31978L0665[1]

A Bizottság irányelve (1978. július 14.) a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1978. július 14.)

a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(78/665/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csatlakozási okmánnyal módosított, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 11., 12. és 13. cikkére,

tekintettel a csatlakozási okmánnyal módosított, a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikkére,

mivel az Európai Közösség 1973. november 22-én jóváhagyott első környezetvédelmi cselekvési programjának rendelkezései szerint az irányelvek a legújabb tudományos fejlődés figyelembevételével módosíthatóak, különösképpen a szikragyújtású motorok kipufogógázai által okozott levegőszennyezés tekintetében;

mivel a külső gyújtású motorral felszerelt gépjárművek szénmonoxid- és el nem égett szénhidrogének kibocsátásának megengedett legmagasabb határértéke a 70/220/EGK irányelvben megállapításra került, amely határértékeket első alkalommal az 1974. május 28-i 74/290/EGK tanácsi irányelvvel [3] szállítottak lejjebb, és amelyet az 1976. november 30-i 77/102/EGK tanácsi irányelv [4] a nitrogénoxid-kibocsátás megengedett legmagasabb határértékeivel egészített ki;

mivel a népegészségügy és a környezetvédelem ezeknek a határértékeknek a további csökkentését igényli; mivel a gépjárműmotorok fejlesztése során elért műszaki haladás most lehetővé teszi ezeknek az értékeknek a csökkentését anélkül, hogy a csökkentés a Közösség egyéb területeken fennálló céljaival, kiváltképpen az ésszerű energiafelhasználással ellentétbe kerülne;

mivel az irányelv rendelkezései összhangban vannak a gépjárművek kereskedelmének műszaki akadályait eltávolító irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 74/290/EGK és a 77/102/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv I., II., III., V. és VII. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) 1979. április 1-jétől a tagállamok a motorok kipufogógázai által okozott levegőszennyezéssel kapcsolatos okokból

- nem tagadhatják meg semmilyen gépjárműtípusra vonatkozóan az EGK- típusjóváhagyás megadását, a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében említett okiratok kiállítását, vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását,

- nem tilthatják meg a gépjárművek forgalomba helyezését,

ha az adott gépjárműtípusnak vagy a gépjárműnek a gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelvnek megfelel.

(2) 1979. október 1-jétől a tagállamok:

- a továbbiakban nem állíthatnak ki a 70/156/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének utolsó francia bekezdésében meghatározott igazolást olyan gépjárműtípusra, amelynek gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv követelményeinek nem felel meg,

- a nemzeti típusjóváhagyást megtagadják az olyan gépjárműtípusnál, amelynek gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv követelményeinek nem felel meg.

(3) 1981. október 1-jétől a tagállamok megtilthatják az olyan gépjárművek forgalomba helyezését, amelyek gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása a legutóbb ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv rendelkezéseinek nem felel meg.

(4) 1979. január 1-je előtt a tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1978. július 14-én.

a Bizottság részéről

Étienne Davignon

a Bizottság tagja

[1] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

[2] HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

[3] HL L 159., 1974.6.15., 61. o.

[4] HL L 32., 1977.2.3., 32. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 74/290/EGK ÉS 77/102/EGK IRÁNYELVVEL MÓDOSÍTOTT 70/220/EGK IRÁNYELV MELLÉKLETEINEK MÓDOSÍTÁSA

I. A mértékegységekre vonatkozó általános rendelkezések

A 70/220/EGK irányelv előírásait a legutóbb a 76/770/EGK irányelvvel módosított 71/354/EGK irányelvvel összhangban kell alkalmazni a mértékegységek tekintetében.

A 70/220/EGK irányelv mellékleteiben:

- a "referenciasúly" és a "legnagyobb súly" kifejezések helyébe a "referenciatömeg" és "legnagyobb össztömeg" kifejezések lépnek,

- a higany-milliméterben és vízoszlop-milliméterben kifejezett nyomásértékeket az alábbi átszámítási képlet alkalmazásával millibarban megadott értékek helyettesítik:

- 1 Hg mm = 1,33322 mbar

- 1 v.o.mm = 0,0980665 mbar

- a lóerőben (LE, HP) megadott teljesítményértékek helyébe az alábbi átszámítási képlet alkalmazásával kilowattban megadott teljesítményértékek lépnek:

- 1 LE = 0,735498 kW,

- 1 HP = 0,7457 kW.

II. Egyedi rendelkezések

I. MELLÉKLET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, AZ EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM ÉS A VIZSGÁLATI ELŐÍRÁSOK

Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"1.2. Referenciatömeg

"Referenciatömeg": a gépjármű tömege üzemkész állapotban, a gépjárművezető 75 kg-mal figyelembe vett átlagtömegével csökkentve, és egy 100 kg-os átlagtömeggel növelve."

Továbbá egy új 1.2.1. ponttal egészül ki:

"1.2.1. A "gépjármű össztömege üzemkész állapotban": a 70/156/EGK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott össztömeg."

A 3.2.1.1.4. pontban a táblázat helyébe a következő új táblázat kerül:

Referenciatömeg (kg) RW | Szénmonoxid-tömeg (g/vizsgálat) L1 | Szénhidrogén-tömeg (g/vizsgálat) L2 | Nitrogénoxid-tömeg egyenértékű NO2-ben kifejezve (g/vizsgálat) L3 |

RW ≤ 750 | 65 | 6,0 | 8,5 |

750 < RW ≤ 850 | 71 | 6,3 | 8,5 |

850 < RW ≤ 1020 | 76 | 6,5 | 8,5 |

1020 < RW ≤ 1250 | 87 | 7,1 | 10,2 |

1250 < RW ≤ 1470 | 99 | 7,6 | 11,9 |

1470 < RW ≤ 1700 | 110 | 8,1 | 12,3 |

1700 < RW ≤ 1930 | 121 | 8,6 | 12,8 |

1930 < RW ≤ 2150 | 132 | 9,1 | 13,2 |

2150 < RW | 143 | 9,6 | 13,6 |

A 3.2.1.1.4.1. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"3.2.1.1.4.1. 1981. október 1-jéig azonban a kibocsátásra tekintettel történő típusjóváhagyás során az automata sebességváltós M1 kategóriájú gépjárművek esetében a 3.2.1.1.4. pont táblázatában a nitrogénoxid-kibocsátás tekintetében megadott L3 határértéket 1,25 tényezővel meg kell szorozni.

A nem M1 kategóriájú gépjárműveknél a nitrogénoxid-kibocsátás tekintetében azon határértékeket kell alkalmazni, amelyek a 77/102/EGK irányelv 3.2.1.1.4. pontjában szereplő értékek 1,25 tényezővel való megszorzásával adódnak."

A 3.2.1.2.2. pont szövege a következőképpen módosul:

"3.2.1.2.2. Az üresjáraton kibocsátott kipufogógáz szénmonoxid-tartalma a 3,5 térfogat %-ot nem lépheti túl. A IV. melléklet rendelkezéseivel összhangban álló, a gyártó által ajánlott előírásoktól eltérő üzemi feltételek szerinti vizsgálat esetén (a beállító szerkezetek állítási lehetőségei) a legnagyobb érték a 4,5 térfogat %-ot nem lépheti túl."

A 4.2.2. pontban az "E viszonyszám" helyébe"E ≤ 8 %" kerül.A 4.2.3. pontban az "E viszonyszám" helyébe"E > 8 %-ra és E ≤ 13 %" kerül.Az 5.1.1.1. pontban megadott táblázat helyére a következő új táblázat kerül:

Referenciatömeg (kg) RW | Szénmonoxid-tömeg (g/vizsgálat) L1 | Szénhidrogén-tömeg (g/vizsgálat) L2 | Nitrogén-oxid egyenértékű NO2-ben kifejezve (g/vizsgálat) L3 |

RW ≤ 750 | 78 | 7,8 | 10,2 |

750 < RW ≤ 850 | 85 | 8,2 | 10,2 |

850 < RW ≤ 1020 | 91 | 8,5 | 10,2 |

1020 < RW ≤ 1250 | 104 | 9,2 | 12,2 |

1250 < RW ≤ 1470 | 119 | 9,9 | 14,3 |

1470 < RW ≤ 1700 | 132 | 10,5 | 14,8 |

1700 < RW ≤ 1930 | 145 | 11,2 | 15,4 |

1930 < RW ≤ 2150 | 158 | 11,8 | 15,8 |

2150 < RW | 172 | 12,5 | 16,3 |

Az 5.1.1.1.1. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"5.1.1.1.1. 1981. október 1-jéig a kibocsátásra tekintettel történő típusjóváhagyás során az automata sebességváltós M1 kategóriájú gépjárművek esetében a 5.1.1.1. pont táblázatában a nitrogén-oxid-kibocsátásra megadott L3 határértéket 1,25 tényezővel meg kell szorozni.

A nem M1 kategóriájú gépjárműveknél a nitrogénoxid-kibocsátás tekintetében azon határértékeket kell alkalmazni, amelyek a 77/102/EGK irányelv 5.1.1.1. pont alatti táblázatában a nitrogén-oxid-kibocsátásra megadott határértéket 1,25 tényezővel meg kell szorozni."

II. MELLÉKLET

A MOTOR LÉNYEGES JELLEMZŐI ÉS A VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

A szöveg a következő új pontokkal egészül ki:

"3.2.1.3.6. Üresjárat-rendszer. A beállítások és a vonatkozó követelmények leírása (a beállító szerkezetek állítási lehetőségei) az I. melléklet 3.2.1.2.2. pontjában foglaltaknak való megfelelés érdekében."

"8.1.1. A kipufogógáz szénmonoxid-tartalma üresjáratban... térfogat % (gyártási előírás)."

III. MELLÉKLET

I. TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

Az 1.3.1. pont a következő mondattal egészül ki:

"A második, harmadik és negyedik sebességfokozatot is lehet alkalmazni, ha az üzemeltetési előírás az elindulást sík szakaszon második fokozatban ajánlja, vagy az első sebességfokozatot kizárólag terep-, kúszó- vagy vontatási fokozatként határozza meg."

A 2.1.4. pont a következő mondattal egészül ki:

"Ez kiváltképpen érvényes az üresjárat beállítására (fordulatszám és a kipufogógáz CO-tartalma), az automata hidegindító-szerkezet és a kipufogógáz-tisztítási rendszerek beállítására."

A 2.1.5. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"2.1.5. A vizsgálandó gépjármű légszívórendszerében a fojtószelep után a vákuum pontos mérésére egy csatlakozónak kell rendelkezésre állnia a szívócsőben."

A 2.1.7. pont helyébe a következő (új) szöveg kerül:

"2.1.7. Azokat a gépjárműveket, amelyeket katalizátorral való működésre terveztek, a katalizátort eltávolítva vizsgálják, ugyanakkor a berendezés a típusjóváhagyásra gyártott gépjárművekre felszerelhető."

A 3.2.4. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"3.2.4. A motor kipufogócsöve és a mintavevő zsák(ok) szívószelepe közé egy hűtőkondenzátort kell beszerelni oly módon, hogy a hűtőkondenzátorból kiáramló gáz hőmérséklete ne süllyedjen 5°C alá. A hűtőrendszernek olyan kialakításúnak kell lennie, hogy az átáramló gázok kondenzvíz-felvétele ne legyen lehetséges; a mintavevő zsák(ok)ban lévő gáz nedvességtartalma 20°C-on nem haladhatja meg a 90 %-ot."

A 3.2.5. utolsó mondatának a helyébe a következő szöveg kerül:

"A vételezőcső-csonk térfogatának, amely a mintavevő zsákba torkollik, 0,03 köbméternél kisebbnek kell lennie."

A 4.1.2. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"4.1.2. A féket a következőképpen állítják be."

A 4.1.2., 4.1.3. és 4.1.4. pont 4.1.2.1., 4.1.2.2. és 4.1.2.3. pontra változik.A 4.1.2.4. pont helyébe a következő (új) szöveg kerül:

"4.1.2.4. A gépjármű meghajtásához szükséges teljesítmény mérésére (például a hajtó forgatónyomaték mérése, a lassítás mérése stb.) egyéb módszerek ugyancsak megengedettek."

A 4.1.2.5. pont helyébe a következő (új) szöveg kerül:

"4.1.2.5. A féket csak akkor lehet az országúti vizsgálat alapján beállítani, ha a közúti és a teljesítménymérő próbapadi körülmények között a légnyomás és a levegő hőmérsékletének különbsége legfeljebb ± 15 mbar, illetve legfeljebb ± 8 °C."

A 4.1.3. pont helyébe a következő (új) szöveg kerül:

"4.1.3. Ha a fenti módszer nem alkalmazható, akkor a teljesítménymérő próbapadot úgy kell beállítani, hogy 50 km/h állandó sebességnél a 4.2. táblázatban megadott teljesítményértékeket vegye fel a hajtott kerekekről. Ezt a teljesítményt a VII. mellékletben meghatározott módszer szerint határozzák meg."

A 4.1.3.1. pont helyébe a következő (új) szöveg kerül:

"4.1.3.1. A többi gépjárműtípushoz, amely 1700 kg-nál nagyobb referenciatömegű M1 kategóriájú gépjármű vagy összkerékmeghajtású gépjármű, a táblázatban megadott teljesítményértékeket 1,3 tényezővel meg kell szorozni."

A 4.2. táblázatot a következő táblázattal helyettesítik:

A gépjármű referenciatömege (kg) | Egyenértékű tehetetlenségi nyomatékok (kg) | A teljesítménymérő próbapad által felvett teljesítmény (kW) |

RW ≤ 750 | 680 | 1,8 |

750 < RW ≤ 850 | 800 | 2,0 |

850 < RW ≤ 1020 | 910 | 2,2 |

1020 < RW ≤ 1250 | 1130 | 2,4 |

1250 < RW ≤ 1470 | 1360 | 2,7 |

1470 < RW ≤ 1700 | 1590 | 2,9 |

1700 < RW ≤ 1930 | 1810 | 3,1 |

1930 < RW ≤ 2150 | 2040 | 3,3 |

2150 < RW ≤ 2380 | 2270 | 3,5 |

2380 < RW ≤ 2610 | 2270 | 3,6 |

2610 < RW | 2270 | 3,7 |

A 4.4. pont a következő mondattal egészül ki:

"Azoknál az 1700 kg-nál nagyobb referenciatömegű gépjárműveknél, amelyeknek motorjai kipufogógázhígító-berendezéssel (például légszivattyúval) vannak ellátva, legfeljebb 10 mbar ellennyomás alkalmazása engedhető meg."

V. MELLÉKLET

III. TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

A 2.2. pont táblázatának helyére a következő táblázat kerül:

Üzemállapot száma | A gépjármű sebessége (km/h) | Súlyozó tényező | A fékek által felvett teljesítmény |

1 | Üresjárat | 0,25 | Nincs |

2 | 50 ± 2 | 0,25 | az I. típusú vizsgálat beállításai szerint |

3 | 50 ± 2 | 0,50 | a 2. üzemállapot szerint, megszorozva az 1,7 tényezővel |

A 2.3. pont megszűnik.A 2.4. pont számozása 2.3.-ra változik.A szöveg a következő új VII. melléklettel egészül ki:

VII. MELLÉKLET

A TELJESÍTMÉNYMÉRŐ PRÓBAPAD KALIBRÁLÁSÁNAK MÓDSZERE

1. Ez a melléklet a kijelzett teljesítmény és a teljesítménymérő próbapad által felvett teljesítmény közötti viszony meghatározására szolgáló módszer leírása.

A teljesítménymérő próbapad által ténylegesen felvett teljesítmény (Pa) megfelel a fék által felvett teljesítménynek, hozzászámítva a próbapad súrlódása által felemésztett teljesítményt; a gumiabroncsok és a görgők közötti súrlódás által felvett teljesítményveszteség azonban figyelmen kívül marad.

2. Ennél a módszernél a görgők belső súrlódásának változását, amely a gépjármű által okozott terhelésből adódik, nem veszik figyelembe.

3. E szerint a módszer szerint a felvett teljesítményt a görgők lelassulási ideje alapján határozzák meg. A kétgörgős próbapadoknál a meghajtott és a szabadonfutó görgők lelassulási ideje közötti különbség elhanyagolható, így csak a meghajtott görgő idejét kell figyelembe venni.

4. Az alábbi eljárást kell alkalmazni:

4.1. A gépjármű tehetetlenségi nyomatéka szimulálásához lendkereket vagy egyéb alkalmas eszközt kell alkalmazni. Erre a célra a próbapadon leggyakrabban használt lendítőtömeget célszerű kiválasztani.

4.2. Ezután a teljesítménymérő próbapad görgőit a görgőkre állított gépjármű segítségével vagy más alkalmas módon forgásba kell hozni.

4.3. A meghajtott görgő sebességének mérésére ötödik kereket, fordulatszámmérőt vagy egy másik alkalmas szerkezetet lehet használni.

4.4. A meghajtott görgő 50 km/h sebességénél a próbapadot a III. melléklet 4.2. táblázatának megfelelő teljesítményre kell beállítani.

4.5. A kijelzett teljesítményt (Pi) fel kell jegyezni.

4.6. A görgőt (görgőket) legalább 60 km/h sebességre kell felgyorsítani.

4.7. A próbapad hajtására szolgáló szerkezetet le kell választani (a görgőkön nem szabad gépjárműnek állnia).

4.8. Fel kell jegyezni azt az időt, amely alatt a görgő(k) sebessége 55 km/h-ról 45 km/h-ra csökken le.

4.9. A Pa teljesítményt a következő képlettel kell kiszámítani:

P

=

M

·

=

0,03857 · M

1t

amelyben:

Pa = a próbapad által ténylegesen felvett teljesítmény kW-ban,

M1 = a meghajtott görgő egyenértékű tehetetlenségi nyomatéka kg-ban,

V1 = kezdősebesség m/s-ban (55 km/h = 15,28 m/s),

V2 = végsebesség m/s-ban (45 km/h = 12,50 m/s),

t = a görgők lassulási ideje 55 km/h és 45 km/h között.

4.10. A 4.4-4.9. műveletet olyan gyakorisággal kell megismételni, amíg a III. és V. mellékletben meghatározott teljesítménytartomány nincs lefedve.

4.11. Az ábra mutatja a kijelzett teljesítményt az 50 km/h-nál felvett teljesítmény függvényében.

+++++ TIFF +++++

A VII. melléklet számozása VIII. mellékletre változik.

VIII. MELLÉKLET

A cím a következőképpen módosul:

"MINTA

Melléklet a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezésre tekintettel kiadott EGK gépjármű-típusjóváhagyási bizonyítványhoz

(a tagállamok a gépjárművek és pótkocsijuk típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése és 10. cikke szerint)

tekintettel a 78/665/EGK irányelv módosításaira"

Az 5. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"5. A gépjármű referenciatömege"

Az 5.1. pont megszűnik.A 7.3. pont helyébe a következő szöveg kerül:

"7.3. Áttételi viszonyszám:

- 1. sebességfokozat

- 2. sebességfokozat

- 3. sebességfokozat

Utolsó fokozat áttételi viszonya:

Gumiabroncsok:

- méretek:

- dinamikus gördülési kerület:"

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978L0665 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978L0665&locale=hu

Tartalomjegyzék