32013R0564[1]

A Bizottság 564/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. június 18. ) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 564/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 18.)

a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

DÍJAK

1. cikk

Hatóanyagokkal kapcsolatos munkákra vonatkozó díjak

Az Ügynökség az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott díjakat szabja ki az 528/2012/EU rendelet értelmében a hatóanyagok jóváhagyásával és a jóváhagyás megújításával, valamint a rendelet I. mellékletébe történő felvétellel kapcsolatban elvégzendő munkáért.

2. cikk

A biocid termékek uniós engedélyezésével kapcsolatos munkákra vonatkozó díjak

Az Ügynökség a II. melléklet 1. táblázatában meghatározott díjakat szabja ki az 528/2012/EU rendelet értelmében a biocid termékek uniós engedélyezésével kapcsolatban elvégzendő munkáért.

3. cikk

Egyéb díjak

(1) Az Ügynökség a III. mellékletben meghatározott díjakat szabja ki az 528/2012/EU rendelet értelmében a technikai egyenértékűség megállapításával, a kölcsönös elismerés iránti kérelmekkel, az érintett személyek listájába történő felvétel iránti kérelmekkel és az Ügynökséghez benyújtott információk bizalmas kezelése iránti kérelmekkel kapcsolatban elvégzendő munkáért.

(2) Az Ügynökség az Unió által engedélyezett valamennyi biocid termékre vagy biocid termékcsaládra kiszabja a III. mellékletben meghatározott éves díjakat. Az éves díjat a forgalombahozatali engedély érvénybe lépésének első és minden ezt követő évfordulóján kell megfizetni. Az éves díj mindig az előző évre vonatkozik.

4. cikk

Az Ügynökség határozatai ellen az 528/2012/EU rendelet 77. cikke szerint benyújtott fellebbezések díjai

(1) Az Ügynökség a III. mellékletben meghatározott díjakat szabja ki az Ügynökség határozatai ellen az 528/2012/EU rendelet 77. cikke szerint benyújtott fellebbezésekre nézve.

(2) A fellebbezésnek a fellebbezési tanács általi kézhezvétele akkor valósul meg, ha a vonatkozó díj beérkezett az Ügynökséghez.

(3) Ha a fellebbezési tanács elfogadhatatlannak ítéli a fellebbezést, a díj nem téríthető vissza.

(4) Az Ügynökség visszatéríti az (1) bekezdéssel összhangban kiszabott díjat, ha az Ügynökség ügyvezető igazgatója az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 93. cikkének (1) bekezdésével összhangban helyesbíti a határozatot, vagy ha a fellebbezés sikeres.

5. cikk

A legalább egy kizárási kritériumnak eleget tevő, jóváhagyott hatóanyagok alternatíváira vonatkozó visszatérítési lehetőség

(1) Ha olyan hatóanyag jóváhagyása iránt nyújtanak be kérelmet az Ügynökséghez, amely az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében megfelelő alternatívája lehet egy olyan jóváhagyott hatóanyagnak, amely a rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében szereplő kizárási kritériumok legalább egyikének eleget tesz, akkor a kérelmező igényelheti az Ügynökségnek befizetendő díj visszatérítését.

(2) A díj visszafizetéséről a Bizottság dönt, miután az 528/2012/EU rendelet 8. cikkének (4) bekezdésével összhangban megkapta az Ügynökség véleményét, amely arra vonatkozó ajánlást is tartalmaz, hogy az 528/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a hatóanyag megfelelő alternatívát jelent-e.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a hatóanyag megfelelő alternatívát jelent, az Ügynökség értesíti erről a kérelmezőt, és teljes mértékben visszatéríti neki az (1) bekezdésben említett díjat.

II. FEJEZET

TÁMOGATÁS KKV-K SZÁMÁRA

6. cikk

Kis- és középvállalkozási jogállás elismerése

(1) Mielőtt az 528/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével, 13. cikkének (1) bekezdésével, 28. cikkének (4) bekezdésével, 43. cikkének (1) bekezdésével vagy 45. cikkének (1) bekezdésével összhangban olyan kérelmet nyújtanának be az Ügynökséghez hatóanyag jóváhagyása, jóváhagyásának megújítása, az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvétele, vagy biocid termék vagy biocid termékcsalád uniós engedélyezése iránt, amely kkv-kra vonatkozó csökkentés iránti kérelmet is tartalmaz, a leendő kérelmezőnek be kell nyújtania az Ügynökségnek az ilyen csökkentésre való jogosultságot igazoló vonatkozó dokumentumokat, azaz igazolnia kell, hogy a 2003/361/EK ajánlás értelmében kis- és középvállalkozási jogállással rendelkezik.

(2) Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem esetén a kérdést a hatóanyag gyártójára vonatkozóan kell megvizsgálni, amelyet a leendő kérelmező képvisel. Termékengedélyezésre vagy annak megújítására irányuló kérelem esetén a kérdést a leendő engedélyesre vonatkozóan kell megvizsgálni.

(3) Az Ügynökségnek közzé kell tennie az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtandó vonatkozó dokumentumok listáját.

(4) Az (1) bekezdésben említett vonatkozó dokumentumok beérkezését követő 45 napon belül az Ügynökségnek döntenie kell, hogy elismeri-e a kis- és középvállalkozási jogállást.

(5) Az 528/2012/EU rendelet értelmében benyújtott kérelmek esetében a kis- és középvállalkozási jogállás elismerése két évig érvényes.

(6) Az Ügynökség (4) bekezdés szerinti döntése ellen az 528/2012/EU rendelet 77. cikkével összhangban fellebbezéssel lehet élni.

7. cikk

Díjcsökkentések

(1) Az Unióban székhellyel rendelkező kkv-k számára az Ügynökségnek fizetendő díjakból az I. melléklet 2. táblázata és a II. melléklet 2. táblázata szerinti csökkentést biztosítanak.

(2) Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem esetén csak akkor biztosítanak díjcsökkentést, ha a hatóanyag nem minősül helyettesítendő hatóanyagnak.

(3) Biocid termék engedélyezésére vagy ennek megújítására irányuló kérelem esetén csak akkor biztosítanak díjcsökkentést, ha a termék nem tartalmaz olyan hatóanyagot, amely helyettesítendő hatóanyagnak minősül.

III. FEJEZET

BEFIZETÉSEK

8. cikk

A befizetés módja

(1) A rendelet értelmében kiszabott díjak euróban fizetendők.

(2) A befizetéseket csak azt követően lehet teljesíteni, hogy az Ügynökség kiállította a számlát.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a 4. cikk szerinti díjak a fellebbezés benyújtásakor fizetendők.

(4) A befizetéseket az Ügynökség bankszámlájára történő átutalással kell teljesíteni.

9. cikk

A befizetés azonosítása

(1) A 8. cikk (3) bekezdésben említett befizetések kivételével minden befizetésnél fel kell tüntetni a számla számát a hivatkozási mezőben.

(2) A 8. cikk (3) bekezdésben említett befizetések esetében a hivatkozási mezőben fel kell tüntetni a fellebbező(k) személyazonosságát, és a fellebbezés tárgyát képező határozat számát, amennyiben ismert.

(3) Ha a befizetés célja nem állapítható meg, az Ügynökség határidőt határoz meg, ameddig a befizetőnek írásban ismertetnie kell a befizetés célját. Ha az Ügynökség e határidő lejártáig nem kapja meg a befizetés céljáról szóló értesítést, akkor a befizetés érvénytelennek minősül, és az érintett összeget vissza kell téríteni a befizető részére.

10. cikk

A befizetés időpontja

(1) Eltérő rendelkezés hiányában a díjakat az attól a naptól számított 30 napon belül kell befizetni, amelyen az Ügynökség a számlát elküldte.

(2) A befizetés teljesítési időpontjának az a nap tekintendő, amelyen a befizetés teljes összegét elhelyezték az Ügynökség bankszámláján.

(3) A befizetés akkor tekintendő időben teljesítettnek, ha iratokkal megfelelően igazolható, hogy a befizető az adott határidő lejárta előtt kiadta a megbízást a számlán szereplő bankszámlára történő átutalásra. Az átutalási megbízásnak a pénzintézet által kiadott megerősítése megfelelő igazoló iratnak minősül.

11. cikk

Nem megfelelő befizetés

(1) A befizetési határidő csak akkor tekinthető betartottnak, ha a díj teljes összegét időben befizették.

(2) Ha egy adott számla több ügyletre vonatkozik, az Ügynökség bármely elégtelen fizetést bármelyik vonatkozó ügylethez hozzárendelheti. A befizetések hozzárendelésének kritériumait az Ügynökség igazgatósága határozza meg.

12. cikk

Túlfizetés visszatérítése

(1) A díjak összegén felül befizetett összegeknek a befizető részére történő visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseket az Ügynökség ügyvezető igazgatója határozza meg, és azokat közzéteszik az Ügynökség honlapján.

Ha azonban a túlfizetés mértéke 200 EUR-nál kevesebb, és az érintett fél nem kérte kifejezetten a díj visszatérítését, akkor a túlfizetett összeget nem térítik vissza.

(2) A túlfizetett és vissza nem térített összegek nem számíthatók be az Ügynökség részére a jövőben fizetendő összegekbe.

13. cikk

Az érvényesség megállapítása előtt vagy annak során elutasított vagy az értékelés során visszavont kérelmek díjának visszatérítése

(1) Ha hatóanyag jóváhagyására vagy biocid termék engedélyezésére irányuló, az 528/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével vagy 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott kérelmet, vagy egy termék kisebb vagy nagyobb módosítása iránti kérelmet az érvényesség megállapítása előtt vagy annak során elutasítanak, az Ügynökség a beszedett díj 90 %-át visszatéríti.

(2) Ha hatóanyag jóváhagyására vagy biocid termék engedélyezésére irányuló, az 528/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével vagy 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott kérelmet, vagy egy termék kisebb vagy nagyobb módosítása iránti kérelmet visszavonnak, mielőtt az értékelést végző illetékes hatóság benyújtotta volna értékelő jelentését az Ügynökségnek, az Ügynökség a beszedett díj 75 %-át visszatéríti.

A beszedett díjat nem térítik meg, ha a kérelmet azután vonják vissza, miután az értékelést végző illetékes hatóság benyújtotta értékelő jelentését az Ügynökségnek.

(3) A befizetőnek visszatérítendő egyenleg megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket az Ügynökség ügyvezető igazgatója határozza meg, és azokat közzéteszik az Ügynökség honlapján.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Az előadók díjazása

A biocid termékekkel foglalkozó bizottság előadóként fellépő tagjainak díját a 80. cikk (2) bekezdésével összhangban a tagállamok értékelést végző illetékes hatóságainak befizetett díjakból kell kifizetni.

15. cikk

Egyéb eljárási díjak

(1) A Bizottság kedvező véleménye esetén az Ügynökség igazgatósági határozat révén egyéb díjakat állapíthat meg az 528/2012/EU rendelettel összhangban valamelyik fél kérelmére nyújtott igazgatási és technikai szolgáltatásokért, a rendelet végrehajtásának előmozdítása érdekében. Az Ügynökség ügyvezető igazgatója dönthet úgy, hogy nem vet ki díjat az Ügynökségtől segítséget kérő nemzetközi szervezetekre vagy tagállamokra.

(2) A díjak mértékét úgy kell meghatározni, hogy fedezzék az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások költségeit, de ne haladják meg a költségek fedezéséhez szükséges mértéket.

(3) A díjakat 30 naptári napon belül kell befizetni azt követően, hogy az Ügynökség a számlát megküldte.

16. cikk

Ideiglenes előirányzat

Amikor az 1907/2006/EK rendelet 96. cikkének (5) bekezdésével összhangban az Ügynökség ( 2 ) igazgatósága elkészíti a következő évre vonatkozó átfogó kiadási és bevételi előirányzatot, az uniós támogatásból származó bevételektől elkülönítve feltünteti az 528/2012/EU rendelet értelmében az Ügynökség által elvégzendő tevékenységek díjaiból származó bevételekre vonatkozóan külön meghatározott ideiglenes előirányzatot.

17. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság az Eurostat által közzétett európai fogyasztói árindex segítségével meghatározott inflációs ráta alkalmazásával évente felülvizsgálja a rendeletben meghatározott díjakat. Az első felülvizsgálatra legkésőbb 2015. január 1-jéig kerül sor.

A Bizottság ezenkívül folyamatosan felülvizsgálja a rendeletet az Ügynökség várható bevételeire és kiadásaira irányuló feltételezések kapcsán elérhető lényeges információk ismeretében. A Bizottság legkésőbb 2015. január 1-jéig felülvizsgálja a rendeletet annak szükség szerinti módosítása céljából, különös tekintettel az Ügynökség számára szükséges forrásokra, valamint a tagállamok illetékes hatóságai számára a hasonló jellegű szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban szükségessé váló forrásokra. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni a módosításoknak a kkv-kra gyakorolt hatásait, és szükség esetén felül kell vizsgálni a kkv-kra vonatkozó díjcsökkentés mértékét is.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Hatóanyagokkal kapcsolatos díjak

1. táblázat

Szokásos díjak

A feladat általános leírása; az 528/2012/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseKonkrét feltételek vagy feladatok leírásaDíj (EUR)
A hatóanyag jóváhagyása; 7. cikk, (2) bekezdésAz első olyan terméktípusra vonatkozó díj, amelyre a hatóanyagot jóváhagyják.120 000
További terméktípusokra vonatkozó kiegészítő díj terméktípusonként.40 000
Kiegészítő díj terméktípusonként (mind az első terméktípusra, mind a további terméktípusokra), amennyiben a hatóanyag az 528/2012/EU rendelet 10. cikke szerint helyettesítendő hatóanyagnak minősül.20 000
A jóváhagyás módosításának díja, a további terméktípusok felvétele esetén nem fizetendő.20 000
A jóváhagyás megújítása; 13. cikk, (3) bekezdésAz első olyan terméktípusra vonatkozó díj, amelyre a hatóanyag jóváhagyásának megújítását kérelmezik.15 000
További terméktípusokra vonatkozó kiegészítő díj terméktípusonként.1 500
Az első olyan terméktípusra vonatkozó kiegészítő díj, amelyre a hatóanyag jóváhagyásának megújítását kérelmezik, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban teljes körű értékelésre van szükség.25 000
További terméktípusokra vonatkozó kiegészítő díj, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban teljes körű értékelésre van szükség.2 500
Kiegészítő díj terméktípusonként (mind az első terméktípusra, mind a további terméktípusokra), amennyiben a hatóanyag az 528/2012/EU rendelet 10. cikkével összhangban helyettesítendő hatóanyagnak minősül.20 000
Hatóanyag felvétele az I. mellékletbe; 28. cikkA hatóanyag I. mellékletbe történő első felvételének díja.10 000
A hatóanyag I. mellékletbe történő felvétele módosításának díja.2 000
Az 1451/2007/EK rendelet 3. cikkének a) pontja szerinti bejelentésDíj hatóanyag/terméktípus kombinációnként
A bejelentési díjat a következő kérelemből vonják le az 528/2012/EU rendelet 7. cikkével összhangban.
10 000

2. táblázat

Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, az I. mellékletbe történő felvételére irányuló kérelmekre vonatkozó díjak csökkentésének mértéke, amennyiben a hatóanyag gyártója uniós székhellyel rendelkező kkv; kivéve, ha a hatóanyag helyettesítendő

Vállalkozás típusaDíjcsökkentés (a szokásos díjak százalékos arányában)
Mikrovállalkozás60
Kisvállalkozás40
Középvállalkozás20

II. MELLÉKLET

Biocid termékek uniós engedélyezésével kapcsolatos díjak

1. táblázat

Szokásos díjak

A feladat általános leírása; az 528/2012/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseKonkrét feltételek vagy feladatok leírásaDíj (EUR)
Uniós engedély megadása, egyedi termék; 43. cikk, (2) bekezdésDíj termékenként, ahol a termék nem azonos a hatóanyag jóváhagyása céljából értékelt valamely jellegzetes termékkel.80 000
Díj termékenként, amennyiben a termék azonos a hatóanyag jóváhagyása céljából értékelt valamely jellegzetes termékkel.40 000
Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 23. cikke szerint összehasonlító értékelést kell végezni.40 000
Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése szerint a kérelmezett engedély ideiglenesnek minősül.10 000
Uniós engedély megadása, biocid termékcsalád; 43. cikk, (2) bekezdésTermékcsaládonként fizetendő díj.150 000
Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 23. cikke szerint összehasonlító értékelést kell végezni.60 000
Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése szerint a kérelmezett engedély ideiglenesnek minősül.15 000
Az Ügynökség értesítése új terméknek egy biocid termékcsaládba történő felvételéről; 17. cikk, (6) bekezdésÚj termékenként fizetendő díj.2 000
Azonos biocid termék uniós engedélyezése; 17. cikk, (7) bekezdésAz 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról szóló, 2013. május 6-i 414/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (1) értelmében „azonos terméknek” minősülő termékenkénti díj.2 000
Engedélyezett termék vagy termékcsalád jelentős változtatása; 50. cikk, (2) bekezdésKérelmenként fizetendő díj.40 000
Engedélyezett termék vagy termékcsalád kisebb mértékű változtatása; 50. cikk, (2) bekezdésKérelmenként fizetendő díj.15 000
Engedélyezett termék vagy termékcsalád adminisztratív változtatása; 50. cikk, (2) bekezdésÉrtesítésenként fizetendő díj.2 000
Engedélyezett termék vagy termékcsalád változtatásának osztályozására vonatkozó ajánlás; 50. cikk, (2) bekezdésA 354/2013/EU rendelettel összhangban benyújtott kérelmenkénti díj.
Amennyiben az ajánlás értelmében a változtatás kisebb mértékű változtatásként vagy adminisztratív változtatásként osztályozandó, a kérelem díját a 354/2013/EU rendelettel összhangban benyújtott következő kérelemből vagy értesítésből vonják le.
2 000
Uniós engedély megújítása, egyedi termék; 45. cikk, (3) bekezdésTermékenként fizetendő díj.5 000
Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban teljes körű értékelésre van szükség.15 000
Kiegészítő díj termékenként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 23. cikkével összhangban összehasonlító értékelést kell végezni.40 000
Uniós engedély megújítása, biocid termékcsalád; 45. cikk, (3) bekezdésTermékcsaládonként fizetendő díj.7 500
Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban teljes körű értékelésre van szükség.22 500
Kiegészítő díj termékcsaládonként, amennyiben az 528/2012/EU rendelet 23. cikke értelmében összehasonlító értékelést kell végezni.60 000
(1) HL L 125., 2013.5.7., 4. o.

2. táblázat

Biocid termék vagy biocid termékcsalád uniós engedélyének megadására és megújítására irányuló kérelmekre vonatkozó díjak csökkentésének mértéke, amennyiben a leendő engedélyes uniós székhellyel rendelkező kkv; kivéve, ha a hatóanyag helyettesítendő

Vállalkozás típusaDíjcsökkentés (a szokásos díjak százalékos arányában)
Mikrovállalkozás30
Kisvállalkozás20
Középvállalkozás10

III. MELLÉKLET

Egyéb díjak

A feladat általános leírása; az 528/2012/EU rendelet vonatkozó rendelkezéseKonkrét feltételek vagy feladatok leírásaDíj (EUR)
Technikai egyenértékűség; 54. cikk, (3) bekezdésA fizetendő díj, amennyiben a hatóanyagok eredete közötti különbségek a gyártási hely változására korlátozódnak, és a kérelem kizárólag analitikus adatokon alapul.5 000
A fizetendő díj, amennyiben a hatóanyagok eredete közötti különbségek túlmutatnak a gyártási hely változásán, és a kérelem kizárólag analitikus adatokon alapul.20 000
Fizetendő díj, amennyiben az előzetes feltételeknek nem tettek eleget.40 000
Uniós engedéllyel rendelkező biocid termékek éves díja; 80. cikk, (1) bekezdés, a) pontA biocid termékre vonatkozó uniós engedélyenkénti díj.10 000
Biocid termékcsaládra vonatkozó uniós engedélyenkénti díj.20 000
Kölcsönös elismerés iránti kérelem díja; 80. cikk, (1) bekezdés, a) pontKölcsönös elismerésre benyújtott termékenkénti vagy termékcsaládonkénti díj a kölcsönös elismerést kérő tagállamonként700
Fellebbezés; 77. cikk, (1) bekezdésFellebbezésenként fizetendő díj.2 500
Az érintett személyek listájára történő felvétel iránti kérelem; 95. cikkOlyan dokumentációhoz való hozzáférésre vonatkozó felhatalmazás benyújtásának díja, amelyet az Ügynökség vagy az értékelést végző illetékes hatóság már hiánytalannak értékelt.2 000
Olyan dokumentáció egy részéhez való hozzáférésre vonatkozó felhatalmazás benyújtásának díja, amelyet az Ügynökség vagy az értékelést végző illetékes hatóság már hiánytalannak értékelt (kiegészítő adatokkal együtt).20 000
Új dokumentáció benyújtásának díja.40 000
Az Ügynökségnek a 66. cikk (4) bekezdése szerint benyújtott kérelmek.Bizalmas kezelés kérelmének tételenkénti díja.1 000

( 1 ) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

( 2 ) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0564 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0564&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0564-20141119 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0564-20141119&locale=hu

Tartalomjegyzék