32000D0540[1]

A Bizottság határozata (2000. szeptember 6.) az RH-7281-nek (zoxamid), a B-41; E-187-nek (milbemektin), a BAS500F-nek (piraklostrobin) és az AEF130360-nak (foramszulfuron) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2000) 2285. számú dokumentummal történt)

Fontos jogi nyilatkozat

|

32000D0540

Hivatalos Lap L 230 , 12/09/2000 o. 0014 - 0015

A Bizottság határozata

(2000. szeptember 6.)

az RH-7281-nek (zoxamid), a B-41; E-187-nek (milbemektin), a BAS500F-nek (piraklostrobin) és az AEF130360-nak (foramszulfuron) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2000) 2285. számú dokumentummal történt)

(2000/540/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/10/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A Rohm and Haas France SA 1999. június 2-án benyújtotta az Egyesült Királyság hatóságainak az RH-7281 (zoxamid) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt, annak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(3) A Sankyo Company Limited 2000. március 6-án benyújtotta a holland hatóságoknak a B-41; E-187 (milbemektin) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt, annak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(4) A BASF AG 2000. február 28-án benyújtotta a német hatóságokhoz a BAS500F (piraklostrobin) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt, annak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(5) Az Aventis GmbH 2000. március 30-án benyújtotta a német hatóságokhoz az AEF130360 (foramszulfuron) hatóanyagra vonatkozó dokumentációt, annak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(6) Az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az iratok megfelelnek az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Továbbá e hatóságok úgy vélik, hogy a dokumentációk – legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében – tartalmazzák az irányelv III. mellékletében előírt adatokat és információkat. Ezt követően – a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban – a dokumentációt a kérelmező benyújtotta a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(7) Az RH-7281-re (zoxamid), a B-41; E-187-re (milbemektin), a BAS500F-re (piraklostrobin) és az AEF130360-ra (foramszulfuron) vonatkozó dokumentációt 2000. május 31-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(8) Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és – legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében – III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(9) Ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre, és különösen – az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával –, a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel.

(10) Ez a határozat nem sérti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy a kérelmezőtől a referens tagállam számára további adatokat vagy információkat kérjen a dokumentáció bizonyos pontjainak tisztázása érdekében. A dokumentáció tisztázásához szükséges további adatok benyújtása nem befolyásolja a (12) preambulumi bekezdésben említett jelentés benyújtásának határidejét.

(11) A tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy az Egyesült Királyság az RH-7281 (zoxamid) dokumentációjának részletes vizsgálatát, Hollandia a B-41; E-187 (milbemektin) dokumentációjának részletes vizsgálatát, Németország a BAS500F (piraklostrobin) és az AEF130360 (foramszulfuron) dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el.

(12) Az Egyesült Királyság, Hollandia és Németország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozat kihirdetésének napjától számított egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében, és – legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében – az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. a Rohm and Haas France SA által az RH-7281-nek (zoxamid) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 2000. május 31-én átadott dokumentáció;

2. a Sankyo Company Limited által a B-41; E-187-nek (milbemektin) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 2000. május 31-én átadott dokumentáció;

3. a BASF AG által a BAS500F-nek (piraklostrobin) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 2000. május 31-én átadott dokumentáció;

4. az Aventis GmbH által az AEF130360-nak (foramszulfuron) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 2000. május 31-én átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 6-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 57., 2000.3.2., 28. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32000D0540 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0540&locale=hu