31976R0312[1]

A Tanács 312/76/EGK rendelete (1976. február 9.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendeletben rögzített, a munkavállalók szakszervezeti jogaival kapcsolatos rendelkezések módosításáról

A Tanács 312/76/EGK rendelete

(1976. február 9.)

a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendeletben rögzített, a munkavállalók szakszervezeti jogaival kapcsolatos rendelkezések módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 49. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK rendelet [3] 8. cikkében rögzíteni kell, hogy azok a munkavállalók, akik egy tagállamnak az állampolgárai, és akiket egy másik tagállam területén alkalmaznak, a szakszervezeti jogok gyakorlása terén egyenlő bánásmódot élvezzenek egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság vonatkozásában is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1612/68/EGK rendelet 8. cikke a következőképpen módosul:

1. Az (1) bekezdés első mondata a "beleértve a szavazati jogot" kifejezés után a következő szöveggel egészül ki: "és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői tisztségeire való választhatóság jogát is".

2. A (2) bekezdést el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1976. február 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Thorn

[1] HL C 280. szám, 1975.12.08., 43. o.

[2] HL C 12. szám, 1976.01.17., 2. o.

[3] HL L 257. szám, 1968.10.19., 2. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976R0312 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976R0312&locale=hu