31988L0220[1]

A Tanács irányelve (1988. március 22.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK irányelv egyes ÁÉKBV-kre vonatkozó befektetési szabályok tekintetében történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1988. március 22.)

az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK irányelv egyes ÁÉKBV-kre vonatkozó befektetési szabályok tekintetében történő módosításáról

(88/220/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 85/611/EGK irányelv [4] 22. cikkének (1) és (2) bekezdése 5 %-ra korlátozza az ÁÉKBV-k ugyanazon kibocsátó átruházható értékpapírjaiba történő befektetését, és ez az értékhatár szükség esetén 10 %-ra növelhető;

mivel ez a korlát sajátos gondokat okoz a Dániában alapított ÁÉKBV számára azokban az esetekben, amikor ezek a hazai kötvénypiacokon szeretnék befektetni eszközeik jelentős részét, miután ezt a piacot a jelzálogkötvények uralják, és az ilyen kötvényeket kibocsátó intézmények száma csekély;

mivel a jelzálogkötvények Dániában a tulajdonosokat védő különleges szabályok és felügyelet hatálya alá tartoznak, és a dán törvényhozás ezeket az értékpapírokat az állam által kibocsátott vagy állami garanciával fedezett kötvényekként kezeli;

mivel a 85/611/EGK irányelv 22. cikkének (3) bekezdése az e cikk (1) és (2) bekezdése rendelkezései hatályának szűkítését jelenti a tagállamok által kibocsátott vagy garantált kötvények esetében, és engedélyezi az ÁÉKBV számára különösen, hogy vagyona legfeljebb 35 %-át ilyen kötvényekbe fektesse;

mivel egy hasonló jellegű, azonban korlátozottabb mértékű eltérés alkalmazása indokolt az olyan, magánszektor által kibocsátott kötvények esetében, amelyek nem tartalmaznak ugyan állami garanciát, de a rájuk vonatkozó szabályokban különleges védelmet biztosítanak a befektetőnek; mivel emiatt célszerű kiterjeszteni az ilyen eltérés alkalmazásának lehetőségét az összes olyan kötvényre, amely megfelel a közösen kialakított szempontoknak, ugyanakkor a tagállamokra kell bízni az olyan kötvények jegyzékének összeállítását, amelyek vonatkozásában adott esetben alkalmazni kívánják az eltérést, és a 85/611/EGK irányelv 20. cikkével megegyező módon el kell fogadni a többi tagállam tájékoztatásának szabályait,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

"(4) A tagállamok az (1) bekezdésben megállapított mértéket legfeljebb 25 %-ra emelhetik bizonyos kötvények esetében, amennyiben ezeket a kötvényeket egy tagállam területén bejegyzett hitelintézet bocsátja ki, és amennyiben a kötvények a vonatkozó jogszabály értelmében a kötvénytulajdonosok védelmét szolgáló különleges állami felügyelet hatálya alá tartoznak. Az ilyen kötvények kibocsátásából származó összegeket különösen a vonatkozó jogszabály értelmében olyan eszközökbe kell befektetni, amelyek a kötvények érvényességi ideje alatt folyamatosan fedezetet nyújtanak a kötvényekhez rendelt követelésekre, és amelyeket a kibocsátó csődje esetén első helyen a tőke és felhalmozott kamatok megtérítésére használnak fel.

Abban az esetben, amikor egy ÁÉKBV a vagyona több mint 5 %-át az első alpontban említett, egy kibocsátó által kibocsátott kötvényekbe fekteti, az ilyen befektetések teljes értéke nem haladhatja meg az ÁÉKBV eszközei értékének 80 %-át.

A 20. cikk (1) bekezdése értelmében a tagállamok megküldik a Bizottságnak a fent említett kötvények kategóriáinak jegyzékét, valamint az olyan kibocsátók jegyzékét, amelyek az első alpontban hivatkozott jogszabályok és felügyeleti intézkedések értelmében jogosultak a fent említett szempontoknak megfelelő kötvények kibocsátására. E jegyzékekhez mellékelni kell a felkínált garanciák érvényesíthetőségét meghatározó közleményt. A 20. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárást kell alkalmazni.

(5) A (2) bekezdésben említett 40 %-os limit engedélyezésénél a (3) és (4) bekezdésben említett átruházható értékpapírokat nem kell figyelembe venni.

Az (1), (2), (3) és (4) bekezdésben előírt mértékek összevonására nincs lehetőség, ily módon az ugyanazon kibocsátó által kibocsátott átruházható értékpapírokba az (1), (2), (3) és (4) bekezdés értelmében történt befektetések semmilyen körülmények között sem haladhatják meg az ÁÉKBV eszközeinek a 35 %-át."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a 85/611/EGK irányelvben meghatározott időpont előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1988. március 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Bangemann

[1] HL C 155., 1986.6.21., 4. o.

[2] HL C 125. száma 162. oldalán 1987. május 11-én közzétett vélemény és az 1988. február 10-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 333., 1986.12.29., 10. o.

[4] HL L 375., 1985.12.31., 3. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0220&locale=hu