Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31985L0467[1]

A Tanács irányelve (1985. október 1.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv hatodik módosításáról (PCB-k/PCT-k)

A Tanács irányelve

(1985. október 1.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv hatodik módosításáról (PCB-k/PCT-k)

(85/467/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a poliklórozott bifenilek (PCB-k) és a poliklórozott terfenilek (PCT-k) komoly kockázatot jelentenek az egészségre és a környezetre;

mivel megállapították, hogy a PCB-k és PCT-k felhasználására vonatkozó és legutóbb a 83/478/EGK irányelvvel [3] módosított 76/769/EGK irányelv [4] által bevezetett korlátozások ellenére általában nincs jele annak, hogy jelentősen csökkent volna a környezet PCB-k és PCT-k által történő szennyezése; mivel tűz esetén nagyon mérgező anyagok szabadulnak fel; mivel ezért jelentősen csökkenteni kell a 76/769/EGK irányelvvel a PCB-k és a PCT-k készítménybeli koncentrációjára megállapított 0,1 tömegszázalék értéket;

mivel amióta elfogadták a 76/769/EGK irányelvet, olyan helyettesítő anyagokat fejlesztettek ki, amelyek kevésbé veszélyesek az emberre és a környezetre; mivel továbbá a jelenlegi körülmények között már nem indokolt a PCB-k és a PCT-k forgalomba hozatala, kivéve bizonyos korlátozott időtartamra szóló kivételes eseteket;

mivel a PCB-k és PCT-k egyes, jelenleg is üzemelő berendezésekben és készülékekben történő felhasználását továbbra is engedélyezni kell, amíg azokat nem ártalmatlanítják vagy a berendezés, illetve a készülék hasznos élettartamának végéig; mivel azonban a tagállamok területükön betilthatják a PCB-k és a PCT-k használatát a berendezés és a készülék hasznos élettartamának lejárta előtt;

mivel a tagállamok kivételt tehetnek a PCB-k és a PCT-k primer és közbenső termékekként történő használatára vonatkozó tilalom alól, ha bizonyos feltételeket betartanak és különösen akkor, ha a tagállamok úgy ítélik meg a helyzetet, hogy nem áll fenn veszély az emberek egészségére és a környezetre nézve;

mivel jelenleg a PCB-k és PCT-k használatára vonatkozó általánosabb tilalom nem érhető el; ennek ellenére ez az irányelv fontos lépést jelent egy ilyen tilalom irányába,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 76/769/EGK irányelv I. mellékletének 1. pontja helyébe ezen irányelv melléklete lép.

(2) A 76/769/EGK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

- a jelenlegi melléklet a melléklet A. része lesz,

- a szöveg a következő B. résszel egészül ki:

"B. A PCB és PCT tartalmú termékek jelölésére vonatkozó különös rendelkezések

A veszélyes anyagok és készítmények jelölésére vonatkozó egyéb irányelvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok megkövetelhetik, hogy a PCB és PCT tartalmú készüléken és berendezéseken utasításokat helyezzenek el a PCB-k és PCT-k ártalmatlanításáról, és az azokat tartalmazó készülék és berendezés karbantartásáról és használatáról. Az utasításokat úgy kell elhelyezni, hogy azok vízszintesen olvashatók legyenek akkor is, ha a PCB vagy PCT tartalmú tárgyat a szokásos módon szerelték fel. A feliratnak jól ki kell emelkednie a háttérből.

A tagállamok előírhatják, hogy a felirat olyan nyelvű legyen, amely nyelvet a tagállam területén megértik."

2. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1986. június 30-tól megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1985. október 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

J.F. poos

[1] HL C 141., 1985.6.10., 76. o.

[2] HL C 104., 1985.4.25., 1. o.

[3] HL L 263., 1983.9.24., 33. o.

[4] HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Anyagok, anyagok csoportjainak, vagy készítmények megnevezése | A korlátozás feltételei |

1.Poliklórozott bifenilek (PCB-k) kivéve a mono- és diklórozott bifenileketPoliklórozott terfenilek (PCT-k)Készítmények, beleértve a hulladékolajat is, amelyek PCB vagy PCT tartalma nagyobb 0,01 tömegszázaléknál | Nem lehet felhasználni, kivéve a következő kategóriákat a következő feltételek mellett: 1.legkésőbb 1986. június 30-ig: zártrendszerű elektromos berendezések, transzformátorok, ellenállások és induktorok;2.legkésőbb 1986. június 30-ig: nagy kondenzátorok (összes tömegük ≥1 kg);3.legkésőbb 1986. június 30-ig: kis kondenzátorok (feltéve, hogy a PCB klórtartalma nem haladja meg a 43 %-ot, és nem tartalmaz 3,5 %-nál több pentaklórozott vagy ennél nagyobb mértékben klórozott bifenileket);4.legkésőbb 1986. június 30-ig: a zártrendszerű hőátadó berendezésekben lévő hőátadó folyadékok;5.legkésőbb 1986. június 30-ig: a földalatti bányászati berendezésekben használt hidraulikus folyadékok;-A fenti 1-5. pontban említett és 1986. június 30-án üzemben lévő berendezések, készülékek és folyadékok használata továbbra is engedélyezett, amíg ártalmatlanításra nem kerülnek, illetve el nem érik hasznos élettartamuk végét.-A tagállamok az egészség és a környezet védelme érdekében területükön megtilthatják az ilyen berendezések, készülékek és folyadékok használatát még mielőtt ártalmatlanítják azokat, illetve elérik hasznos élettartamuk végét.-1986. június 30-ától tilos használt állapotban forgalomba hozni azokat a berendezéseket, készülékeket és folyadékokat, amelyeket nem szántak ártalmatlanításra.-Amennyiben a tagállamok úgy ítélik meg, hogy műszaki okokból nem lehetséges helyettesítő termékek használata, továbbra is engedélyezhetik a PCB-k és PCT-k és azok készítményeinek használatát, ha az utóbbiakat a karbantartás szokásos körülményei között kizárólag arra használják fel, hogy az ennek az irányelvnek a hatálybalépése előtt beszerzett, megfelelően működő, meglévő készülékekben feltöltsék a PCB-ket tartalmazó folyadékot.6.legkésőbb 1986. június 30-ig: olyan primer és közbenső termékek, amelyeket további feldolgozásra szánnak más termékekben, és amelyeket nem tilt a 76/769/EGK irányelv, illetve az azt módosító irányelvek; 1986. június 30. után a tagállamok, amennyiben az okokat tartalmazó előzetes bejelentést megküldték a Bizottságnak, eltérést biztosíthatnak az ilyen primer és közbenső termékek forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó tilalom alól, ha úgy ítélik meg, hogy az eltérésnek nem lesz káros hatása az egészségre és a környezetre. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985L0467 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985L0467&locale=hu

Tartalomjegyzék