31998R1638[1]

A Tanács 1638/98/EK rendelete (1998. július 20.) az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A Tanács 1638/98/EK rendelete

(1998. július 20.)

az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel a Bizottság 1997 februárjában az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz közleményt nyújtott be az olajbogyó- és olívaolaj-ágazatról, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy az olaj- és zsírpiac jelenlegi közös szervezése reformra szorul; mivel ezt a közleményt és az abban vázolt reformlehetőségeket a közösségi intézményekben megtárgyalták; mivel a vélemények egybeesnek a tekintetben, hogy a reform szükséges; mivel azonban a legkedvezőbb megközelítés meghatározásának érdekében megbízhatóbb információra van szükség, különösen a Közösség területén található olajfák számát, a betelepített terület nagyságát és a terméshozamokat illetően; mivel tekintettel az ilyen jellegű adatok begyűjtéséhez és elemzéséhez szükséges időre, a Bizottság vállalta, hogy a 2000. év folyamán a reformra vonatkozóan javaslatot nyújt be, amelynek alkalmazására a 2001/2002-es gazdasági évtől kezdődően kerülne sor;

(2) mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy a piac jelenlegi közös szervezését a közeljövőben módosítani kell annak érdekében, hogy az ágazatban tevékenykedő gazdasági szereplők nehézségeit csökkenteni, a nemzeti hatóságok által végzett ellenőrzések minőségét javítani és a Közösség költségvetését jobban kímélni lehessen; mivel rendelkezni kell a jelenlegi piacszervezésen végrehajtandó módosításokról, valamint meg kell határozni a megfelelő árakat és mennyiségeket az 1998/99-es és 2000/01-es gazdasági évek közötti időszakra;

(3) mivel az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendelet [4] 5. cikke átalányjelleggel rögzített termelési támogatást ír elő azoknak a termelőknek, akiknek átlagos termelése nem haladja meg az 500 kg-ot; mivel ez az intézkedés különösen a támogatási jogosultság ellenőrzésével járó adminisztrációs költségek csökkentésére irányult; mivel azonban a termelési támogatás rendszerén végzett változtatások következtében, de különösen a kistermelőknek kifizetett támogatásra jutó kiadások arányának növekedése és a támogatás szintjének emelkedése miatt a termelői támogatások kettős rendszere visszaélések forrásává vált; mivel ennek megfelelően a kifejezetten a kistermelőknek szánt támogatással kapcsolatos rendelkezéseket el kell hagyni;

(4) mivel a termelési támogatás stabilizálását szolgáló mechanizmus jelenleg a Közösség egészére vonatkozó maximális garantált mennyiségen alapul; mivel a maximális garantált mennyiséget különösen a termelési tendenciák figyelembevételének érdekében meg kell emelni;

(5) mivel az egyes tagállamokban folytatott termelés ésszerű szintjének ösztönzése érdekében a maximális garantált mennyiséget a nemzeti garantált mennyiségek (NGM) formájában meg kell osztani a termelő tagállamok között; mivel ezt a megosztást a rendkívüli termésű éveket figyelmen kívül hagyva, lényegében egy reprezentatív időszak termelésére alapozva kell elvégezni; mivel azonban figyelembe kell venni az ágazatban a különböző tagállamokban fennálló helyzetet és különösen a kistermelőknek korábban biztosított támogatás külön elosztását és a Portugáliában és Spanyolországban meglévő olajfaligetek termelési potenciálját;

(6) mivel a termelésben tapasztalható ingadozások hatásának enyhítése érdekében abban az esetben, ha valamely tagállam tényleges termelése a rá vonatkozó NGM-nél alacsonyabb, a hiány egy részét az adott tagállam NGM-éhez a következő gazdasági év során hozzá lehet adni; mivel a fennmaradó hiánnyal pedig fedezni lehet a többi tagállam NGM-túllépését annak érdekében, hogy az Európai Unión belüli termelők közötti bizonyos szolidaritást továbbra is biztosítani lehessen;

(7) mivel a termelési támogatást az olajbogyó-termelőknek kell kifizetni; mivel ez utóbbiaknak a támogatás teljes összegét meg kell kapniuk, a közösségi szabályok által előírt különféle csökkentések sérelme nélkül;

(8) mivel ha az étkezési olajbogyókra támogatás biztosítása szükséges, a tagállamoknak fel kell tudniuk az olívaolajtermelésre szánt támogatás egy részét használni erre a célra;

(9) mivel a fogyasztási támogatást nem lehet a visszaélések veszélye nélkül emelni, jelenlegi szintjén pedig nem hatékony; mivel a múltban már jelentősen csökkentették anélkül, hogy ez a Közösségen belüli olívaolaj-fogyasztásra kedvezőtlen hatást gyakorolt volna; mivel eltörlése lehetővé tenné a termelési támogatással kapcsolatos ellenőrzések fokozását, különösen az olívaolajjal kapcsolatos különös intézkedések megállapításáról szóló, 1984. július 17-i 2262/84/EGK tanácsi rendeletében [5] előírt ellenőrző ügynökségek révén; mivel az olívaolaj fogyasztására nyújtott támogatásra vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1978. december 19-i 3089/78/EGK tanácsi rendeletet [6] ezért hatályon kívül kell helyezni;

(10) mivel az olívaolaj és az étkezési olajbogyó tagállamokban és harmadik országokban történő fogyasztását ösztönző intézkedéseket fenn kell tartani, világosabbá és erőteljesebbé kell tenni; mivel az ilyen intézkedések célja, hogy kedvezőbb piaci egyensúlyt alakítson ki és ennek következtében a vonatkozó kiadásokat a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet [7] 3. cikke értelmében intervenciónak lehessen tekinteni; mivel ezek a rendelkezések felvetik bizonyos technikai kiigazítások szükségességét a közösségi olívaolaj-fogyasztás ösztönzésére szolgáló kampányokra vonatkozó általános végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1980. július 22-i 1970/80/EGK tanácsi rendeletben [8]; mivel a fenti rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és rendelkezéseit a szükséges módosításokkal együtt be kell építeni a 136/66/EGK rendeletbe;

(11) mivel az intervenciós felvásárlás rendszere olyan termelési ösztönzőként hat, amely könnyen destabilizálhatja a piacot; mivel a felvásárlást ezért meg kell szüntetni és az intervenciós árra vonatkozó hivatkozásokat törölni vagy helyettesíteni kell;

(12) mivel az olívaolaj kínálatának a piac súlyos zavarai esetén történő szabályozásához a magánraktározási szerződések támogatási rendszerére van szükség, amely elsőbbséget biztosít a termelői csoportokról és társulásaikról szóló, 1997. május 20-i 952/97/EK tanácsi rendelet [9] értelmében elismert termelői csoportoknak és azok társulásainak;

(13) mivel a 136/66/EGK rendelet mellékletében található, a szűz olívaolajra vonatkozó meghatározások és kategóriák egy bizonyos meghatározott módszer alapján végzett organoleptikus értékelésen alapulnak; mivel ezen érzékszervi vizsgálat módszerei az utóbbi időben fejlődtek, bár még továbbra is megtartotta a szubjektivitás bizonyos mértékű, a módszerből fakadó kockázatát; mivel a szóban forgó meghatározások módosítására van szükség annak érdekében, hogy szükség esetén hatékonyabb analitikai módszerekre lehessen utalni;

(14) mivel az olívaolaj-termelésről az egyéni termelők szintjén szerzett ismeretek javítása és ellenőrzés elősegítése érdekében különös figyelmet kell fordítani az 1998/99-es és 2000/01-es gazdasági évek közötti időszakban az olajfakataszteren végzett munkának; mivel a szerzett tapasztalatok figyelembevételével az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerrel összefüggésben az egyéb növényi kultúrákkal kapcsolatban alkalmazott módszereket az olajfakataszternél is fel kell használni; mivel a Bizottságnak ennélfogva meg kell határoznia a meghozandó intézkedéseket és a földrajzi információs rendszer kialakítása érdekében teljesítendő feltételeket és szempontokat; mivel ennek érdekében el kell térni az 154/75/EGK rendelettől [10] valamint a 2261/84/EGK rendelettől [11];

(15) mivel a reform lehetőségei arra bátoríthatják a termelőket, hogy új olajfákat telepítsenek; mivel az ilyen új telepítések súlyosan veszélyeztetnék a piac jövőbeni egyensúlyát, amely már így is túltermelési gondokkal küzd; mivel e kockázat megelőzése érdekében már ebben a szakaszban rendelkezéseket kell hozni ezeknek az új telepítéseknek a jövőben bevezetésre szánt támogatási rendszer kedvezményeiből való kizárására, kivéve ha azok a Bizottság által jóváhagyott program részét képezik; mivel a Bizottság javaslatának beterjesztése és elfogadása között eltelt idő következtében azokat a telepítéseket is ki kell zárni a kedvezményekből, amelyek az azt követő hónap folyamán létesültek, hogy a gazdasági szereplők értesítést kaptak a Bizottság szándékáról;

(16) mivel az olívaolaj-ágazat reformjának szükségessége végső soron a 136/66/EGK rendeletben előírt egyes intézkedések fenntarthatatlanságából ered; mivel az ezekhez fűzött átmeneti módosítások ellenére a szóban forgó intézkedéseket 2001. november 1-jétől hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 136/66/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2a. cikk (2) bekezdésében az

"intervenciós árat"

szavak helyébe a következő szöveg lép:

"a termelési támogatással, valamint a piaci változásokat és az olívaolajnak a termesztési területekről a fogyasztási körzetekbe irányuló szállítási költségeit figyelembe vevő összeggel csökkentett termelői irányárat".

2. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A Közösségre nézve termelői irányárat kell rögzíteni.

Ezt az árat közönséges szűz olívaolajra kell megadni, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 3,3 g/100 g, a forgalmazás nagykereskedelmi szakaszában.

(2) Az 1998/99-es és 2000/01-es gazdasági évek közötti időszakban az (1) bekezdésben meghatározott termelői irányár 383,77 ECU/100 kg.

(3) Amennyiben a Tanács - a Bizottság javaslatára - minősített többséggel másképpen határoz, az olívaolajra vonatkozó gazdasági év november 1-jétől a következő év október 31-ig tart."

3. Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) Az olívaolajra termelési támogatást kell nyújtani. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a termelők tisztességes jövedelmének megalapozásához.

A támogatást az olajbogyó-termelőknek a ténylegesen termelt olívaolaj mennyisége alapján nyújtják.

A közösségi szabályok által előírt levonások sérelme nélkül a támogatást teljes összegben az olajbogyó-termelőknek kell kifizetni.

(2) Az 1998/99-es és 2000/01-es gazdasági évek közötti időszakban az (1) bekezdésben említett támogatás egységnyi összege 132,25 ECU/100 kg.

(3) Az olívaolaj maximális mennyisége, amelyre az (1) bekezdésben említett támogatás vonatkozik, minden gazdasági évben 1777261 tonna. Ezt a maximális garantált mennyiséget kell elosztani a tagállamok között NGM formájában, az alábbiak szerint:

-Spanyolország | 760027 tonna |

-Franciaország | 3297 tonna |

-Görögország | 419529 tonna |

-Olaszország | 543164 tonna |

-Portugália | 51244 tonna. |

(4) A Bizottság által a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban jóváhagyandó feltételek között az NGM-nek és az olívaolaj termelési támogatásának egy részét minden tagállam az étkezési olajbogyók támogatására fordíthatja.

Ilyen esetekben az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában a NGM a (3) bekezdésben megadott, az étkezési olajbogyó támogatására nyújtott összegnek megfelelően csökkentett mennyiséggel lesz azonos.

(5) Ha valamely tagállamban a tényleges termelés bármely gazdasági év során kevesebb, mint az ország NGM-e:

a) a hiány 20 %-át el kell osztani azok között a tagállamok között, amelyek ugyanezen gazdasági év során túllépték saját NGM-üket; az elosztást az illető kedvezményezett tagállamok NGM-einek megfelelő arányban kell elvégezni; és

b) a hiány 80 %-át kizárólag a következő gazdasági évre vonatkozóan a szóban forgó tagállam NGM-éhez kell hozzáadni.

A visszamaradt mennyiségeket a Bizottság osztja el a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban.

(6) A (2) bekezdésben megállapított támogatást azoknak a tagállamoknak nyújtják, amelyek támogathatónak elismert tényleges termelése kisebb vagy egyenlő a NGM-ük és az (5) bekezdés szerinti bármilyen növekmény összegével.

A többi tagállamban a nyújtható egységnyi támogatás a (2) bekezdésben meghatározott összegnek egy együtthatóval történő szorzatával egyenlő. Ez az együtthatót úgy kapható meg, hogy az illető tagállam NGM-ének és az (5) bekezdés szerinti növekménynek az összegét el kell osztani a támogathatónak elismert tényleges termelés mennyiségével.

(7) A támogatható olívaolaj mennyiségének ellenőrzését szem előtt tartva az olajbogyó- és olívaolaj-hozamokat minden gazdasági évben rögzítik a homogén termesztési területekre.

(8) Az elismert termelői szervezetek és ezek társulásai részt vehetnek az (5) bekezdésben említett tényleges termelés meghatározásában és a (7) bekezdésben említett terméshozamok megállapításában.

(9) Az összes vagy néhány termelő számára megítélt termelési támogatás bizonyos százalékát regionális intézkedések finanszírozására kell fordítani, az egyes termelő tagállamokban az olajtermelés minőségének és környezeti hatásainak javítása érdekében.

Az 1998/99-es gazdasági évtől 2000/01-esig terjedő időszakra az első albekezdésben említett százalék az olívaolaj-termelők számára biztosított termelési támogatás 1,4 %-ával egyenlő.

(10) A Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel megállapítja e cikk alkalmazásának általános szabályait.

(11) A (7) bekezdésben említett terméshozamokat és e cikk alkalmazásának részletes szabályait az e rendelet 38. cikkében megállapított eljárással, valamint megfelelő esetben a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet 13. cikkével összhangban kell megállapítani [12]."

4. Az 5a., 7. és 8. cikket el kell hagyni.

5. A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottság közvetve vagy közvetlenül tájékoztatásra vonatkozó intézkedéseket, valamint a Közösségben termelt olívaolajnak és étkezési olajbogyónak a tagállamokban vagy harmadik országokban történő fogyasztása ösztönzésére szolgáló intézkedéseket valósíthat meg.

Az első albekezdésben említett intézkedések a következőket foglalhatják magukban:

a) már meglévő ismeretek terjesztése, különösen az olívaolaj táplálkozás-élettani hatására vonatkozóan;

b) az olívaolaj piacának bővítését szolgáló piacfelmérések;

c) reklám-, PR- és promóciós kampányok az olívaolaj fogyasztásának ösztönzésére, különösen minőségi jellemzőinek kiemelésével, illetve az olívaolajjal készült termékek fogyasztásának ösztönzésére;

d) kutatómunka, különösen az olívaolaj táplálkozás-élettani vonatkozásainak tudományos vizsgálatával kapcsolatban;

e) a promóciós kampányok eredményeinek értékelését végző tanulmányok.

(2) A Bizottság megküldi a Tanácsnak az általa a következő gazdasági év(ek) során végrehajtani tervezett intézkedések programját. A program kialakításában a Bizottság egyeztethet piaci tanulmányok készítésére, illetve reklámkampányok kivitelezésére szakosodott cégekkel, valamint kutatóintézetekkel.

(3) A Bizottság a 39. cikkben megállapított eljárással összhangban az Olaj- és Zsírpiaci Irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően határoz az (1) bekezdésben felsorolt intézkedésekkel kapcsolatban.

(4) Az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel kapcsolatban felmerült kiadásokat a Közösség 100 %-os mértékig finanszírozhatja, és azokat a 729/70/EGK rendelet 3. cikke értelmében intervenciónak kell tekinteni.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 11a. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az egyes tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az 5. cikkben előírt támogatási rendszer megsértőinek megbüntetésére. Abban az esetben, ha az olívaolajjal kapcsolatos különös intézkedések megállapításáról szóló, 1984. július 17-i 2262/84/EGK tanácsi rendeletben [*] HL L 208., 1984.8.3., 11. o. A legutóbb a 2599/97/EK rendelettel (HL L 351., 1997.12.23., 17. o.) módosított rendelet. előírt ellenőrző ügynökségek jogsértést jelentenek, a tagállamok a jelentést követő 12 hónapon belül döntenek a szükséges intézkedésekről."

7. A 12. cikket el kell hagyni.

8. A 12a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12a. cikk

Amennyiben a Közösség bizonyos régióiban a piac súlyos zavara áll elő, a piac szabályozása érdekében a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban határozni lehet arról, hogy a megfelelő garanciát felajánló, az érintett tagállamok által elismert szervezeteket, felhatalmazzanak az általuk forgalmazott olívaolaj tárolásáról szóló szerződések megkötésére. Az érintett szervezetek között előnyben kell részesíteni a 952/97/EK rendelet [*] HL L 142., 1997.6.2., 30. o. értelmében elismert termelői csoportokat és ezek társulásait.

Az első albekezdésben említett intézkedéseket többek között akkor lehet végrehajtani, ha a piacon egy reprezentatív időszak folyamán rögzített átlagos ár alacsonyabb, mint az 1997/98-as gazdasági évre alkalmazandó intervenciós ár 95 %-a.

A szerződések teljesítésére nyújtott támogatás mennyiségét és e cikk végrehajtásának részletes szabályait, különösen az olívaolaj mennyiségére, minőségére és tárolási idejére vonatkozóan a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban úgy kell megállapítani, hogy az a piacra jelentős hatással legyen. A támogatás pályázati úton nyújtható."

9. A 20. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

10. A 20a. cikk (2) bekezdésének utolsó albekezdését és a 20a. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

11. A 20d. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendelet szerint elismert termelői csoportoknak és ezek társulásainak kifizetett összegekből a termelési támogatás egy bizonyos százalékát visszatartják. Az így nyert összeg hozzájárul az 5. cikk (7) bekezdése és a 20c. cikk szerinti tevékenységek finanszírozásához.

Az 1998/99-es gazdasági évtől a 2000/01-esig terjedő időszakra a termelési támogatásnak az első albekezdésben említett százaléka 0,8 %."

12. A 20d. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

13. A melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Szűz olívaolajok Extra minőségű szűz olívaolaj : Szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1 grammot, egyéb tulajdonságai pedig megfelelnek az erre a kategóriára meghatározott tulajdonságoknak.

Szűz olívaolaj (a termelési és nagykereskedelmi szakaszban a "finom szűzolaj" kifejezés is alkalmazható) : Szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 2 grammot, egyéb tulajdonságai pedig megfelelnek az erre a kategóriára meghatározott tulajdonságoknak.

Közönséges szűz olívaolaj : Szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként nem haladja meg a 3,3 grammot, egyéb tulajdonságai pedig megfelelnek az erre a kategóriára meghatározott tulajdonságoknak.

Lampante szűz olívaolaj : Szűz olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett szabadzsírsav-tartalma 100 grammonként meghaladja a 3,3 grammot, és/vagy egyéb tulajdonságai pedig megfelelnek az erre a kategóriára meghatározott tulajdonságoknak."

2. cikk

(1) A 154/75/EGK rendelettől eltérve az olajfakataszterrel kapcsolatos munkában az 1998/99-es gazdasági évtől a 2000/01-esig terjedő időszakban egy földrajzi információs rendszer (FIR) kialakítására, frissítésére és alkalmazására kell összpontosítani.

A FIR-t az olajfakataszterből származó adatok felhasználásával lehet kialakítani. További adatok nyerhetők a támogatási kérelmekhez csatolt termésnyilatkozatokból. A FIR-ben szereplő adatokat földrajzilag számítógépre vitt légi felvételek segítségével lehet elhelyezni.

(2) A tagállamok felülvizsgálják, hogy a termésnyilatkozatokban szereplő adatok megegyeznek-e a FIR-ben szereplő adatokkal. Ha ez a két adatcsoport nem áll összhangban, a tagállam vizsgálatokat és helyszíni ellenőrzést végez.

A Bizottság meghatározza az első albekezdésben említett összhanggal kapcsolatos részletes szabályokat és feltételeket, valamint az elfogadható tűréshatárokat. Szintén meghatározza az 1998/99-es gazdasági évtől a 2000/01-esig terjedő időszak három gazdasági évében elvégzendő vizsgálatok és a helyszíni ellenőrzések részletes szabályait és gyakoriságát.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett vizsgálatok és ellenőrzések során a termésnyilatkozatban szereplő adatokról bebizonyosodik, hogy azok nem helytállóak, különösen ami az olajfák számát illeti, a tagállamok egy vagy több gazdasági éven át a megállapított eltérések nagyságától függően a következő intézkedéseket alkalmazzák:

- a támogatható olívaolaj-mennyiség csökkentése, vagy

- az érintett olajfák kizárása a támogatásra való jogosultságból,

a Bizottság által meghatározandó szabályokkal és feltételekkel összhangban.

(4) A Bizottság a 136/66/EGK rendelet 38. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadja az e cikk szerint az 1998/99-estől a 2000/01-esig terjedő gazdasági évekre előirányozott intézkedéseket és a megállapítandó részletes szabályokat, feltételeket és az ellenőrzések gyakoriságát.

(5) Az e cikkben előírt intézkedéseket a 2261/84/EGK rendeletben megállapított intézkedésektől eltérve kell alkalmazni a termésnyilatkozatokra és azok támogatással való kapcsolatára.

3. cikk

(1) A Bizottság a 136/66/EGK rendelet 38. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadhatja azokat az intézkedéseket, amelyek az 1997/98-as gazdasági évre vonatkozó rendszer és az e rendelet által bevezetett intézkedésekből eredő rendszer közötti zökkenőmentes átmenetet szolgálják.

(2) A Bizottság által 2000-ben beterjesztendő javaslat alapján a Tanács fog az olaj- és zsírpiac közös szervezéséről dönteni, amely 2001. november 1-jétől a 136/66/EGK rendelet által létrehozott rendszert helyettesíteni hivatott.

4. cikk

(1) Az olaj- és zsírpiac 2001. november 1-jétől hatályos közös szervezése értelmében nem fizethető támogatás az olajbogyó-termelőknek az 1998. május 1-jét követően telepített további olajfák, illetve a kapcsolódó területek után, valamint azok után, amelyek egy később meghatározandó időpontban a termelési nyilatkozatban nem szerepelnek.

Azonban:

- régi olajfa-telepítés átalakításával kapcsolatosan további olajfák, vagy

- új telepítés

esetén olyan területeken, amelyeket a Bizottság által jóváhagyott program részeként tartanak nyilván, bizonyos, később meghatározandó korlátokkal a telepítés figyelembe vehető. Görögország, Franciaország és Portugália esetében a Bizottság által jóváhagyandó programokban előírt területek nagysága a 2001. november 1-jéig tartó időszakban 3500 ha, 3500 ha, illetve 30000 ha lehet.

E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 136/66/EGK rendelet 38. cikkében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A 136/66/EGK rendelet 5., 11a., 12a., 13. és 20a. cikke 2001. november 1-jétől hatályát veszti.

A 3089/78/EGK és az 1970/80/EGK rendelet hatályát veszti.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1998. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

W. Molterer

[1] HL C 136., 1998.5.1., 20. o.

[2] HL C 210., 1998.7.6.

[3] HL C 235., 1998.7.27.

[4] HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o. A legutóbb az 1581/96/EK rendelettel (HL L 206., 1996.8.16., 11. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 208., 1984.8.3., 11. o. A legutóbb a 2599/97/EK rendelettel (HL L 351., 1997.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 369., 1978.12.29., 12. o. A legutóbb az 1582/96/EK rendelettel (HL L 206., 1996.8.16., 13. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 94., 1970.4.28., 13. o. A legutóbb az 1287/95/EK rendelettel (HL L 125., 1995.6.8., 1. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 192., 1980.7.26., 5. o. Az 1651/86/EGK rendelettel (HL L 145., 1986.5.30., 10. o.) módosított rendelettel.

[9] HL L 142., 1997.6.2., 30. o.

[10] A Tanács 1975. január 12-i 154/75/EGK rendelete az olajfakataszter létrehozásáról az olívaolaj-termelő tagállamokban (HL L 19., 1975.1.24., 1. o.). A legutóbb a 3788/85/EGK rendelettel (HL L 367., 1985.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[11] A Tanács 1984. július 17-i 2261/84/EGK rendelete az olívaolaj termelésére nyújtott támogatásra és az olívaolaj termelői szervezeteinek támogatására vonatkozó általános szabályok megállapításáról (HL L 208., 1984.8.3., 3. o.). A legutóbb a 636/95/EK rendelettel (HL L 67., 1995.3.25., 1. o.) módosított rendelet.

[12] HL L 94., 1970.4.28., 13. o. A legutóbb az 1287/95/EK rendelettel (HL L 125, 1995.6.8., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R1638 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R1638&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.