32005L0077[1]

A Bizottság 77/2005/EK irányelve (2005. november 11.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 77/2005/EK IRÁNYELVE

(2005. november 11.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv egyes intézkedéseket ír elő a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek Közösségen belüli elterjedése ellen. Az irányelv szintén előírja a növényútlevelek használatát annak bizonyítására, hogy a növények vagy növényi termékek sikeresen keresztülmentek a közösségi ellenőrző rendszeren.

(2) A növényútleveleket állandó jelleggel megkövetelik a Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Phaseolus L. minősített vetőmagjainak Közösségen belüli, helyitől eltérő mozgatása esetén.

(3) A Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Phaseolus L. vetőmagvak növényvédelmi javítása érdekében azt a követelményt, mely szerint a vetőmagvakat a helyitől eltérő, Közösségen belüli mozgatás esetén növényútlevéllel kell ellátni, e fajok minden vetőmagjára alkalmazni kell.

(4) A 2000/29/EK irányelv V. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv V. melléklete A. része I. szakaszának 2.4. pontjában az utolsó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- A Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. és Phaseolus L. vetőmagvai."

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. május 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti jogrendjük azon főbb rendelkezéseinek a szövegét, amelyeket az ezen irányelv által felvetett tárgyban foganatosítanak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 11-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/16/EK bizottsági irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 19. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0077 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0077&locale=hu