31999D0392[1]

A Bizottság határozata (1999. május 31.) a ZA 1296-nak (mezotrion), a jodoszulfuron-metil-nátriumnak (AEF 115008), a sziltiofámnak (MON 65500) és a Gliocladium catenulatum-nak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(1999) 1400. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1999. május 31.)

a ZA 1296-nak (mezotrion), a jodoszulfuron-metil-nátriumnak (AEF 115008), a sziltiofámnak (MON 65500) és a Gliocladium catenulatum-nak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(1999) 1400. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/392/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/1/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

(1) mivel a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírta a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását;

(2) mivel a kérelmezők négy hatóanyagról nyújtottak be dokumentációt a tagállamok hatóságaihoz, a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából;

(3) mivel a Zeneca Agrochemicals 1998. április 23-án dokumentációt nyújtott be az Egyesült Királyság hatóságaihoz a ZA 1296 (mezotrion) hatóanyagra vonatkozóan;

(4) mivel a Hoechst Schering Agrevo GmbH 1998. december 14-én dokumentációt nyújtott be a német hatóságokhoz a jodoszulfuron-metil-nátrium (AEF 115008) hatóanyagra vonatkozóan;

(5) mivel a Monsanto Crop Protection 1998. december 14-én dokumentációt nyújtott be az ír hatóságokhoz a sziltiofám (MON 65500) hatóanyagra vonatkozóan;

(6) mivel a Kemira Agro Oy 1998. május 19-én dokumentációt nyújtott be a finn hatóságokhoz a Gliocladium catenulatum hatóanyagra vonatkozóan;

(7) mivel az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében a dokumentáció teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről; mivel ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációt a kérelmező benyújtotta a Bizottságnak és a többi tagállamnak;

(8) mivel a ZA 1296-ra (mezotrion), a jodoszulfuron-metil-nátriumra (AEF 115008), a sziltiofámra (MON 65500) és a Gliocladium catenulatumra vonatkozó dokumentációt 1999. február 11-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

(9) mivel az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek;

(10) mivel ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával -, a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel;

(11) mivel ez a határozat nem zárja ki azt, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek;

(12) mivel a tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy az Egyesült Királyság a ZA 1296 (mezotrion) dokumentációjának, Németország a jodoszulfuron-metil-nátrium (AEF 115008) dokumentációjának, Írország a sziltiofám (MON 65500) dokumentációjának, Finnország a Gliocladium catenulatum dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el;

(13) mivel az Egyesült Királyság, Németország, Írország és Finnország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt; mivel ezen értékelő jelentés kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik;

(14) mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében, és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. A Zeneca Agrochemicals által a ZA 1296-nak (mezotrion) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1999. február 11-én átadott dokumentáció.

2. A Hoechst Schering Agrevo GmbH által a jodoszulfuron-metil-nátriumnak (AEF 115008) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1999. február 11-én átadott dokumentáció.

3. A Monsanto Crop Protection által a sziltiofámnak (MON 65500) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1999. február 11-én átadott dokumentáció.

4. A Kemira Agro Oy által a Gliocladium catenulatum-nak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1999. február 11-én átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 31-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 21., 1999.1.28., 21. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999D0392 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999D0392&locale=hu