32016R2339[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2339 rendelete (2016. december 14.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2339 RENDELETE

(2016. december 14.)

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az áruforgalom megkönnyítése érdekében a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 136. cikke kimondja, hogy az említett rendelet egyes rendelkezései nem alkalmazandók azokra az árukra, amelyek két uniós kikötő vagy repülőtér közötti szállítás közben ideiglenesen elhagyják az Unió vámterületét, az Unió vámterületén kívüli megállás nélkül. Az említett rendelkezések a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására, a tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről történő értesítésre, az áruk megfelelő helyre szállítására és a kirakodás vagy átrakodás helyszínén vám elé állítására, valamint az átmeneti megőrzésre vonatkozó kötelezettségeket szabályozzák.

(2) Ezen kizárásból következően nincs olyan jogalap, amely alapján előírható, hogy az árukat kirakodáskor vagy átrakodáskor vám elé kell állítani azon a helyen, ahol újra belépnek az Unió vámterületére, miután ideiglenesen elhagyták azt. Ha az áruk nem kerülnek ilyen módon vám elé állításra, az megnehezítheti a szóban forgó áruk vámhatóságok általi felügyeletét, és fennáll a kockázata annak, hogy a behozatali vám és egyéb terhek összege nem megfelelően kerül kivetésre, valamint hogy a nem fiskális intézkedések, például az állat-egészségügyi és növényegészségügyi ellenőrzések, nem megfelelően kerülnek alkalmazásra.

(3) A 952/2013/EU rendelet 136. cikkét ezért módosítani kell a nem uniós és uniós áruk tekintetében fennálló különböző helyzetek figyelembevétele érdekében.

(4) A nem uniós áruk hatékony vámfelügyeletének biztosítása érdekében az áruk megfelelő helyre történő szállítására, az azok kirakodáskor vagy átrakodáskor történő vám elé állítására, és a kirakodás vagy átrakodás előtt az engedély megvárására, valamint az átmeneti megőrzésre vonatkozó kötelezettséget szabályozó rendelkezéseket a nem uniós árukra a továbbiakban is alkalmazni kell. A 952/2013/EU rendelet 136. cikkét tehát módosítani kell, hogy a nem uniós áruk esetében csak a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására és a tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről történő értesítésre vonatkozó kötelezettségeket szabályozó rendelkezések legyenek kizárva.

(5) Az uniós áruk hatékony vámfelügyeletének biztosítása érdekében a 952/2013/EU rendelet 136. cikkének különbséget kell tennie az olyan uniós áruk helyzete, amelyek vámjogi státusát az említett rendelet 153. cikkének (2) bekezdése értelmében bizonyítani kell, és az az olyan uniós áruk helyzete között, amelyek az említett rendelet 155. cikkének (2) bekezdése értelmében megőrizték vámjogi státusukat.

(6) Az olyan uniós áruk esetében, amelyek vámjogi státusát a 952/2013/EU rendelet 153. cikkének (2) bekezdése értelmében bizonyítani kell, a megfelelő vámfelügyelet biztosítása érdekében kizárólag a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására és a tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről történő értesítésre vonatkozó kötelezettséget előíró szabályokat kell kizárni.

(7) A 952/2013/EU rendelet 139. cikkében meghatározott, az áruk kirakodáskor vagy átrakodáskor történő vám elé kell állítására, és az említett rendelet 140. cikkében meghatározott, a kirakodás vagy átrakodás előtt az engedély megvárására vonatkozó kötelezettséget előíró szabályokat hasonlóképpen nem kell alkalmazni az olyan uniós árukra, amelyek az említett rendelet 155. cikkének (2) bekezdése értelmében megőrizték vámjogi státusukat, tekintettel arra, hogy ezek az áruk ugyan ideiglenesen elhagyták az Unió vámterületét, státusuk azonban nem változott, és azt nem kell bizonyítani.

(8) A 952/2013/EU rendelet 136. cikkében szereplő, az említett rendelet 135. cikkének (1) bekezdésére és 137. cikkére történő hivatkozásokat el kell hagyni, annak érdekében, hogy az Unió vámterületére árukat behozó személyek tekintetében fennálljon az a kötelezettség, hogy az árukat a vámhatóságok által kijelölt helyre szállítsák, és ily módon a vámhatóságok szükség esetén ellenőrizni tudják, hogy uniós vagy nem uniós áruról van-e szó.

(9) A 952/2013/EU rendelet 136. cikkében szereplő, az említett rendelet 141. cikkére történő hivatkozást el kell hagyni, hogy egyértelmű legyen, hogy az említett rendelet 141. cikkének (1) bekezdése, amely az árutovábbítási eljárás szerint szállított árukat kizárja bizonyos rendelkezések alkalmazása alól, arra is vonatkozik, amikor az áruk újra belépnek az Unió vámterületére, miután közvetlen tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyták azt.

(10) A 952/2013/EU rendelet 136. cikkében szereplő, az említett rendelet 144-149. cikkére történő, az átmeneti megőrzéssel kapcsolatos hivatkozást szintén el kell hagyni. Míg az említett cikkekben meghatározott szabályok nem alkalmazandóak az uniós árukra, a nem uniós árukra azokat alkalmazni kell. Erre való tekintettel a 952/2013/EU rendelet 136. cikkét megfelelően módosítani kell.

(11) Az áruk hatékony felügyeletének további késedelem nélküli biztosítása érdekében e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 952/2013/EU rendelet 136. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"136. cikk

Az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk

(1) A 127-130. és a 133. cikk nem alkalmazandó azokban az esetekben, amikor a nem uniós árukat azután szállítják be az Unió vámterületére, hogy tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyták azt, és a fuvarozás közvetlen útvonalon történik, az Unió vámterületén kívüli megállás nélkül.

(2) A 127-130. és a 133. cikk nem alkalmazandó azokban az esetekben, amikor az olyan uniós árukat, amelyek uniós vámjogi státusát a 153. cikk (2) bekezdésének értelmében bizonyítani kell, azután szállítják be az Unió vámterületére, hogy tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyták azt, és a fuvarozás közvetlen útvonalon történik, az Unió vámterületén kívüli megállás nélkül.

(3) A 127-130., valamint a 133., 139. és 140. cikk nem alkalmazandó azokban az esetekben, amikor az olyan uniós árukat, amelyeket a 155. cikk (2) bekezdésével összhangban vámjogi státusuk megváltozása nélkül szállítanak, azután szállítják be az Unió vámterületére, hogy tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyták azt, és a fuvarozás közvetlen útvonalon történik, az Unió vámterületén kívüli megállás nélkül."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2016. december 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

I. KORČOK

(1) Az Európai Parlament 2016. december 1-jei álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2016. december 8-i határozata.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R2339 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R2339&locale=hu