31989D0501[1]

A Bizottság határozata (1989. július 18.) a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek és szervezetek elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról

A Bizottság határozata

(1989. július 18.)

a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek és szervezetek elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról

(89/501/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel a törzskönyveket minden tagállamban tenyésztői szövetségek, tenyésztői szervezetek vagy hatósági szolgálatok vezetik vagy alapítják; mivel tehát meg kell állapítani a tenyésztői szövetségek és szervezetek elismerésének kritériumait;

mivel a tenyésztői szövetségeknek vagy szervezeteknek hivatalos elismerésért kell folyamodniuk annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelynek a területén a székhelyük van;

mivel ha a tenyésztői szövetségek vagy szervezetek megfelelnek bizonyos kritériumoknak és meghatározott célokkal rendelkeznek, a kérelemmel megkeresett tagállam hatóságainak hivatalosan el kell ismernie azokat;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ahhoz, hogy a törzskönyveket vezető vagy alapító tenyésztői szövetségek vagy szervezetek hivatalos elismerést kapjanak, kérelmet kell benyújtaniuk annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amelynek a területén a székhelyük található.

2. cikk

Az érintett tagállam hatóságainak hivatalosan el kell ismerniük a törzskönyveket vezető vagy alapító minden olyan tenyésztői szövetséget vagy szervezetet, amely megfelel a mellékletben megállapított feltételeknek.

Ha azonban egy tagállamban egy adott fajta vonatkozásában már létezik egy vagy több hivatalosan elismert tenyésztői szövetség vagy szervezet, az érintett tagállam hatóságai megtagadhatják az új tenyésztői szövetségek vagy egyesületek elismerését, ha ez veszélyezteti a fajta fenntartását vagy a meglévő szövetség vagy szervezet tenyésztéstechnikai programját. A tagállamok ilyen esetben tájékoztatják a Bizottságot a megadott elismerésekről és az elutasításokról.

3. cikk

Az érintett tagállam hatóságai visszavonják a törzskönyvet vezető vagy alapító tenyésztői szövetség vagy szervezet hivatalos elismerését, ha az érintett tenyésztői szövetség vagy szervezet tartósan már nem felel meg a mellékletben megállapított feltételeknek.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Ahhoz, hogy a törzskönyvet vezető vagy alapító tenyésztői szövetségek és szervezetek hivatalos elismerést kapjanak:

1. a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamban hatályos jogszabályok szerint jogi személyiséggel kell rendelkezniük;

2. igazolniuk kell az illetékes hatóságok felé, hogy:

a) hatékonyan működnek;

b) képesek elvégezni a származási lapok felvételéhez szükséges ellenőrzéseket;

c) megfelelő nagyságú állatállománnyal rendelkeznek ahhoz, hogy végre tudjanak hajtani egy fajtanemesítési programot, vagy megfelelő nagyságú állatállománnyal rendelkeznek ahhoz, hogy fenn tudják tartani a fajtát, ahol ez szükségesnek ítélik;

d) fel tudják használni az állatok teljesítményvizsgálati adatait, amelyek a fajtanemesítési vagy fenntartási program végrehajtásához szükségesek;

3. szabályzattal rendelkeznek, amely tartalmazza:

a) a fajta (vagy fajták) jellemzőinek meghatározását;

b) az állatok azonosításának rendszerét;

c) a származási lapok felvételére szolgáló rendszert;

d) a nemesítési célkitűzések meghatározását;

e) az állatok teljesítményvizsgálati adatainak felhasználására szolgáló rendszereket, amelyek lehetővé teszik az állatok genetikai értékének meghatározását;

f) a törzskönyv felosztását, amennyiben különböző feltételek vannak az állatok törzskönyvezésére vonatkozólag, vagy ha különböző eljárások léteznek a törzskönyvezett állatok besorolására;

4. rendelkeznek alapszabályzattal, amely meghatározza különösen a tagok közötti diszkrimináció kizárásának alapelvét.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0501&locale=hu

Tartalomjegyzék