számítási és értékelési eljárásokba történő betekintést.

8. cikk

Az e határozatban megállapított korlátok között a Bizottság végrehajtási rendelkezéseket fogad el az 1. cikkben meghatározott tájékoztatás formájára, tartalmára és minden egyéb jellemzőjére vonatkozóan.

9. cikk

A 76/491/EGK irányelv hatályát veszti.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1999. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. Müller

[1] HL C 232., 1998.7.24., 10. o.

[2] HL C 313., 1998.10.12., 68. o.

[3] HL C 407., 1998.12.28., 182. o.

[4] HL L 140., 1976.5.28., 4. o.

[5] HL L 310., 1995.12.22., 5. o

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Kőolajtermékek jegyzéke

1. motor-tüzelőanyagok:

-töltőállomáson | szuper ólmozott benzinszuper ólommentes Euro 95 (Euro szuper 95)gázolajcseppfolyósított földgáz |

2. háztartási fűtőanyagok:

-kisfogyasztók számára | -háztartási fűtőolaj |

3. ipari fűtőanyagok:

-nagykereskedelmi piaci szállítmányok számára | tüzelőolaj (1 %-ot meghaladó kéntartalommal)tüzelőolaj (1 %-ot meg nem haladó kéntartalommal) |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999D0280 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999D0280&locale=hu

Tartalomjegyzék