32017D2170[1]

A Tanács (EU) 2017/2170 végrehajtási határozata (2017. november 15.) az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

A TANÁCS (EU) 2017/2170 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. november 15.)

az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén a 2005/387/IB határozat alapján kockázatértékelési jelentést készített az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) új pszichoaktív anyagról, majd e jelentést 2017. május 24-én benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(2) A furanilfentanil a szintetikus opioidok közé tartozik, és szerkezete a fentaniléhoz, ehhez a gyógyászatban - műtéti általános érzéstelenítéshez, valamint fájdalomcsillapításhoz - széles körben alkalmazott, ellenőrzött anyagéhoz hasonló. A furanilfentanil emellett szerkezeti rokonságot mutat az acetilfentanillal és az akriloil-fentanillal is, mely anyagokról az EMCDDA-Europol 2015 decemberében, illetve 2016 novemberében közös jelentést adott ki.

(3) A furanilfentanil legalább 2015 júniusa óta jelen van az Unióban, és megjelenését 16 tagállamban észlelték. A lefoglalások alkalmával az anyagot elsősorban por formájában azonosították, de észlelték még folyadékként és tabletta formájában is. A felfedezett mennyiségek viszonylag elenyészőek, azonban azokat az anyag hatáserősségének tükrében kell értékelni.

(4) A furanilfentanillal összefüggésben öt tagállam eddig huszonkét halálesetet jelentett. Legalább tíz haláleset kapcsán megállapítást nyert, hogy vagy maga a furanilfentanil idézte elő a halált, vagy feltehetően szerepet játszott a halál beálltában. Ezen túlmenően három tagállam a furanilfentanilhoz köthető 11 nem halálos kimenetelű heveny mérgezést is jelentett.

(5) Nincs arra utaló információ, hogy a szervezett bűnözés szerepet játszik a furanilfentanil Unión belüli előállításában, terjesztésében (kereskedelmében) és kínálatában. A rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy a furanilfentanilt Kínában működő vegyipari vállalatok állítják elő.

(6) A furanilfentanilt "kutatáshoz szükséges vegyi anyagként" online, jellemzően por és felhasználásra kész orrspray formájában, kisebb és nagykereskedelmi mennyiségekben egyaránt értékesítik. A lefoglalások nyomán rendelkezésre álló információk szerint a furanilfentanilt feltehetően az opioidok feketepiacán is értékesítették.

(7) Az Unióban a furanilfentanilnak nincs elismert humán, illetve állatgyógyászati felhasználása. Semmilyen jel nem utal arra, hogy a furanilfentanilt az analitikai célú referenciaanyagkénti alkalmazásán, valamint a tudományos kutatásokban való használatán kívül bármilyen egyéb célra felhasználnák.

(8) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy további kutatások révén a furanilfentanilra vonatkozó több olyan kérdés is megválaszolható lenne, amelyek arra vezethetők vissza, hogy nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy az anyag milyen kockázatokat rejt magában az egyének egészsége, a közegészségügy és a társadalom szempontjából. Ugyanakkor az anyag által jelentett egészségügyi és társadalmi kockázatokra vonatkozó rendelkezésre álló bizonyítékok és információk, továbbá a fentanillal mutatott hasonlóságok elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a furanilfentanilt az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek vessék alá.

(9) A furanilfentanilt sem az Egyesült Nemzetek kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezményében, sem az Egyesült Nemzetek pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezményében nem vették ellenőrizendő anyagként jegyzékbe. Az Egyesült Nemzetek rendszere keretében az anyag jelenleg nem képezi értékelés tárgyát.

(10) mivel a furanilfentanilt tíz tagállam vonta a kábítószer-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti jogszabályai alapján ellenőrzés alá, három tagállam alkalmaz egyéb jogszabályi intézkedéseket a furanilfentanil ellenőrzésére, ha az említett anyagot az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek vetnék alá, az segítene egyfelől elkerülni, hogy akadályok hátráltassák a határon átnyúló bűnüldözést és igazságügyi együttműködést, másfelől pedig védelmet nyújtana az anyag beszerezhetősége és fogyasztása által jelentett kockázatokkal szemben.

(11) A 2005/387/IB határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat az egész Unióban ellenőrzési intézkedéseknek veti alá. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek, és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia annak érdekében, hogy a furanilfentanilt ellenőrzési intézkedéseknek lehessen alávetni az egész Unióban.

(12) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(13) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(14) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek, a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedéseknek vetik alá az egész Unióban.

2. cikk

Legkésőbb 2018. november 19-ig a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiknek megfelelve, jogszabályaik előírásainak megfelelően az 1. cikkben említett új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedések alá vonják és büntetőjogi szankciók tárgyává tegyék.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. AAB

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) 2017. október 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D2170 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D2170&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére