32004L0102[1]

A Bizottság 2004/102/EK irányelve (2004. október 5.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2004/102/EK IRÁNYELVE

(2004. október 5.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv kiköti, hogy a Kanadából, Kínából, Japánból, Koreából, Tajvanról és az USA-ból származó tűlevelűekből (Coniferales) - a Thuja L. kivételével - készült csomagolóládák, rekeszek, dobok, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, alomfa, térköztartók és állványok - beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat - alakjában megjelenő faanyagnak kéregmentesnek, és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, rovarlárvák által rágott járatoktól mentesnek kell lennie, továbbá a fa feldolgozáskor elért nedvességtartalmának szárazanyag-százalékban kifejezve 20 %-nál kevesebbnek kell lennie.

(2) A nemzetközi kereskedelemben alkalmazott, faanyagú csomagolóanyagok szabályozásáról szóló útmutató-ról szóló 15. növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi FAO szabvány (2) abból a célból tartalmaz növény-egészségügyi intézkedéseket a faalapú csomagolóládák, rekeszek, dobok, szállítódeszkák, raklapok, szállítótálcák és alomfa formájában megjelenő csomagolóanyagok forgalmáról, hogy lecsökkentsék a faanyagú, tűlevelű vagy nem-tűlevelű nyersfából készült, a nemzetközi kereskedelemben használt csomagolóanyagokkal kapcsolatos kártevők behurcolásának és/vagy elterjedésének kockázatát. A 2000/29/EK irányelv fából készült csomagolóanyagokra vonatkozó rendelkezéseit összhangba kell hozni az említett útmutató előírásaival.

(3) Az azokból az országokból származó fára vonatkozó rendelkezéseket, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordulása ismert, módosítani kell, amint az e kórokozó elleni új technikai kezelés elérhetővé válik.

(4) Az Oroszországból, Kazahsztánból, Törökországból és más harmadik országokból származó fára vonatkozó rendelkezéseket javítani és módosítani kell annek érdekében, hogy a Közösség erősebb védelmet élvezzen a fákat támadó károsító szervezetek behurcolása ellen, továbbá figyelembe kell venni az új technikai kezeléseket, amelyek a közelmúltban váltak elérhetővé a fákat támadó károsító szervezetek ellen.

(5) Ezek a továbbfejlesztett intézkedések magukban foglalják a harmadik országokból származó fatermékek esetén alkalmazandó "növény-egészségügyi bizonyítvány" használatát.

(6) A Cryphonectria parasiticá-t (Murrill) Barr. illető rendelkezéseket a Közösségben való jelenlétére vonatkozó frissített információ és a Castanea Mill. fájával és hántolt fakérgével a Közösségbe történt behurcolása és elterjedése figyelembevételével oly módon kell módosítani, hogy korlátozni kell őket a Cseh Köztársaság, Dánia, Görögország, Írország, Svédország és az Egyesült Királyság védett zónáira, ahol megállapításra került, hogy ez a szervezet nincs jelen.

(7) Azokat a rendelkezéseket, amelyek azon fatermékeket érintik, amelyeket a származási országban vagy a Közösségen kívüli feladó országban a Közösségbe léptetés vagy a Közösségen belüli szállítás engedélyezése előtt növény-egészségügyi vizsgálatnak kell alávetni, módosítani kell az ilyen fára vonatkozó technikai követelményeknek, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúrában és a Közös Vámtarifában történt változásoknak megfelelően.

(8) A károsító szervezeteknek az egyes harmadik országokból származó tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérgével való behurcolásának veszélyét illető rendelkezéseket módosítani kell, amint az ilyen hántolt fakéregnek a fenti veszély elhárítását szolgáló kezelésére vonatkozó információ elérhetővé válik.

(9) A Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi nevű károsító szervezet esetén valószínűleg a Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau név válik általánosan elfogadott névvé.

(10) A 2000/29/EK irányelv vonatkozó mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv II., III., IV. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 2005. február 28-ig megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. március 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, hivatkozni kell bennük erre az irányelvre, illetőleg hivatalos kihirdetésük alkalmával kell ilyen hivatkozást fűzni hozzájuk. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 5-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/70/EK bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 97. o.) módosított irányelv.

(2) ISPM 15., 2002. március, FAO, Róma.

MELLÉKLET

1. A II. melléklet A. része I. szakasza c) pontjának 4. alpontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A II. melléklet A. része II. szakasza c) pontjának 3. alpontja jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő lép:

"A Castanea Mill és Quercus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével."

3. A II. melléklet B. részének c) pontjában az 1. alpont elé a következő kerül:

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. A III. melléklet A. részének 4. pontja törlésre kerül.

5. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., és 1.5. pontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

6. A IV. melléklet A. része I. szakaszához új, 2. pont kerül:

SZÖVEG HIÁNYZIK

7. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 2.1. pontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

8. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 2.2. pontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

9. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 3. pontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

10. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 4. pontja törlésre kerül.

11. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 5. pontja helyébe a következő lép:

„A Platanus L. fája, kivéve faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék formájában, ideértve azonban az USA-ból vagy Örményországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is.Hivatalos igazolás arról, hogy a fa nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.”

12. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 6. pontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

13. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 7. pontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

14. A IV. melléklet A. része I. szakaszához új, 7.3. pont kerül:

SZÖVEG HIÁNYZIK

15. A IV. melléklet A. része I. szakaszához új, 8. pont kerül:

SZÖVEG HIÁNYZIK

16. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.1. pontja helyébe a következő lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

17. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 12 pontja bal oldali oszlopának szövege helyébe a következő lép:

"12. Az USA-ból vagy Örményországból származó Platanus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével."

18. A IV. melléklet A. része II. szakaszának 1. és 3. pontja törlésre kerül.

19. A IV. melléklet B. részéhez új, 6.3. pont kerül:

SZÖVEG HIÁNYZIK

20. A IV. melléklet B. részének 14.1. pontjában a középső oszlopban található kifejezés: "A III. melléklet A. részének 4. pontjában felsorolt, a fakéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül" törlésre kerül.

21. A IV. melléklet B. részének 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. és 14.6. pontjában a középső oszlopban található kifejezés: "A III. melléklet A. részének 4. pontjában" törlésre kerül.

22. A IV. melléklet B. részéhez új, 14.9. pont kerül:

SZÖVEG HIÁNYZIK

23. Az V. melléklet A. része I. szakasza a következők szerint módosul:

a) az 1.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.7 A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti faanyag, ha

a) részben vagy egészben a Platanus L.-ből származik, ideértve a kerek felszínét meg nem tartott fát is;

valamint

b) megfelel a a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) I. mellékletének 2. részében található leírások legalább egyikének.

KN-kódLeírás
4401 10 00Tűzifa hasáb, rönk, rőzse, köteg vagy hasonló formában
4401 22 00Nem-tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai
ex 4401 30 90Fahulladék és törmelék (a fűrészpor kivételével), amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva)
4403 10 00Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelve, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem
ex 4403 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), megmunkálatlanul, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel nem kezelve
ex 4404 20 00Nem-tűlevelű, hasított oszlopok; nem-tűlevelű fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve
ex 4407 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem.”

b) Az 1.8. pont törlésre kerül.

24. Az V. melléklet A. részének II. szakasza a következők szerint módosul:

a) az 1.10. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.10 A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti faanyag, ha

a) részben vagy egészben valamint

- tűlevelűekből (Coniferales) származik, kivéve a kéregmentes fát,

- Castanea Mill.-ből származik, kivéve a kéregmentes fát;

b) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 2. részében található következő leírások egyikének megfelel.

KN-kódLeírás
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában
4401 21 00Tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai
4401 22 00Nem-tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai
ex 4401 30Fahulladék és törmelék (a fűrészpor kivételével), amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva)
ex 4403 10 00Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelve, a kéreg vagy szijács eltávolítása nélkül, sem durván négyszögletesre alakítva
ex 4403 20Megmunkálatlan, tűlevelű fa, kéregtől és szijácstől nem mentesített, és nem durván négyszögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel nem kezelve
ex 4403 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), megmunkálatlanul, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel nem kezelve
ex 4404Hasított oszlopok: fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve
4406Fából készült vasúti vagy villamosvasúti talpfa (keresztalj)
4407 10Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem
ex 4407 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem.”

b) az 1.11. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.11 A Castanea Mill. és a tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge."

25. Az V. melléklet B. része I. szakasza 2. pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a következő lép:

"- az USA-ból vagy Kanadából származó Acer saccharum Marsh."

26. Az V. melléklet B. része I. szakasza 5. pontjának első francia bekezdése helyébe a következő lép:

"- Nem-európai országokból származó tűlevelűek (Coniferales)."

27. Az V. melléklet B. része I. szakaszának 6. pontja helyébe a következő lép:

"6. A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti fa, ha

a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve a IV. melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott fa csomagolóanyagot: valamint

- Quercus L., ideértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét, az USA-ból származik, kivéve azt a fát, amely a 4416 00 00 KN-kód b) pontjában található leírásnak megfelel, és amennyiben dokumentált bizonyíték van rá, hogy a fát 20 percen át legalább 176 oC hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy megmunkálták,

- Platanus, ideértve azonban az USA-ból vagy Örményországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is,

- Populus L, ideértve azonban az amerikai kontinens országaiból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is,

- Acer saccharum Marsh., beleértve az USA-ból és Kanadából származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,

- Tűlevelűek (Coniferales), ideértve azonban az Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is;

b) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 2. részében található következő leírások egyikének megfelel:

KN-kódLeírás
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában
4401 21 00Tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai
4401 22 00Nem-tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai
4401 30 10Fűrészpor
ex 4401 30 90Egyéb fahulladék és törmelék, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva)
4403 10 00Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelve, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem
4403 20Megmunkálatlan tűlevelű fa, a festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelt fa kivételével, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes, vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem.
4403 91Megmunkálatlan tölgyfa (Quercus spp.), a festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelt fa kivételével, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes, vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem.
ex 4403 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), megmunkálatlanul, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel nem kezelve
ex 4404Hasított oszlopok; fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve
4406Fából készült vasúti vagy villamosvasúti talpfa (keresztalj)
4407 10Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem
4407 91Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem
ex 4407 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem.
4415Fából készült csomagolóládák, dobozok, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök; fa kábeldobok, fából készült szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, szállítótálcák
4416 00 00Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is
9406 00 20Előre gyártott faépületek”

28. Az V. melléklet B. része II. szakaszának 7. pontja helyébe a következő lép:

"7. A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdése szerinti fa, ha

a) részben vagy egészben tűlevelűekből (Coniferales) származik, kivéve az európai harmadik országokból származó kéregmentes fát, illetve a Castanea Mill.-ből származik, kivéve a kéregmentes fát;

valamint

b) a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének 2. részében található következő leírások egyikének megfelel.

KN-kódLeírás
4401 10 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában
4401 21 00Tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai
4401 22 00Nem-tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai
ex 4401 30Fahulladék és törmelék (a fűrészpor kivételével), amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve (agglomerálva)
ex 4403 10 00Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelve, kéregtől és szijácstől nem mentesített, és nincs durván négyszögletesre alakítva
ex 4403 20Megmunkálatlan tűlevelű fa, a festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelt fa kivételével, kéregtől és szijácstől nem mentesített, és nincs durván négyszögletesre alakítva.
ex 4403 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), megmunkálatlanul, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes vagy durván négyszögletesre alakított, vagy sem, festékkel, páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel nem kezelve
ex 4404Hasított oszlopok; fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve
4406Fából készült vasúti vagy villamosvasúti talpfa (keresztalj)
4407 10Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem
ex 4407 99Nem-tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel össze van állítva vagy sem.
4415Fából készült csomagolóládák, dobozok, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök; fa kábeldobok, fából készült szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, szállítótálcák.
9406 00 20Előre gyártott faépületek.”

29. Az V. melléklet B. része II. szakaszához új, 9. pont kerül:

"Európai harmadik országokból származó tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge".

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb az 1558/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 283., 2004.9.2., 7. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0102 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0102&locale=hu

Tartalomjegyzék