32005L0016[1]

A Bizottság 2005/16/EK irányelve (2005. március 2.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2005/16/EK IRÁNYELVE

(2005. március 2.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a tagállamokból más tagállamokba való behurcolása elleni védekezési intézkedéseket ír elő. Egyes védett övezetekként megtervezett övezetekről is rendelkezik.

(2) A 2003. évi csatlakozási okmányban található gépelési hiba miatt a Leptinotarsa decemlineata Say tekintetében védett övezetként elismert svédországi megyék listája pontatlan volt és helyesbítésre szorul.

(3) A Dánia által szolgáltatott információk alapján ezt a tagállamot már nem kellene védett övezetként elismerni a Beet necrotic yellow vein vírus tekintetében, mivel úgy tűnik, hogy ez a károsító szervezet mostanra megtelepedett Dániában.

(4) Az Egyesült Királyság által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a Dendroctonus micans Kugelan mostanra megtelepedett az Egyesült Királyság bizonyos részein. Ennek megfelelően a Dendroctonus micans Kugelan tekintetében a védett övezetet Észak-Írországra kell korlátozni. Ezenkívül e károsító szervezet tekintetében a védett övezetet a Man-szigetre és Jersey-re kell korlátozni.

(5) Az Észtország által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nem telepedett meg a tagállamban. Észtország ezért e károsító szervezet tekintetében védett övezetként ismerhető el.

(6) Az Olaszország által szolgáltatott információk és az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal által 2004 májusában egy olaszországi hivatalos kiküldetés alkalmával gyűjtött további információk alapján úgy tűnik, hogy a Citrus tristeza vírus mostanra megtelepedett e tagállamban. Olaszországot ezért már nem kell védett övezetként elismerni a Citrus tristenza vírus tekintetében.

(7) A svájci növényvédelmi jogszabályok alapján úgy tűnik, hogy Svájcban Ticino kantont már nem ismerik el védett övezetként a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. A Közösségbe történő behozatalra vonatkozó szabályokat ki kell igazítani a Ticinóból származó növényekre vonatkozó különleges elbánás megszüntetése érdekében.

(8) A 2004/31/EK bizottsági irányelv (2) kidolgozása során ejtett gépelési hiba miatt a Vitis L. növényeknek Ciprus területére történő behurcolása és az ország területén való mozgása tekintetében a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete B. részének 21.1. pontjában meghatározott különleges előírások tévedésből kerültek törlésre. Ennek megfelelően a mellékletet módosítani kell.

(9) A Medicago sativa L. közösségi vetőmagjai, valamint a Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Phaseolus L. közösségi minősített vetőmagjai növény-egészségügyi védelmének javítása érdekében ezeket a vetőmagokat a Közösségen belüli, helyitől eltérő mozgás esetén növényútlevélnek kell kísérnie.

(10) A 2000/29/EK irányelv vonatkozó mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete ezen irányelv melléklete szövegének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. május 14-ig megfeleljenek. Haladéktalanul ismertetik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. május 15-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 2-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/102/EK bizottsági irányelvvel (HL L 309., 2004.10.6., 9. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 85., 2004.3.23., 18. o.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) Az a) címsor alatti 3. pontban a második oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

"E (Ibiza és Menorca), IRL, CY, M, P (Azores és Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta körzete)";

b) A b) címsor alatti 1. pontban a "DK" rövidítést el kell hagyni.

2. A II. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) Az a) címsor alatti 3. pontban a harmadik oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

"EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)";

b) A b) címsor alatti 2. pont harmadik oszlopa az "EE" rövidítéssel egészül ki az "F (Korzika)" szövegrész előtt;

c) A d) címsor alatti 1. pontban az "I" rövidítést el kell hagyni.

3. A III. melléklet B. része 1. és 2. pontjának második oszlopa az "EE" rövidítéssel egészül ki az "F (Korzika)" szövegrész előtt.

4. A IV. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) Az 1. pont harmadik oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)".

b) A 7. pont harmadik oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)".

c) A 14.1. pont harmadik oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"EL, IRL, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)".

d) A 20.1. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

e) A 20.2. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

f) A 21. pont a következőképpen módosul:

i. a második oszlopban a c) pont alatt a "Ticino" kifejezést el kell hagyni;

ii. A harmadik oszlop szövege az "EE" rövidítéssel egészül ki az "F (Korzika)" szövegrész előtt.

g) A következő 21.1. ponttal egészül ki.

SZÖVEG HIÁNYZIK

h) A 21.3. pont a következőképpen módosul:

i. a második oszlopban a b) pont alatt a "Ticino" kifejezést el kell hagyni;

ii. a harmadik oszlop szövege az "EE" rövidítéssel egészül ki "F (Korzika)" szövegrész előtt.

i) A 22. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

j) A 23. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

k) A 25. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

l) A 26. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

m) A 27.1. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

n) A 27.2. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

o) A 30. pont harmadik oszlopában a "DK" rövidítést el kell hagyni.

p) A 31. pont a következőképpen módosul:

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. Az V. melléklet A. része a következőképpen módosul: A 2.4. pont szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"- ültetésre szánt Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium schoenoprasum L. vetőmagjai és hagymagumói, valamint ültetésre szánt Allium porrum L. növények,

- A Medicago sativa L. vetőmagvai,

- A Helianthus annuus L., a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és a Phaseolus L. minősített vetőmagjai."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0016 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0016&locale=hu

Tartalomjegyzék