31977L0504[1]

A Tanács irányelve (1977. július 25.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1977. július 25.)

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól

(77/504/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a szarvasmarha-tenyésztés különösen fontos szerepet játszik a Közösség mezőgazdaságában és a megfelelő eredmények nagymértékben függnek a fajtatiszta tenyészállatok használatától;

mivel eddig a legtöbb tagállam a nemzeti tenyésztési politikája keretében igyekezett támogatni a korlátozott számú, pontosan meghatározott tenyésztéstani szabványok szerinti tenyészállat-állomány létrehozását; mivel e fajták és szabványok tagállamonként különbözőek; mivel ezen eltérések akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet;

mivel ezen eltérések megszüntetése és ezáltal a mezőgazdaság érintett szektorában a termelékenység növelése érdekében valamennyi szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat Közösségen belüli kereskedelmét nagymértékben liberalizálni kell; mivel a kereskedelem teljes liberalizációjához további szabályozásra van szükség, különösen a tenyésztés engedélyezése terén;

mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni egy közösségi eljárás szerint kiállított származási bizonyítvány benyújtásának követelését;

mivel egyes műszaki területeken végrehajtási intézkedéseket kell hozni; mivel ezen intézkedések kidolgozására egy eljárást kell meghatározni, amely az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság keretén belül szoros együttműködést biztosít a tagállamok és a Bizottság között; mivel ezen végrehajtási intézkedések elfogadásáig az érintett területeken jelenleg hatályban lévő rendelkezéseket nem szabad módosítani;

mivel biztosítani kell, hogy a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok harmadik országokból történő behozatala ne történjen kedvezőbb feltételek mellett, mint amilyeneket a Közösségen belül alkalmaznak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat": olyan szarvasmarha, amelynek azonos fajtájú beleértve a bivalyt szülei és nagyszülei törzskönyvbe vagy tenyésztési főkönyvbe bejegyezésre kerültek, és maga vagy bejegyezésre került vagy jogosult a törzskönyvbe való bejegyzésre;

b) "törzskönyv": bármely könyv, nyilvántartás, irattár, adathordozó,

- amit az a tenyésztő egyesület, illetve szövetség tart fent, amelyet az a tagállam ismert el hivatalosan, amelyben a tenyésztő egyesületet, illetve szövetséget létrehozták, vagy az érintett tagállam egy hivatalos szervezete, és

- amelybe egy adott fajta szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatait, az elődeik feltüntetésével bejegyezték vagy nyilvántartásba vették.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy állattenyésztési okokból a következőket ne lehessen megtiltani, korlátozni vagy akadályozni:

- a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok Közösségen belüli kereskedelme,

- a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok spermájának és petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelme,

- törzskönyvek létrehozása, amennyiben azok megfelelnek a 6. cikkben meghatározott követelményeknek,

- a 6. cikkel összhangban törzskönyveket vezető szervezetek vagy szövetségek elismerése, és

- a 3. cikk alapján a mesterséges megtermékenyítéshez használt tenyészbikák Közösségen belüli kereskedelme.

Azonban Portugáliát ezennel feljogosítják arra, hogy legkésőbb 1990. december 31-ig fenntartsa a behozatali korlátozásokat az előző bekezdés első francia bekezdésében körülírt azon szarvasmarhafélék vonatkozásában, amelyek nem szerepelnek Portugália hivatalos fajjegyzékében. Portugália értesíti a Bizottságot és a Tagállamokat az engedélyezett fajokat tartalmazó jegyzékről.

3. cikk

A Tanács - a Bizottság javaslata alapján - 1980. július 1-je előtt tenyésztésre szánt szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatokkal kapcsolatos közösségi rendelkezéseket állapít meg.

E rendelkezések hatálybalépéséig a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési célra történő engedélyezése és a tenyészbikák mesterséges termékenyítésre történő felhasználásának engedélyezése, valamint a sperma és az petesejtek és embriók felhasználása továbbra is a nemzeti jogszabályok alapján történik, azzal a feltétellel, hogy e jogszabály nem lehet szigorúbb, mint a rendeltetési tagállamban a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatokra, azok spermájára, petesejtek és embriók vonatkozó jogszabály.

4. cikk

Az egy tagállam által hivatalosan elismert tenyésztői szervezet vagy szövetség nem tagadhatja meg a más tagállamokból származó szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok törzskönyveibe történő bejegyzését, feltéve, hogy azok a 6. cikkel összhangban megfogalmazott követelményeket kielégítik.

4a. cikk

(1) A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a törzskönyvek vezetésére vagy létrehozására hivatalosan elismert, az 1. cikk b) pontjában említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(2) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A tagállamok megkövetelhetik, hogy a Közösségen belüli kereskedelemben résztvevő szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok és azok spermája vagy petesejtek és embriók a 8. cikk szerinti eljárással összhangban készült mintának megfelelő származási bizonyítvánnyal rendelkezzenek, különös tekintettel a tenyésztéstechnikai teljesítményre.

6. cikk

(1) A 8. cikkben meghatározott eljárással összhangban az alábbiakat kell meghatározni:

- teljesítményvizsgálati eljárásokra és a szarvasmarhák tenyészérték-becslésére vonatkozó módszerek,

- a tenyésztési szervezetek és szövetségek elismerésére vonatkozó feltételek,

- a törzskönyvek létrehozásának feltételei,

- a törzskönyvbe történő bejegyzés feltételei,

- a származási tanúsítványon feltüntetendő adatok.

(2) Az (1) bekezdés első, második és harmadik francia bekezdésének hatálybalépéséig:

a) az (1) bekezdés első francia bekezdésében említett hivatalos ellenőrzéseket valamennyi tagállam, a jelenleg létező törzskönyveket a többi tagállam elismeri;

b) a tenyésztői szervezetek és szövetségek elismerésének a tagállamok jelenleg hatályos rendelkezéseinek kell megfelelnie;

c) az új törzskönyvek bevezetésének a tagállamok jelenleg hatályos rendelkezéseinek kell megfelelnie.

7. cikk

Az e területre vonatkozó közösségi jogszabályok alkalmazásáig a harmadik országokból származó szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok behozatalára vonatkozó feltételek nem lehetnek kedvezőbbek, mint a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó szabályok.

A tagállamok nem engedélyezik a harmadik országokból származó szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok behozatalát, kivéve, ha azok olyan származási bizonyítvánnyal rendelkeznek, amely igazolja, hogy az állatokat a kiviteli harmadik ország valamely törzskönyvébe bejegyezték vagy nyilvántartásba vették. Bizonyítani kell, hogy az állatokat bejegyezték vagy nyilvántartásba vették, vagy azok jogosultak egy közösségi törzskönyvbe történő bejegyzésre.

8. cikk

(1) A Bizottságot a 77/505/EGK határozattal ( 3 ) létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 4 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy:

a) ennek az irányelvnek - a 7. cikk kivételével - legkésőbb 1979. január 1-jétől kezdődő hatállyal megfeleljenek;

b) a 7. cikknek - az abban foglalt valamennyi pontnak - megfeleljenek azon időponttal kezdődő hatállyal, amikortól kezdve megfelelnek a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseknek, különösen a 6. cikk alapján a későbbiekben elfogadott határozatoknak.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 76., 1974.7.3., 52. o.

( 2 ) HL C 116., 1974.9.30., 33. o.

( 3 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977L0504 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977L0504&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01977L0504-20080903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01977L0504-20080903&locale=hu