31980L0723[1]

A Bizottság irányelve (1980. június 25.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról

A BIZOTTSÁG 80/723/EGK IRÁNYELVE

(1980. június 25.)

a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 90. cikke (3) bekezdésére,

mivel a közvállalkozások fontos szerepet játszanak a tagállamok nemzetgazdaságában;

mivel a Szerződés semmilyen módon nem sérti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet, ezért biztosítani kell a magánvállalkozásokkal és a közvállalkozásokkal való egyenlő bánásmódot;

mivel a Szerződés megkívánja a Bizottságtól annak biztosítását, hogy a tagállamok ne nyújtsanak a köz- vagy magánvállalkozásoknak a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásokat;

mivel a nemzeti közigazgatási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok komplexitása akadályozó tényező ennek a kötelezettségnek a végrehajtásában;

mivel a Szerződés támogatási szabályainak pártatlan és hatékony alkalmazása mind a köz-, mind pedig a magánvállalkozások vonatkozásában csupán akkor válik lehetővé, ha megvalósul az ilyen pénzügyi kapcsolatok átláthatósága;

mivel a közvállalkozásokra alkalmazott átláthatóságnak biztosítania kell az állam hatósági és tulajdonosi szerepe közötti világos különbségtételt;

mivel a 90. cikk (1) bekezdése bizonyos kötelezettségeket ruház a tagállamokra a közvállalkozásokat illetően; mivel a 90. cikk (3) bekezdése megkívánja a Bizottságtól, hogy biztosítsa e kötelezettségek tiszteletben tartását, és ebből a célból ellátja a Bizottságot a szükséges eszközökkel; mivel ez maga után vonja az átláthatóság eléréséhez szükséges feltételek meghatározását;

mivel világossá kell tenni, hogy mit kell érteni a "hatóságok", valamint a "közvállalkozások" kifejezések alatt;

mivel a hatóságok nem csupán tulajdonosként vagy többségi részesedés birtokában gyakorolhatnak meghatározó befolyást a közvállalkozások viselkedésére, hanem azon jogkörök alapján is, amelyekkel az irányítási és felügyeleti testületekben rendelkeznek akár a vállalkozásra vonatkozó szabályozás, akár a részvények elosztásának módja eredményeképpen;

mivel a közvállalkozások állami alapokból történő támogatása történhet közvetlenül, illetve közvetve; mivel az átláthatóságot az állami alapokból történő támogatások módjára való tekintet nélkül kell elérni; mivel szükségessé válhat megfelelő információk szolgáltatása is az állami alapokból történő támogatások nyújtásának indokai és aktuális felhasználásuk tekintetében;

mivel a tagállamok közvállalkozásaikon keresztül a kereskedelmi céloktól eltérő más célok elérésére is törekedhetnek; mivel egyes esetekben a közvállalkozások ennek következtében felvállalt pénzügyi terheit az állam ellentételezi; mivel az átláthatóságot az ilyen ellentételezés esetében is biztosítani kell;

mivel bizonyos vállalkozásokat tevékenységük jellege, illetve forgalmuk nagysága miatt ki kell vonni ennek az irányelvnek a hatálya alól; mivel ezt kell alkalmazni bizonyos, a versenyszférán kívül álló tevékenységekre, illetve olyan tevékenységekre, amelyekre már vonatkoznak olyan különös közösségi intézkedések, amelyek biztosítják a megfelelő átláthatóságot, valamint az olyan tevékenységi ágazatokba tartozó közvállalkozásokra, amelyek tekintetében külön rendelkezést kell hozni, továbbá az olyan vállalkozásokra, amelyek üzleti tevékenységének nagyságrendje nem teszi indokolttá az átláthatóság biztosításának adminisztratív terhét;

mivel ez az irányelv nem érinti a Szerződés más rendelkezéseit, nevezetesen a 90. cikk (2) bekezdését, továbbá a 93. és 223. cikket;

mivel a kérdéses vállalkozások más vállalkozásokkal versenyben állnak, a megszerzett információk szakmai titoktartás kötelezettsége alá tartoznak;

mivel ezt az irányelvet a tagállamok szoros együttműködésével kell alkalmazni, valamint a tapasztalatok figyelembevételével, amennyiben szükséges, felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek megfelelően biztosítják a hatóságok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságát úgy, hogy a következők világossá váljanak:

a) a hatóságok által az állami alapok terhére biztosított közvetlen támogatás a szóban forgó közvállalkozások számára;

b) a hatóságok által a közvállalkozások, illetve a pénzügyi szervezetek közvetítésével rendelkezésre bocsátott állami alapok;

c) ezeknek az állami alapoknak a tényleges felhasználása.

(2) A tagállamok a Közösség által hozott különös rendelkezések sérelme nélkül biztosítják, hogy az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozások pénzügyi és szervezeti felépítése pontosan tükröződjön az elkülönített elszámolásokban oly módon, hogy a következők világossá váljanak:

a) a különféle tevékenységekhez kapcsolódó költségek és bevételek;

b) a költségek és bevételek tevékenységekhez való hozzárendelésénél vagy tevékenységek közötti megosztásánál alkalmazott módszerek pontos részletei.

2. cikk

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) a "hatóság": minden hatóság, ideértve az állami, regionális, helyi és minden egyéb területi hatóságot;

b) a "közvállalkozás": minden olyan vállalkozás, amelyre a hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhatnak annak tulajdonosaként, a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok által;

c) a "feldolgozóiparhoz tartozó közvállalkozás": minden olyan vállalkozás, amelynek fő tevékenységi területe, azaz a meghatározás szerint teljes éves forgalmának legalább 50 százaléka feldolgozóipari tevékenységből származik. Ezek azok a vállalkozások, amelyeknek működése a NACE Rev 1. osztályozásban a D. szakasz - Feldolgozás alá tartozik (alszakaszok a DA-tól a DN-el bezárólag) ( 1 );

d) az "elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás" minden olyan vállalkozás, amely a Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése alapján valamely tagállamtól különleges vagy kizárólagos jogot kapott, vagy amely a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást, és az ilyen szolgáltatással kapcsolatban bármilyen jellegű állami támogatásban részesül és amely egyéb tevékenységet is folytat;

e) a "különböző tevékenységek": egyrészről minden olyan termék vagy szolgáltatás, amellyel kapcsolatban a vállalkozás különleges vagy kizárólagos jogot kapott, illetve minden olyan általános gazdasági érdekű szolgáltatás, amellyel a vállalatot megbízták, másrészről pedig minden olyan további különálló termék vagy szolgáltatás, amely a vállalkozás tevékenységi körébe tartozik;

f) a "kizárólagos jog": olyan jog, amelyet egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási eszközök segítségével biztosít egy vállalkozás számára abból a célból, hogy egy adott földrajzi területen kizárólag ez a vállalkozás nyújtson egy szolgáltatást vagy végezzen egy tevékenységet;

g) a "különleges jog": olyan jog, amelyet egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási eszközök segítségével biztosít korlátozott számú vállalkozás számára, és amely egy adott földrajzi területen:

- kettőben vagy nagyobb számban határozza meg az olyan vállalkozások számát, amelyek jogosultak az objektív, arányos és esélyegyenlőséget biztosító feltételektől eltérő feltételek mellett nyújtani egy szolgáltatást vagy végezni egy tevékenységet, vagy

- az ilyen feltételektől eltérő feltételek mellett jelöl ki és jogosít fel több egymással versengő vállalkozást egy szolgáltatás nyújtására vagy egy tevékenység végzésére, vagy

- az ilyen feltételektől eltérő feltételek mellett biztosít törvényi vagy rendeleti úton valamely vállalkozásnak vagy vállalkozásoknak olyan előnyöket, amelyek lényegesen befolyásolják bármely más vállalkozás képességét arra, hogy ugyanazt a szolgáltatást vagy ugyanazt a tevékenységet alapvetően azonos feltételek mellett nyújtsa vagy végezze ugyanazon a földrajzi területen.

(2) A hatóságok meghatározó befolyása vélelmezhető abban az esetben, ha ezek a hatóságok, közvetlenül vagy közvetve, egy vállalkozással kapcsolatban:

a) a vállalkozás jegyzett tőkéjének többségi tulajdonosai; vagy

b) a vállalkozás által kibocsátott részvényekhez kötődő szavazati jogok többségével rendelkeznek; vagy

c) a vállalkozás igazgatási, vezetői vagy felügyeleti testülete tagjainak több mint a felét kijelölhetik.

3. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett átláthatóságot különösen a hatóságok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok következő szempontjaira kell alkalmazni:

a) a működési veszteségek pótlása;

b) tőkejuttatás;

c) vissza nem térítendő támogatások vagy kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönök;

d) osztalékról vagy esedékes jutalékról való teljes vagy részleges lemondás révén nyújtott pénzügyi előnyök;

e) a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondás;

f) a hatóságok által kiszabott pénzügyi terhek megtérítése.

3a. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésben említett átláthatóság biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozásoknál:

a) elkülönüljenek a különböző tevékenységekhez tartozó belső elszámolások;

b) minden költséget és bevételt következetesen alkalmazott és objektív módon alátámasztható költségelszámolási elvek alapján, pontosan jelöljenek ki vagy osszanak meg;

c) egyértelműen határozzák meg azokat a költségelszámolási elveket, amelyek alapján az elkülönített elszámolásokat vezetik.

(2) Az (1) bekezdés kizárólag olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban nem született különös közösségi rendelkezés, és nem érinti a tagállamoknak, illetve a vállalkozásoknak a Szerződésből vagy az említett különös rendelkezésekből fakadó kötelezettségeit.

4. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett átláthatóság vonatkozásában ez az irányelv nem vonatkozik a hatóságoknak az alábbiakkal fennálló pénzügyi kapcsolataira:

a) olyan közvállalkozások, amelyek által nyújtott szolgáltatások nem befolyásolják érzékelhető mértékben a tagállamok közötti kereskedelmet;

b) a központi bankok;

c) az állami hitelintézetek, a hatóságok által ezekben általános kereskedelmi feltételek mellett elhelyezett állami betétek vonatkozásában;

d) azok a közvállalkozások, amelyeknek összes éves nettó forgalma 40 millió eurónál kevesebb volt azt az évet megelőző két pénzügyi évben, amelyben az 1. cikk (1) bekezdésében említett összeget rendelkezésükre bocsátották, vagy azt felhasználták. Az állami hitelintézetek esetében azonban az irányadó határérték a 800 millió euró mérlegfőösszeg.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett átláthatóság vonatkozásában ez az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

a) olyan vállalkozások, amelyek által nyújtott szolgáltatások nem befolyásolják érzékelhető mértékben a tagállamok közötti kereskedelmet;

b) azok a vállalkozások, amelyeknek összes éves nettó forgalma 40 millió eurónál kevesebb volt azt az évet megelőző két pénzügyi évben, amelyben a Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése alapján valamely tagállamtól különleges vagy kizárólagos jogot kaptak, vagy amelyben a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kaptak megbízást; az állami hitelintézetek esetében azonban az irányadó határérték a 800 millió euró mérlegfőösszeg;

c) azok a vállalkozások, amelyek a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kaptak megbízást, amennyiben a számukra folyósított állami támogatás bármely formáját, ideértve a segélyt, a támogatást és az ellentételezést, nyílt, átlátható és esélyegyenlőségen alapuló eljárás nyomán rögzítették egy megfelelő időszakra.

5. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó információk a Bizottság rendelkezésére álljanak annak a pénzügyi évnek a végétől számított öt éven keresztül, amelyben az állami alapokból történő támogatást a szóban forgó közvállalkozások rendelkezésére bocsátották. Abban az esetben azonban, amikor ugyanezen alapok felhasználására egy későbbi pénzügyi évben kerül sor, az ötéves határidőt annak a pénzügyi évnek a végétől kell számítani.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett, a vállalkozások pénzügyi és szervezeti felépítésére vonatkozó információk a Bizottság rendelkezésére álljanak öt éven keresztül annak a pénzügyi évnek a végétől kezdve, amelyre az információk vonatkoznak.

(3) A tagállamok, amennyiben a Bizottság ezt szükségesnek ítéli, a Bizottság kérelmére annak rendelkezésére bocsátják az 1. és 2. cikkben megjelölt információt a szükséges háttérinformációkkal együtt, különös tekintettel a célkitűzésekre.

5a cikk

(1) Azok a tagállamok, amelyeknek közvállalkozásai a feldolgozóiparhoz tartoznak, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi információkkal látják el évente a Bizottságot a (4) bekezdésben meghatározott ütemezésnek megfelelően.

(2) A feldolgozóiparhoz tartozó minden közvállalkozás a következő pénzügyi információkat köteles megadni a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően:

i) az üzleti jelentés és az éves beszámoló, a 78/660/EGK ( 2 ) tanácsi irányelv meghatározása szerint. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés magában foglalja a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet a számviteli politikával, az igazgatók nyilatkozataival, valamint a vállalkozás részegységeire vonatkozó és a tevékenységi jelentésekkel együtt. Ezen felül be kell nyújtani a közgyűlések jegyzőkönyveit, valamint minden más, a kérdésre vonatkozó információt is.

Amennyiben a közvállalkozások üzleti jelentésében, illetve éves beszámolójában a következő adatok nem szerepelnek, úgy azokat szintén csatolni kell:

ii) bármely, részvénytőke vagy a saját tőkéhez hasonló természetű tőkeelemek szolgáltatása, meghatározva a szolgáltatás feltételeit is (törzs-, elsőbbségi, ideiglenes vagy átváltható részvények és a kamatlábak; az ezekhez kapcsolódó osztalékok vagy átalakítási jogok);

iii) a vissza nem térítendő támogatások, illetve a meghatározott feltételek mellett visszatérítendő támogatások;

iv) a vállalkozás által kapott bármely kölcsön, beleértve a folyószámlahitelt és a tőkeinjekció esetén fizetett előlegeket, a kamatlábak és a hitelfeltételek, valamint a hitelfelvevő vállalkozás által a kölcsönt nyújtó félnek adott esetleges hitelbiztosíték pontos ismertetésével;

v) a hatóságok által a vállalkozásnak adott garanciák a hitelfinanszírozás tekintetében (meghatározva a feltételeket és minden olyan díjat, amelyet a vállalkozás ezekért a garanciákért fizet);

vi) a kifizetett osztalék és a visszatartott nyereség;

vii) az állami beavatkozás bármely más formája, különös tekintettel a közvállalkozások köztartozásainak elengedésére, beleértve, többek között, a kölcsönök, támogatások visszafizetésének, illetve a társasági adók és társadalombiztosítási járulékok, vagy bármely hasonló költségek megfizetésének elengedését.

(3) A (2) bekezdésben előírt információkat minden olyan közvállalkozás tekintetében be kell nyújtani, amelynek a legutóbbi üzleti évben árbevétele a 250 millió euró-t meghaladta.

A fent kért információt minden egyes közvállalkozásra vonatkozóan - beleértve a tagállamokban található vállalkozásokat is - külön kell benyújtani, és adott esetben, meg kell jelölni a különböző közvállalkozások csoportjain belüli, valamint a csoportok közötti tranzakciókat, csakúgy mint a közvállalkozások és az állam közötti közvetlen tranzakciókat. A (2) bekezdés ii. pontjában említett részvénytőke magában foglalja az állam közvetlen tőke-hozzájárulását, valamint minden olyan részvénytőkét, amelyet egy - ugyanazon a vállalatcsoporton belüli vagy azon kívüli - állami holdingtársaság vagy más közvállalkozás (beleértve a pénzügyi szervezeteket is) hozzájárulásaként kapott az adott vállalkozás. A pénzügyi támogatást szolgáltató és az azt felhasználó vállalkozás kapcsolatát mindig pontosan kell meghatározni. Hasonlóképpen, a (2) bekezdésben említett jelentést minden egyes vállalkozás tekintetében külön kell benyújtani, csakúgy, mint az olyan (al-) holdingtársaság esetében, amely több közvállalkozást fog össze, amennyiben az (al-) holdingtársaság az egyesített értékesítése alapján "feldolgozónak" minősül.

Egyes közvállalkozások jogilag különálló vállalkozások között osztják meg tevékenységeiket. Az ilyen vállalkozások esetében a Bizottság elfogad egy összevont (konszolidált) jelentést. Az összevonásnak az ugyanabban, illetve egymáshoz közeli ágazatokban működő vállalkozások egy csoportjának gazdasági realitását kell tükröznie. A különböző, kizárólag pénzügyi holdingok esetében az összevont jelentések nem elégségesek.

(4) A (2) bekezdésben előírt információt évente kell benyújtani a Bizottság részére. Az 1992. pénzügyi évre vonatkozó információt az irányelv közzétételétől számított két hónapon belül kell benyújtani a Bizottságnak.

Az 1993-ra és a következő évekre vonatkozó információt az érintett közvállalkozás üzleti jelentése közzétételének dátumától számított 15 munkanapon belül kell benyújtani. Minden esetben és különösen azoknak a vállalkozásoknak az esetében, amelyek nem tesznek közzé üzleti jelentést, az előírt információt legkésőbb a vállalat pénzügyi évének végétől számított kilenc hónapon belül kell benyújtani.

A jelentési rendszerbe tartozó társaságok számának megállapítása érdekében ennek az irányelvnek a közzétételétől számított két hónapon belül a tagállamok listát nyújtanak be a Bizottságnak az e cikk hatálya alá tartozó társaságokról, valamint azok forgalmáról. A listát minden év március 31-ig aktualizálni kell.

(5) Ezt a cikket a Treuhandanstalt tulajdonába tartozó vagy általa irányított társaságokra csak a Treuhandanstalt befektetései számára létrehozott különleges jelentési rendszer lejáratát követően kell alkalmazni.

(6) A tagállamok ellátják a Bizottságot minden olyan további információval, amelyet az szükségesnek ítél a benyújtott adatok alapos értékeléséhez.

6. cikk

(1) A Bizottság nem hozza más tudomására az 5. cikk (3) bekezdése alapján általa megszerzett információkat, mivel azok a szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alá tartoznak.

(2) Az (1) bekezdés nem tiltja az olyan általános tájékoztatások, illetve felmérések nyilvánosságra hozatalát, amelyek az ezen irányelv hatálya alá tartozó egyes meghatározott közvállalkozásokkal kapcsolatos információt nem tartalmaznak.

7. cikk

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat ezen irányelv működésének eredményeiről.

8. cikk

A tagállamok 1981. december 31-ig meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 83., 1993.4.3.;

( 2 ) HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L0723 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L0723&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01980L0723-20051219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01980L0723-20051219&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére