31980L0876[1]

A Tanács irányelve (1980. július 15.) a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A Tanács irányelve

(1980. július 15.)

a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(80/876/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/116/EGK tanácsi irányelv [4] már meghatározta a legfontosabb egyszerű és összetett műtrágyák Közösségen belüli megjelölésére, összetételére, címkézésére és csomagolására vonatkozó közösségi szabályokat; mivel az ammónium-nitrát alapú műtrágyákkal a fenti irányelv kiemelten foglalkozik; mivel azonban e műtrágyatípusnak a sajátos jellegénél és az ezzel kapcsolatos közbiztonsági, közegészségügyi és munkavédelmi követelményeknél fogva ezekre a műtrágyatípusokra vonatkozóan további közösségi szabályok megállapítása szükséges;

mivel az ammónium-nitrát több különböző termék alapvető összetevője, amelyeknek egy része rendeltetését tekintve műtrágya, más része robbanóanyag; mivel az eltérések miatt, amelyek a műtrágyaként használt, illetve a más rendeltetésű termékek osztályba sorolását illetően az egyes tagállamok nemzeti rendelkezései közt fennállnak, az ammónium-nitrát alapú műtrágyák forgalmazásának ellenőrzésére vonatkozó rendeletek tagállamonként különböznek; mivel ezek az eltérések gátolják a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyáknak az Európai Gazdasági Közösségen belüli kereskedelmét;

mivel a közös piac létrehozásának ezen akadályai csökkenthetők vagy akár meg is szüntethetők, ha valamennyi tagállamban ugyanazokat a rendelkezéseket fogadják el, akár jelenlegi jogszabályaikat kiegészítve, akár azok helyett;

mivel ezen irányelv hatálya alá eső termékek közül egyesek - bizonyos esetekben - rendeltetésüktől eltérő más célokra is felhasználhatók, és ezzel jelentősen veszélyeztethetik a személyek és a tulajdon biztonságát; mivel nem szabad megakadályozni, hogy a tagállamok megtegyék a szükséges lépéseket az ilyen jellegű felhasználás ellen;

mivel e célból, és a közbiztonság érdekében elsősorban arra van szükség, hogy közösségi szinten meghatározzák azokat a jellemzőket és tulajdonságokat, amelyek a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyákat megkülönböztetik a robbanóanyagként használatos termékek gyártásánál alkalmazott ammónium-nitrát fajtáktól;

mivel ahhoz, hogy meg lehessen bizonyosodni a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák veszélytelenségéről, ezeknek a műtrágyáknak bizonyos jellemzőknek meg kell felelniük; mivel, ezen túlmenően, néhány tagállam lehetőséget szeretne kapni arra, hogy ezeket a műtrágyákat forgalomba hozataluk előtt vagy után robbanékonysági vizsgálatnak vesse alá;

mivel a mintavételi eljárások és a vizsgálati módszerek meghatározása, valamint az azokban bekövetkező változtatások vagy kiegészítések, amelyek a műszaki fejlődés figyelembevételével történnek, műszaki jellegű intézkedéseket vezetnek be, és mivel elfogadásukat célszerű a Bizottságra bízni az eljárás egyszerűsítése és felgyorsítása végett;

mivel a műszaki fejlődés szükségessé teszi ezen irányelveknek a műszaki követelményekhez történő gyors hozzáigazítását; mivel a 76/116/EGK irányelvének 10. és 11. cikke már meghatározott egy eljárást a műtrágyákra vonatkozó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 76/116/EGK irányelv alkalmazásának sérelme nélkül ez az irányelv a Közösség tagállamaiban forgalomba hozott, magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozik.

(2) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a "műtrágya" olyan ammónium-nitrát alapú terméket jelent, amelyet kémiai eljárással, műtrágyaként való felhasználásra állítottak elő, és több mint 28 tömegszázalék nitrogént tartalmaz, valamint tartalmazhat szervetlen adalékanyagokat vagy inert anyagokat is, mint például őrölt mészkő vagy őrölt dolomit, kalcium-szulfát, magnézium-szulfát és kieserit.

(3) A (2) bekezdésben nem említett egyéb szervetlen adalékanyagok vagy inert anyagok, amelyeket a műtrágya összetételéhez használnak, nem fokozhatják a műtrágya hőérzékenységét vagy robbanékonyságát.

2. cikk

Az "EGK-műtrágya" megjelölésre való jogosultsághoz a műtrágyának meg kell felelnie az I. mellékletben előírt jellemzőknek és határértékeknek. A megfelelőséget az "EGK-műtrágya" megjelölés feltüntetésével a műtrágya forgalmazásáért felelős, Közösségen belüli illetőségű személy tanúsítja.

3. cikk

A végső felhasználó csak csomagolt műtrágyához juthat hozzá.

A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó nemzetközi szabályokat a műtrágya szállítására is alkalmazni kell.

4. cikk

A tagállamok az ezen irányelv által előírt követelmények alapján nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják olyan műtrágya forgalmazását, amely az "EGK-műtrágya" megjelölést viseli, és megfelel az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseknek.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem zárják ki olyan, a műtrágya forgalmazásának tiltására, korlátozására vagy akadályozására irányuló intézkedések megtételét, amelyek a közbiztonság érdekében indokoltak.

6. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az "EGK-műtrágya" megjelöléssel forgalomba hozott műtrágya megfelel az ezen irányelvben és mellékletében foglalt követelményeknek.

7. cikk

(1) A 6. cikkben említett intézkedések sérelme nélkül a tagállamok - választásuk szerint - további ellenőrzéseket is végezhetnek az "EGK-műtrágyán". Ezekre az ellenőrzésekre akár a műtrágya forgalomba hozatala előtt, akár forgalomba hozatala után, akár mindkét fázisban is sor kerülhet.

(2) Ezen ellenőrzésekhez csak a II. mellékletben leírt vizsgálatot lehet alkalmazni.

(3) Az olyan "EGK-műtrágyára", amely megfelel ezen irányelv, valamint a II. mellékletben leírt robbanékonysági vizsgálat követelményeinek - amennyiben a tagállam az utóbbit megkívánja - nem vonatkoznak azok, különösen a tárolást érintő nemzeti rendelkezések, amelyek ugyanolyan szigorúak, mint az említett követelményeknek meg nem felelő termékekre vonatkozó rendelkezések.

8. cikk

(1) A 76/116/EGK irányelv 11. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell megállapítani a következőket:

- az I. melléklet 1., 2. és 6. pontjában foglalt követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló módszerek és a II. mellékletben leírt vizsgálat elvégzésének módszere,

- azoknak, a II. mellékletben leírt termikus ciklusoknak a száma, amelyeknek a műtrágyát alá kell vetni. Legalább két termikus ciklus szükséges,

- vizsgálati és mintavételi módszerek,

- a megengedhető legmagasabb nehézfém szint.

(2) Ugyanezzel az eljárással fogadnak el minden olyan módosítást, amely ahhoz szükséges, hogy a műtrágya tulajdonságainak és összetételének meghatározására szolgáló módszereket és a robbanékonysági vizsgálat elvégzésének módszerét a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsák.

(3) Három évvel ennek az irányelvnek a végrehajtása után ugyanezzel az eljárással hoznak határozatot arról, hogy az I. melléklet 1. pontjában említett vizsgálatnál megmaradjon-e a két termikus ciklus alkalmazásának követelménye.

9. cikk

(1) Ha egy tagállam megalapozottan feltételezi, hogy valamely műtrágya, bár megfelel ezen irányelv követelményeinek, veszélyt jelent a biztonságra vagy az egészségre, átmenetileg betilthatja, vagy meghatározott feltételekhez kötheti, a területén történő forgalmazását. Erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság hat héten belül megbeszélést folytat az érintett tagállamokkal, majd haladéktalanul közli álláspontját, és megteszi a szükséges lépéseket.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen irányelvhez technikai kiigazítások szükségesek, ezeket vagy a Bizottság vagy a Tanács fogadja el a 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően. Ilyen esetben az a tagállam, amely védintézkedéseket vezetett be, azokat a fenti kiigazítások hatályba lépéséig fenntarthatja.

10. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítést követő tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 1984. január 1-jétől alkalmazzák.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság tájékoztatást kapjon nemzeti joguknak azokról a rendelkezéseiről, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. július 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Santer

[1] HL C 16., 1976.1.23., 4. o.

[2] HL C 125., 1976.6.8., 43. o.

[3] HL C 204., 1976.8.30., 10. o.

[4] HL L 24., 1976.1.30., 21. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A MAGAS NITROGÉNTARTALMÚ, EGYSZERŰ AMMÓNIUM-NITRÁT MŰTRÁGYÁK JELLEMZŐI ÉS HATÁRÉRTÉKEI

1. Porozitás (olajvisszatartás)

Előzetesen két, 25Co-tól 50Co-ig terjedő termikus cikluson átesett műtrágya olajvisszatartása nem haladhatja meg a 4 tömegszázalékot.

2. Éghető összetevők

Az éghető anyagok szén formában mért, tömegszázalékban kifejezett aránya nem haladhatja meg a 0,2 tömegszázalékot olyan műtrágyák esetében, amelyek nitrogéntartalma legalább 31,5 tömegszázalék, és a 0,4 tömegszázalékot olyan műtrágyák esetében, amelyek nitrogéntartalma legalább 28 tömegszázalék, de a 31,5 tömegszázalékot nem éri el.

3. pH

A 10 g műtrágya 100 ml vízzel hígított oldatában mért pH-értéknek legalább 4,5-nek kell lennie.

4. Szemcseméret meghatározása

A műtrágya legfeljebb 5 tömegszázaléka hullhat át az 1 mm lyukméretű szitán, és legfeljebb 3 tömegszázaléka hullhat át a 0,5 mm lyukméretű szitán.

5. Klór

A legmagasabb klórtartalom 0,02 tömegszázalékban kerül megállapításra.

6. Nehézfémek

Nehézfémet a műtrágyához szándékosan hozzáadni nem szabad, és az eljárás során véletlenül bekerült nehézfémnyomok nem haladhatják meg a bizottság által meghatározott értéket.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 7. CIKKBEN EMLÍTETT ROBBANÉKONYSÁGI VIZSGÁLAT LEÍRÁSA

A vizsgálatot a műtrágya egy reprezentatív mintáján kell elvégezni. A robbanékonysági vizsgálat elvégzése előtt a minta teljes tömegét legfeljebb öt termikus ciklusnak kell alávetni.

A műtrágya robbanékonysági vizsgálatát egy vízszintes acélcsőben kell elvégezni, az alábbi feltételek mellett:

varratmentes acélcső | |

csőhossz: | legalább 1000 mm |

névleges külső átmérő: | legalább 114 mm |

névleges falvastagság: | legalább 5 mm |

erősítő: | a választott erősítő típusa és formája olyan legyen, hogy a minta robbanásátviteli készségének meghatározása céljából a mintára gyakorolt robbanékonysági nyomást a lehető legnagyobbra fokozza |

vizsgálati hőmérséklet: | 15-25Co |

robbanást detektáló ólom próbahengerek: | átmérő: 50 mm magasság: 100 mm |

150 mm-enként elhelyezve, a hengerek a csövet vízszintesen támasztják alá. A vizsgálatot kétszer kell elvégezni. A vizsgálat akkor tekinthető következtetések levonására alkalmasnak, ha az alátámasztó hengerek közül egy vagy több mindkét vizsgálat során 5 %-nál kisebb mértékben nyomódik össze.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L0876 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L0876&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék