31975R2783[1]

A Tanács 2783/75/EGK Rendelete (1975. október 29.) az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

A TANÁCS 2783/75/EGK RENDELETE

(1975. október 29.)

az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 14. cikke (7) bekezdésére, 28., 92-94., 111. és azt követő, továbbá 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel a Szerződés II. mellékletében nem szereplő ovalbuminra nem alkalmazhatók a Szerződés mezőgazdasági rendelkezései, míg a tojássárgájára igen;

mivel az ebből adódó helyzet hátrányosan befolyásolhatja a közös agrárpolitika hatékonyságát a tojáságazatban;

mivel egy kiegyensúlyozott megoldás elérése érdekében közös kereskedelmi rendszert kell kialakítani az ovalbuminra, amely megfelel a tojásra kialakított rendszernek; mivel szükség van e rendszer alkalmazásának a laktalbuminra való kiterjesztésére, tekintettel arra a tényre, hogy az ovalbumin nagymértékben helyettesíthető azzal;

mivel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) nyomán egységes piaci rendszert vezettek be a tojásra a Közösségben, amely elsősorban egységes lefölözést és egységes visszatérítést foglal magában a harmadik országok vonatkozásában a módosítatlan állapotú, vagy bizonyos, tojásfehérjét tartalmazó, feldolgozott áruk formájában terjesztett tojásra és tojássárgájára;

mivel az albuminokra érvényes kereskedelmi rendszernek követnie kell a tojásra érvényes rendszert, tekintettel az előbbi termékeknek az utóbbitól való függésére;

mivel az ovalbumin árai rendszerint követik a tojásárakat, amelyek eltérnek a Közösségben és a világpiacon; mivel a verseny e különbségből adódó torzulásainak megelőzése érdekében szükség van olyan importvám lefölözésére, amely kiegyenlítheti ezt a különbséget; mivel a vám összegének meghatározására a legalkalmasabb módszernek a héjas tojásra érvényes lefölözésből való származtatás tűnik;

mivel a feldolgozott termék bemutatásának számításba vétele céljából különböző együtthatók megadására van szükség;

mivel a tojás ára nem az egyetlen olyan, a feldolgozási költségen kívüli tényező, amely hatással van az albumin világpiaci árára; mivel az importvámok hatékonyságának biztosítása érdekében szükség van egy további összeg megadására, amelyet a vámhoz hozzáadnak, amikor a világpiaci ajánlati árak rendellenesen alacsonyak;

mivel a különböző, tojásból készült termékek között fennálló szoros gazdasági kapcsolat miatt az ovalbuminra és a laktalbuminra olyan forgalmazási előírásokat kell megadni, melyek a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek a 2771/75/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában megadott termékekre megállapított előírásoknak;

mivel a tojásra vonatkozó, a 2771/75/EGK rendeletben előírt export-visszatérítési mechanizmusok, továbbá az e rendeletben megállapított rendszer megfelelő működéséhez szükséges mértékben rendelkezni kell az "aktív feldolgozási eljárások" szabályozásáról, vagy ha a piaci helyzet úgy kívánja, tiltásáról;

mivel az importvámok rendszere lehetővé teszi minden más védekező intézkedés mellőzését a Közösség külső határainál; mivel egy egységes piac kialakítása maga után vonja a Közösség belső határainál a kérdéses áruk szabad mozgását korlátozó akadályok felszámolását;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Amennyiben e rendelet nem rendelkezik másképpen, a Közös Vámtarifa szerinti vámtétel mértéke a következő termékekre vonatkozik:

KN-kódÁruleírás
3502Albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagban számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albumin származékok:
– – Tojásalbumin:
ex35 02 11– – – – Szárítva:
3502 11 90– – – – – – Más (az emberi fogyasztásra alkalmatlan, illetve alkalmatlanná teendő termékeken kívül)
ex35 02 19– – – –Más:
3502 19 90– – – – – –Más (az emberi fogyasztásra alkalmatlan, illetve alkalmatlanná teendő termékeken kívül)
ex35 02 20– – Tejalbumin, két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve:
– – – – Más (az emberi fogyasztásra alkalmatlan, illetve alkalmatlanná teendő termékeken kívül)
3502 20 91– – – – – – Szárítva (például lap, hártya, pehely, por alakban)
3502 20 99– – – – – – Más

2. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékek bármelyikének a Közösségbe történő behozatala behozatali engedély bemutatásához köthető.

Az engedélyeket a tagállamok adják ki a kérelmezőnek, tekintet nélkül a Közösségen belüli letelepedési helyükre, a 4. cikk alkalmazása érdekében tett intézkedések sérelme nélkül.

A behozatali és kiviteli engedélyek a Közösségen egészére érvényesek. Az engedélyek kiadása biztosíték letétbe helyezéséhez kötött, amely garantálja, hogy a termékeket az engedély érvényességi ideje alatt importálják vagy exportálják; vis maior esetének kivételével a biztosíték részben vagy egészben elvész, ha az említett idő alatt az import vagy az export nem, vagy csak részben valósult meg.

(2) Az engedélyek érvényességi idejét és e cikk alkalmazásának egyéb részletes szabályait a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt egyes termékek behozatala következtében a közösségi piacot érő esetleges hátrányos hatások megakadályozása vagy kiküszöbölése érdekében az ilyen termék vagy termékek 10. cikkben megállapított vámtétel melletti behozatalát kiegészítő behozatali vám megfizetéséhez kell kötni, amennyiben a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében, a Szerződés 228. cikkének megfelelően megkötött mezőgazdasági megállapodás 5. cikkében foglalt feltételek teljesülnek, kivéve ha a behozatal a közösségi piacot előreláthatóan nem zavarná, vagy ha annak hatása nem állna arányban az elérni kívánt céllal.

(2) Azokat a küszöbárak, amelyek alatt kiegészítő vám róható ki, a Közösség által a Kereskedelmi Világszervezethez küldött értesítésben szereplők.

Azokat a küszöbmennyiségeket, amelyeket meg kell haladni ahhoz, hogy kiegészítő behozatali vámot lehessen kiszabni, különösen az (1) bekezdésben említett káros hatások megjelenését vagy várható megjelenését megelőző három év során a Közösségbe irányuló import alapján kell meghatározni.

(3) A kiegészítő behozatali vámok kirovásánál figyelembe veendő importárakat a szóban forgó szállítmány CIF-importárai alapján kell meghatározni.

A CIF-importárakat e célból ellenőrizni kell a termék reprezentatív világpiaci árai vagy a terméknek a Közösség importpiacán irányadó árai alapján.

(4) A Bizottság a 17. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadja e cikk alkalmazásának részletes szabályait. E részletes szabályok különösen meghatározzák:

a) azokat a termékeket, amelyekre kiegészítő behozatali vámok alkalmazhatók a mezőgazdasági megállapodás 5. cikke értelmében;

b) az (1) bekezdésnek az említett megállapodás 5. cikkének megfelelő alkalmazásához szükséges egyéb kritériumokat.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékeknek a kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött megállapodásokból következő vámkontingenseit a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott részletes szabályoknak megfelelően kell megnyitni és kezelni.

(2) A kontingensek kezelése az alábbi módszerek valamelyikének vagy azok kombinációjának alkalmazásával történhet:

- a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszer (az "aki előbb érkezik, előbb kiszolgálják" elv alapján),

- a kérelmek benyújtásakor kért mennyiségeket arányosan elosztó módszer (az "egyidejű vizsgálat" módszerével),

- a hagyományos kereskedelmi gyakorlatokat figyelembe vevő módszer (a "hagyományos/új érkezők" módszerével).

Más megfelelő módszereket is lehet alkalmazni.

El kell kerülni az érintett piaci szereplők közötti diszkriminációt.

(3) A Szerződés 228. cikkének megfelelően megkötött megállapodásokból származó mennyiségi korlátozások betartását az azokban foglalt és az érintett termékekre alkalmazható referencia-időszakra kiadott kiviteli engedélyek alapján kell biztosítani. A mezőgazdasági megállapodás alapján előálló kötelezettségek betartásának tekintetében a referencia-időszak végetérte nem érinti a kiviteli engedélyek érvényességét.

(4) Az (1) bekezdésben említett részletes szabályok rendelkeznek az éves kontingensekről, év egészére megfelelően elosztva, szükség esetén azok megnyitásáról és adott esetben:

a) a termék jellegét, származását és eredetét illetően a garanciákról;

b) az a) pontban említett garanciákat igazoló iratok elismeréséről; valamint

c) azokról a feltételekről, amelyek alapján a behozatali engedélyeket kiadják, és ezek érvényességi idejéről.

5. cikk

Ha az árak a közösségi piacon jelentősen megemelkednek, és ha ez a helyzet várhatóan folytatódik, ezáltal zavarva vagy zavarral fenyegetve a közösségi piacot, megfelelő intézkedésekhez lehet folyamodni.

A Tanács, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően eljárva, szükség esetén elfogadja e cikk alkalmazásának részletes szabályait.

6. cikk

Az 1. cikkben felsorolt termékekre forgalmazási előírások fogadhatók el, amelyek a termékek jellemzőinek figyelembevétele szükségességétől függően a 2771/75/EGK rendelet 2. cikke (2) bekezdésében, a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékekre elrendelt forgalmazási előírásoknak felelnek meg. Az előírások elsősorban a minőség, csomagolás, tárolás, szállítás, kiszerelés és jelölés szerinti besorolásra vonatkozhatnak.

Az előírásokat, azok hatályát és alkalmazásuk általános szabályait a Tanács fogadja el minősített többséggel eljárva a Bizottság javaslatára.

7. cikk

(1) A tojás piaca közös szervezésének és e rendelet megfelelő működéséhez szükséges mértékben a Tanács, a Bizottság javaslatára, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárásnak megfelelően, különleges esetekben részben vagy egészben megtilthatja az aktív feldolgozási eljárás alkalmazását az 1. cikkben felsorolt olyan termékek tekintetében, amelyeket az ugyanott szereplő termékek előállítására szánnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az (1) bekezdésben említett helyzet kivételesen sürgős, és az aktív feldolgozási eljárás zavarja vagy zavarhatja a Közösség piacát, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésre dönt a szükséges intézkedésekről; a Tanácsot és a tagállamokat értesíteni kell ezekről az intézkedésekről, amelyek legfeljebb hat hónapig lehetnek érvényben, és azonnal alkalmazandók. Ha a Bizottsághoz kérés érkezik valamely tagállamtól, a kérés kézhezvételét követő egy héten belül arról határoznia kell.

(3) A Bizottság által elfogadott intézkedéseket az értesítés napjától számított egy héten belül bármely tagállam a Tanács elé utalhatja. A Tanács, minősített többséggel eljárva, a bizottsági határozatot megerősítheti, módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti. Ha a Tanács az ügyben nem jár el három hónapon belül, a Bizottság határozatát hatályon kívül helyezettnek kell tekinteni.

8. cikk

(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésének általános és alkalmazásának különös szabályait kell alkalmazni az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tarifális besorolására; az e rendelet alkalmazásából következő tarifális nómenklatúrát be kell építeni a közös vámtarifába.

(2) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, vagy rendelkezéseiből más nem következik, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben tilos:

- a vámmal azonos hatású díjak kivetése,

- a mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

9. cikk

Azok az 1. cikkben megadott termékek, amelyeket olyan termékekből állítottak elő vagy nyertek ki, amelyekre nem érvényes a Szerződés 9. cikkének (2) bekezdése és 10. cikkének (1) bekezdése, nem vehetők fel szabad forgalomba a Közösségen belül.

10. cikk

A tagállamok és a Bizottság közlik egymással az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat. Az ilyen információk közlésének és terjesztésének szabályait a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően fogadják el.

11. cikk

(1) Az 1081/71/EGK rendelettel módosított, az ovalbumin és a laktalbumin közös kereskedelmi rendszeréről és az 48/67/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1967. június 27-i 170/67/EGK tanácsi rendelet hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdéssel hatályon kívül helyezett rendeletre való utalások e rendeletre való utalásokként értendők.

Az e rendelet cikkeire történő hivatkozások a mellékletben megadott összefüggés szerint értelmezendők.

12. cikk

Ez a rendelet 1975. november 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Megfelelés

170/67/EGK rendeletE rendelet
5a. cikk6. cikk
6. cikk7. cikk
7. cikk8. cikk
8. cikk (2) bekezdés9. cikk
9. cikk10. cikk

( 1 ) HL C 128., 1975.6.9., 39. o.

( 2 ) HL L 282., 1975.11.1., 49. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975R2783 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975R2783&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01975R2783-19960101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01975R2783-19960101&locale=hu

Tartalomjegyzék