Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31976L0769[1]

A Tanács irányelve (1976. július 27.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

(76/769/EGK)

1. cikk

Ezen irányelv nem alkalmazandó:

a) a veszélyes anyagok és készítmények vasúton, közúton, belvízi úton, tengeren vagy levegőben történő szállítására;

b) a harmadik országokba kivitelre került veszélyes anyagokra és készítményekre;

c) a tranzitáruként szállított és a vámellenőrzésnek alávetett anyagokra és készítményekre biztosítva azt, hogy ezek nem kerülnek feldolgozásra.

Ezen irányelv értelmében:

a) anyag: kémiai elemek és azok vegyületei, ahogy azok természetes állapotban előfordulnak, vagy ahogy azokat az ipar előállítja;

b) készítmény: két vagy több anyagból álló keverékek vagy oldatok;

c) gyermekápolási cikk: olyan termék, amelyet arra szántak, hogy elősegítse a gyermekek alvását, pihenését, testápolását, etetését vagy az a gyermekeknek szopogatásra szolgál.

2. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a mellékletben felsorolt veszélyes anyagok és készítmények csak az ott meghatározott feltételekkel kerülhessenek forgalomba vagy felhasználásra. Az ilyen korlátozásokat nem kell alkalmazni a kutatási és fejlesztési, valamint analízis céljára történő forgalomba hozatal vagy felhasználás esetén.

2a cikk

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó anyagokra és készítményekre vonatkozó, a mellékletek technika fejlődéshez való kiigazításának elfogadása a legutóbb a 88/490/EGK ( 3 ) irányelvvel módosított 67/548/EGK ( 4 ) irányelv 21. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően történik.

3. cikk

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

Függelék

Előszó

A fejléc oszlopainak magyarázata

Anyagok:

Az adott anyag megnevezése azonos az ugyanezen anyag 67/548/EGK irányelv I. melléklete szerinti megnevezésével. Ahol lehetséges, a veszélyes anyagokat az EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke), ill. az ELINCS (European List of Notified Chemical Substances - Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) szerinti megnevezésükkel kell azonosítani. Az EINECS -ben, ill. az ELINCS-ben nem szereplő anyagok megnevezésére azok nemzetközileg elismert kémiai nevét (pl. ISO, IUPAC) kell használni. Egyes esetekben továbbá az anyagok közismert elnevezését is meg kell adni.

Indexszám:

Az indexszám a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megadott azonosító kód. Az egyes anyagok a függelékben ezen indexszámnak megfelelően vannak felsorolva.

EU-szám:

Az EINECS-ben szereplő valamennyi anyag rendelkezik azonosító kóddal. Az első azonosító kód a 200-001-8, a számozás ettől indul.

Minden, a 67/548/EGK irányelv szerint törzskönyvezett új anyag az ELINCS-ben egy azonosítási kóddal került meghatározásra és közzétételre. Az első azonosító kód a 400-010-9, a számozás ettől indul.

CAS-szám:

A Chemical Abstracts Service (CAS) számok az anyagok azonosításának elősegítése érdekében kerülnek megadásra.

Megjegyzések:

A megjegyzések teljes szövege a 67/548/EGK irányelv I. mellékletének előszavában található meg.

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az alábbi megjegyzéseket kerültek alkalmazásra:

A. megjegyzés:

Az anyag nevét a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében megadott megnevezések egyikének formájában kell szerepeltetni a címkén (lásd a 23. cikk (2) bekezdésének a) pontját).

A 67/548/EGK irányelv I. mellékletében helyenként a "...vegyületek" vagy "...sók" általános megnevezés szerepel. Ilyen esetben az ilyen anyagot gyártó vagy forgalmazó személynek fel kell tüntetnie a címkén a pontos nevet, kellő figyelmet fordítva az előszó "Nómenklatúra" című fejezetében foglaltakra.

A 67/548/EGK irányelv azt is előírja, hogy az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumok és jelek, R-mondatok és S-mondatok megfeleljenek az I. mellékletben közölteknek (lásd a 23. cikk (2) bekezdésének c), d) és e) pontját).

Azon anyagok esetében, amelyek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletben szereplő anyagcsoportok egyikéhez tartoznak, az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumoknak és jeleknek, R-mondatoknak és S-mondatoknak meg kell felelniük az I. melléklet megfelelő tételeiben feltüntetetteknek.

Azon anyagok esetében, amelyek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletben szereplő anyagcsoportok közül egynél többhöz is tartoznak, az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumoknak és jeleknek, R-mondatoknak és S-mondatoknak meg kell felelniük az I. melléklet mindkét megfelelő tételében feltüntetetteknek. Azokban az esetekben, ahol ugyanazon veszély tekintetében a két tételben két különböző besorolás van megadva, a szigorúbb veszélybesorolást tükröző besorolást kell az anyaghoz rendelni.

D. megjegyzés:

A spontán polimerizálódásra vagy bomlásra hajlamos egyes anyagokat általában stabilizált állapotban hozzák forgalomba. Ezek a 67/548/EGK irányelv I. mellékletének listáján ebben a formában szerepelnek.

Egyes esetekben azonban az ilyen anyagokat nem stabilizált formában hozzák forgalomba. Ebben az esetben az anyag gyártójának vagy bármely olyan személynek, aki az anyagot forgalomba hozza, a címkén az anyag neve mellett fel kell tüntetnie a "nem stabilizált" szavakat.

E. megjegyzés:

Az emberi egészséget veszélyeztető hatásokkal járó anyagok (lásd a 67/548/EGK irányelv VI. melléklet 4. fejezetét), amelyek 1. vagy 2. karcinogén-, mutagén- és/vagy teratogén- kategóriájúként vannak besorolva, az E. megjegyzés hatálya alá tartoznak, ha egyben nagyon mérgező (T+), mérgező (T) vagy ártalmas (Xn) minősítésűek. Az ilyen anyagok esetében az R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (ártalmas) mondatokat, az R48 és R65 mondatot, valamint az ilyen R-mondatok valamennyi kombinációját a "Továbbá" szóval kell kezdeni.

H. megjegyzés:

Ezen anyag osztályozása és címkézése az R-mondat(ok) által jelzett veszélyes tulajdonság(ok)ra vonatkozik, a feltüntetett veszélykategóriákkal kombinálva. A 67/548/EGK irányelv 6. cikkében előírt, az ilyen anyag gyártóival, eladóival és importőreivel szembeni követelmények az osztályozás és címkézés minden más szempontjára is vonatkoznak. A végleges címkének meg kell felelnie a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 7. szakaszában foglalt követelményeknek.

Ez a megjegyzés a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében feltüntetett bizonyos szén- és olajszármazékokra és egyes anyagcsoport-tételekre vonatkozik.

J. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek bizonyíthatóan 0,1 m/m %-nál kevesebb benzolt (EINECS szám 200-753-7) tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

K. megjegyzés:

A karcinogénként vagy mutagénként történő besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. Ha az anyag nincs karcinogénként vagy mutagénként besorolva, akkor legalább a (2-)9-16 S-mondatokat szerepeltetni kell. E megjegyzés a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik.

L. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek az IP 346 szerint mérve bizonyíthatóan kevesebb mint 3 % DMSO-t tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

M. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek bizonyíthatóan 0,005 m/m %-nál kevesebb benz(a)-pirént (EINECS szám 200-028-5) tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

N. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyeknek a teljes finomítási folyamata ismert, és bizonyíthatóan nem karcinogén anyagok felhasználásával készültek, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

P. megjegyzés:

Azokat az anyagokat, amelyek bizonyíthatóan 0,1 m/m %-nál kevesebb benzolt (EINECS-szám 200-753-7) tartalmaznak, nem kell karcinogén anyagként besorolni.

R. megjegyzés:

A karcinogénként történő minősítést nem kell alkalmazni az olyan rostokra, amelyek két standard hiba levonása utáni hossz-súlyozott mértani átlag szerinti átmérője 6 μm-nél nagyobb.

S. megjegyzés:

Ezt az anyagot nem szükséges a 67/548/EGK irányelv 23. cikkének megfelelő címkével ellátni (lásd a VI. melléklet 8. részét).

29. pont - Karcinogén anyagok: 1. kategória

AnyagokIndexszámEC-számCAS-számMegjegyzés
króm(VI)-trioxid024-001-00-0215-607-81333-82-0E
cink-kromátok, beleértve a cink-kálium-kromátot is024-007-00-3
nikkel-monoxid028-003-00-2215-215-71313-99-1
nikkel-dioxid028-004-00-8234-823-312035-36-8
nikkel-trioxid028-005-00-3215-217-81314-06-3
nikkel-szulfid028-006-00-9240-841-216812-54-7
nikkel-szubszulfid028-007-00-4234-829-612035-72-2
diarzén-trioxid, arzén(III)-oxid033-003-00-0215-481-41327-53-3
arzén-pentoxid, arzén(V)-oxid033-004-00-6215-116-91303-28-2
arzénsav és sói033-005-00-1
ólom-hidrogén-arzenát082-011-00-0232-064-27784-40-9
Bután (legalább 0,1 % butadién [203-450-8] tartalommal) [1]601-004-01-8203-448-7 [1]106-97-8 [1]C, S
Izobután (legalább 0,1 % butadién [203-450-8] tartalommal) [2]200-857-2 [2]75-28-5 [2]
1,3-butadién; buta-1,3-dién601-013-00-X203-450-8106-99-0D
benzol601-020-00-8200-753-771-43-2E
Trietil arzenát601-067-00-4427-700-215606-95-8
vinil-klorid, klór-etilén602-023-00-7200-831-075-01-4
bisz(klórmetil)-éter603-046-00-5208-832-8542-88-1
klórmetil-metil-éter; klór-dimetil-éter603-075-00-3203-480-1107-30-2
2-naftil-amin; béta-naftil-amin612-022-00-3202-080-491-59-8E
benzidin; 4,4′-diaminobifenil; bifenil-4,4′-ilén-diamin; 1,1′-bifenil-4,4′-diamin612-042-00-2202-199-192-87-5E
benzidin sói612-070-00-5
2-naftil-amin sói612-071-00-0
bifenil-4-ilamin; xenilamin; 4-amino-bifenil612-072-00-6202-177-192-67-1
bifenil-4-ilamin sói; xenilamin sói; 4-amino-bifenil sói612-073-00-1
Kátrány, kőszén; Kőszénkátrány
(A kőszénlepárlás mellékterméke. Majdnem fekete, félig szilárd anyag. Aromás szénhidrogének, fenolvegyületek, szerves nitrogén- és kénvegyületek összetett keveréke)
648-081-00-7232-361-78007-45-2
Kátrány, kőszén, magas hőm.; Kőszénkátrány
(A magas hőmérsékletű (700 °C-nál (1292 °F) magasabb) kőszénlepárlás során fejlődött gáznak a közel szobahőmérsékletre történő lehűtésével nyert kondenzációs termék. Víznél sűrűbb, fekete viszkózus folyadék. Elsősorban kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének összetett keverékéből áll. Tartalmazhat kisebb mennyiségben fenolokat és aromás nitrogén-tartalmú vegyületeket)
648-082-00-2266-024-065996-89-6
Kátrány, kőszén, alacsony hőm.; Kátrányolaj
(Az alacsony hőmérsékletű (700 °C (1292 °F) alatti) kőszénlepárlás során fejlődött gáz közel szobahőmérsékletre történő lehűtésével kapott kondenzációs termék. Víznél sűrűbb, fekete viszkózus folyadék. Elsősorban kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogénekből, fenolokból, aromás nitrogén-tartalmú vegyületekből és ezek alkilszármazékaiból tevődik össze.)
648-083-00-8266-025-665996-90-9
Kátrány, barnaszén;
(Barnaszén-kátrányból desztillált olaj. Főleg 150 és 360 °C (302 és 680 °F) közötti tartományban nyert alifás, naftén- és egy- három gyűrűs aromás szénhidrogénekből, azok alkilszármazékaiból, heteroaromás vegyü-letekből, egy- és kétgyűrűs fenolokból áll.)
648-145-00-4309-885-0101316-83-0
Kátrány, barnaszén, alacsony hőm.;
A barnaszén alacsony hőmérsékletű elszenesítéséből és elgázosításából nyert kátrány. Főleg alifás, naftén- és ciklikus aromás szénhidrogénekből, heteroaromás szénhidrogénekből és gyűrűs fenolokból áll.)
648-146-00-X309-886-6101316-84-1
Lepárlási termék (ásványolaj), könnyű paraffinos; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(A nyersolaj atmoszferikus desztillációs maradékának vákuumdesztillációja során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C15-től C30-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve 19 cSt-nél (100 °F-nél mérve 100 SUS-nál) kisebb viszkozitású olajat ad. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz a nyersolaj e desztillációs tartományában általában jelenlévő telített alifás szénhidrogéneket.)
649-050-00-0265-051-564741-50-0
Lepárlási termék (ásványolaj), nehéz paraffinos; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(A nyersolaj atmoszferikus desztillációs maradékának vákuumdesztillációja során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C20-tól C50-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél mérve legkevesebb 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz telített alifás szénhidrogéneket.)
649-051-00-6265-052-064741-51-1
Lepárlási termék (ásványolaj), könnyű nafténes; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(A nyersolaj atmoszferikus desztillációs maradékának vákuumdesztillációja során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szén-hidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C15-tól C30-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag kis mennyiségben tartalmaz normál paraffinokat.)
649-052-00-1265-053-664741-52-2
Lepárlási termék (ásványolaj), nehéz nafténes; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapola
(A nyersolaj atmoszferikus desztillációs maradékának vákuumdesztillációja során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szén-hidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C20-tól C50-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag kis mennyiségben tartalmaz normál paraffinokat.)
649-053-00-7265-054-164741-53-3
Lepárlási termék (ásványolaj), savval kezelt nehéz nafténes; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(Kénsavas kezeléssel nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C20-tól C50-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag kis mennyiségben tartalmaz normál paraffinokat.)
649-054-00-2265-117-364742-18-3
Lepárlási termék (ásványolaj), savval kezelt könnyű nafténes; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(Kénsavas kezeléssel nyert összetett szénhidrogén elegy. Olyan szén-hidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C15-tól C30-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag kis mennyiségben tartalmaz normál paraffinokat.)
649-055-00-8265-118-964742-19-4
Lepárlási termék (ásványolaj), savval kezelt nehéz paraffinos; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(Kénsavas kezeléssel nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C20-tól C50-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad.)
649-056-00-3265-119-464742-20-7
Lepárlási termék (ásványolaj), savval kezelt könnyű paraffinos; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(Kénsavas kezeléssel nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C15-tól C30-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad.)
649-057-00-9265-121-564742-21-8
Lepárlási termék (ásványolaj), kémiailag semlegesített nehéz paraffinos; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(Savas anyagok eltávolítására szolgáló kezeléssel nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C20-tól C50-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag nagy arányban tartalmaz alifás szénhidrogéneket.)
649-058-00-4265-127-864742-27-4
Lepárlási termék (ásványolaj), kémiailag semlegesített könnyű paraffinos; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(Savas anyagok eltávolítására szolgáló kezeléssel nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C15- C30 tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F nél 100 SUS) viszkozitású olajat ad.)
649-059-00-X265-128-364742-28-5
Lepárlási termék (ásványolaj), kémiailag semlegesített nehéz nafténes; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(A savas anyagok eltávolítására szolgáló kezelés során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C20-tól C50-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél mérve legkevesebb 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag kis mennyiségben tartalmaz normál paraffinokat.)
649-060-00-5265-135-164742-34-3
Lepárlási termék (ásványolaj), kémiailag semlegesített könnyű nafténes; Finomítatlan, ill. enyhén finomított alapolaj
(A savas anyagok eltávolítására szolgáló kezelés során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C15-től C30-ig terjedő tartományban van, és 40 °C-on mérve legalább 19 cSt (100 °F-nél mérve legkevesebb 100 SUS) viszkozitású olajat ad. Viszonylag kis mennyiségben tartalmaz normál paraffinokat.)
649-061-00-0265-136-764742-35-4
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin propánmentesítő fejtermék, C3-ban gazdag savmentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt és a savas szennyeződések eltávolítása érdekében kezelt szénhidrogének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C2–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C3-at.)
649-062-00-6270-755-068477-73-6H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-063-00-1270-756-668477-74-7H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló, C1-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C5 szénszámúakat.)
649-064-00-7270-757-168477-75-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus polim. benzin stabilizáló fejtermék, C2-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan polimerizált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C2–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C2–C4 szénatomszámúakat.)
649-065-00-2270-758-768477-76-9H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus reformáló, C1-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus reformálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C4 szénatomszámúakat.)
649-066-00-8270-760-868477-79-2H, K
Gázok (ásványolaj), C3-5 olefines-paraffinos alkilálási betáp.; Ásványolaj-gáz
(C3–C5 szénatomszámú olefin- és paraffin-szénhidrogének összetett elegye, melyet alkilálási kiindulási anyagnak használnak. A környezeti hőmérséklet általában meghaladja a kritikus hőmérsékletüket.)
649-067-00-3270-765-568477-83-8H, K
Gázok (ásványolaj), C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus frakcionálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C4-et.)
649-068-00-9270-767-668477-85-0H, K
Gázok (ásványolaj), etánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánt és etilént tartalmaz.)
649-069-00-4270-768-168477-86-1H, K
Gázok (ásványolaj), izobután-mentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(Bután-butilén áram atmoszferikus desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-070-00-X270-769-768477-87-2H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő száraz, propánban gazdag; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilént és némi etánt és propánt tartalmaz.)
649-071-00-5270-772-368477-90-7H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-072-00-0270-773-968477-91-8H, K
Gázok (ásványolaj), gázvisszanyerő propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-áramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, ezen belül főként propánt.)
649-073-00-6270-777-068477-94-1H, K
Gázok (ásványolaj), Girbatol-egység betáp.; Ásványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet a Girbatol-egységbe táplálnak be a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-074-00-1270-778-668477-95-2H, K
Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló, C4-ben gazdag, hidrogénszulfid-mentes; Ásványolaj-gáz649-075-00-7270-782-868477-99-6H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum-maradék frakcionálási reflux dob; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum-maradék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-076-00-2270-802-568478-21-7H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin stabilizáló abszorber; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-077-00-8270-803-068478-22-8H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló, katalitikus reformáló és hidro-kénmentesítési kombinált frakcionáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási, katalitikus reformálási és hidrogénező-kénmentesítési eljárásokból származó termékek frakcionálásából kapott, a savas szennyezések eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-078-00-3270-804-668478-24-0H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionálási stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan reformált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-079-00-9270-806-768478-26-2H, K
Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem vegyes áram, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból és izobutánból áll.)
649-080-00-4270-813-568478-32-0H, K
Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerő üzem, C1-2-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Desztillált véggáz, közvetlen lepárlású benzin és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban metánból és etánból áll.)
649-081-00-X270-814-068478-33-1H, K
Véggáz (ásványolaj), vákuum-maradékok termikus krakkolása; Ásványolaj-gáz
(Vákuum-maradékok termikus krakkolásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-082-00-5270-815-668478-34-2H, K
Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, ásványolaj desztillátum; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5, de elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-083-00-0270-990-968512-91-4H, K
Gázok (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású benzin hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(A teljes közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-084-00-6271-000-868513-15-5H, K
Gázok (ásványolaj), hidrokrakkolás propánmentesítő, szénhidrogénben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Hidrogénező krakkolási eljárásban kapott termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Tartalmazhat kis mennyiségű hidrogént és hidrogénszulfidot is.)
649-085-00-1271-001-368513-16-6H, K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-086-00-7271-002-968513-17-7H, K
Maradékok (ásványolaj), alkilálási lehasító, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Egyes finomítói műveletek anyagáramainak desztillálásából kapott összetett maradék. C4–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –11,7 és 27,8 C° között.)
649-087-00-2271-010-268513-66-6H, K
Szénhidrogének, C1-4; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási és abszorpciós műveletekkel, valamint nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –164 és –0,5 C° között.)
649-088-00-8271-032-268514-31-8H, K
Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg –164 és –0,5 C° között.)
649-089-00-3271-038-568514-36-3H, K
Szénhidrogének, C1-3; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, mely jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg –164 és –42 C° között.)
649-090-00-9271-259-768527-16-2H, K
Szénhidrogének, C1-4, butánmentesítő frakció; Ásványolaj-gáz649-091-00-4271-261-868527-19-5H, K
Gázok (ásványolaj), C1-5, nedves; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillálásával és/vagy toronygáz-olaj krakkolásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-092-00-X271-624-068602-83-5H, K
Szénhidrogének, C2-4; Ásványolaj-gáz649-093-00-5271-734-968606-25-7H, K
Szénhidrogének, C3; Ásványolaj-gáz649-094-00-0271-735-468606-26-8H, K
Gázok (ásványolaj), alkilálás kiindulási anyag; Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-095-00-6271-737-568606-27-9H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fenéktermék frakcionálás; Ásványolaj-gáz
(Propánmentesítő fenéktermékek frakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban butánból, izobutánból és butadiénből áll.)
649-096-00-1271-742-268606-34-8H, K
Gázok (ásványolaj), finomítói keverék; Ásványolaj-gáz
(Különböző eljárásokból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-097-00-7272-183-768783-07-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-098-00-2272-203-468783-64-2H, K
Gázok (ásványolaj), C2-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg –51 C° és –34 C° között.)
649-099-00-8272-205-568783-65-3H, K
Gázok (ásványolaj), nyersolaj frakcionálás kéménygáz; Ásványolaj-gáz
Nyersolaj frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-100-00-1272-871-768918-99-0H, K
Gázok (ásványolaj), hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(Kombinált benzin-anyagáramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-101-00-7272-872-268919-00-6H, K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-102-00-2272-878-568919-05-1H, K
Gázok (ásványolaj), benzin egyesítő egység, kénmentesítő kigőzölés; Ásványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet egy benzin egyesítő egység kéntelenítési folyamatból és a benzintermékből kigőzöléssel nyerünk. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-103-00-8272-879-068919-06-2H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Metánból, etánból és propánból áll.)
649-104-00-3272-882-768919-09-5H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(A C3–C4 lehasító töltetének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3 szénhidrogénekből áll.)
649-105-00-9272-893-768919-20-0H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású stabilizáló kéménygáz; Ásványolaj-gáz
(A nyersolaj desztillálásánál használt első kolonnából származó folyadék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-106-00-4272-883-268919-10-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolt benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-107-00-X273-169-368952-76-1H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt desztillátum és benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin és desztillátum frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-108-00-5273-170-968952-77-2H, K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt desztillátum, gázolaj és benzin abszorber; Ásványolaj-gáz
(Termikusan krakkolt benzin és gázolaj desztillátumok elválasztásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-109-00-0273-175-668952-81-8H, K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt szénhidrogén frakcionáló stabilizáló, ásványolaj kokszolás; Ásványolaj-gáz
(Ásványolaj kokszolási eljárásból származó termikusan krakkolt szénhidrogének frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-110-00-6273-176-168952-82-9H, K
Gázok (ásványolaj), enyhén vízgőz-pirolizált, butadiénben dúsított; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási folyamatból származó termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénhidrogénekből áll.)
649-111-00-1273-265-568955-28-2H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló stabilizáló fejtermék; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-112-00-7273-270-268955-34-0H, K
Szénhidrogének, C4; Ásványolaj-gáz649-113-00-2289-339-587741-01-3H, K
Alkánok, C1-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz649-114-00-8292-456-490622-55-2H, K
Gázok (ásványolaj), vízgőz-pirolízis C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz
(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilénből és némi propánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –70 C° és 0 C° között.)
649-115-00-3295-404-992045-22-2H, K
Szénhidrogének, C4, vízgőz-pirolízis desztillátum; Ásványolaj-gáz
(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban 1-buténből és 2-buténből áll, de tartalmaz butánt és izobutánt is, forráspont tartomány: közelítőleg –12 C° és 5 C° között.)
649-116-00-9295-405-492045-23-3H, K
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített, C4 -frakció; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy cseppfolyósított ásványolaj-gázkeveréket a merkaptánok oxidálására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítésnek vetünk alá. Főleg telített és telítetlen C4 szénhidrogénekből áll)
649-117-00-4295-463-092045-80-2H, K, S
Raffinátumok (ásványolaj), vízgőz-pirolizált C4-frakció réz(I)-ammónium-acetátos extrakció, C3-5 és C3-5 telítetlen, butadién-mentes; Ásványolaj-gáz649-119-00-5307-769-497722-19-5H, K
Gázok (ásványolaj), amin-rendszer kiindulási anyag; Finomító gáz
(Az amin-rendszerbe a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából betáplált gáz. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és C1–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének szintén jelen lehetnek benne.)
649-120-00-0270-746-168477-65-6H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező-kénmentesítés kéménygáz; Finomítói gáz
(A benzol-egység által termelt kéménygázok. Elsődlegesen hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének, a benzolt is beleértve, szintén jelen lehetnek benne.)
649-121-00-6270-747-768477-66-7H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A benzol-egység gázainak recirkulálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-122-00-1270-748-268477-67-8H, K
Gázok (ásványolaj), kevert olaj, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Kevert olaj desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és főként C1–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének vannak jelen.)
649-123-00-7270-749-868477-68-9H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin lehasító fejtermékek; Finomítói gáz
(A katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú telített szénhidrogénekből áll.)
649-124-00-2270-759-268477-77-0H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás; Finomítói gáz
(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási és a hidrogén megőrzését célzó recirkulálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg hidrogénből áll. Tartalmazhat még kis mennyiségben szén-monoxidot, szén-dioxidot, nitrogént és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket.)
649-125-00-8270-761-368477-80-5H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló; Finomítói gáz
(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-126-00-3270-762-968477-81-6H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz649-127-00-9270-763-468477-82-7H, K
Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetett anyagáram; Finomítói gáz
(Összetett szénhidrogének elegy, melyet a hidrogén kivonásával nyerünk abból a gázáramból, mely elsődlegesen hidrogénből áll, mellette kis mennyiségben nitrogén, szén-monoxid, metán, etán és etilén van. Főleg szénhidrogénekből (metán, etán és etilén) áll, mellette kis mennyiségű hidrogén, nitrogén és szén-monoxid van.)
649-128-00-4270-766-068477-84-9H, K
Gázok (ásványolaj), száraz savanyú, gázkoncentráló egység; Finomítói gáz
(A gázkoncentráló egységből származó száraz gázok összetett elegye. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főként C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-129-00-X270-774-468477-92-9H, K
Gázok (ásványolaj), gázkoncentráló reabszorber deszt.; Finomítói gáz
(A gáz-reabszorberben egyesített gázáramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, szén-monoxidból, szén-dioxidból, nitrogénből, hidrogén-szulfidból és C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-130-00-5270-776-568477-93-0H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogén-abszorber; Finomítói gáz
(A hidrogén egy hidrogénben gazdag gázáramból való abszorpciója során nyert összetett elegy. Hidrogénből, szén-monoxidból, nitrogénből metánból és kis mennyiségben C2 szénhidrogénekből áll.)
649-131-00-0270-779-168477-96-3H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénben-gazdag; Finomítói gáz
(Szénhidrogén-gázokból hűtéssel gázként leválasztott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, nitrogén, metán és C2 szénhidrogének.)
649-132-00-6270-780-768477-97-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett kevert olaj recirkulálás, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Recirkulált hidrogénezett kevert olajból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és főként C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-133-00-1270-781-268477-98-5H, K
Gázok (ásványolaj), recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Recirkuláltatott reaktorgázokból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és telített alifás, C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-134-00-7270-783-368478-00-2H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Reformálókból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-135-00-2270-784-968478-01-3H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból és etánból áll, mellette kis mennyiségű hidrogén-szulfid és alifás, jellemzően C3–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-136-00-8270-785-468478-02-4H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező, hidrogénben-metánban gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén és telített alifás, jellemzően C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-137-00-3270-787-568478-03-5H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-138-00-9270-788-068478-04-6H, K
Gázok (ásványolaj), termikus krakkolás deszt.; Finomítói gáz
(Termikus krakkolási eljárás termékeinek desztillációjából nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, szén-monoxidból, szén-dioxidból és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-139-00-4270-789-668478-05-7H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló refrakcionáló abszorber; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási termékek refrakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-140-00-X270-805-168478-25-1H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-141-00-5270-807-268478-27-3H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin stabilizáló; Finomítói gáz
(Katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-142-00-0270-808-868478-28-4H, K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénezés elválasztó; Finomítói gáz
(Krakkolt desztillátumok katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-143-00-6270-809-368478-29-5H, K
Véggáz (ásványolaj), hidro-kénmentesített közvetlen lepárlású benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-144-00-1270-810-968478-30-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású benzin stabilizáló fejtermékek; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával, majd a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-145-00-7270-999-868513-14-4H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék nagynyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépő termék nagynyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)
649-146-00-2271-003-468513-18-8H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék kisnyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépő termék kisnyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)
649-147-00-8271-005-568513-19-9H, K
Gázok (ásványolaj), olajfinomítói gázok deszt.; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet egy hidrogént, szén-dioxidot, szén-monoxidot és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó, vagy etán és propán krakkolásából kapott gázáram desztillálásával nyerünk. Főleg C1–C2 szénatomszámú szénhidrogéneket, hidrogént, nitrogént és szén-monoxidot tartalmaz).
649-148-00-3271-258-168527-15-1H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező pentánmentesítő fejtermék; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet a benzol-egység kiindulási anyagának katalitikus hidrogénezésével, majd pentánmentesítésével nyerünk. Elsősorban hidrogénből, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének. Nyomokban tartalmazhat benzolt is).
649-149-00-9271-623-568602-82-4H, K
Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló fejtermék frakcionáló; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási eljárás fejtermékeinek fluidizált katalitikus krakkolóban végzett frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, nitrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-150-00-4271-625-668602-84-6H, K
Ásványolaj-termékek, finomítói gázok; Finomítói gáz
(Összetett elegy, mely elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)
649-151-00-X271-750-668607-11-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénező krakkolás kisnyomású elválasztó; Finomítói gáz
(A hidrogénező krakkoló reaktor kilépő termékének folyadék-gőz elválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és telített, jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-152-00-5272-182-168783-06-2H, K
Gázok (ásványolaj), finomító; Finomítói gáz
(Különböző ásványolaj-finomítási műveletek során kapott összetett elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-153-00-0272-338-968814-67-5H, K
Gázok (ásványolaj), platformáló termék leválasztó; Finomítói gáz
(Naftének aromásokká való kémiai reformálásából kapott összetett elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C2–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-154-00-6272-343-668814-90-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savanyú kerozin pentánmentesítő stabilizáló; Finomítói gáz
(Hidrogénezett kerozin pentánmentesítő stabilizálásából nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, hidrogén-szulfid, szén-monoxid és főként C4–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-155-00-1272-775-568911-58-0H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savas kerozin expanziós tartály; Finomítói gáz
(Savas kerozin katalitikus hidrogénezésénél az expanziós tartályból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid és főként C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-156-00-7272-776-068911-59-1H, K
Gázok (ásványolaj), desztillátum egyesített kéntelenítése kigőzöléssel; Finomítói gáz
(Az egyesített kéntelenítési eljárás folyékony termékéből kigőzöléssel nyert összetett elegy. Hidrogén-szulfidból, metánból, etánból és propánból áll.)
649-157-00-2272-873-868919-01-7H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló frakcionálás kéménygáz; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejtermékének frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-158-00-8272-874-368919-02-8H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkolással nyert termékek mosása szekunder abszorber; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejgázának kimosásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, nitrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-159-00-3272-875-968919-03-9H, K
Gázok (ásványolaj), nehéz párlat hidrogénező kéntelenítése, kigőzölés; Finomítói gáz
(A nehéz párlat hidrogénező finomítással történő kéntelenítésével előállított folyékony termék kigőzölésével nyert komplex elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főként C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-160-00-9272-876-468919-04-0H, K
Gázok (ásványolaj), platformált termékek stabilizálása, könnyű frakciók szakaszos lepárlása; Finomítói gáz
(A platformáló egység platina-reaktoraiból nyert könnyű frakciók szakaszos lepárlásával előállított komplex elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-161-00-4272-880-668919-07-3H, K
Gázok (ásványolaj), előflesselő kolonna kéménygáz, nyersolaj deszt.; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztilláció első kolonnájából nyert összetett elegy. Nitrogénből és telített alifás főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-162-00-X272-881-168919-08-4H, K
Gázok (ásványolaj), kátrány kigőzölés; Finomítói gáz
(Redukált nyersolaj frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-163-00-5272-884-868919-11-9H, K
Gázok (ásványolaj), egyesítő kigőzölő elvezetés; Finomítói gáz
(Metán és hidrogén elegye, melyet az egyesítő egységből jövő termékek frakcionálásával nyerünk.)
649-164-00-0272-885-368919-12-0H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus hidrogénező-kéntelenített benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-165-00-6273-173-568952-79-4H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kéntelenítő; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-166-00-1273-174-068952-80-7H, K
Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló és gázolaj kéntelenítő fejtermék frakcionálás; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolóból és a gázolaj kéntelenítőből származó termékek frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-167-00-7273-269-768955-33-9H, K
Gázok (ásványolaj), nyersolaj deszt. és katalitikus krakkolás; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztillációból és a katalitikus krakkolási folyamatokból nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből, szén-monoxidból valamint főleg C1–C6 paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)
649-168-00-2273-563-568989-88-8H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanol-aminos mosása; Finomítói gáz
(Gázolajok dietanolaminos kéntelenítésével kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, hidrogénből, valamint alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-169-00-8295-397-292045-15-3H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítési kilépő termék; Finomítói gáz
(A hidrogénező reakció kilépő termék folyadék-fázisának leválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, hidrogén-szulfidból, valamint alifás főleg C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-170-00-3295-398-892045-16-4H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítés öblítés; Finomítói gáz
(A hidrogénező reaktor öblítéséből és a reformálóból származó gázok összetett elegye. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-171-00-9295-399-392045-17-5H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénező kilépő termék expanziós tartály; Finomítói gáz
(A hidrogénező reakció után a kilépő termékek flesseléséből kapott összetett gázelegy. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-172-00-4295-400-792045-18-6H, K
Gázok (ásványolaj), benzin vízgőz-pirolízise nagynyomású maradékgáz; Finomítói gáz
(A benzin vízgőz-pirolízisével nyert termékek nem kondenzálható részeinek és a további termékek előállítása során nyert maradék gázoknak a keverékeként kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll, földgázzal keverhető.)
649-173-00-X295-401-292045-19-7H, K
Gázok (ásványolaj), maradék viszkozitás-csökkentés; Finomítói gáz
(Maradékok kemencében történő viszkozitás-csökkentéséből kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)
649-174-00-5295-402-892045-20-0H, K
Gázok (ásványolaj), C3-4; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj krakkolásából nyert termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban propánból és propilénből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –51 C° és –1 C° között.)
649-177-00-1268-629-568131-75-9H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillátum és katalitikus krakkolt benzin frakcionáló abszorber; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási desztillátum és katalitikusan reformált benzin desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-178-00-7269-617-268307-98-2H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizáció benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(A benzin polimerizációjából származó termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-179-00-2269-618-868307-99-3H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionáló stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(A katalitikusan reformált és amin kezeléssel hidrogén-szulfid mentesített benzin szakaszos lepárlásos stabilizálásával nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-180-00-8269-619-368308-00-9H, K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénező finomítása, kigőzölés; Ásványolaj-gáz
(Termikusan krakkolt desztillátumok katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg telített, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-181-00-3269-620-968308-01-0H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású desztillátum hidrogénező-kénmentesítés, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Aminkezeléssel hidrogén-szulfid mentesített, közvetlen lepárlású desztillátum katalitikus hidrogénező kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-182-00-9269-630-368308-10-1H, K
Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus krakkolás abszorber; Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-183-00-4269-623-568308-03-2H, K
Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem; Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-184-00-X269-624-068308-04-3H, K
Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem etánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-185-00-5269-625-668308-05-4H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített desztillátum és hidrogénezéssel kénmentesített benzin frakcionáló, savmentes; Ásványolaj-gáz
(Savas szennyezésektől mentesített, hidrogénezéssel kéntelenített benzin és szénhidrogén párlatok szakaszos lepárlásával nyert komplex szénhidrogén elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-186-00-0269-626-168308-06-5H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített vákuumgázolaj kigőzölés, hidrogén-szulfidmentes; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített vákuumgázolaj kigőzöléses stabilizásásából és a hidrogén-szulfid aminnal történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-187-00-6269-627-768308-07-6H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(A hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt közvetlen lepárlású benzin frakcionálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-188-00-1269-629-868308-09-8H, K
Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkiláló kiindulási termék etánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(Propán propilén reakciótermékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-189-00-7269-631-968308-11-2H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel-kénmentesített vákuum gázolaj, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Aminkezeléssel hidrogén-szulfid mentesített vákuum gázolaj katalitikus hidrogénezéssel történő kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-190-00-2269-632-468308-12-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –48 C° és 32 C° között.)
649-191-00-8270-071-268409-99-4H, K
Alkánok, C1-2, Ásványolaj-gáz649-193-00-9270-651-568475-57-0H, K
Alkánok, C2-3, Ásványolaj-gáz649-194-00-4270-652-068475-58-1H, K
Alkánok, C3-4, Ásványolaj-gáz649-195-00-X270-653-668475-59-2H, K
Alkánok, C4-5, Ásványolaj-gáz649-196-00-5270-654-168475-60-5H, K
Fűtőgázok; Ásványolaj-gáz
(Könnyű gázokból álló összetétel. Elsődlegesen hidrogénből és/vagy kis mólsúlyú szénhidrogénekből áll.)
649-197-00-0270-667-268476-26-6H, K
Fűtőgázok, nyersolaj desztillátumok; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjából és benzin katalitikus reformálásából kapott könnyű gázok összetett elegye. Hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány: közelítőleg –217 C° és –12 C° között.)
649-198-00-6270-670-968476-29-9H, K
Szénhidrogének, C3-4, Ásványolaj-gáz649-199-00-1270-681-968476-40-4H, K
Szénhidrogének, C4-5, Ásványolaj-gáz649-200-00-5270-682-468476-42-6H, K
Szénhidrogének, C2-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz649-201-00-0270-689-268476-49-3H, K
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 C° és 80 C° között.)
649-202-00-6270-704-268476-85-7H, K, S
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített; Ásványolaj-gáz
(Cseppfolyós ásványolaj gáz keveréknek a merkaptánok átalakítása vagy a savas szennyezések eltávolítása érdekében történő kéntelenítésével nyert komplex szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 C° és 80 C° között.)
649-203-00-1270-705-868476-86-8H, K, S
Gázok (ásványolaj), C3-4, izobutánban gazdag; Ásványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogének, jellemzően bután és izobután, desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg izobutánból áll.)
649-204-00-7270-724-168477-33-8H, K
Desztillátumok (ásványolaj), C3-6, piperilénben gazdag; Ásványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen alifás szénhidrogének desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatom-számú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg piperilénekből áll.)
649-205-00-2270-726-268477-35-0H, K
Gázok (ásványolaj), bután lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(A bután anyagáram desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Alifás, jellemzően C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-206-00-8270-750-368477-69-0H, K
Gázok (ásványolaj), C2-3; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus frakcionálási folyamatból származó termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánból, etilénből, propánból és propilénből áll.)
649-207-00-3270-751-968477-70-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő fenéktermékek, C4-ben gazdag, savmentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt gázolaj szénhidrogén-áram frakcionálásából kapott és a hidrogén-szulfid és más savas komponensek eltávolítása érdekében kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően C4-ből áll.)
649-208-00-9270-752-468477-71-4H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő fenéktermékek, C3-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogénekből áll.)
649-209-00-4270-754-568477-72-5H, K
Véggáz (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Izomerizált benzin termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-210-00-X269-628-268308-08-7H, K
erionit650-012-00-012510-42-8
azbeszt650-013-00-6132207-33-1
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5

29. pont - Karcinogén anyagok: 2. kategória

AnyagokIndexszámEC-számCAS-számMegjegyzés
berillium004-001-00-7231-150-77440-41-7
berillium vegyületek, kivéve az alumínium-berillium-szilikátokat004-002-00-2
Berillium-oxid004-003-00-8215-133-11304-56-9E
szulfallát (ISO); 2-klórallil-dietil-ditio-karbamát006-038-00-4202-388-995-06-7
dimetil-karbamoil-klorid006-041-00-0201-208-679-44-7
diazo-metán006-068-00-8206-382-7334-88-3
hidrazin007-008-00-3206-114-9302-01-2E
N,N-dimetil-hidrazin007-012-00-5200-316-057-14-7
1,2-dimetilhidrazin007-013-00-0540-73-8E
hidrazin sói007-014-00-6
izobutil-nitrit007-017-00-2208-819-7542-56-3E
hidrazo-benzol; 1,2-difenil-hidrazin007-021-00-4204-563-5122-66-7
hidrazin-bisz(3-karboxi-4-hidroxi-benzol-szulfonát)007-022-00-X405-030-1
hexametil-foszfor-triamid; hexametil-foszfor-amid015-106-00-2211-653-8680-31-9
dimetil-szulfát016-023-00-4201-058-177-78-1E
dietil-szulfát016-027-00-6200-589-664-67-5
1,3-propán-szulton016-032-00-3214-317-91120-71-4
dimetil-szulfamoil-klorid016-033-00-9236-412-413360-57-1
kálium-dikromát024-002-00-6231-906-67778-50-9E
ammónium-dikromát024-003-00-1232-143-17789-09-5E
nátrium-dikromát, vízmentes024-004-00-7234-190-310588-01-9E
nátrium-dikromát, dihidrát024-004-01-4234-190-37789-12-0E
Kromil-diklorid; króm(III.) oxiklorid024-005-00-2239-056-814977-61-8
Kálium-kromát024-006-00-8232-140-57789-00-6
kalcium-kromát024-008-00-9237-366-813765-19-0
stroncium-kromát024-009-00-4232-142-67789-06-2
króm(III)-kromát; króm-kromát024-010-00-X246-356-224613-89-6
Króm(VI) vegyületek, a bárium-kromát és a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében máshol megadott anyagok kivételével024-017-00-8
Nátrium-kromát024-018-00-3231-889-57775-11-3E
kobalt-diklorid027-004-00-5231-589-47646-79-9E
kobalt-szulfát027-005-00-0233-334-210124-43-3E
kálium-bromát035-003-00-6231-829-87758-01-2
kadmium-oxid048-002-00-0215-146-21306-19-0E
kadmium-fluorid048-006-00-2232-222-07790-79-6E
kadmium-klorid048-008-00-3233-296-710108-64-2E
kadmium-szulfát048-009-00-9233-331-610124-36-4E
kadmium-szulfid048-010-00-4215-147-81306-23-6E
kadmium (öngyulladó)048-011-00-X231-152-87440-43-9E
izoprén (stabilizált)
2-metil-1,3-butadién
601-014-00-5201-143-378-79-5D
benz(a)pirén; benzo(d,e,f,)krizén601-032-00-3200-028-550-32-8
benz(a)antracén601-033-00-9200-280-656-55-3
benz(b)fluorantén; benz(e)acefenantrilén601-034-00-4205-911-9205-99-2
benz(j)fluorantén601-035-00-X205-910-3205-82-3
benz(k)fluorantén601-036-00-5205-916-6207-08-9
dibenz(a,h)antracén601-041-00-2200-181-853-70-3
Krizén601-048-00-0205-923-4218-01-9
Benzpirén601-049-00-6205-892-7192-97-2
1,2-dibrómetán; etilén-dibromid602-010-00-6203-444-5106-93-4E
1,2-diklór-etán; etilén-diklorid602-012-00-7203-458-1107-06-2
1,2-dibróm-3-klór-propán602-021-00-6202-479-396-12-8
Bróm-metilén602-024-00-2209-800-6593-60-2
Triklóretilén; triklóretén602-027-00-9201-167-479-01-6
kloroprén (stabilizált)
2-klórbuta-1,3-dién
602-036-00-8204-818-0126-99-8D, E
α-klórtoluol; benzil-klorid602-037-00-3202-853-6100-44-7E
a, a, a-triklór-toluol; benzo-triklorid602-038-00-9202-634-598-07-7
1,2,3-triklórpropán602-062-00-X202-486-196-18-4D
1,3-diklór-2-propanol602-064-00-0202-491-996-23-1
hexaklór-benzol602-065-00-6204-273-9118-74-1
1,4-diklórbut-2-én602-073-00-X212-121-8764-41-0E
2,3-dibróm-propan-1-ol; 2,3-dibróm-1-propanol602-088-00-1202-480-996-13-9E
α, α, α, 4-tetraklórtoluol
p-klórbenzotrikolorid
602-093-00-9226-009-15216-25-1E
etilén-oxid; oxirán603-023-00-X200-849-975-21-8
1-klór-2,3-epoxi-propán; epiklórhidrin603-026-00-6203-439-8106-89-8
Propilén oxid; 1,2-epoxipropán; metiloxirán603-055-00-4200-879-275-56-9E
2,2'-bioxirán; 1,2,3,4-diepoxibután603-060-00-1215-979-11464-53-5
2,3-epoxipropán-1-ol; glicidol oxiránmetanol603-063-00-8209-128-3556-52-5E
Fenil-glicidil-éter; 2,3-epoxipropil-fenil-éter; 1,2-epoxi-3-fenoxi-propán603-067-00-X204-557-2122-60-1E
sztirol-oxid; (epoxi-etil)-benzol; feniloxirán603-084-00-2202-476-796-09-3
Furán603-105-00-5203-727-3110-00-9E
R-2,3-epoxi-1-propanol603-143-00-2404-660-457044-25-4E
(R)-1-klór-2,3-epoxipropán603-166-00-8424-280-251594-55-9
4-amino-3-fluor-fenol604-028-00-X402-230-0399-95-1
5-allil-1,3-benzodioxol; szafrol605-020-00-9202-345-494-59-7E
3-propanolid; 1,3-propio-lakton606-031-00-1200-340-157-57-8
4,4′-bisz(dimetilamino)benzofenon
Michler-keton
606-073-00-0202-027-590-94-8
uretán (INN); etil-karbamát607-149-00-6200-123-151-79-6
metil-akrilamid-metoxi-acetát (akrilamid tartalom = 0,1 %)607-190-00-X401-890-777402-03-0
metil-akrilamid-glikolát (akrilamid tartalom = 0,1 %)607-210-00-7403-230-377402-05-2
oxiránmetanol, 4-metilbenzolszulfonát, (S)-607-411-00-x417-210-770987-78-9
akrilnitril608-003-00-4203-466-5107-13-1D, E
2-nitro-propán609-002-00-1201-209-179-46-9
2,4-dinitrotoluol; dinitrotoluol, technikai minőségű [1] dinitrotoluol [2];609-007-00-9204-450-0 [1]
246-836-1 [2]
121-14-2 [1]
25321-14-6 [2]
E
5-nitro-acenaftén609-037-00-2210-025-0602-87-9
2-nitro-naftalin609-038-00-8209-474-5581-89-5
4-nitro-bifenil609-039-00-3202-204-792-93-3
nitrofen (ISO); 2,4-diklór-fenil-4-nitrofenil-éter609-040-00-9217-406-01836-75-5
2-nitro-anizol609-047-00-7202-052-191-23-6
2,6-dinitrotoluol609-049-00-8210-106-0606-20-2E
2,3-dinitrotoluol609-050-00-3210-013-5602-01-7E
3,4-dinitrotoluol609-051-00-9210-222-1610-39-9E
3,5-dinitrotoluol609-052-00-4210-566-2618-85-9E
hidrazin-tri-nitrometán609-053-00-X414-850-9
2,5-dinitrotoluol609-055-00-0210-581-4619-15-8E
2-nitrotoluol609-065-00-5201-853-388-72-2E
azobenzol611-001-00-6203-102-5103-33-3E
metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-azoxi-metil-acetát611-004-00-2209-765-7592-62-1
dinátrium-{5-[4'-((2,6-hidroxi-3-((2-hidroxi-5-szulfofenil)-azo)-fenil)-azo)(1,1'-bifenil)-4-il)azo]szalicilát(4-)}kuprát(2-); CI Direct Brown 95611-005-00-8240-221-116071-86-6
4-o-tolilazo-o-toluidin; 4-amino-2',3-dimetil-azobenzol; GBC bázis; AAT; o-amino-azo-toluol611-006-00-3202-591-297-56-3
4-amino-azo-benzol611-008-00-4200-453-660-09-3
Benzidin bázisú azoszínezékek; 4,4'-diarilazobifenil színezékek, a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében máshol megadottak kivételével611-024-00-1
Dinátrium
4-amino 3-[[4'-[(2,4-diaminofenil) azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroxi-6-(fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát; C.I. Direct Black 38
611-025-00-7217-710-31937-37-7
Tetranátrium
3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbisz(azo)] bisz[5-amino-4-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonát]; C.I. Direct Blue 6
611-026-00-2220-012-12602-46-2
Dinátrium
-3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'diilbisz(azo)] bisz[4-aminonaftalin-1-szulfonát); C.I. Direct Red 28
611-027-00-8209-358-4573-58-0
o-dianizidin-alapú azofestékek; 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetoxibifenil festékek, a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében máshol említettek kivételével611-029-00-9
o-toluidin-alapú festékek; 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetil-bifenil festékek, a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében máshol említettek kivételével611-030-00-4
1,4,5,8-tetraamino-antrakinon; C.I. Disperse Blue 1.611-032-00-5219-603-72475-45-8
6-hidroxi-1-(3-izopropoxipropil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril611-057-00-1400-340-385136-74-9
(6-(4-hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-szulfonato-7-naftalinamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bisz(amino-1-metiletil)-ammónium]-formát611-058-00-7402-060-7108225-03-2
trinátrium-[4′-(8-acetilamino-3,6-diszulfonáto-2-naftilazo)-4′′-(6-benzoilamino-3-szulfonáto-2-naftilazo)bifenil-1,3′,3′′,1′′′-tetraoláto-O,O′,O′′,O′′′] réz(II)611-063-00-4413-590-3164058-22-4
(metilénbisz(4,1-fenilénazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinium-diklorid dihidroklorid611-099-00-0401-500-5
Fenilhidrazin [1]612-023-00-9202-873-5 [1]100-63-0 [1]E
Fenilhidrazínium-klorid [2]200-444-7 [2]59-88-1 [2]
Fenilhidrazin-hidroklorid [3]248-259-0 [327140-08-5 [3]
Fenilhidrazínium-szulfát (2:1) [4]257-622-2 [4]52033-74-6 [4]
2-metoxianilin; o-anizidin,612-035-00-4201-963-190-04-0E
o-dianizidin; 3,3'-dimetoxi-benzidin612-036-00-X204-355-4119-90-4
o-dianizidin sói; 3,3'-dimetoxi-benzidin sói612-037-00-5
o-tolidin; 3,3'-dimetil-benzidin612-041-00-7204-358-0119-93-7
4,4′-diaminodifenilmetán; 4,4′-metiléndianilin612-051-00-1202-974-4101-77-9E
3,3’-diklór-benzidin; 3,3’-diklór-bifenil-4,4’-ilén-diamin612-068-00-4202-109-091-94-1
3,3’-diklór-benzidin sói; 3,3’-diklór-bifenil-4,4’-ilén-diamin sói612-069-00-X
N-nitrozo-dimetil-amin; dimetilnitrózamin612-077-00-3200-549-862-75-9E
2,2’-diklór-4,4’-metilén-dianilin; 4,4’-metilén-bisz(2-klór-anilin)612-078-00-9202-918-9101-14-4
2,2’-diklór-4,4’-metilén-dianilin sói; 4,4’-metilén-bisz(2-klór-anilin) sói612-079-00-4
3,3’-dimetil-benzidin sói; o-tolidin sói612-081-00-5
1-metil-3-nitro-1-nitrozo-guanidin612-083-00-6200-730-170-25-7
4,4'-metilén-di-o-toluidin612-085-00-7212-658-8838-88-0
2,2'(-nitrozo-imino)-bisz-etanol612-090-00-4214-237-41116-54-7
o-toluidin612-091-00-X202-429-095-53-4
nitrozo-dipropil-amin612-098-00-8210-698-0621-64-7
4-metil-m-fenilén-diamin612-099-00-3202-453-195-80-7
Toluol-2,4-diammónium szulfát (E)612-126-00-9265-697-865321-67-7
4-klóranilin612–137–00–9203–401–0106–47–8
diaminotoluol, technikai termék - a [2] és a [3] keveréke
metil-fenilén-diamin [1]
4-metil-m-fenilén-diamin [2]
2-metil-m-fenilén-diamin [3]
612-151-00-5246-910-3[1]
202-453-1 [2]
212-513-9 [3]
25376-45-8 [1]
95-80-7 [2]
823-40-5 [3]
E
4-klór-o-toluidin [1]
4-klór-o-toluidin hidroklorid [2]
612-196-00-0202-441-6 [1]
221-627-8 [2]
95-69-2 [1]
3165-93-3 [2]
E
2,4,5-trimetilanilin [1]
2,4,5-trimetilanilin hidroklorid [2]
612-197-00-6205-282-0 [1]-[2]137-17-7 [1]
21436-97-5 [2]
E
4,4′-tiodianilin [1] és sói612-198-00-1205-370-9 [1]139-65-1 [1]E
4,4′-oxidianilin [1] és sói
p-aminofenil-éter [1]
612-199-00-7202-977-0 [1]101-80-4 [1]E
2,4-diaminoanizol [1]
4-metoxi-m-fenilén-diamin
2,4-diaminoanizol-szulfát [2]
612-200-00-0210-406-1 [1]
254-323-9 [2]
615-05-4 [1]
39156-41-7 [2]
N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metiléndianilin612-201-00-6202-959-2101-61-1
C.I. Basic Violet 3 plusz ≥ 0.1 % Michler- keton (EK-szám: 202-027-5)612-205-00-8208-953-6548-62-9E
6-metoxi-m-toluidin
p-krezidin
612-209-00-X204-419-1120-71-8E
etilén-imin; aziridin613-001-00-1205-793-9151-56-4
2-metilaziridin; propilén-imin613-033-00-6200-878-775-55-8E
captafol (ISO) 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2, -tetraklór-etil-tio)-ftálimid613-046-00-7219-363-32425-06-1
carbadox (INN) metil-3-(quinoxalin-2-il-metilén)karbazát-1,4-dioxid; 2-(metoxi-karbonil-hidrazono-metil)-quinoxalin 1,4-dioxid613-050-00-9229-879-06804-07-5
Az 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion keveréke;
a 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomereinek keveréke
613-199-00-x421-550-1
akril-amid616-003-00-0201-173-779-06-1
tio-acetamid616-026-00-6200-541-462-55-5
A következő anyagok keveréke: N-[3-hidroxi-2-(2-metilakriloilamino-metoxi)propoximetil]-2-metilakril-amid; N-[2,3-bisz-(2-metil-akrilo-ilamino-metoxi)propoximetil]-2-metilakrilamid; metakrilamid; 2-metil-N-(2-metil-akriloilamino-metoxi-metil)-akrilamid; N-2,3-di-hidroxipropoximetil)-2-metilakril-amid616-057-00-5412-790-8
Lepárlási termék (kőszénkátrány), benzol frakció; Könnyűolaj
(A kőszénkátrány desztillálása során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C4-től C10-ig terjedő tartományban van, és a 80–160 °C (175–320 °F) tartományban desztillál át.)
648-001-00-0283-482-784650-02-2
Kátrányolajok, barnaszén; Könnyűolaj
(Barnaszén-lepárlási termék 80–250 °C (176– 482 °F) hőmérséklet-tartományba eső forrásponttal. Elsősorban alifás és aromás szénhidrogénekből és egybázisú fenolokból tevődik össze)
648-002-00-6302-674-494114-40-6J
Benzolelőpárlatok (kőszén); Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú
(Kokszolási könnyűolaj párlata 100 °C (212 °F) alatti forráspont tartománnyal. Elsősorban C4 - C6 alifás szénhidrogénekből áll.)
648-003-00-1266-023-565996-88-5J
Lepárlási termék (kőszénkátrány), benzol frakció, BTX-ben gazdag; Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú
(A nyers benzol előpárlatok eltávolítását szolgáló desztillálás során keletkezett maradék. Elsősorban benzolból, toluolból és xilolból áll, forrásponttartomány 75–200 °C (167–392 °F).)
648-004-00-7309-984-9101896-26-8J
Aromás szénhidrogének, C6-10, C8-ban gazdag; Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú648-005-00-2292-697-590989-41-6J
Lakkbenzin oldószer (kőszén), könnyű; Könnyűolaj redesztillátum, alacsony forráspontú648-006-00-8287-498-585536-17-0J
Lakkbenzin oldószer (kőszén), xilol-sztirol frakció; Könnyűolaj redesztillátum, közepes forráspontú648-007-00-3287-502-585536-20-5J
Lakkbenzin oldószer (kőszén), kumaron-sztirol tartalmú; Könnyűolaj redesztillátum, közepes forráspontú648-008-00-9287-500-485536-19-2J
Benzin (kőszén), deszt. maradékok; Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú
(A hasznosított hulladék benzin desztillációs maradéka. Elsősorban naftalinból, valamint indén és sztirol kondenzációs termékekből áll.)
648-009-00-4292-636-290641-12-6J
Aromás szénhidrogének, C8; Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú648-010-00-X292-694-990989-38-1J
Aromás szénhidrogének, C8-9; szénhidrogén gyanta polimerizációs melléktermék; Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú
(Polimerizált szénhidrogén gyantákból az oldószer vákuumdesztillációja során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Olyan szénhidrogénekből áll, melyeknek szénatomszáma elsősorban a C8-C9 tartományban van és a 120–215 °C (248–419 °F) tartományban desztillál át.)
648-012-00-0295-281-191995-20-9J
Aromás szénhidrogének, C9-12; benzol deszt.; Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú648-013-00-6295-551-992062-36-7J
Extrakciós maradékok (kőszén), benzolfrakció lúgos, savas extr.; Könnyűolaj extrakt maradék, alacsony forráspontú
(A bitumenes szén magas hőmérsékletű kátrányának desztillációjából származó, kátránysavaktól és kátránybázisoktól megszabadított desztillátum redesztillátuma, forrásponttartománya: 90–160 °C (194–320 °F). Elsősorban benzolból, toluolból, xilolokból áll.)
648-014-00-1295-323-991995-61-8J
Extrakciós maradékok (kőszénkátrány), benzol frakció lúgos, savas extr.; Könnyűolaj extraktum, alacsony forráspontú
(A magas hőmérsékletű kőszénkátrány (kátránysavaktól és kátránybázisoktól mentes) desztillátumának redesztillációja során keletkezett szénhidrogének bonyolult keveréke. Elsősorban szubsztituált és szubsztituálatlan egygyűrűs aromás szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya: 85–195 °C (185–383 °F).).
648-015-00-7309-868-8101316-63-6J
Extrahálási maradékok (kőszén), benzolfrakció savas; Könnyűolaj extrahálási maradék, alacsony forráspontú
(A szén magas hőmérsékletű kénsavas finomításából származó savas iszap melléktermék. Elsősorban kénsavból és szerves vegyületekből áll.)
648-016-00-2298-725-293821-38-6J
Extrahálási maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos, deszt. Fejtermékek; Könnyűolaj extrahálási maradékok, alacsony forráspontú
(Aromás szénhidrogének, kumaronban, naftalinban és indénben gazdag előfrakcionálási fenéktermékek és mosott karbololaj desztillációjának első frakciója, forráspont alapvetően 145 °C (293 °F) alatt. Elsősorban C7 és C8 alifás és aromás szénhidrogénekből áll.)
648-017-00-8292-625-290641-02-4J
Extrahálási maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos, savas extr., indén frakció; Könnyűolaj extrahálási maradékok, közepes forráspontú648-018-00-3309-867-2101316-62-5J
Extrahálási maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos, indén benzinfrakció; Könnyűolaj extrahálási maradékok, magas forráspontú
(Aromás szénhidrogénekből, kumaronban, naftalinban és indénben gazdag előfrakcionálási fenéktermékekből és mosott karbololajból származó desztillátum, forrásponttartomány 155–180 °C (311–356 °F). Elsősorban indénből, indánból és trimetil-benzolokból áll.)
648-019-00-9292-626-890641-03-5J
Lakkbenzin (kőszén); Könnyűolaj extrahálási maradékok, magas forráspontú
(Magas hőmérsékletű kőszénkátrányból, vagy kokszolási könnyűolajból, avagy kőszénkátrány lúgos extrahálási maradékból kapott desztillátum, forrásponttartomány: 130– 210 °C (266–410 °F). Elsősorban indénből és más, egy aromás gyűrűt tartalmazó policiklusos gyűrűs rendszerekből áll. Tartalmazhat fenolos vegyületeket és aromás nitrogén bázisokat is.)
648-020-00-4266-013-065996-79-4J
Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok, semleges frakció; Könnyűolaj extrahálási maradékok, magas forráspontú
(A kőszénkátrány magas hőmérsékletű frakcionált desztillációjából származó desztillátum. Elsősorban alkil-szubsztituált egygyűrűs aromás szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 135–210 °C (275–410 °F). Tartalmazhat telítetlen szénhidrogéneket, pl. indént és kumaront.)
648-021-00-X309-971-8101794-90-5J
Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok, savas extraktumok; Könnyűolaj extrahálási maradékok, magas forráspontú
(Aromás szénhidrogének, elsősorban indén, naftalin, kumaron, fenol, o-, m- és p-krezol keveréke, forrásponttart. 140–215 °C (284–419 °F). )
648-022-00-5292-609-590640-87-2J
Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok; Karbololaj
(A kőszénkátrány desztillációjával kapott összetett szénhidrogén-keverék. Aromás és más szénhidrogénekből, fenolos vegyületekből és aromásnitrogén-vegyületekből áll, forrásponttartomány 150–210 °C (302–410 °F).)
648-023-00-0283-483-284650-03-3J
Kátrányolajok, kőszén; Karbololaj
(Magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillátuma, desztillálási tartomány 130–250 °C (266–410 °F). Elsősorban naftalinból, alkil-naftalinokból, fenolos vegyületekből és aromás nitrogén-bázisokból áll.)
648-024-00-6266-016-765996-82-9J
Extrahálási maradékok (kőszén), könnyűolaj lúgos, savas extrahálás; Karbololaj extrahálási maradék
(A lúgosan kimosott karbololajnak a benne lévő kis mennyiségű lúgos vegyületek (kátránybázisok) eltávolítására szolgáló savas mosásából származó olaj. Elsősorban indénből, indánból és alkilbenzolokból áll.)
648-026-00-7292-624-790641-01-3J
Extrahálási maradékok (kőszén), kátrányolaj lúgos; Karbololaj extrahálási maradék
(A kőszénkátrány – nyers kőszénkátrány-savak eltávolítása utáni – lúgos, pl. nátrium-hidroxid oldattal történő kimosásából kapott maradék. Elsősorban naftalinokból és aromás nitrogén-bázisokból áll.)
648-027-00-2266-021-465996-87-4J
Extraktolajok (kőszén), könnyűolaj; Savas extraktum
(Lúgosan kimosott karbololaj savas mosásával képződő vizes extraktum. Elsősorban különböző aromás nitrogén-bázisok, mint a piridin, kinolin és ezek alkilszármazékai, savas sóiból áll.)
648-028-00-8292-622-690640-99-6J
Piridin, alkilszármazékok; Nyers bázikus kátrányok
(Polialkilált piridinek összetett keveréke, mely a kőszénkátrány desztillációjából származik, illetve 150 °C (302 °F) feletti párlatként az ammónia acetaldehiddel, formaldehiddel vagy paraformaldehiddel való reakciójából.)
648-029-00-3269-929-968391-11-7J
Bázikus kátrányok, kőszén, pikolin frakció; Bázikus desztillátumok
(125–160 °C (257–320 °F) forrásponttartományú bázikus piridinek, melyeket a bitumenes kőszénkátrányok desztillációja során kapott lúgos kátrány-frakció semlegesített savas extraktumának desztillálásával nyerünk. Elsősorban lutinidekből és pikolinokból áll.)
648-030-00-9295-548-292062-33-4J
Bázikus kátrányok, kőszén, lutidin frakció; Bázikus desztillátumok648-031-00-4293-766-291082-52-9J
Extrakt-olajok (kőszén), bázikus kátrány, kollidin-frakció; Bázikus desztillátumok
(Extraktum, melyet nyers kőszénkátrány aromás olajokból a bázisok savas extrahálásával, semlegesítésével és a bázisok desztillációjával nyerünk) Elsősorban kollidinekből, anilinből, toluidinekből, lutidinekből és xilidinekből áll.)
648-032-00-X273-077-368937-63-3J
Bázikus kátrányok, kőszén, kollidin frakció; Bázikus desztillátumok
(181–186 °C (356–367 °F) forrásponttartományú bázisok, melyeket a bitumenes kőszénkátrányok desztillációja során kapott lúgos kátrány-frakció semlegesített savas extraktumának desztillálásával nyerünk. Elsősorban anilinből és kollidinekből áll.)
648-033-00-5295-543-592062-28-7J
Kátránybázisok, kőszén, anilin frakció; Desztillátum-bázisok
(180–200 °C (356–392 °F) forrásponttartományú frakció, melyet a kőszénkátrány desztillációja során kapott karbololaj bázismentesítésével és fenolmentesítésével kapott nyers bázisokból nyerünk. Elsősorban anilinből, kollidinekből, lutinidekből és toluidinekből áll.)
648-034-00-0295-541-492062-27-6J
Kátránybázisok, kőszén, toluidin frakció; Desztillátum-bázisok648-035-00-6293-767-891082-53-0J
Desztillátumok (ásványolaj), alkén-alkin gyárt. pirolízis olaj, mag. Hőm. kőszénkátránnyal keverve, indén frakció; Redesztillátumok
(Bitumenes kőszénkátrányok, illetve alkének és alkinok ásványolaj termékekből vagy földgázból történő pirolitikus gyártása során nyert maradék olajok frakcionált desztillációja során kapott redesztillátum, szénhidrogének összetett keveréke. Főleg indénből áll, forrásponttartomány 160–190 °C (320–374 °F).)
648-036-00-1295-292-191995-31-2J
Desztillátumok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízis olajok, naftalin-olajok; Redesztillátumok
(Bitumenes kőszénkátrányok, pirolízis maradék olajok frakcionált desztillációja során kapott redesztillátum, forrásponttartomány 190–270 °C (374–518°F). Főleg szubsztituálatlan és szubsztituált kétgyűrűs aromásokból áll.)
648-037-00-7295-295-891995-35-6J
Extrakt-olajok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízis olajok, naftalin-olaj, redesztillátum; Redesztillátumok
(Bitumenes magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációjából és pirolízis maradék olajokból kapott bázis- és fenolmentesített metilnaftalin-olaj frakcionált desztillációjából kapott redesztillátum, forrásponttartomány 220-230 °C (428-446 °F). Főleg szubsztituálatlan és szubsztituált két-gyűrűs aromás szénhidrogénekből áll.)
648-038-00-2295-329-191995-66-3J
Extrakt-olajok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízis olajok, naftalin-olaj, redesztillátum; Redesztillátumok
(Magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációjából kapott olaj és pirolízis maradék olajok bázis- és fenolmentesítésével kapott semleges olaj, forrásponttartomány 225–255 °C (437–491 °F). Főleg szubsztituálatlan és szubsztituált két-gyűrűs aromás szénhidrogénekből áll.)
648-039-00-8310-170-0122070-79-5J
Extrakt-olajok (kőszén), kőszénkátrány-maradék pirolízis olajok, naftalin-olaj, desztillációs maradék; Redesztillátumok
(Bitumenes kőszénkátrányból, pirolízis maradék olajokból kapott metil-naftalin-olaj desztillációjából nyert maradék, forrásponttartomány 240–260 °C (464–500 °F). Főleg szubsztituálatlan és szubsztituált kétgyűrűs aromás és heterociklikus szénhidrogénekből áll.)
648-040-00-3310-171-6122070-80-8J
Abszorpciós olajok, kétgyűrűs aromás és heterociklikus szénhidrogén frakció; Mosóolaj redesztillátum
(Mosóolaj desztillálásánál redesztillátumként kinyert szénhidrogének összetett elegye, forrásponttartomány 260–290 °C (500–554 °F). Főleg kétgyűrűs aromás és heterociklikus szénhidrogénekből áll.)
648-041-00-9309-851-5101316-45-4M
Desztillátumok (kőszén), fluorénekben gazdag; Mosóolaj redesztillátum
(Kátrányolaj kristályosításával kapott szénhidrogének összetett elegye. Aromás és policiklikus szénhidrogénekből, főleg fluorénből és némi acenafténből áll.)
648-042-00-4284-900-084989-11-7M
Kreozot-olaj, acenaftén-frakció, acenaftén-mentes; Mosóolaj-redesztillátum
(Kőszénkátrányból származó acenaftén-olajból az acenaftén kristályosítással történő eltávolítása után visszamaradt olaj. Elsősorban naftalinból és alkilnaftalinokból áll.)
648-043-00-X292-606-990640-85-0H
Desztillátumok (kőszénkátrány), nehézolajok; Nehéz antracén-olaj
(Bitumenes szén kátrányának frakcionált desztillációjából származó desztillátum, forrásponttartomány 240–400 °C (464–752 °F). Főleg három- és többgyűrűs szénhidrogénekből és heterociklikus vegyületekből áll.
648-044-00-5292-607-490640-86-1
Antracénolaj, savas extr.; Antracénolaj extrahálási maradék
(A kőszénkátrány desztillációjából kapott bázismentesített frakcióból származó összetett szénhidrogén-elegy, forrásponttartomány 325– 365 °C (617–689 °F). Főleg antracént fenantrént és ezek alkilszármazékait tartalmazza.)
648-046-00-6295-274-391995-14-1M
Desztillátumok (kőszénkátrány), Nehéz antracén-olaj
(kőszénkátrány desztillátum, forrásponttartomány 100–450 °C (212–842 °F). Főleg kettő-négy kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogénekből fenolos vegyületekből és aromás nitrogén-bázisokból áll.)
648-047-00-1266-027-765996-92-1M
Desztillátumok (kőszénkátrány), szurok, nehézolajok; Nehéz antracén-olaj
(Bitumenes magas hőmérsékletű kőszénkátrányból nyert szurok desztillátuma. Főleg három- és többgyűrűs aromás szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 300–470 °C (572–878 °F). Tartalmazhat heteroatomokat is.)
648-048-00-7295-312-991995-51-6M
Desztillátumok (kőszénkátrány), szurok; Nehéz antracén-olaj
(Szurok hőkezeléséből származó gőzök kondenzálásával kapott olaj. Főleg kettő-négy gyűrűs aromás vegyületekből áll, forrásponttartomány 200 – >400 °C (392 – >752 °F).)
648-049-00-2309-855-7101316-49-8M
Desztillátumok (kőszénkátrány), nehézolajok, pirén-frakció; Nehéz antracén-olaj redesztillátum
(Szurok desztillátum frakcionált desztillálásával kapott redesztillátum, forrásponttartomány 350–400 °C (662–752 °F). Főleg három- és többgyűrűs aromás szénhidrogénekből és heterociklikus vegyületekből áll.)
648-050-00-8295-304-591995-42-5M
Desztillátumok (kőszénkátrány), szurok, pirén-frakció; Nehéz antracén-olaj redesztillátum
(Szurok desztillátum frakcionált desztillálásával kapott redesztillátum, forrásponttartomány 380–410 °C (716–770 °F). Főleg három- és többgyűrűs aromás szénhidrogénekből és heterociklikus vegyületekből áll.)
648-051-00-3295-313-491995-52-7M
Paraffin-viaszok (szén), barnaszén magas hőmérsékletű kátrány, aktívszénnel kezelt; Kőszénkátrány extraktum
Szénhidrogének összetett elegye, melyet barnaszén-kátrány aktívszenes tisztításával nyerünk. Főleg telített egyenes és elágazó láncú szénhidrogénekből áll elsősorban C12 feletti szénszámmal.)
648-052-00-9308-296-697926-76-6M
Paraffin-viaszok (szén), barnaszén magas hőmérsékletű kátrány, aktívszénnel kezelt; Kőszénkátrány extraktum
Szénhidrogének összetett elegye, melyet barnaszén-kátrány aktívszenes tisztításával nyerünk. Főleg telített egyenes és elágazó láncú szénhidrogénekből áll elsősorban C12 feletti szénszámmal.)
648-053-00-4308-297-197926-77-7M
Szurok; Szurok648-054-00-X263-072-461789-60-4M
Szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű; Szurok
(A magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációjának maradéka. Fekete szilárd anyag, lágyuláspont-tartomány 30–180 °C (86–356 °F). Főleg három és több kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének összetett elegyéből áll.)
648-055-00-5266-028-265996-93-2
Szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű, hőkezelt; Szurok
(A magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációjának hőkezelt maradéka. Fekete szilárd anyag, lágyuláspont-tartomány 80–180 °C (176–356 °F). Főleg három és több kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének összetett elegyéből áll.)
648-056-00-0310-162-7121575-60-8M
Szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű, szekunder; Szurok redesztillátum
(A magas hőmérsékletű bitumenes kőszénkátrány és/vagy a kátránykoksz-olaj magas forrpontú frakcióinak desztillációja során kapott maradék, lágyuláspont-tartomány 140–170 °C (284–392 °F) a DIN 52025 szerint. Főleg három és több kondenzált gyűrűs aromás vegyületekből áll, melyek heteroatomokat is tartalmaznak.)
648-057-00-6302-650-394114-13-3M
Maradék (kőszénkátrány) szurok deszt.; Szurok redesztillátum
(Szurok desztillátum frakcionált desztillációjának maradéka, forrásponttartomány 400–470 °C (752–846 °F). Főleg többgyűrűs aromás szénhidrogénekből és heterociklikus vegyületekből áll.)
648-058-00-1295-507-992061-94-4M
Kátrány, szén, magas hőmérsékletű, deszt. és tárolási maradékok; Kőszénkátrány szilárd maradék
(Koksz és hamutartalmú szilárd maradványok, mely a bitumenes magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációja és hőkezelése során a desztillálókészülékekben és tárolóedényzetekben marad vissza. Elsősorban szénből áll, kis mennyiségben tartalmaz hetero-vegyületeket és hamuösszetevőket is.)
648-059-00-7295-535-192062-20-9M
Kátrány, szén, tárolási maradékok; Kőszénkátrány szilárd maradék
(A nyers kőszénkátrány tárolókból eltávolított lerakódás. Elsősorban kőszénkátrányból és széntartalmú részecskékből áll.)
648-060-00-2293-764-191082-50-7M
Kátrány, szén, magas hőmérsékletű, maradékok; Kőszénkátrány szilárd maradék
(A bitumenes kőszén magas hőmérsékletű kőszénkátrány előállítását célzó kokszolása során képződött szilárd anyagok. Elsősorban koksz és szénrészecskékből, erősen aromatizált vegyületekből és ásványi anyagokból áll.)
648-061-00-8309-726-5100684-51-3M
Kátrány, szén, magas hőmérsékletű, nagy szilárdanyag-tartalmú; Kőszénkátrány szilárd maradék
(A kőszén magas hőmérsékletű (>700 °C (1292 °F)) lepárlása során keletkezett gáz kb. szobahőmérsékletre történő lehűtése során kapott kondenzációs termék. Elsősorban kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének összetett elegyéből áll, magas szénszerű szilárdanyag-tartalommal.)
648-062-00-3273-615-768990-61-4M
Hulladék szilárd anyagok; kőszénkátrány szurok kokszolás; Kőszénkátrány szilárd maradék
(Bitumenes kőszénkátrány szurok kokszolása során keletkezett hulladékok. Elsősorban szénből áll.)
648-063-00-9295-549-892062-34-5M
Extrakt-maradékok (barnaszén); Kátrány-extraktum
(Szárított szén extrahálási maradéka)
648-064-00-4294-285-091697-23-3M
Paraffin-viaszok (szén), barnaszén magas hőmérsékletű kátrány; Szénkátrány extraktum
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet barnaszén-kátrány oldószeres kristályosításával (oldószeres olajmentesítésével) nyerünk hevítéssel vagy addukciós folyamattal. Főleg telített egyenes és elágazó láncú szénhidrogénekből áll, elsősorban C12 feletti szénszámmal.)
648-065-00-X295-454-192045-71-1M
Paraffin-viaszok (szén), barnaszén, magas hőmérsékletű kátrány, hidrogénezett; Szénkátrány extraktum
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet barnaszén-kátrány oldószeres kristályosításával (oldószeres olajmentesítésével) nyerünk izzasztással vagy addukciós folyamattal, hidrogénnel, katalizátor jelenlétében. Főleg telített egyenes és elágazó láncú szénhidrogénekből áll, elsősorban C12 feletti szénszámmal.)
648-066-00-5295-455-792045-72-2M
Paraffin-viaszok (szén), barnaszén, magas hőmérsékletű kátrány, kovasavval kezelt; Szénkátrány extraktum
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet barnaszén-kátrány kovasavas kezelésével nyerünk. Főleg telített egyenes és elágazó láncú szénhidrogénekből áll, elsősorban C12 feletti szénszámmal.)
648-067-00-0308-298-797926-78-8M
Kátrány, szén, alacsony hőmérsékletű, deszt. maradékok; Kátrány-olaj, közepes forrpontú
(Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány – a 300 °C-ig (572 °F) terjedő forrástartományú olajok eltávolítását célzó – frakcionált desztillálása során keletkező maradék. Főleg aromás vegyületekből áll.)
648-068-00-6309-887-1101316-85-2M
Szurok, kőszénkátrány, alacsony hőmérsékletű; Szurok maradék
(Az alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány szurok desztillációja során kapott összetett, szilárd, ill. félig szilárd anyag, lágyuláspont-tartomány 40–180 °C (104–356 °F). Elsősorban szénhidrogének összetett elegyéből áll.)
648-069-00-1292-651-490669-57-1M
Szurok, kőszénkátrány, alacsony hőmérsékletű, oxidált; Szurok maradék, oxidált
Az alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány szurok magas hőmérsékleten történő légátfúvatásával kapott termék, lágyuláspont-tartomány 70–180 °C (158–356 °F). Elsősorban szénhidrogének összetett elegyéből áll.)
648-070-00-7292-654-090669-59-3M
Szurok, kőszénkátrány, alacsony hőmérsékletű, hőkezelt; Szurok maradék, oxidált; Szurok maradék, hőkezelt
Az alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány szurok hőkezelésével kapott összetett szilárd anyag. Lágyuláspont-tartomány 50–140 °C (122–284 °F). Elsősorban aromás vegyületek összetett elegyéből áll.)
648-071-00-2292-653-590669-58-2M
Desztillátumok (szén-ásványolaj), kondenzált gyűrűs aromások; Desztillátumok
Szén, kátrány és aromás ásványolaj áramok keverékének desztillátuma, forrásponttartomány 220–450 °C (428–842 °F). Elsősorban 3-4 gyűrűs kondenzált aromás szénhidrogénekből áll.)
648-072-00-8269-159-368188-48-7M
Aromás szénhidrogének, C20-28, policiklikus, kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén kev. Pirolízis-származék; Pirolízis-termékek
(Kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén keverék pirolíziséből kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-28 szénatomszámú policiklikus aromás szénhidrogénekből áll, lágyuláspont-tartomány 100–220 °C (212–428 °F) a DIN 52025 szerint mérve.)
648-073-00-3309-956-6101794-74-5M
Aromás szénhidrogének, C20-28, policiklikus, kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén kev. Pirolízis-származék; Pirolízis-termékek
(Kőszénkátrány-szurok-polietilén-polipropilén keverék pirolíziséből kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-28 szénatomszámú policiklikus aromás szénhidrogénekből áll, lágyuláspont-tartomány 100–220 °C (212–428 °F) a DIN 52025 szerint mérve.)
648-074-00-9309-957-1101794-75-6M
Aromás szénhidrogének, C20-28, policiklikus, kőszénkátrány-szurok -polietilén-polipropilén kev. Pirolízis származék; Pirolízis-termékek
(Kőszénkátrány-szurok -polietilén-polipropilén keverék pirolíziséből kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-28 szénatomszámú policiklikus aromás szénhidrogénekből áll, lágyuláspont-tartomány 100–220 °C (212–428 °F) a DIN 52025 szerint mérve.)
648-075-00-4309-958-7101794-76-7M
Szurok, kőszénkátrány-ásványolaj; Szurok- maradékok
(Kőszénkátrány és aromás ásványolaj áramok keverékének desztillációs maradéka. Szilárd anyag lágyuláspont-tartomány 40–180 °C (140–180 °F). Elsősorban három, ill. több gyűrűs kondenzált aromás szénhidrogénekből áll.)
648-076-00-X269-109-068187-57-5M
Fenantrén, deszt. maradékok; Nehéz antracén-olaj redesztillátum
(Nyers fenantrén desztillációs maradéka, forrásponttartomány 340–420 °C (644–788 °F). Főleg fenantrénből, antracénből és karbazolból áll.)
648-077-00-5310-169-5122070-78-4M
Desztillátumok (kőszénkátrány), felső, fluorén-mentes; Mosóolaj redesztillátum
(Kátrányolaj kristályosítása során kapott szénhidrogének összetett elegye. Aromás policiklikus szénhidrogénekből, elsősorban difenilből, dibenzo-furánból és acenafténből áll.)
648-078-00-0284-899-784989-10-6M
Maradékok (kőszénkátrány), kreozot-olaj deszt.; Mosóolaj redesztillátum
(Mosóolaj frakcionált desztillálásának maradéka, forrásponttartomány: közelítőleg 270 C° és 330 C°. Főleg kétgyűrűs aromásokból és heterociklikus szénhidrogénekből áll.)
648-080-00-1295-506-392061-93-3H
Desztillátumok (szén), kokszolási könnyűolaj, naftalin párlat; Naftalinolaj
(A kokszolási könnyűolaj előfrakcionálása (folyamatos desztillálása) során kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg naftalinból, kumaronból és indénből áll, forrásponttartomány > 148 °C (298 °F).
648-084-00-3285-076-585029-51-2J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalin-olajok, naftalinban szegény; Naftalinolaj redesztillátum
(A naftalinolaj kristályosításával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg naftalinból alkil-naftalinokból és fenolos vegyületekből áll.)
648-086-00-4284-898-184-989-09-3J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolaj krist. Anyalúg; Naftalinolaj redesztillátum
(A kőszénkátrány naftalin-frakciójának kristályosításból szüredékként kapott szerves vegyületek összetett elegye, forrásponttartomány 200–230 °C (392–446 °F). Főleg naftalinból, tionafténből és alkil-naftalinokból áll.)
648-087-00-X295-310-891995-49-2J,M
Extrahálási maradékok (szén), naftalinolaj, lúgos; Naftalinolaj extrahálási maradék
(A naftalinolajból a fenolos vegyületek (kátránysavak) lúgos mosással történt eltávolítása után kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg naftalinból és alkil-naftalinokból áll.)
648-088-00-5310-166-9121620-47-1J,M
Extrahálási maradékok (szén), naftalinolaj, lúgos, naftalinban szegény; Naftalinolaj extrahálási maradék
(A lúgosan kimosott naftalinolajból a naftalin kristályosítással történő eltávolítása után visszamaradt összetett szénhidrogén elegy. Főleg naftalinból és alkil-naftalinokból áll.)
648-089-00-0310-167-4121620-48-2J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, naftalinmentes, lúgos extr.; Naftalinolaj extrahálási maradék
(A naftalinolajból a fenolos vegyületek (kátránysavak) lúgos mosással történt eltávolítása után visszamaradt olaj. Főleg naftalinból és alkil-naftalinokból áll.)
648-090-00-6292-612-190640-90-7J,M
Extrahálási maradékok (szén), naftalinolaj, lúgos, deszt. fejtermék; Naftalinolaj extrahálási maradék
(A lúgosan kimosott naftalinolaj desztillációs terméke, forrásponttartomány 180–220 °C (356–428 °F). Főleg naftalinból és alkilbenzolokból, indénből és indánból áll.)
648-091-00-1292-627-390641-04-6J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, metilnaftalin frakció; Metilnaftalin-olaj
(A magas hőmérsékletű kőszénkátrány frakcionált desztillációjának desztillátuma, forrásponttartomány 225–255 °C (437–491 °F). Főleg szubsztituált kétgyűrűs aromás szénhidrogénekből és nitrogénbázisokból áll.)
648-092-00-7309-985-4101896-27-9J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, indol-metilnaftalin frakció; Metilnaftalin-olaj
(A magas hőmérsékletű kőszénkátrány frakcionált desztillációjának desztillá-tuma, forrásponttartomány 235–255 °C (455–491 °F). Főleg indolból és metilnaftalinból áll.)
648-093-00-2309-972-3101794-91-6J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalinolajok, savas extr.; Metil-naftalin-olaj extrahálási maradék
(A kőszénkátrány desztillációjából kapott metilnaftalin frakció bázismentesítésével nyert összetett szénhidrogén elegy, forrásponttartomány 230–255 °C (446–491 °F). Főleg 1(2)-metil-naftalint, naftalint dimetil-naftalint és bifenilt tartalmaz.)
648-094-00-8295-309-291995-48-1J,M
Extrahálási maradékok (kőszén), naftalinolajok lúgos, deszt. maradékok; Metilnaftalin-olaj extrahálási maradék
(A lúgosan kimosott naftalinolaj desztillációs maradéka, forrásponttartomány 220–300 °C (428–572 °F). Főleg naftalint, alkil-naftalinokat és aromás nitrogén-bázisokat tartalmaz.)
648-095-00-3292-628-990641-05-7J,M
Extrakt-olajok (kőszén), savas, kátránybázis-mentes; Metilnaftalin-olaj extrahálási maradék
(Extrakt-olaj, forrásponttartomány 220–265 °C (428–509 °F), melyet kőszénkátrány lúgos extrahálási maradékából nyerünk, azt követően, hogy a kátránybázisok eltávolítására savas, pl. kénsavoldatos mosást alkalmaztunk. Főleg naftalinból és alkil-naftalinokból áll.)
648-096-00-9284-901-684989-12-8J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), benzol frakció, deszt. maradékok; Mosóolaj
(A nyers benzol (magas hőmérsékletű kőszénkátrány) desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy, Lehet folyadék, forrásponttartomány 150–300 °C (302–572 °F), avagy félig, ill. teljesen szilárd 70°C (158 °F) lágyulásponttal. Főleg naftalinból és alkil-naftalinokból áll.)
648-097-00-4310-165-3121620-46-0J,M
kreozot-olaj, acenaftén frakció
mosóolaj
648-098-00-X292-605-390640-84-9H
kreozot-olaj648-099-00-5263-047-861789-28-4H
Kreozot-olaj, magas forráspontú desztillátum; Mosóolaj
(A bitumenes szén magas hőmérsékletű elszenesítéséből kapott magas forráspontú desztillációs frakció, melyet tovább finomítunk a feleslegben lévő kristályos sók eltávolítására. Elsősorban kreozot-olajat tartalmaz, a normál többmagos aromás sók [melyek a kőszénkátrány desztillátumok összetevői] eltávolítva. Közelítőleg 5 C°-on kristálymentes.)
648-100-00-9274-565-970321-79-8H
kreozot648-101-00-4232-287-58001-58-9H
Extrahálási maradékok (kőszén), kreozot-olaj savas; Mosóolaj extrakciós maradék
(A kőszénkátrány desztillációjából származó bázismentes összetett szénhidrogén-elegy, forráspont tartomány 250–280 C°. Főleg bifenilből és izomer difenilnaftalinokból áll.)
648-102-00-X310-189-4122384-77-4H
Antracénolaj, antracénpaszta; Antracénolaj-frakció
(Antracénben gazdag szilárd anyag, melyet az antracénolaj kristályosításával és centrifugálásával nyerünk. Főleg antracénből, karbazolból és fenantrénből áll.)
648-103-00-5292-603-290640-81-6J,M
Antracénolaj, antracénben szegény; Antracénolaj-frakció
(Az antracénben gazdag szilárd anyag (antracénpaszta) kristályosítással történő eltávolítása után az antracénolajból visszamaradó olaj. Főleg két, három- és négy-gyűrűs aromás vegyületekből áll.)
648-104-00-0292-604-890640-82-7J,M
Maradékok (kőszénkátrány), antracénolaj deszt.; Antracénolaj-frakció
(A nyers antracén frakcionált desztillációjának maradéka, forrásponttartomány 340–400 °C (644–752 °F). Főleg három és több gyűrűs aromás és heterociklikus vegyületekből áll.)
648-105-00-6295-505-892061-92-2J,M
Antracénolaj, antracénpaszta, antracén-frakció Antracénolaj-frakció
(Bitumenes kőszénkátrányból kikristályosított antracénolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy, forrásponttartomány 330– 350 °C (626–662 °F). Főleg antracént, karbazolt és fenantrént tartalmaz.)
648-106-00-1295-275-991995-15-2J,M
Antracénolaj, antracénpaszta, karbazol-frakció Antracénolaj-frakció
(Bitumenes magas hőmérsékletű kőszénkátrányból kikristályosított antracénolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy, forrásponttartomány 350–360 °C (662– 680 °F). Főleg antracént, karbazolt és fenantrént tartalmaz.)
648-107-00-7295-276-491995-16-3J,M
Antracénolaj, antracénpaszta, könnyű párlatok Antracénolaj-frakció
(Bitumenes magas hőmérsékletű kőszénkátrányból kikristályosított antracénolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy, forrásponttartomány 290–340 °C (554– 644 °F). Főleg háromgyűrűs aromásokat és azok dehidro-származékait tartalmazza.)
648-108-00-2295-278-591995-17-4J,M
Kátrányolajok, szén, alacsony hőmérsékletű; Kátrányolaj magas forrpontú
(Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrányból származó desztillátum. Főleg szénhidrogéneket, fenolos vegyületeket és aromás nitrogén-bázisokat tartalmaz, forrásponttartomány 160–340 °C (320–644 °F).
648-109-00-8309-889-2101316-87-4J,M
Fenolok, ammóniás extraktum; Lúgos extrakt
(A szén alacsony hőmérsékletű (<700 °C (1292 °F)) lepárlásánál keletkezett gáz ammóniás elnyeletésénél – izobutil-acetát segítségével – kiextrahált fenolok elegye. Főleg egy- és kétértékű fenolok keverékéből áll.)
648-111-00-9284-881-984988-93-2J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), könnyűolajok, lúgos extr.; Fenolok, ammóniás extraktum; Lúgos extrakt
(A karbololaj lúgos, pl. vizes nátrium-hidroxiddal történő kimosásával kapott vizes extraktum. Főleg különböző fenolos vegyületek alkáli-sóiból áll.)
648-112-00-4292-610-090640-88-3J,M
Extraktumok, kőszénkátrány-olaj lúgos; Lúgos extrakt
(A kőszénkátrány lúgos, pl. nátrium-hidroxid-oldattal történő kimosásával kapott vizes extraktum. Főleg különböző fenolos vegyületek alkáli-sóiból áll.)
648-113-00-X266-017-265996-83-0J,M
Desztillátumok (kőszénkátrány), naftalin-olajok, lúgos extr.; Lúgos extrakt
(A naftalinolaj lúgos, pl. nátrium-hidroxid-oldattal történő kimosásával kapott vizes extraktum. Főleg különböző fenolos vegyületek alkáli-sóiból áll.)
648-114-00-5292-611-690640-89-4J,M
Extrahálási maradékok (szén), kátrányolaj lúgos, karbonátozott, meszezett; Nyers fenolok
A kőszénkátrány-olaj lúgos extraktumának CO2-vel és CaO-val történő kezelésével kapott termék. Főleg CaCO3-ból, Ca(OH)2-ből, Na2CO3-ból és más szerves és szervetlen vegyületekből áll.)
648-115-00-0292-629-490641-06-8J,M
Kátránysavak, barnaszén, nyers; Nyers fenolok
(Barnaszén-desztillátum lúgos extraktumának savanyított terméke. Főleg fenolokból és fenol-homológokból áll.)
648-117-00-1309-888-7101316-86-3J,M
Kátránysavak, barnaszén-elgázosítás; Nyers fenolok
(Barnaszén-elgázosítással nyert összetett szerves vegyület elegy. Főleg C6-10 hidroxi-aromás fenolokból és homológjaikból áll.)
648-118-00-7295-536-792062-22-1J,M
Kátránysavak, deszt. maradékok; Desztillált fenolok
(Nyers fenol szénből történő desztillációjának maradéka. Főleg C8-C10 szénatomszámú fenolokból áll, lágyuláspont-tartomány 60–80 °C (140–176 °F).
648-119-00-2306-251-596690-55-0J,M
Kátránysavak, metilfenol-frakció; Desztillált fenolok
(Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 3- és 4-metil-fenolban gazdag frakciója)
648-120-00-8284-892-984989-04-8J,M
Kátránysavak, polialkilfenol-frakció; Desztillált fenolok
(Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációs frakciója, forrásponttartomány 225–320 °C (437–608 °F).
648-121-00-3284-893-484989-05-9J,M
Kátránysavak, xilenol-frakció; Desztillált fenolok
(Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 2,4- és 2,5-dimetil-fenolban gazdag frakciója)
648-122-00-9284-895-584-989-06-0J,M
Kátránysavak, etilfenol-frakció; Desztillált fenolok
(Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 3- és 4-etil-fenolban gazdag frakciója)
648-123-00-4284-891-384989-03-7J,M
Kátránysavak, 3,5-xilenol-frakció; Desztillált fenolok
(Alacsony hőmérsékletű kőszénkátrány kátránysavak desztillációjának 3,5-dimetil-fenolban gazdag frakciója)
648-124-00-X284-896-084989-07-1J,M
Kátránysavak, maradékok; desztillátumok, fejtermék; Desztillált fenolok
(A könnyű karbololaj 235–355°C (481–697 °F) tartományban történt desztillációjának maradéka
648-125-00-5270-713-168477-23-6J,M
Kátránysavak, krezolos, maradékok; Desztillált fenolok
A nyers kátránysavak maradéka, a fenol, a krezolok, xilenolok és magasabb forrpontú fenolok eltávolítása után. Fekete szilárd anyag, olvadáspontja kb. 80 °C (176 °F). Főleg polialkilfenolokból, gyantákból és szervetlen sókból áll.)
648-126-00-0271-418-068555-24-8J,M
Fenolok, C9-11; Desztillált fenolok648-127-00-6293-435-291079-47-9J,M
Kátránysavak, krezolos; Desztillált fenolok
(Barnaszénből nyert összetett szerves vegyületek elegye, forrásponttartomány 200–230 °C (392–446 °F). Főleg fenolokat és piridin-bázisokat tartalmaz.)
648-128-00-1295-540-992062-26-5J,M
Kátránysavak, barnaszén, C2-alkilfenol-frakció; Desztillált fenolok
(Barnaszénkátrány desztillátum savas mosásával nyert vizes extraktum, forrásponttartomány 200–230 °C (392–446 °F). Főleg m- és p-etil-fenolból, valamint krezolokból és xilenolokból áll.)
648-129-00-7302-662-994114-29-1J,M
Extrakt-olajok (szén), naftalinolajok, Savas extraktum
(Lúgosan kimosott naftalinolaj savas mosásával nyert vizes extraktum. Főleg különböző aromás nitrogén-bázisok, pl. piridin, kinolin és ezek alkilszármazékainak savas sóiból áll.)
648-130-00-2292-623-190641-00-2J,M
Kátránybázisok, kinolin-származékok; Desztillátum bázisok648-131-00-8271-020-768513-87-1J,M
Kátránybázisok, szén, kinolin-szárm. frakció; Desztillátum bázisok648-132-00-3274-560-170321-67-4J,M
Kátránybázisok, szén, deszt. maradékok; Desztillátum bázisok
(A kőszénkátrányok desztillációjával kapott bázistartalmú, savval extrahált és semlegesített kátrányfrakciók desztillációja utáni maradék. Főleg anilint, kollidineket, kinolint, kinolin-származékokat és toluidineket tartalmaz.)
648-132-00-9274-544-092062-29-8J,M
Szénhidrogén-olajok, aromás, polietilénnel és polipropilénnel kevert, pirolizált, könnyűolaj-frakció; Hőkezelt termékek
(Kőszénkátrány-szurok vagy aromás olajok polietilén/polipropilénnel való keverékének pirolízisével kapott olaj. Főleg benzolból és benzolhomológokból áll, forrásponttartomány 70–120 °C. )
648-134-00-4309-745-9100801-63-6J,M
Szénhidrogén-olajok, aromás, polietilénnel kevert, pirolizált, könnyűolaj-frakció; Hőkezelt termékek
(Kőszénkátrány-szurok vagy aromás olajok polietilénnel való keverékének hőkezelésével kapott olaj. Főleg benzolból és benzol-homológokból áll, forrásponttartomány 70–120 °C (158–248 °F).)
648-135-00-X309-748-5100801-65-8J,M
Szénhidrogén-olajok, aromás, polisztirollal kevert, pirolizált, könnyűolaj-frakció; Hőkezelt termékek
(Kőszénkátrány-szurok vagy aromás olajok polisztirollal való keverékének hőkezelésével kapott olaj. Főleg benzolból és benzol-homológokból áll, forrásponttartomány 70–210 °C (158–410 °F).)
648-136-00-5309-749-0100801-66-9J,M
Extrahálási maradékok (kőszén), kátrányolaj lúgos, naftalindeszt. maradékok; Naftalinolaj extr. Maradék
(Vegyi olajból a naftalin desztillációval történt eltávolítását követő extrakcióval kapott maradék, mely elsősorban kettő-négy tagú kondenzált aromás szénhidrogénekből és aromás nitrogén-bázisokból áll.)
648-137-00-0277-567-8736665-18-6J,M
Kreozot-olaj, alacsony forrpontú desztillátum; Mosóolaj
(Bitumenes kőszén magas hőmérsékletű szenesítéséből kapott alacsony forrpontú desztillációs frakció, melyet tovább finomítanak a fölös kristályos sók eltávolítása céljából. Elsősorban kreozot-olajat tartalmaz, néhány normál többmagos aromás só (melyek a kőszénkátrány desztillátumok összetevői) eltávolítva. Közelítőleg 38 C°-on kristálymentes.)
648-138-00-6274-566-470321-80-1H
Kátránysavak, krezolos, nátrium-sók, lúgos oldatok; Lúgos extraktum648-139-00-1272-361-468815-21-4J,M
Extrakt-olajok (szén) kátrány-bázis; Savas extraktum
(Extrakt-olaj, melyet kőszénkátrány lúgos extrahálási maradékából nyerünk, azt követően, hogy a desztilláció után a naftalin eltávolítására savas, pl. vizes kénsavas mosást alkalmaztunk. Főleg különböző aromás nitrogén-bázisok, pl. piridin, kinolin és ezek alkilszármazékainak savas sóiból áll.)
648-140-00-7266-020-965996-86-3J,M
Kátrány-bázisok, szén, nyers; Nyers kátrány-bázisok
(Reakciótermék, melyet úgy kapunk, hogy a kőszénkátrány-bázis extraktumot lúgos oldattal, pl. nátrium-hidroxid oldattal semlegesítjük a bázisok felszabadítására. Főleg olyan szerves bázisokból áll, mint az akridin, fenantridin, piridin, kinolin és ezek alkilszármazékai.)
648-141-00-2266-018-865996-84-1J,M
Maradékok (szén), oldószeres folyadék extrakció;
(Tapadós por, mely ásványi szénből és szén folyékony oldószerrel történt extrahálása után visszamaradt fel nem oldott szénből tevődik össze)
648-142-00-8302-681-294114-46-2M
Széntartalmú folyadékok, oldószeres folyadék extrakció oldat;
(Ásványi szénből és szén folyékony oldószerrel történt extrahálása után visszamaradt fel nem oldott szénből álló anyag oldószeres digerálás utáni szűrésével kapott termék. Fekete, viszkózus, igen bonyolult összetételű anyag, mely főleg aromás és részben hidrogénezett aromás szénhidrogénekből, aromás nitrogén-vegyületekből, aromás kénvegyületekből, fenolos vegyületekből és más aromás oxigén-vegyületekből, valamint ezek alkil-származékaiból áll.)
648-143-00-3302-682-894114-47-3M
Széntartalmú folyadékok, oldószeres folyadék extrakció oldat;
(Alapvetően oldószermentes termék, melyet szén folyékony oldószeres extraktum-oldatának szűrés utáni desztillációjával nyerünk. Fekete, félig szilárd anyag, mely főleg kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogénekből, aromás nitrogénvegyületekből, aromás kénvegyületekből, fenolos vegyületekből és más aromás oxigén-vegyületekből, valamint ezek alkilszármazékaiból áll.)
648-144-00-9302-683-394114-48-4M
Könnyűolaj (szén), kokszolási; Nyers benzol
(Kőszén magas hőmérsékletű (>700 °C (1292 °F)) lepárlása során keletkezett gázból kivont illékony szerves folyadék. Elsősorban benzolból, toluolból és xilénekből tevődik össze. Kis mennyiségben tartalmazhat más szénhidrogén-alkotórészeket is.)
648-147-00-5266-012-565996-78-3J
Desztillátumok (szén), oldószeres folyadék extrakció, primér;
(Szén folyékony oldószeres digerálása során felszabadult gőzök kondenzálásával kapott termék, forrásponttartomány 30–300 °C (86–572 °F). Főleg részben hidrogénezett kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogénekből, aromás nitrogén-, kén- és oxigén-vegyületekből, valamint ezek alkil-származékaiból áll, melyeknek szénatomszáma C4-14.)
648-148-00-0302-688-094114-52-0J
Desztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt;
(Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum, forrásponttartomány 30–300 °C (86–572 °F). Főleg aromás, hidrogénezett aromás és nafténvegyületekből, ezek alkilszármazékaiból és alkánokból áll, szénszám döntő mértékben a C4-14 tartományban. Nitrogén-, kén- és oxigén-tartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületek szintén jelen vannak.)
648-149-00-6302-689-694114-53-1J
Könnyűbenzin (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt;
(Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum frakció, forrásponttartomány 30–180 °C (86–356 °F). Főleg aromás és naftén-szénhidrogénekből, ezek alkilszármazékaiból és alkil-szénhidrogénekből áll, szénszám C4-C9. Nitrogén-, kén- és oxigén-tartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületek szintén jelen vannak.)
648-150-00-1302-690-194114-54-2J
Gazolin, szén oldószeres extrakció, hidrokrakkolt könnyűbenzin;
(Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott termékek finomított frakciójának reformálásával nyert motorbenzin, forrásponttartomány 30–180 °C (86–356 °F). Főleg aromás és naftén-szénhidrogénekből, ezek alkilszármazékaiból és alkil-szénhidrogénekből áll, szénszám C4-C9.)
648-151-00-7302-691-794114-55-3J
Desztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrokrakkolt középbenzin;
(Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum, forrásponttartomány 180–300 °C (356–572 °F). Főleg kétgyűrűs aromás, hidrogénezett aromás és nafténvegyületekből, ezek alkilszármazékaiból és alkánokból áll, szénszám döntő mértékben a C9-14 tartományban. Nitrogén-, kén- és oxigén-tartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületek szintén jelen vannak.)
648-152-00-2302-692-294114-56-4J
Desztillátumok (szén), oldószeres extrakció, hidrogénezett középbenzin;
(Szén-extraktum, avagy folyadékextrakcióval vagy szuperkritikus gázextrakciós folyamattal nyert oldat hidrogénező krakkolása útján kapott desztillátum, forrásponttartomány 180–280 °C (356–536 °F). Főleg hidrogénezett kétgyűrűs szén vegyületekből, ezek alkilszármazékaiból és alkánokból áll, szénszám döntő mértékben a C9-14 tartományban Nitrogén-, kén- és oxigén-tartalmú aromás és hidrogénezett aromás vegyületek szintén jelen vannak.)
648-153-00-8302-693-894114-57-5J
Könnyűolaj (szén), fél-kokszolási folyamat, Friss olaj
(Kőszén alacsony hőmérsékletű (<700 °C (1292 °F)) lepárlása során keletkezett gázból kivont illékony szerves folyadék. Főleg C6-10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
648-156-00-4292-635-790641-11-5J
Extraktumok (ásványolaj), könnyű nafténes oldószer desztillátum649-001-00-3265-102-164742-03-6H
Extraktumok (ásványolaj), nehéz paraffinos oldószer desztillátum649-002-00-9265-103-764742-04-7H
Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos oldószer desztillátum649-003-00-4265-104-26472-05-8H
Extraktumok (ásványolaj), nehéz nafténes oldószer desztillátum649-004-00-X265-111-064742-11-6H
Extraktumok (ásványolaj), könnyű vákuum gáz olaj oldószer649-005-00-5295-341-791995-78-7H
C26-55 szénhidrogének, aromásokban gazdag649-006-00-0307-753-797722-04-8H
Maradékok (ásványolaj), atmoszferikus; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációjából származó összetett maradék. Főleg C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >350 °C (662 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-008-00-1265-045-264741-45-3
Gázolajok (ásványolaj), erős vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációjából származó maradék vákuumdesztillálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C20 - C50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 350–600 °C (662–1112 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-009-00-7265-058-364741-57-7
Desztillátumok (ásványolaj), erős katalitikus krakkolás; Nehéz fűtőolaj
(Katalikus krakkolási termék desztillálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C15 - C35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 260–500 °C (500–932 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-010-00-2265-063-064741-61-3
Tisztított olajok (ásványolaj), kat. krakkolás; Nehéz fűtőolaj
(Katalikus krakkolási termék desztillálásának maradékaként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >350 °C (662 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-011-00-8265-064-664741-62-4
Maradékok (ásványolaj), hidrokrakkolás; Nehéz fűtőolaj
(Hidrogénező krakkolási eljárás során kapott termék desztillálásának maradékaként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >350 °C (662 °F).)
649-012-00-3265-076-164741-75-9
Maradékok (ásványolaj), termikus krakkolás; Nehéz fűtőolaj
(Termikus krakkolási eljárás során kapott termék desztillálásának maradékaként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C20-nál nagyobb szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >350 °C (662 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-013-00-9265-081-964741-80-6
Desztillátumok (ásványolaj), erős termikus krakkolás; Nehéz fűtőolaj
(Termikus krakkolási eljárás során kapott termék desztillálásának maradékaként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C15-C36 szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 260–480 °C (500–896 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-014-00-4265-082-464741-81-7
Gázolajok (ásványolaj), hidrogénezett vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C13-C50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 230–600 °C (446–1112 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-015-00-X265-162-964742-59-2
Maradékok (ásványolaj), hidro-kénmentesítés atmoszferikus; Nehéz fűtőolaj
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet atmoszferikus maradék katalitikus hidrogénezésével kaptunk olyan körülmények között, amelyek elsődlegesen a szerves kénvegyületek eltávolítására szolgálnak. Főleg C20-nál nagyobb szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >350 °C (662 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-016-00-5265-181-264742-78-5
Gázolajok (ásványolaj), hidro-kénmentesítés erős vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Katalitikus hidrogénezési-kénmentesítési eljárásból kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C20-C50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 350–600 °C (662–1112 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-017-00-0265-189-664742-86-5
Maradékok (ásványolaj), vízgőzös pirolízis; Nehéz fűtőolaj
(Vízgőzös pirolízis (beleértve az etiléngyártási vízgőzpirolízises eljárást is) során kapott termékek desztillációs maradékaként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C14-nél nagyobb szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >260 °C (500 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-018-00-6265-193-864742-90-1
Maradékok (ásványolaj), atmoszferikus; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációjából származó összetett maradék. Főleg C11-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >200 °C (392 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-019-00-1269-777-368333-22-2
Tisztított olajok (ásványolaj), hidro-kénmentesítés kat. krakk.; Nehéz fűtőolaj
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet katalitikusan krakkolt tisztított olaj hidrogénezésével kapunk, melynek célja a szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, mely utóbbi eltávolításra kerül. Főleg C20-nál nagyobb szénatomszámú telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány >350 °C (662 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-020-00-7269-782-068333-26-6
Desztillátumok (ásványolaj), hidro-kénmentesítés közbenső kat. krakk.; Nehéz fűtőolaj
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet közbenső katalitikusan krakkolt desztillátumok hidrogénezésével kapunk, melynek célja a szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, mely utóbbi eltávolításra kerül. Főleg C11-C30 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 205–450 °C (401–842 °F). Viszonylag nagy arányban tartalmaz háromgyűrűs aromás szénhidrogéneket.)
649-021-00-2269-783-668333-27-7
Desztillátumok (ásványolaj), hidro-kénmentesítés erős kat. krakk.; Nehéz fűtőolaj
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet katalitikusan erősen krakkolt desztillátumok hidrogénezésével kapunk, melynek célja a szerves kén hidrogén-szulfiddá való átalakítása, mely utóbbi eltávolításra kerül. Főleg C15-C35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 260–500 °C (500–932 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-022-00-8269-784-168333-28-8
Fűtőolaj, maradék közvetlen lepárlású gázolajok, nagy kéntart.; Nehéz fűtőolaj649-023-00-3270-674-068476-32-4
Fűtőolaj, maradékolaj; Nehéz fűtőolaj
(Különböző finomítói anyagáramokból, többnyire maradékokból származó folyadék. Az elegy bonyolult összetételű, és a nyersolaj származásának megfelelően változó.)
649-024-00-9270-675-668476-33-5
Maradékok (ásványolaj), kat. reform. Frakcionáló maradék deszt.; Nehéz fűtőolaj
(Katalitikus reformálás frakcionáló torony maradékának desztillálásából származó összetett maradék. Forráspontja > 399 °C (750 °F).)
649-025-00-4270-792-268478-13-7
Maradékok (ásványolaj), erős kokszolási gázolaj és vákuum gázolaj; Nehéz fűtőolaj
(Nehéz kokszolási gázolaj és vákuum gázolaj desztillációjának maradékaként keletkező összetett szénhidrogén elegy. Főleg C13-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány > 230 °C (446 °F).)
649-026-00-X270-796-468478-17-1
Maradékok (ásványolaj), erős kokszolás és enyhe vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Erős kokszolási gázolaj és enyhe vákuumos gázolaj desztillációjának maradékaként keletkező összetett szénhidrogén elegy. Főleg C13-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány > 230 °C (446 °F).)
649-027-00-5270-983-068512-61-8
Maradékok (ásványolaj), enyhe vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációs maradékának vákuumdesztillálási maradéka. Főleg C13-nál nagyobb szénatomszámú aromás és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány > 230 °C (446 °F).)
649-028-00-0270-984-668512-62-9
Maradékok (ásványolaj), vízgőzös pirolízis könnyű; Nehéz fűtőolaj
(Vízgőzpirolízis termékeinek desztillálása során kapott maradék. Főleg C7-nél nagyobb szénatomszámú aromás és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 101–555 °C (214–1030 °F).)
649-029-00-6271-013-968513-69-9
Fűtőolaj, No 6; Nehéz fűtőolaj
(Desztillált olaj, 37,7 °C-on (100 °F) minimális viszkozitása 900 SUS, maximális viszkozitása 9000 SUS)
649-030-00-1271-384-768553-00-4
Maradékok (ásványolaj), fehéráru-lepárlás, kis kéntart.; Nehéz fűtőolaj
(Alacsony kéntartalmú összetett szénhidrogén elegy, mely nyersolaj fehéráru-lepárlóban nyert maradékaként keletkezik. Ez az a maradék, ami a közvetlen lepárlású benzinpárlat, kerozin-párlat és gázolajpárlat eltávolítása után visszamarad.)
649-031-00-7271-763-768607-30-7
Gázolajok (ásványolaj), nehéz atmoszf.; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7-C35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 121–510 °C (250–950 °F).
649-032-00-2272-184-268783-08-4
Maradékok (ásványolaj), kokszolási mosás, kondenzált-gyűrűs-aromás-tart.; Nehéz fűtőolaj
(Vákuummaradék és a termikus krakkolás termékeinek desztillációs maradékaként nyert igen összetett szénhidrogén elegy. Főleg C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány > 350 °C (662 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-033-00-8272-187-968783-13-1
Desztillátumok (ásványolaj), ásványolaj-maradék vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációból származó maradék vákuumdesztillálásával nyert összetett szénhidrogén elegy.)
649-034-00-3273-263-468955-27-1
Maradékok (ásványolaj), vízgőzös pirolízis, gyantaszerű; Nehéz fűtőolaj
(Vízgőzpirolizált ásványolaj desztillációjából származó összetett maradék
649-035-00-9273-272-368955-36-2
Desztillátumok (ásványolaj), közepes vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációból származó maradék vákuumdesztillálásával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C14- C42 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 250–545 °C (482–1013 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-036-00-4274-683-070592-76-6
Desztillátumok (ásványolaj), enyhe vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációból származó maradék vákuumdesztillálásával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11- C35 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 250–545 °C (482–1013 °F).)
649-037-00-X247-684-670592-77-7
Desztillátumok (ásványolaj), vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációból származó maradék vákuumdesztillálásával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C15- C50 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 270–600 °C (518–1112 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-038-00-5274-685-170592-78-8
Gázolajok (ásványolaj), hidro-kénmentesítés kokszolási erős vákuum; Nehéz fűtőolaj
(Erős kokszolási termékek hidrogénező kéntelenítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C18-C44 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 304–548 °C (579–1018 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-039-00-0285-555-985117-03-9
Maradékok (ásványolaj), vízgőzös pirolízis, desztillátumok; Nehéz fűtőolaj
(Ásványolaj-kátrány vízgőzpirolizált kátrány desztillációjával történő készítése során kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban aromás és más szénhidrogéneket, valamint szerves kénvegyületeket tartalmaz.)
649-040-00-6292-657-790669-75-3
Maradékok (ásványolaj), vákuum, enyhe; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj atmoszférikus desztillációjából származó maradék vákuumdesztillálásával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C24-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány > 390 °C (734 °F).)
649-041-00-1292-658-290669-76-4
Fűtőolaj, nehéz, nagy kéntart.; Nehéz fűtőolaj
(Nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány > 400 °C (572 °F).)
649-042-00-7295-396-792045-14-2
Maradékok (ásványolaj), kat. krakkolás; Nehéz fűtőolaj
(Katalikus krakkolási termék desztillálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forráspont > 200 °C (392 °F).)
649-043-00-2295-511-092061-97-7
Desztillátumok (ásványolaj), közbenső kat. Krakk., termikusan bontott; Nehéz fűtőolaj
(Hőátadó közegként használt katalikus krakkolási termék desztillálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg 220–450 °C (428–842 °F) közötti forrásponttartományú szénhidrogéneket tartalmaz. Szerves kénvegyületeket is tartalmaz.)
649-044-00-8295-990-692201-59-7
Maradékolajok (ásványolaj); Nehéz fűtőolaj
(Finomítói frakcionáló krakkolási eljárások maradékaként kapott, szénhidrogéneket, kénvegyületeket és fémtartalmú szerves vegyületeket tartalmazó összetett elegy. 100 °C-on 2 cSt-nál nagyobb viszkozitású kész olajat ad.)
649-045-00-3298-754-093821-66-0
Maradékok, vízgőzös pirolízis, termikus kezelés; Nehéz fűtőolaj
(Nyers vízgőzpirolizált benzin kezelésével és desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban telítetlen szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány > 180 °C (356 °F).)
649-046-00-9308-733-098219-64-8
Desztillátumok (ásványolaj), hidro-kénmentesítés teljes skála közepes; Nehéz fűtőolaj
(Ásványolaj készlet hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9-C25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 150–400 °C (302–752 °F).
649-047-00-4309-863-0101316-57-8
Maradékok (ásványolaj), katalitikus reformálás frakcionáló; Nehéz fűtőolaj
(Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillálási maradékaként nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C10-C25 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, forrásponttartomány 160–400 °C (320–725 °F). Ez az anyag többnyire 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-048-00-X265-069-364741-67-9
Ásványolaj; Nyersolaj
(Szénhidrogének összetett elegye. Elsősorban alifás, aliciklikus és aromás szénhidrogénekből áll. Kis mennyiségben tartalmazhat nitrogén-, oxigén- és kénvegyületeket is. Ez a kategória magában foglalja a könnyű, közepes és nehéz ásványolajokat, valamint az olajhomokból nyert olajokat. Olajfinomítói betáplálás céljára nagyobb kémiai változtatásokat igénylő anyagok, mint pl. a nyers palaolajok, a finomított palaolajok és a folyékony szénolajok nem tartoznak bele ebbe a definícióba.)
649-049-00-5232-298-58002-05-9
Szénhidrogének, C4, 1,3-butadién- és izobutén-mentes; Ásványolaj-gáz649-118-00-X306-004-195465-89-7K
Foots-olaj (ásványolaj), savazott; Foots-olaj
(Foots-olaj kénsavas kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban elágazó láncú, jellemzően C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-175-00-0300-225-793924-31-3L
Foots-olaj (ásványolaj), agyaggal kezelt; Foots-olaj
(Foots-olaj a poláris komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, természetes, ill. modifikált agyaggal történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban elágazó láncú, jellemzően C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-176-00-6300-226-293924-32-4L
Foots-olaj (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; Foots-olaj
(Foots-olaj, nyomokban jelenlévő komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, aktívszenes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban telített egyenes láncú, jellemzően C12-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-211-00-5308-126-097862-76-5L
Desztillátumok (ásványolaj), kéntelenített közép; Gázolaj – nem specifikált
(Merkaptánok átalakítása, ill. Szennyezések eltávolítását célzó kéntelenítésnek alávetett ásványolaj desztillátumokból kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 150–345 °C (302–653 °F).)
649-212-00-0265-088-764741-86-2N
Gázolajok (ásványolaj), oldószerrel finomított; Gázolaj – nem specifikált
(Oldószeres extrakcióval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C11-C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205–400 °C (401–572 °F).)
649-213-00-6265-092-964741-90-8N
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel finomított közép; Gázolaj – nem specifikált
(Oldószeres extrakcióval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C9 -C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 150–345 °C (302–653 °F).)
649-214-00-1265-093-464741-91-9N
Gázolajok (ásványolaj), savval kezelt; Gázolaj – nem specifikált
(Kénsavas kezeléssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C13-C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 230–400 °C (446–572 °F).)
649-215-00-7265-112-664742-12-7N
Desztillátumok (ásványolaj), savval kezelt közép; Gázolaj – nem specifikált
(Kénsavas kezeléssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205–345 °C (401–653 °F).)
649-216-00-2265-113-164742-13-8N
Desztillátumok (ásványolaj), savval kezelt könnyű; Gázolaj – nem specifikált
(Kénsavas kezeléssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9-C16 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 150–290 °C (302–554 °F).)
649-217-00-8265-114-764742-14-9N
Gázolajok (ásványolaj), vegyileg semlegesített; Gázolaj – nem specifikált
(Savas anyagok eltávolítását célzó kezelésből kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C13- C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 230–400 °C (446–752 °F).)
649-218-00-3265-129-964742-29-6N
Desztillátumok (ásványolaj), vegyileg semlegesített közép; Gázolaj - nem specifikált
(Savas anyagok eltávolítását célzó kezelésből kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11 - C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205-345 °C (401-653 °F).)
649-219-00-9265-130-464742-30-9N
Desztillátumok (ásványolaj), agyaggal kezelt közép; Gázolaj – nem specifikált
(Ásványolaj frakció poláris komponenseinek és szennyeződéseinek eltávolítását célzó, rendszerint perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 150–345 °C (302–653 °F).)
649-220-00-4265-139-364742-38-7N
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett közép; Gázolaj - nem specifikált
(Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11-C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205–400 °C (401–752 °F).)
649-221-00-X265-148-264742-46-7N
Gázolajok (ásványolaj), hidrogénezéssel-kénmentesített; Gázolaj – nem specifikált
(A kén hidrogén-szulfiddá alakítására és azt követő eltávolítására hidrogénnel kezelt ásványolaj párlatból nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C13-C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 230–400 °C 446–752 °F).)
649-222-00-5265-182-864742-79-6N
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezéssel-kénmentesített közép; Gázolaj – nem specifikált
(A kén hidrogén-szulfiddá alakítására és azt követő eltávolítására hidrogénnel kezelt ásványolaj párlatból nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11-C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205–400 °C (401–752 °F).)
649-223-00-0265-183-364742-80-9N
Desztillátumok (ásványolaj), katalitikus reformáló frakcionáló maradék, magas forráspontú; Gázolaj – nem specifikált
(Katalitikus reformáló frakcionáló maradék desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Forrásponttartomány 343–399 °C (650– 750 °F).)
649-228-00-8270-719-468477-29-2N
Desztillátumok (ásványolaj), katalitikus reformáló frakcionáló maradék, közepes forráspontú; Gázolaj – nem specifikált
(Katalitikus reformáló frakcionáló maradék desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Forrásponttartomány 288–371 °C (550–700 °F).)
649-229-00-3270-721-568477-30-5N
Desztillátumok (ásványolaj), katalitikus reformáló frakcionáló maradék, alacsony forráspontú; Gázolaj – nem specifikált
(Katalitikus reformáló frakcionáló maradék desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Forrásponttartomány 288 °C (550 °F) alatt.)
649-230-00-9270-722-068477-31-6N
Desztillátumok (ásványolaj), erősen reformált közép; Gázolaj – nem specifikált
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet az alábbi lépések közül néhány alkalmazásával nyerünk: szűrés, centrifugálás, atmoszférikus desztilláció, vákuumdesztilláció, savazás, semlegesítés és derítés. Főleg C10-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-231-00-4292-615-890640-93-0N
Desztillátumok (ásványolaj), katalitikus reformáló, nehéz aromás koncentrátum.; Gázolaj – nem specifikált
(Katalitikusan reformált ásványolaj párlat desztillációból kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C10-C16 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 200–300 °C (392–572 °F).)
649-232-00-X295-294-291995-34-5N
Gázolajok (ásványolaj), paraffinos; Gázolaj –nem specifikált
(Paraffinok erős katalitikus hidrogénezéséből származó kilépési termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy ismételt desztillációjából kapott desztillátum. Forrásponttartomány 190–330 °C (374–594 °F).)
649-233-00-5300-227-893924-33-5N
Benzin (ásványolaj), oldószerrel finomított, hidrogénezéssel-kénmentesített nehéz; Gázolaj – nem specifikált649-234-00-0307-035-397488-96-5N
Szénhidrogének, C16-20, hidrogénezett közép desztillátum, könnyű desztillátumok; Gázolaj –nem specifikált
(Középpárlat hidrogénezéséből származó kilépő termékek vákuumdesztillációjának első párlataként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C16-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 290–350 °C (554–662 °F). 100 °C-on (212 °F) 2 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-235-00-6307-659-697675-85-9N
Szénhidrogének, C12-20, hidrogénezett paraffinos, könnyű desztillátumok; Gázolaj –nem specifikált
(Nehéz paraffinok hidrogénezéséből származó kilépő termékek vákuum-desztillációjának első párlataként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C12-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 230–350 °C (446–662 °F). 100 °C-on (212 °F) 2 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-236-00-1307-660-197675-86-0N
Szénhidrogének, C11-17, oldószeresen extrahált könnyű nafténes; Gázolaj – nem specifikált
(Könnyű nafténes desztillátumból az aromások extrakciójával kinyert 40 °C-on (104 °F) 2,2 cSt viszkozitású összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11-C17 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 200–300 °C (392–572 °F).)
649-237-00-7307-757-997722-08-2N
Gázolajok, hidrogénezett; Gázolaj – nem specifikált
(Paraffinok katalitikus hidrogénezési kilépő termékek ismételt desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C17-C27 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 330–340 °C (626–644 °F).)
649-238-00-2308-128-197862-78-7N
Desztillátumok (ásványolaj), aktív szénnel kezelt könnyű paraffinos; Gázolaj – nem specifikált
(Ásványolaj frakciónak a poláris alkotórészek és szennyezésnyomok eltávolítására aktív szénnel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C12-C28 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-239-00-8309-667-5100683-97-4N
Desztillátumok (ásványolaj), aktív szénnel kezelt közbenső paraffinos; Gázolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakciónak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására aktív szénnel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C16-C36 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-240-00-3309-668-0100683-98-5N
Desztillátumok (ásványolaj), közbenső paraffinos, derített; Gázolaj – nem specifikált
(Ásványolajnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására derítőfölddel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C16-C36 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-241-00-9309-669-6100683-99-6N
Alkánok, C12-26, elágazó és lineáris;649-242-00-4292-454-390622-53-0N
Kenőzsírok; Zsír
(Főleg C12-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből álló összetett elegy. Tartalmazhatja alkáli fémek sóit, alkáli földfémek sóit és/vagy alumínium-vegyületeket.)
649-243-00-X278-011-774869-21-9N
Paraffingacs (ásványolaj); Paraffingacs
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet egy ásványolaj frakció oldószeres kristályosításával (oldószeres viaszmentesítésével) vagy egy erősen viaszos nyersolaj desztillációs frakciójaként nyerünk. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-244-00-5265-165-564742-61-6N
Paraffingacs (ásványolaj), savval kezelt; Paraffingacs
(Ásványolaj paraffingacs frakció kénsavas kezelésével finomítványként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-245-00-0292-659-890669-77-5N
Paraffingacs (ásványolaj), derített; Paraffingacs
(Ásványolaj paraffingacs frakció érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel természetes vagy módosított derítőfölddel történő kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-246-00-6292-660-390669-78-6N
Paraffingacs (ásványolaj) hidrogénnel kezelt; Paraffingacs
(Paraffingacs katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-247-00-1295-523-692062-09-4N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú; Paraffingacs
(Ásványolaj frakcióból oldószeres paraffin-mentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C12-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-248-00-7295-524-192062-10-7N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, hidrogénezett; Paraffingacs
(Alacsony olvadáspontú paraffingacs katalitikus hidrogénezésével nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C12-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-249-00-2295-525-792062-11-8N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, aktív szénnel kezelt; Paraffingacs
(Alacsony olvadáspontú paraffingacsnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására aktív szénnel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C12-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-250-00-8308-155-997863-04-2N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, derített; Paraffingacs
(Alacsony olvadáspontú paraffingacsnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására derítőfölddel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C12-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-251-00-3308-156-497863-05-3N
Paraffingacs (ásványolaj), alacsony olvadáspontú, kovasavval kezelt; Paraffingacs
(Alacsony olvadáspontú paraffingacsnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására kovasavval történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített egyenes és elágazó láncú, jellemzően C12-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-252-00-9308-158-597863-06-4N
Paraffingacs (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; Paraffingacs
(Paraffingacsnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására aktív szénnel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy.)
649-253-00-4309-723-9100684-49-9N
Petrolátum; Petrolátum
(Paraffinos maradék olaj viaszmentesítésével kapott félig szilárd összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített kristályos és folyékony, jellemzően C25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-254-00-X232-373-28009-03-8N
Petrolátum (ásványolaj), oxidált; Petrolátum
(Petrolátum levegővel történő oxidálásával kapott szerves vegyületek, főleg nagy mólsúlyú karboxilsavak összetett elegye.)
649-255-00-5265-206-764743-01-7N
Petrolátum (ásványolaj), timfölddel kezelt; Petrolátum
(Petrolátum poláris alkotórészek és szennyezések eltávolítását célzó Al2O3-dal történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített kristályos, és folyékony, jellemzően C25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-256-00-0285-098-585029-74-9N
Petrolátum (ásványolaj), hidrogénnel kezelt; Petrolátum
(Viaszmentesített paraffinos maradék katalitikus hidrogénezésével kapott féligszilárd összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített kristályos és folyékony, jellemzően C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-257-00-6295-459-992045-77-7N
Petrolátum (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; Petrolátum
(Ásványolaj petrolátumnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására aktív szénnel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-258-00-1308-149-697862-97-0N
Petrolátum (ásványolaj), kovasavval kezelt; Petrolátum
(Ásványolaj petrolátumnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására kovasavval történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C20-nál nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-259-00-7308-150-197862-98-1N
Petrolátum (ásványolaj), derített; Petrolátum
(Ásványolaj petrolátumnak a polárisalkotórész- és szennyezésnyomok eltávolítására derítőfölddel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C25-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-260-00-2309-706-6100684-33-1N
Gazolin, természetes; Alacsony forráspontú benzin
(Földgázból pl. kifagyasztással vagy abszorpcióval leválasztott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C4-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány –20-tól 120 °C-ig (– 4-től 248 °F-ig).)
649-261-00-8232-349-18006-61-9P
Benzin; Alacsony forráspontú benzin
(Földgáz desztillációval kapott finomított, részben finomított, ill. finomítatlan termékek. Főleg C5-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 100–200 °C (212–392 °F).)
649-262-00-3232-443-28030-30-6P
Ligroin; Alacsony forráspontú benzin
(Ásványolaj frakcionált desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Ennek a frakciónak a forrásponttartománya 20–135 °C (58–275 °F).)
649-263-00-9232-453-78032-32-4P
Benzin (ásványolaj), nehéz közvetlen lepárlású; Alacsony forráspontú benzin
(Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 65–230 °C (149–446 °F).)
649-264-00-4265-041-064741-41-9P
Benzin (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású; Alacsony forráspontú benzin
(Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól 220 °C-ig (– 4-től 428 °F-ig).)
649-265-00-X265-042-664741-42-0P
Benzin (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású; Alacsony forráspontú benzin
(Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C4 -C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól 180 °C-ig (– 4-től 356 °F-ig).)
649-266-00-5265-046-864741-46-4P
Lakkbenzin (ásványolaj), könnyű alifás; Alacsony forráspontú benzin
(Nyersolaj vagy természetes gazolin desztillációval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C5-C10 szénatom-számú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–160 °C (95–320 °F).)
649-267-00-0265-192-264742-89-8P
Desztillátumok (ásványolaj), közvetlen lepárlású könnyű; Alacsony forráspontú benzin
(Nyersolaj desztillációval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C2-C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 88-tól 99 °C-ig (– 127-től 210 °F-ig).)
649-268-00-6270-077-568410-05-9P
Gazolin, gőzhasznosítás; Alacsony forráspontú benzin
(Hűtési gőzhasznosítási rendszerekből leválasztott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól 196 °C-ig (– 4-től 384 °F-ig).)
649-269-00-1271-025-468514-15-8P
Gazolin, közvetlen lepárlású, fehéráru-lehajtó; Alacsony forráspontú benzin
(Nyersolaj desztillációjánál a fehéráru- lepárlóból nyert összetett szénhidrogén elegy. Forrásponttartománya 36,1–193,3 °C (97–380 °F).)
649-270-00-7271-727-068606-11-1P
Benzin (ásványolaj), nem kéntelenített; Alacsony forráspontú benzin
(Különböző finomítói folyamatokból származó benzináramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 0–230 °C (25–446 °F).)
649-271-00-2272-186-368783-12-0P
Desztillátumok(ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású gazolin frakcionáló stabilizáló fejtermékek; Alacsony forráspontú benzin
(Főleg C3-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-272-00-8272-931-268921-08-4P
Benzin (ásványolaj), nehéz közvetlen lepárlású, aromás-tartalmú; Alacsony forráspontú benzin
(Nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C8-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 130–210 °C (266–410 °F).)
649-273-00-3309-945-6101631-20-3P
Benzin (ásványolaj), teljes alkilát; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Izobutánnak általában C3-C5 szénatomszámú monoolefinekkel való reakciótermékei desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített elágazó láncú, jellemzően C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 90–220 °C (194–428 °F).)
649-274-00-9265-066-764741-64-6P
Benzin (ásványolaj), nehéz alkilát; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Izobutánnak általában C3-C5 szénatomszámú monoolefinekkel való reakciótermékei desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített elágazó láncú, jellemzően C9-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 150–220 °C (302–428 °F).)
649-275-00-4265-067-264741-65-7P
Benzin (ásványolaj), könnyű alkilát; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Izobutánnak általában C3-C5 szénatomszámú monoolefinekkel való reakciótermékei desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített elágazó láncú, jellemzően C7-C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 90–160 °C (194–320 °F).)
649-276-00-X265-068-864741-66-8P
Benzin (ásványolaj), izomerizált; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Egyenes láncú paraffinos C4-C6 szénatomszámú szénhidrogének katalitikus izomerizálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített szénhidrogénekből mint izobután, izopentán, 2,2-dimetil-bután, 2-metil-pentán és 3-metil-pentán áll.)
649-277-00-5265-073-564741-70-4P
Benzin (ásványolaj), oldószeres finomítású könnyű; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Oldószeres extrakcióból finomítványként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C5-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–190 °C (95–374 °F).)
649-278-00-0265-086-664741-84-0P
Benzin (ásványolaj), oldószeres finomítású nehéz; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Oldószeres extrakcióból finomítványként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 90–230 °C (194–446 °F).)
649-279-00-6265-095-564741-92-0P
Raffinátumok (ásványolaj) katalitikus reformáló etilénglikol-víz ellenáramú extrakció; Alacsony forráspontú módosított benzin
(A katalitikus reformáló áramnál az UDEX extrakciós eljárásban finomítványként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-280-00-1270-088-568410-71-9P
Raffinátumok (ásványolaj) reformáló Lurgi-egység leválasztó; Alacsony forráspontú módosított benzin
(A Lurgi leválasztó egységnél finomítványként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg nemaromás szénhidrogénekből áll, mellette jellemzően C6-C8 szénatomszámú szénhidrogének kis mennyiségben.)
649-281-00-7270-349-368425-35-4P
Benzin (ásványolaj), teljes alkilát, bután tartalmú; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Izobutánnak általában C3-C5 szénatomszámú monoolefinekkel való reakciótermékei desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített elágazó láncú, jellemzően C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–200 °C (95–428 °F).)
649-282-00-2271-267-068527-27-5P
Desztillátumok (ásványolaj), benzin vízgőzpirolizált, oldószeres finomítású könnyű hidrogénezett; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Vízgőzpirolizált benzin hidrogénezett könnyű desztillátumának oldószeres extrakciójából finomítványként kapott összetett szénhidrogén elegy.)
649-283-00-8295-315-591995-53-8P
Benzin (ásványolaj), C4-12 bután-alkilát, izooktánban gazdag; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Butánok alkilálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, izooktánban gazdag, forrásponttartomány 35–210 °C (95–410 °F).)
649-284-00-3295-430-092045-49-3P
Szénhidrogének, hidrogénezett könnyű benzin desztillátumok, oldószeres finomítás; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Hidrogénezett benzin desztillációjával, majd oldószeres extrahálásával és desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 94–99 °C (201–210 °F).)
649-285-00-9295-436-392045-55-1P
Benzin (ásványolaj) izomerizálás, C6-frakció; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Katalitikusan izomerizált gazolin desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg hexán izomerekből áll, forrásponttartomány 60–66 °C (140–151 °F).)
649-286-00-4295-440-592045-58-4P
Szénhidrogének, C6-7 benzin krakkolás, oldószeres finomítás; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Katalitikusan teljesen hidrogénezett benzolban gazdag szénhidrogén-párlatból, melyet előhidrogénezett krakkolt benzinből desztillációs úton nyertünk, a benzol szorpciójával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg paraffin- és naftén-, jellemzően C6 -C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 70–100 °C (158–212 °F).)
649-287-00-X295-446-892045-64-2P
Szénhidrogének, C6-ban gazdag hidrogénezett könnyű benzin desztillátumok, oldószeres finomítás; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Hidrogénezett benzin desztillációjával, majd ezt követő oldószeres extrakcióval kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 65–70 °C (149–158 °F).)
649-288-00-5309-871-4101316-67-0P
Benzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan krakkolt; Alacsony forráspontú módosított benzin
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 65–230 °C (148–446 °F). Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket.)
649-289-00-0265-055-764741-54-4P
Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány –20-tól 190 °C-ig (– 4-től 374 °F-ig). Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen szénhidrogéneket.)
649-290-00-6265-056-264741-55-5P
Szénhidrogének, C3-11, katalitikus krakkoló desztillátumok; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C3-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 204 °C (400 °F) felett.)
649-291-00-1270-686-668476-46-0P
Benzin (ásványolaj), katalitikusan krakkolt könnyű desztillátumok; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C1-C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-292-00-7272-185-868783-09-5P
Desztillátumok (ásványolaj), benzin vízgőzpirolizált származék, hidrogénezett könnyű aromás; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Vízgőzpirolizált benzin desztillátumának kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás szénhidrogénekből áll.)
649-293-00-2295-311-391995-50-5P
Benzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan krakkolt, kéntelenített; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet úgy nyerünk, hogy katalitikusan krakkolt ásványolaj desztillátumot egy a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C6-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 60–200 °C (140–392 °F).)
649-294-00-8295-431-692045-50-6P
Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt, kéntelenített; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet úgy nyerünk, hogy katalitikusan krakkolt ásványolaj desztillátumot egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Forrásponttartomány 35–210 °C (95–410 °F).)
649-295-00-3295-441-092045-59-5P
Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, vegyileg semlegesített; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus krakkolás párlatát lúgos mosásnak alávetve, majd desztillációval nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C8-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 130–210 °C (266–410 °F).)
649-296-00-9295-794-092128-94-4P
Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkoló desztillátumok; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C8-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 140–210 °C (284–410 °F).)
649-297-00-4309-974-4101794-97-2P
Szénhidrogének, C8-12, katalitikus krakkolás, vegy. semlegesített, kéntelenített; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin649-298-00-X309-987-5101896-28-0P
Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan reformált; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–190 °C (95–374 °F). Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz aromás és elágazó láncú szénhidrogéneket. Az anyagáram 10 tf. % vagy több benzolt tartalmazhat.)
649-299-00-5265-065-164741-63-5P
Benzin (ásványolaj), nehéz katalitikusan reformált; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 90–230 °C (194–446 °F).)
649-300-00-9265-070-964741-68-0P
Desztillátumok (ásványolaj), katalitikusan reformált pentánmentesítő; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C3-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 49-től 63 °C-ig (– 57-től 145 °F-ig).)
649-301-00-4270-660-468475-79-6P
Szénhidrogének, C2-6, C6-8, katalitikus reformáló; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin649-302-00-X270-687-168476-47-1P
Maradékok (ásványolaj), C6-8, katalitikus reformáló; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(A C6-8 kiindulási termék katalitikus reformálásának maradéka. Főleg C2-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-303-00-5295-794-368478-15-9P
Benzin (ásványolaj), könnyű katalitikusan reformált, aromás-mentes; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–120 °C (95–248 °F). Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz elágazó láncú szénhidrogéneket, az aromás komponensek el vannak távolítva.)
649-304-00-0270-993-568513-03-1P
Desztillátumok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású benzin fejtermékek; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával, majd a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített alifás, jellemzően C2-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-305-00-6271-008-168513-63-3P
Ásványolaj termékek, hidrofiner-powerformer reformátumok; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(A hidrofiner-powerformer eljárással kapott összetett szénhidrogén elegy, forrásponttartomány 27–210 °C (80–410 °F).)
649-306-00-1271-058-468514-79-4P
Benzin (ásványolaj), teljesen reformált; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–230 °C (95–446 °F).)
649-307-00-7272-895-868919-37-9P
Benzin (ásványolaj), katalitikusan reformált; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Katalitikus reformálási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 30–220 °C (90–430 °F). Viszonylag nagy mennyiségben tartalmaz aromás és elágazó láncú szénhidrogéneket. Ez az anyagáram tartalmazhat 10 tf. % vagy több benzolt is.)
649-308-00-2273-271-868955-35-1P
Desztillátumok (ásványolaj), katalitikusan reformált hidrogénezett könnyű; C8-13 aromás frakció. Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Ásványolaj benzin katalitikus reformálásával kapott összetett alkilbenzol elegy. Főleg C8- C10 szénatomszámú alkilbenzolokból áll, forrásponttartomány 160–180 °C (320–356 °F).)
649-309-00-8285-509-885116-58-1P
Aromás szénhidrogének, C8, katalitikus reformálási származék; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin649-310-00-3295-279-091995-18-5P
Aromás szénhidrogének, C7-12, C8-ban gazdag; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Plattformátum-frakcióból leválasztott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C7-C12 (elsődlegesen C8) szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 130–200 °C (266–392 °F).)
649-311-00-9297-401-893571-75-6P
Gazolin, C5-11, nagy oktánszámú stabilizált reformált; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Túlnyomóan nafténes benzin katalitikus dehidrogénzésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás és nem-aromás, jellemzően C5-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 45–185 °C (113–365 °F).)
649-312-00-4297-458-993572-29-3P
Szénhidrogének, C7-12, C9-aromásokban gazdag, reformálási nehéz frakció; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Plattformátum-frakcióból leválasztott összetett szénhidrogén elegy. Főleg nemaromás, jellemzően C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 120–210 °C (248–380 °F), valamint C9 és magasabb aromás szénhidrogénekből.)
649-313-00-X297-465-793572--35-1P
Szénhidrogének, C5-11, nemaromásokban gazdag, reformálási könnyű frakció; Alacsony forráspontú katalitikusan krakkolt benzin
(Plattformátum-frakcióból leválasztott összetett szénhidrogén elegy. Főleg nemaromás, jellemzően C5-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–125 °C (94–257 °F), benzol és toluol.)
649-314-00-5297-466-293572-36-2P
Foots-olaj (ásványolaj), aktív szénnel kezelt; Foots-olaj
(Foots-olaj, nyomokban jelenlévő komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, aktívszenes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban telített egyenes láncú, jellemzően C12-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-315-00-0308-127-697862-77-6L
Benzin (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Termikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telítetlen, jellemzően C4-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 10-től 130 °C-ig (14–266 °F).
649-316-00-6265-075-664741-74-8P
Benzin (ásványolaj), nehéz termikusan krakkolt; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Termikus krakkolás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telítetlen, jellemzően C6-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 65–220 °C (148–428 °F).)
649-317-00-1265-085-064741-83-9P
Desztillátumok (ásványolaj) nehéz aromás; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Etán és propán termikus krakkolási termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Ez a magasabb forráspontú frakció főleg C5-C7 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből áll, mellette némi C5 telítetlen alifás szénhidrogénnel. Tartalmazhat benzolt is.)
649-318-00-7267-563-467891-79-6P
Desztillátumok (ásványolaj) könnyű aromás; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Etán és propán termikus krakkolási termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Ez az alacsonyabb forráspontú frakció főleg C5-C7 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből áll, mellette némi C5 telítetlen alifás szénhidrogénnel. Tartalmazhat benzolt is.)
649-319-00-2267-565-567891-80-9P
Desztillátumok (ásványolaj), benzin-raffinátum pirolizált; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Benzin és raffinátum 816 °C-on (1500 °F) történő frakcionált pirolizálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspontja kb. 204 °C (400 °F).)
649-320-00-8270-344-668425-29-6P
Aromás szénhidrogének, C6-8, benzin-raffinátum pirolizált; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Benzin és raffinátum 816 °C-on (1500 °F) történő frakcionált pirolizálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C8 szénatomszámú aromás szénhidrogénekből áll, a benzolt is beleértve.)
649-321-00-3270-658-368475-70-7P
Desztillátumok (ásványolaj), termikusan krakkolt benzin és gázolaj; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Termikusan krakkolt benzin és/vagy gázolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5 szénatomszámú olefin-szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 33–60 °C (91–140 °F).)
649-322-00-9271-631-968603-00-9P
Desztillátumok (ásványolaj), termikusan krakkolt benzin és gázolaj, C5-dimer-tartalmú; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Termikusan krakkolt benzin és/vagy gázolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5 szénatomszámú olefin-szénhidrogénekből áll, mellette némi dimerizált C5 olefin, forrásponttartomány 33–184 °C (91–363 °F).)
649-323-00-4271-632-468603-01-0P
Desztillátumok (ásványolaj), termikusan krakkolt benzin és gázolaj, extraktív; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Termikusan krakkolt benzin és/vagy gázolaj extraktív desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll, jellemzően izoamilénekből, pl. 2-metil-1-buténből és 2-metil-2-buténből, forrásponttartomány 31–40 °C (88–104 °F).)
649-324-00-X271-634-568603-03-2P
Desztillátumok (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt, butánmentesített aromások; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Termikus krakkolási eljárás termékének desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás szénhidrogénekből, jellemzően benzolból áll.)
649-325-00-5273-266-068955-29-3P
Benzin (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt, kéntelenített; Alacsony forráspontú termikusan krakkolt benzin
(Nehézolaj-frakciók magas hőmérsékletű termikus krakkolásával nyert desztillátumnak a merkaptánok átalakítását célzó kéntelenítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, olefin és telített szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 20–100 °C (68–212 °F).)
649-326-00-0295-447-392045-65-3P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett nehéz; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C13 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 65–230 °C (149–446 °F).)
649-327-00-6265-150-364742-48-9P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól 190 °C-ig (– 4-től 374 °F-ig).)
649-328-00-1265-151-964742-49-0P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített könnyű; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Katalitikus hidrogénező kénmentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4- C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól 190 °C-ig (– 4-től 374 °F-ig).)
649-329-00-7265-178-664742-73-0P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített nehéz; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Katalitikus hidrogénező kénmentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7- C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 90–230 °C (194–446 °F).)
649-330-00-2265-185-464742-82-1P
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett közép, közepes forráspontú; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Hidrogénezési középpárlat desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5- C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 127–188 °C (262–370 °F).)
649-331-00-8270-092-768410-96-8P
Desztillátumok (ásványolaj), könnyű párlat hidrogénezett, alacsony forráspontú; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Hidrogénezési könnyű párlat desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6- C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 3–194 °C (37–382 °F).)
649-332-00-3270-093-268410-97-9P
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett nehézbenzin, izohexánmentesítő fejtermékek; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Nehézbenzin hidrogénezése során nyert anyag desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C3-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány –49-től 68 °C-ig (– 57-től 155 °F-ig).)
649-333-00-9270-094-868410-98-0P
Lakkbenzin (ásványolaj), könnyű aromás, hidrogénezett; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C8-C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 135–210 °C (275–410 °F).)
649-334-00-4270-988-868512-78-7P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített termikusan krakkolt könnyű; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Termikusan krakkolt, hidrogénező kénmentesítéssel kapott desztillátum frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 23–195 °C (73–383 °F).)
649-335-00-X285-511-985116-60-5P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű, cikloalkán-tartalmú; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Ásványolaj-frakció desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alkánokból és cikloalkánokból áll, forrásponttartomány –20-tól 190 °C-ig (– 4-től 374 °F-ig).)
649-336-00-5285-512-485116-61-6P
Benzin (ásványolaj), nehéz vízgőzpirolizált, hidrogénezett; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin649-337-00-0295-432-192045-51-7P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített teljes párlat; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Katalitikus hidrogénező kénmentesítésből kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4- C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 30–250 °C (86–482 °F).)
649-338-00-6295-433-792045-52-8P
Benzin (ásványolaj), könnyű vízgőzpirolizált, hidrogénezett; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Pirolízisből származó ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telítetlen, jellemzően C5-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–190 °C (95–374 °F).)
649-339-00-1295-438-492045-57-3P
Szénhidrogének, C4-12, benzinkrakkolás, hidrogénezett; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Összetett szénhidrogén elegy, amit benzin vízgőzpirolízis-termék desztillációjával, majd a gyantaképzők szelektív hidrogénezésével nyerünk. Főleg C4-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 30–230 °C (86–446 °F).)
649-340-00-7295-443-192045-61-9P
Lakkbenzin (ásványolaj), hidrogénezett, nafténes; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg cikloparaffinokból áll, jellemzően C6-C7 szénatomszámúakból, forrásponttartomány 73–85 °C (163–185 °F).)
649-341-00-2295-529-992062-15-2P
Benzin (ásványolaj), könnyű vízgőzpirolizált, hidrogénezett; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Etilén gyártását célzó vízgőzpirolízis termékeinek leválasztásával majd hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített és telítetlen, ciklikus paraffinokat és cikloaromásokat tartalmaz, jellemzően C4-C10 szénatomszámúakat, forrásponttartomány 50–200 °C (122–392 °F). A benzol-szénhidrogének aránya elérheti a 30 tömeg %-ot és kis mennyiségben tartalmazhat ként és oxigéntartalmú vegyületeket is.)
649-342-00-8296-942-793165-55-0P
Szénhidrogének, C6-11, hidrogénezett, dezaromatizált; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Aromások katalitikus hidrogénezés útján nafténné alakításával kapott összetett szénhidrogén oldószerelegy.)
649-343-00-3297-852-093763-33-8P
Szénhidrogének, C9-12, hidrogénezett, dezaromatizált; Alacsony forráspontú hidrogénezett benzin
(Aromások katalitikus hidrogénezés útján nafténné alakításával kapott összetett szénhidrogén oldószerelegy.)
649-344-00-9297-853-693763-34-9P
Stoddard oldószer; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Színtelen finomított ásványolaj desztillátum, mely mentes undort keltő és kellemetlen szagoktól, és forrásponttartománya kb. 300-400 °F.)
649-345-00-4232-489-38052-41-3P
Földgáz kondenzátumok (ásványolaj); alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Gázvisszanyerő üzemben földgázból pl. kifagyasztással vagy abszorpcióval leválasztott összetett szénhidrogén folyadékelegy. Főleg telített alifás, jellemzően C2-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-346-00-X265-047-364741-47-5P
Földgáz (ásványolaj), nyers folyadékkeverék; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Gázvisszanyerő üzemben földgázból pl. kifagyasztással vagy abszorpcióval leválasztott összetett szénhidrogén folyadékelegy. Főleg telített alifás, jellemzően C2-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-347-00-5265-048-964741-48-6P
Benzin (ásványolaj), könnyű, hidrokrakkolt; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Hidrokrakkolási eljárás termékeinek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C4-C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól 180 °C-ig (– 4-től 356 °F-ig).)
649-348-00-0265-071-464741-69-1P
Benzin (ásványolaj), nehéz, hidrokrakkolt; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Hidrokrakkolási eljárás termékeinek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C6-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 65–230 °C (148–446 °F).)
649-349-00-6265-079-864741-78-2P
Benzin (ásványolaj), kéntelenített; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet úgy nyerünk, hogy ásványolaj-benzint egy a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C4- C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 10-től 230 °C-ig (14–446 °F).)
649-350-00-1265-089-264741-87-3P
Benzin (ásványolaj), savval kezelt könnyű; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Kénsavas kezeléssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 90–230 °C (194–446 °F).)
649-351-00-7265-115-264742-15-0P
Benzin (ásványolaj), vegyileg semlegesített nehéz; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Savas anyagok eltávolítása céljából történő kezeléssel nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 65–230 °C (149–446 °F).)
649-352-00-2265-122-064742-22-9P
Benzin (ásványolaj), vegyileg semlegesített könnyű; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Savas anyagok eltávolítása céljából történő kezeléssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány –20-tól 190 °C-ig (– 4-től 374 °F-ig).)
649-353-00-8265-123-664742-23-0P
Benzin (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Ásványolaj frakció katalitikus viasztalanításából nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–230 °C (95–446 °F).)
649-354-00-3265-170-264742-66-1P
Benzin (ásványolaj), könnyű vízgőzpirolizált; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Vízgőzpirolízisből származó termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telítetlen, jellemzően C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól – 190 °C-ig (– 4-től 374 °F-ig). Valószínűleg 10 tf % vagy több benzolt tartalmaz.)
649-355-00-9265-187-564742-83-2P
Lakkbenzin (ásványolaj) könnyű aromás; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Aromás anyagáramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C8-C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 135–210 °C (275–410 °F).)
649-356-00-4265-199-064742-95-6P
Aromás szénhidrogének, C6-10, savval kezelt, semlegesített; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált649-357-00-X268-618-568131-49-7P
Desztillátumok (ásványolaj), C3-5, 2-metil-2-buténben gazdag; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Főleg C3-C5 szénatomszámú szénhidrogének, túlnyomóan izopentán és 3-metil-1-butén, desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített és telítetlen, jellemzően C3 -C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, túlnyomóan 2-metil-2-buténből.)
649-358-00-5270-725-768477-34-9P
Desztillátumok (ásványolaj), polimerizált vízgőzpirolizált ásványolaj desztillátumok; C5-12 frakció alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Polimerizált vízgőzpirolizált ásványolaj desztillátum desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-359-00-0270-735-168477-50-9P
Desztillátumok (ásványolaj), vízgőzpirolizált, C5-12-frakció; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Vízgőzpirolízis-termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-360-00-6270-736-768477-53-2P
Desztillátumok (ásványolaj), vízgőzpirolizált, C5-10-frakció, könnyű vízgőzpirolizált ásványolaj benzin C5-frakcióval keverve; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált649-361-00-1270-738-868477-55-4P
Extraktumok (ásványolaj), hideg-savas, C4-6;alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(A telített és telítetlen alifás, jellemzően C3-C6 szénatomszámú szénhidrogének, túlnyomóan pentánok és amilének, hideg savas extrahálásából nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített és telítetlen, jellemzően C4 -C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, túlnyomóan C5-ből áll.)
649-362-00-7270-741-468477-61-2P
Desztillátumok (ásványolaj), pentánmentesítő fejtermékek; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Katalitikusan krakkolt gázáramból kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C4-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-363-00-2270-771-868477-894-4P
Desztillátumok (ásványolaj), bután lehasító fenéktermékek; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Bután anyagáram desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C4-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-364-00-8270-791-768478-12-6P
Desztillátumok (ásványolaj), izobutánmentesítő torony; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Bután-butilén anyagáram atmoszférikus desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg alifás, jellemzően C4-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-365-00-3270-795-968478-16-0P
Benzin (ásványolaj), teljes kokszoló; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Fluidizált kokszolóból származó termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telítetlen, jellemzően C4-C15 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 43–250 °C (110–500 °F).)
649-366-00-9270-991-468513-02-0P
Benzin (ásványolaj), vízgőzpirolizált közép aromás; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Vízgőzpirolízisből származó termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 130–220 °C (266–428 °F).)
649-367-00-4271-138-968516-20-1P
Benzin (ásványolaj), derített teljes közvetlen lepárlású; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(A teljes közvetlen lepárlású, derítőfölddel kezelt benzin poláris komponenseinek és szennyeződéseinek eltávolítását célzó, rendszerint perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány –20-tól 220 °C-ig (– 4-től 429 °F-ig).)
649-368-00-X271-262-368527-21-9P
Benzin (ásványolaj), derített könnyű közvetlen lepárlású; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(A könnyű közvetlen lepárlású, derítőfölddel kezelt benzin poláris komponenseinek és szennyeződéseinek eltávolítását célzó, rendszerint perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7-C10 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 93–180 °C (200–356 °F).)
649-369-00-5271-263-968527-22-0P
Benzin (ásványolaj), könnyű vízgőzpirolizált aromás; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Vízgőzpirolízisből származó termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C7-C9 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 110–165 °C (230–329 °F).)
649-370-00-0271-264-468527-23-1P
Benzin (ásványolaj), könnyű vízgőzpirolizált benzolmentesített; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Vízgőzpirolízisből származó termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C4-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 80–218 °C (176–424 °F).)
649-371-00-6271-266-568527-26-4P
Benzin (ásványolaj), aromás tartalmú; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált649-372-00-1271-635-068603-08-7P
Gazolin, pirolízis, butánmentesítő fenéktermékek; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Propánmentesítő fenéktermékek frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-373-00-7271-726-568606-10-0P
Benzin (ásványolaj), könnyű, kéntelenített; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Összetett szénhidrogén elegy, melyet úgy nyerünk, hogy egy ásványolaj-desztillátumot egy a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C3- C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 20-tól 100 °C-ig (– 4-től 212 °F-ig).)
649-374-00-2272-206-868783-66-4P
Földgáz kondenzátumok (ásványolaj); alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Földgázból leválasztott és/vagy kondenzált összetett szénhidrogén folyadékelegy, melyet szállítás során vagy a kútfejnél gyűjtünk össze és/vagy a termelés, továbbítás elosztóvezetékek melletti mélyedésekből, mosókból stb. nyerünk. Főleg C2-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-375-00-8272-896-868919-39-1J
Desztillátumok (ásványolaj), benzin egységesítő sztrippelő; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(A benzinegységesítő termékeinek sztrippelésével nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített alifás, jellemzően C2-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-376-00-3272-932-868921-09-5P
Benzin (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyű, aromásmentes frakció; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Katalitikusan reformált könnyű benzinből az aromások szelektív abszorpciós eljárással történt eltávolítása után visszamaradó összetett szénhidrogén elegy. Főleg paraffinos és ciklikus, jellemzően C5-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 66–121 °C (151–250 °F).)
649-377-00-9285-510-885116-59-2P
Gazolin; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Összetett szénhidrogén elegy, mely főleg C3-nál nagyobb szénszámú paraffinokból, cikloparaffinokból, aromás és olefin-szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 30–260 °C (86–500 °F).)
649-378-00-4289-220-886290-81-5P
Aromás szénhidrogének, C7-8, dezalkilálási termékek, deszt. maradékok; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált649-379-00-X292-698-090989-42-7P
Szénhidrogének, C4-6, pentánmentesítő könnyű termékek, aromás hidrogénező; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Pentánmentesítő kolonnából az aromás töltetek hidrogénezését megelőzően első párlatként nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően pentánokból és penténekből áll, forrásponttartomány 25–40 °C (77–104 °F).)
649-380-00-5295-298-491995-38-9P
Desztillátumok (ásványolaj),hővel átitatott vízgőzpirolizált benzin, C5-ben gazdag; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Hőátitatott vízgőzpirolizált benzin desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C6, túlnyomóan C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-381-00-0295-302-491995-41-4P
Extraktumok (ásványolaj), katalitikusan reformált könnyű benzin oldószeres; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Katalitikusan reformált benzinpárlat oldószeres extrakciójával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 100–200 °C (212–392 °F).)
649-382-00-6295-331-291995-68-5P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kéntelenített, dezaromatizált; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Hidrogénezéssel kéntelenített és dezaromatizált könnyű ásványolaj frakciók desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7 szénatomszámú szénhidrogénekből és cikloparaffinokból áll, forrásponttartomány 90–100 °C (194–212 °F).)
649-383-00-1295-434-292045-53-9P
Benzin (ásványolaj), könnyű, C5-ben gazdag, kéntelenített; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Merkaptánok átalakítását, ill. szennyezések eltávolítását célzó kéntelenítésnek alávetett ásványolaj desztillátumokból nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4 -C5, túlnyomóan C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány – 10-től 35 °C-ig (14–95 °F).)
649-384-00-7295-442-692045-60-8P
Szénhidrogének, C8-11, benzinkrakkolás, toluol párlat; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Előhidrogénezett krakkolt benzin desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C8-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 130–205 °C (266–401 °F).)
649-385-00-2295-444-792045-62-0P
Szénhidrogének, C4-11, benzinkrakkolás, aromásmentes; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Előhidrogénezett krakkolt benzinből a benzol- és toluoltartalmú párlatok és a magasabb forráspontú frakció leválasztását követő desztillációval nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 30–205 °C (86–401 °F).)
649-386-00-8295-445-292045-63-1P
Benzin (ásványolaj), könnyű hővel átitatott, vízgőzpirolizált; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Vízgőzpirolizált benzin frakcionálásával egy hőátitatási folyamatot követően kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C4-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 0–80 °C (32–176 °F).)
649-387-00-3296-028-892201-97-3P
Desztillátumok (ásványolaj), C6-ban gazdag; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Ásványolaj desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5 -C7, túlnyomóan C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 60–70 °C (140–158 °F).)
649-388-00-9296-903-493165-19-6P
Gazolin, pirolízis, hidrogénezett; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Pirolízis gazolin hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy, forrásponttartomány 20–200 °C (68–392 °F).)
649-389-00-4302-639-394114-03-1P
Desztillátumok (ásványolaj), vízgőzpirolizált, C8-12 frakció, polimerizált könnyű desztillátumok; alacsony forráspontú benzin - nem specifikált
(Vízgőzpirolizált desztillátumok polimerizált C8-12 frakciójának desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, túlnyomóan C8-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-390-00-X305-750-595009-23-7P
Extraktumok (ásványolaj), nehéz oldószer-benzin, derített; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Nehéz oldószerbenzines ásványolaj extraktum derítőföldes kezelésével nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C18 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 80–180 °C (175–356 °F).)
649-391-00-5308-261-597926-43-7P
Extraktumok (ásványolaj), nehéz oldószer-benzin, derített; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Nehéz oldószerbenzines ásványolaj extraktum derítőföldes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7-C12 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 95–200 °C (203–392 °F).)
649-392-00-0308-713-198219-46-6P
Benzin (ásványolaj), könnyű vízgőzpirolizált, hőkezelt; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Könnyű vízgőzpirolizált ásványolaj benzin hőkezelésével ás desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 35–80 °C (95–176 °F).)
649-393-00-6308-714-798219-47-7P
Desztillátumok (ásványolaj), C7-9, C8-ban gazdag; hidrogénezéssel kénmentesített, dezaromatizált; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Könnyű, hidrogénezéssel kénmentesített ásványolaj frakció desztillációjával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C7-C9, túlnyomóan C8 szénatomszámú paraffin- és cikloparaffin-szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 120–130 °C (248–266 °F).)
649-394-00-1309-862-5101316-56-7P
Szénhidrogének (ásványolaj), C6-8, hidrogénezett szorpcióval dezaromatizált, toluolfinomítás; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Krakkolt gazolin katalitikus hidrogénezéséből származó szénhidrogén-frakcióból a toluol szorpciója során kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C6-C8 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 80–135 °C (176–275 °F).)
649-395-00-7309-870-9101316-66-9P
Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített teljes kokszoló; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Hidrogénezéssel kénmentesített kokszoló desztillátum frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C11 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 23–196 °C (73–385 °F).)
649-396-00-2309-879-8101316-76-1P
Benzin (ásványolaj), kéntelenített, könnyű; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Merkaptánok átalakítását, ill. szennyezések eltávolítását célzó kéntelenítésnek alávetett ásványolaj benzinből nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5-C8, túlnyomóan C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 20–130 °C (68–266 °F).)
649-397-00-8309-976-5101795-01-1P
Szénhidrogének (ásványolaj), C3-6, C5-ben gazdag, vízgőzpirolizált benzin; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Vízgőzpirolizált benzin desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C3- C6, túlnyomóan C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-398-00-3310-012-0102110-14-5P
Szénhidrogének (ásványolaj), C5-ben gazdag, diciklo-pentadién tartalmú; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált
(Vízgőzpirolízisből származó termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C5 szénatomszámú szénhidrogénekből és diciklo-pentadiénből áll, forrásponttartomány: 30–170 °C (86–338 °F).)
649-399-00-9310-013-6102110-15-6P
Maradékok (ásványolaj), vízgőzpirolizált könnyű, aromás; alacsony forráspontú benzin –nem specifikált
(Vízgőzpirolízisből vagy hasonló folyamatból származó termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy, melyből a nagyon könnyű termékek lehajtásával egy C5 vagy annál nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó maradékot kapunk. Főleg aromás, jellemzően C5-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll és a forráspontja kb. 40 °C (104 °F).)
649-400-00-2310-057-6102110-55-4P
Szénhidrogének (ásványolaj), C5, C5-6-ban gazdag; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált649-401-00-8270-690-868476-50-6P
Szénhidrogének (ásványolaj), C5-6-ban gazdag; alacsony forráspontú benzin – nem specifikált649-402-00-3270-695-568476-55-1P
Aromás szénhidrogének (ásványolaj), C8-10; Könnyűolaj redesztillátum, magas forráspontú649-403-00-9292-695-490989-39-2P
Desztillátumok (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt; Krakkolt gázolaj
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9-C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 150–400 °C (302–752 °F). Viszonylag nagy arányban tartalmaz kétgyűrűs aromás szénhidrogéneket.)
649-435-00-3265-060-464741-59-9
Desztillátumok (ásványolaj), középső katalitikusan krakkolt; Krakkolt gázolaj
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205–450 °C (401–842 °F). Viszonylag nagy arányban tartalmaz háromgyűrűs aromás szénhidrogéneket.)
649-436-00-9265-062-564741-60-2
Desztillátumok (ásványolaj), könnyű termikusan krakkolt; Krakkolt gázolaj
(Termikus krakkolási termékek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telítetlen, jellemzően C10-C22 szénszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 160–370 °C (320–698 °F).)
649-438-00-X265-084-564741-82-8
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített közép; Krakkolt gázolaj
(A kén hidrogénszulfiddá alakítására és azt követő eltávolítására hidrogénnel kezelt katalitikusan hidrogénezett desztillátumokból kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9- C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 150–400 °C (302–752 °F).)
649-439-00-5269-781-568333-25-5
Desztillátumok (ásványolaj), könnyű vízgőzpirolizált benzin; Krakkolt gázolaj
(Vízgőzpirolízis termékeinek többszörös desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C10-C18 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-440-00-0270-662-568475-80-9
Desztillátumok (ásványolaj), krakkolt könnyű vízgőzpirolizált ásványolaj-desztillátumok; Krakkolt gázolaj
(Krakkolt vízgőzpirolizált desztillátum és/vagy frakcionált termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C10 -től kis mólsúlyú polimerekig terjedő szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-441-00-6270-727-868477-38-3
Gázolajok (ásványolaj), vízgőzpirolizált; Krakkolt gázolaj
(Vízgőzpirolízis-termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C9-nél nagyobb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205–400 °C (400–752 °F).)
649-442-00-1271-260-268527-18-4
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített termikusan krakkolt közép; Krakkolt gázolaj
(Hidrogénezéssel kénmentesített termikusan krakkolt desztillátumok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C11-C25 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 205–400 °C (401–752 °F).)
649-443-00-7285-505-685116-53-6
Gázolajok (ásványolaj), termikusan krakkolt, hidrogénezéssel kénmentesített; Krakkolt gázolaj649-444-00-2295-411-792045-29-9
Maradékok (ásványolaj), hidrogénezett vízgőzpirolizált benzin; Krakkolt gázolaj
(Hidrogénezett vízgőzpirolizált benzin desztillációjának maradékaként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg 200–350 °C (32–662 °F) forrásponttartományú szénhidrogénekből áll.)
649-445-00-8295-514-792062-00-5
Maradékok (ásványolaj), vízgőzpirolizált benzin desztillátum; Krakkolt gázolaj
(Benzin vízgőzpirolízis kilépő termékek elválasztásakor kolonnafenékként kapott összetett szénhidrogén elegy. A 147–300 °C (297–572 °F) hőmérséklet-tartományban forr és 50 °C-on 18 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-446-00-3295-517-392062-04-9
Desztillátumok (ásványolaj), könnyű katalitikusan krakkolt, termikusan bontott; Krakkolt gázolaj
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén elegy. A 190–340 °C (374–644 °F) hőmérséklet-tartományban forr. Az anyag valószínűen szerves kénvegyületeket is tartalmaz.)
649-447-00-9295-991-192201-60-0
Maradékok (ásványolaj), vízgőzpirolizált, hővel átitatott; Krakkolt gázolaj
(Vízgőzpirolizált hő-átitatott benzin desztillációs maradékaként kapott összetett szénhidrogén elegy, forrásponttartomány 150–350 °C (302–662 °F).)
649-448-00-4297-905-893763-85-0
Gázolajok (ásványolaj), könnyű vákuum, termikusan krakkolt hidrogénezéssel kénmentesített; Krakkolt gázolaj
(Termikusan krakkolt könnyű vákuum ásványolaj katalitikus hidrogénező kénmentesítésével nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C14-C20 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 270–370 °C (518–698 °F).)
649-450-00-5308-278-897926-59-5
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített közép kokszoló; Krakkolt gázolaj
(Hidrogénezéssel kénmentesített kokszoló desztillátumok frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén elegy. Főleg C12-C21 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 200–360 °C (392–680 °F).)
649-451-00-0309-865-1101316-59-0
Desztillátumok (ásványolaj), nehéz vízgőzpirolizált; Krakkolt gázolaj
(Vízgőzpirolizált nehéz maradékok desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg erősen alkilált nehéz aromás szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 250–400 °C (482–752 °F).)
649-452-00-6309-939-3101631-14-5
Desztillátumok (ásványolaj), nehéz hidrokrakkolt; Alapolaj – nem specifikált
(Hidrogénező krakkolási eljárás termékeinek desztillációjával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C15-C39 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 260–600 °C (500–1112 °F).)
649-453-00-1265-077-764741-76-0L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeres finomítású nehéz paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Oldószeres extrakciós eljárásból raffinátumként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad.)
649-454-00-7265-090-864741-88-4L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeres finomítású könnyű paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Oldószeres extrakciós eljárásból raffinátumként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és 40 °C-on 19 cSt-nál alacsonyabb (100 °F-on 100 SUS-nál alacsonyabb) viszkozitású kész olajat ad.)
649-455-00-2265-091-364741-89-5L
Maradék olajok (ásványolaj), oldószeres aszfaltmentesített; Alapolaj – nem specifikált
(Maradékok C3-C4 oldószeres aszfaltmentesítéséből az oldószerben oldható frakcióként kapott összetett szénhidrogén elegy. C25-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya 400 °C (752 °F) felett van.)
649-456-00-8265-096-064741-95-3L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeres finomítású nehéz nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Oldószeres extrakciós eljárásból raffinátumként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-457-00-3265-097-664741-96-4L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeres finomítású könnyű nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Oldószeres extrakciós eljárásból raffinátumként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített, jellemzően C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, és 40 °C-on 19 cSt-nál alacsonyabb (100 °F-on 100 SUS-nál alacsonyabb) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-458-00-9265-098-164741-97-5L
Maradék olajok (ásványolaj), oldószeres finomítású; Alapolaj – nem specifikált
(Maradékok poláros oldószerrel, pl. fenollal vagy furfurollal történő extrakciójával az oldószerben oldható frakcióként kapott összetett szénhidrogén elegy. C25-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya 400 °C (752 °F) felett van.)
649-459-00-4265-101-664742-01-4L
Desztillátumok (ásványolaj), derített paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakciónak a poláris komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, természetes, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket.)
649-460-00-X265-137-264742-36-5L
Desztillátumok (ásványolaj), derített könnyű paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakciónak a poláris komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, természetes, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket.)
649-461-00-5265-138-864742-37-6L
Maradék olajok (ásványolaj), derített; Alapolaj – nem specifikált
(Maradék olajnak a poláris komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, természetes, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. C25-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya 400 °C (752 °F) felett van.)
649-462-00-0265-143-564742-41-2L
Desztillátumok (ásványolaj), derített nehéz nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakciónak a poláris komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, természetes, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-463-00-6265-146-164742-44-5L
Desztillátumok (ásványolaj), derített könnyű nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakciónak a poláris komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, természetes, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-464-00-1265-147-764742-45-6L
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett nehéz nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakció katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-465-00-7265-155-064742-52-5L
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett könnyű nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakció katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-466-00-2265-156-664742-53-6L
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett nehéz paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakció katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-467-00-8265-157-164742-54-7L
Desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett könnyű paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakció katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-468-00-3265-158-764742-55-8L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-469-00-9265-159-264742-56-9L
Maradék olajok (ásványolaj), hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakció katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. C25-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya 400 °C (752 °F) felett van.)
649-470-00-4265-160-864742-57-0L
Maradék olajok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált
(Maradék olajból a hosszú, elágazott láncú szénhidrogének oldószeres kristályosítással történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén elegy. C25-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartománya 400 °C (752 °F) felett van.)
649-471-00-X265-166-064742-62-7L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített nehéz nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-472-00-5265-167-664742-63-8L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített könnyű nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-473-00-0265-168-164742-64-9L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakcióból a normál paraffinok oldószeres kristályosítással történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad.)
649-474-00-6265-169-764742-65-0L
Nafténes olajok (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált
(Katalitikus viaszmentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-475-00-1265-172-364742-68-3L
Nafténes olajok (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Katalitikus viaszmentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-476-00-7265-173-964742-69-4L
Paraffin-olajok (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített nehéz; Alapolaj – nem specifikált
(Katalitikus viaszmentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad.)
649-477-00-2265-174-464742-70-7L
Paraffin-olajok (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Katalitikus viaszmentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad.
649-478-00-8265-176-564742-71-8L
Nafténes olajok (ásványolaj), komplex viaszmentesített nehéz; Alapolaj – nem specifikált
(Az egyenes szénláncú paraffin-szénhidrogének pl. karbamidos kezeléssel szilárd anyagként történő eltávolításakor kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-479-00-3265-179-164742-75-2L
Nafténes olajok (ásványolaj), komplex viaszmentesített könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Katalitikus viaszmentesítéssel kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-480-00-9265-180-764742-76-3L
Kenőolajok (ásványolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olaj alapú; Alapolaj – nem specifikált
(Könnyű vákuum gázolaj és nehéz vákuum gázolaj katalizátor jelenlétében történő két lépcsős hidrogénezésével és a két lépcső közötti viaszmentesítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on kb. 112 cSt viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket.)
649-481-00-4276-736-372623-85-9L
Kenőolajok (ásványolaj), C15-30, hidrogénezett semleges olaj alapú; Alapolaj – nem specifikált
(Könnyű vákuum gázolaj és nehéz vákuum gázolaj katalizátor jelenlétében történő két lépcsős hidrogénezésével és a két lépcső közötti viaszmentesítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on kb. 15 cSt viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket.)
649-482-00-X276-737-972623-86-0L
Kenőolajok (ásványolaj), C20-50, hidrogénezett semleges olaj alapú; Alapolaj – nem specifikált
(Könnyű vákuum gázolaj és nehéz vákuum gázolaj katalizátor jelenlétében történő két lépcsős hidrogénezésével és a két lépcső közötti viaszmentesítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on kb. 32 cSt viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag nagy arányban tartalmaz telített szénhidrogéneket.)
649-483-00-5276-738-472623-87-1L
Kenőolajok (ásványolaj); Alapolaj – nem specifikált
(Oldószeres extrakcióból és viaszmentesítésből kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C50 szénatomszámú telített szénhidrogénekből áll.)
649-484-00-0278-012-274869-22-0L
Desztillátumok (ásványolaj), komplex viaszmentesített nehéz paraffinos; Alapolaj –nem specifikált
(Nehéz paraffin desztillátum viaszmentesítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-485-00-6292-613-790640-91-8L
Desztillátumok (ásványolaj), komplex viaszmentesített könnyű paraffinos; Alapolaj –nem specifikált
(Könnyű paraffin desztillátum viaszmentesítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C12-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál (100 °F-on 100 SUS-nál) alacsonyabb viszkozitású kész olajat ad. Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.)
649-486-00-1292-614-290640-92-9L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinos, derített; Alapolaj – nem specifikált
(Viaszmentesített nehéz paraffin desztillátum semleges, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-487-00-7292-616-390640-94-1L
Szénhidrogének, C20-50, oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinos, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Viaszmentesített nehéz paraffin desztillátum katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-488-00-2292-617-990640-95-2L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinos, derített; Alapolaj – nem specifikált
(Viaszmentesített könnyű paraffin desztillátum természetes, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-489-00-8292-618-490640-96-3L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített könnyű paraffinos, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Viaszmentesített könnyű paraffin desztillátum katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-490-00-3292-620-590640-97-4L
Maradék olajok (ásványolaj), hidrogénezett oldószerrel viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált649-491-00-9292-656-190669-74-2L
Maradék olajok (ásványolaj), katalitikusan viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált649-492-00-4294-843-391770-57-9L
Desztillátumok (ásványolaj), viaszmentesített nehéz paraffinos, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Viaszmentesített desztillátum katalizátor jelenlétében történő intenzív hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C25-C39 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 50 °C-on kb. 44 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-493-00-X295-300-391995-39-0L
Desztillátumok (ásványolaj), viaszmentesített könnyű paraffinos, hidrogénezett; Alapolaj –nem specifikált
(Viaszmentesített desztillátum katalizátor jelenlétében történő intenzív hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C21 - C29 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 50 °C-on kb. 13 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-494-00-5295-301-991995-40-3L
Desztillátumok (ásványolaj), hidrokrakkolt, oldószeresen finomított, viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált
(Viaszmentesített, hidrokrakkolt, oldószeresen finomított ásványolaj desztillátumok átkristályosításával kapott folyékony szénhidrogének összetett elegye.)
649-495-00-0295-306-691995-45-8L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeresen finomított könnyű nafténes, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Ásványolaj-frakció katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével és az aromás szénhidrogének oldószeres extrahálással történő eltávolításával kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 13-15 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-496-00-6295-316-091995-54-9L
Kenőolajok (ásványolaj), C17-35, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált649-497-00-1295-423-292045-42-6L
Kenőolajok (ásványolaj), hidrokrakkolt nem-aromás oldószerrel paraffinmentesített; Alapolaj – nem specifikált649-498-00-7295-424-892045-43-7L
Maradék olajok (ásványolaj), hidrokrakkolt savval kezelt oldószerrel viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált
(Savval kezelt, hidrokrakkolt nehéz paraffinok desztillációs maradékából a paraffinok oldószeres eltávolításával nyert összetett szénhidrogén elegy, melynek forráspontja kb. 380 °C (716 °F).)
649-499-00-2295-499-792061-86-4L
Paraffin-olajok (ásványolaj), oldószeresen finomított nehéz; Alapolaj – nem specifikált
(Kéntartalmú paraffinos nyersolajból kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg egy oldószeresen finomított paraffinmentesített kenőolajból áll, melynek viszkozitása 50 °C-on 65 cSt.)
649-500-00-6295-810-692129-09-4L
Kenőolajok (ásványolaj), alapolajok, paraffinos; Alapolaj – nem specifikált
(Nyersolaj finomításával kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban aromásokból, nafténekből és paraffinokból áll, s 40 °C-on 23 cSt (100 °F-on 120 SUS) viszkozitású kész olajat ad.)
649-501-00-1297-474-693572-43-1L
Szénhidrogének, hidrokrakkolt paraffinos desztillációs maradékok, oldószerrel viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált649-502-00-7297-857-893763-38-3L
Szénhidrogének, C20-50, maradékolaj hidrogénezés vákuumdesztillátum; Alapolaj – nem specifikált649-503-00-2300-257-193924-61-9L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeresen finomított nehéz; hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált649-504-00-8305-588-594733-08-1L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeresen finomított hidrokrakkolt könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Hidrokrakkolt ásványolaj maradékának oldószeres dezaromatizálásával kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C18-C27 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 370–450 °C (698–842 °F).)
649-505-00-3305-589-094733-09-2L
Desztillátumok (ásványolaj), C18-40 oldószeresen viaszmentesített hidrokrakkolt könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Hidrokrakkolt ásványolaj desztillációs maradékának oldószeres paraffinmentesítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C18- C40 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 370–550 °C (698–1022 °F).)
649-506-00-9305-594-894733-15-0L
Desztillátumok (ásványolaj), C18-40, oldószeresen viaszmentesített hidrogénezett, raffinátum alapú; Alapolaj – nem specifikált
(Hidrogénnel kezelt ásványolaj desztillátum oldószeres extrakciójával kapott hidrogénezett raffinátum oldószeres paraffinmentesítésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C18 - C40 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 370–550 °C (698–1022 °F).)
649-507-00-4305-595-394733-16-1L
Szénhidrogének, C13-30, aromásban gazdag, oldószerrel extrahált nafténes desztillátum; Alapolaj – nem specifikált649-508-00-X305-971-795371-04-3L
Szénhidrogének, C16-32, aromásban gazdag, oldószerrel extrahált nafténes desztillátum; Alapolaj – nem specifikált649-509-00-5305-972-295371-05-4L
Szénhidrogének, C37-68, viaszmentesített aszfaltmentesített vákuumdesztillációs maradékok; Alapolaj – nem specifikált649-510-00-0305-974-395371-07-6L
Szénhidrogének, C37-65, hidrogénnel kezelt aszfaltmentesített vákuumdesztillációs maradékok; Alapolaj – nem specifikált649-511-00-6305-975-995371-08-7L
Desztillátumok (ásványolaj), hidrokrakkolt oldószeresen finomított könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Hidrokrakkolt ásványolaj desztillátum oldószeres kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C18-C27 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 370–450 °C (698–842 °F).)
649-512-00-1307-010-797488-73-8L
Desztillátumok (ásványolaj), oldószeresen viaszmentesített hidrogénezett, raffinátum-alapú; Alapolaj – nem specifikált
(Hidrogénezett ásványolaj desztillátum oldószeres kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C19-C40 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 390–550 °C (734–1022 °F).)
649-513-00-7307-011-297488-74-9L
Kenőolajok (ásványolaj), C18-27, hidrokrakkolt oldószerrel viaszmentesített; Alapolaj – nem specifikált649-514-00-2307-034-897488-95-4L
Szénhidrogének, C17-30, hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltment. atm. deszt. maradék könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Oldószerrel aszfaltmentesített rövid maradék katalitikus hidrogénezéséből származó kilépő termékek vákuumdesztillációjának első párlataként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C17-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 300–400 °C (572–752 °F). 100 °C-on (212 °F) 4 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-515-00-8307-661-797675-87-1L
Szénhidrogének, C17-40, hidrogénnel kezelt oldószerrel aszfaltment. deszt. Maradék, vákuumdeszt, könnyű; Alapolaj – nem specifikált
(Oldószerrel aszfaltmentesített rövid maradék katalitikus hidrogénezéséből származó kilépő termékek vákuumdesztillációjának első párlataként kapott összetett szénhidrogén elegy, melynek viszkozitása 100 °C-on (212 °F) 8 cSt. Főleg C17-C40 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 300–500 °C (592–932 °F).)
649-516-00-3307-755-897722-06-0L
Szénhidrogének, C13-27, oldószerrel extrahált könnyű nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Könnyű nafténes desztillátumból az aromások extrakciójával kapott összetett szénhidrogén elegy, melynek viszkozitása 40 °C-on (104 °F) 9,5 cSt. Főleg C13-C27 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 240–400 °C (464–752 °F).)
649-517-00-9307-758-497722-09-3L
Szénhidrogének, C14-29, oldószerrel extrahált könnyű nafténes; Alapolaj – nem specifikált
(Könnyű nafténes desztillátumból az aromások extrakciójával kapott összetett szénhidrogén elegy, melynek viszkozitása 40 °C-on (104 °F) 16 cSt. Főleg C14-C29 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 250–425 °C (482–797 °F).)
649-518-00-4307-760-597722-10-6L
Szénhidrogének, C27-42, dezaromatizált; Alapolaj – nem specifikált649-519-00-X308-131-897862-81-2L
Szénhidrogének, C17-30, hidrogénnel kezelt desztillátumok, könnyű; Alapolaj – nem specifikált649-520-00-5308-132-397862-82-3L
Szénhidrogének, C27-45, nafténes vákuumdesztilláció; Alapolaj – nem specifikált649-521-00-0308-133-997862-83-4L
Szénhidrogének, C27-45, dezaromatizált; Alapolaj – nem specifikált649-522-00-6308-287-797926-68-6L
Szénhidrogének, C20-58, hidrogénnel kezelt; Alapolaj – nem specifikált649-523-00-1308-289-897926-70-0L
Szénhidrogének, C27-42, nafténes; Alapolaj – nem specifikált649-524-00-7308-290-397926-71-1L
Maradék olajok (ásványolaj), aktív szénnel kezelt oldószerrel viaszmentesített; Alapolaj –nem specifikált
(Oldószerrel viaszmentesített ásványolaj maradék olajoknak, a nyomokban jelenlévő poláros komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, aktívszenes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy.)
649-525-00-2309-710-8100684-37-5L
Maradék olajok (ásványolaj), aktív szénnel kezelt oldószerrel viaszmentesített; Alapolaj –nem specifikált
(Oldószerrel viaszmentesített ásványolaj maradék olajoknak, a nyomokban jelenlévő poláros komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, aktívszenes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy.)
649-526-00-8309-711-3100684-38-6L
Kenőolajok (ásványolaj), C25, old. extr., aszfaltmentesített, viaszmentesített, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Vákuumdesztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C25-nél magasabb szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 100 °C-on (212 °F) 32-37 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-527-00-3309-874-0101316-69-2L
Kenőolajok (ásványolaj), C17-32, old. extr., viaszmentesített, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Atmoszférikus desztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C17- C32 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on (104 °F) 17-23 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-528-00-9309-875-6101316-70-5L
Kenőolajok (ásványolaj), C20-35, old. extr., viaszmentesített, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Atmoszférikus desztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C20- C35 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on (104 °F) 37-44 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-529-00-4309-876-1101316-71-6L
Kenőolajok (ásványolaj), C24-50, old. extr., viaszmentesített, hidrogénezett; Alapolaj – nem specifikált
(Atmoszférikus desztillációs maradékok oldószeres extrahálásával és hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C24- C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on (104 °F) 16-75 cSt viszkozitású kész olajat ad.)
649-530-00-X309-877-7101316-72-7L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz nafténes desztillátum oldószeres, aromás koncentrátum; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Nehéz nafténes desztillátum oldószeres extraktumához és az extraháló oldószerhez víz hozzáadásával kapott aromás koncentrátum.)
649-531-00-5272-175-368783-00-6L
Extraktumok (ásványolaj), oldószerrel finomított nehéz paraffinos desztillátum oldószeres; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Oldószerrel finomított nehéz paraffinos desztillátum ismételt extrahálásából extraktumként kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg telített és aromás, jellemzően C20- C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-532-00-0272-180-068783-04-0L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz paraffinos desztillátumok, oldószerrel aszfaltmentesített; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Nehéz paraffinos desztillátum ismételt extrahálásából extraktumként kapott összetett szénhidrogén elegy.)
649-533-00-6272-342-068814-89-1L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz nafténes desztillátumok, oldószeres, hidrogénnel kezelt; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Nehéz nafténes desztillátum oldószeres extraktumának katalizátor jelentétében hidrogénnel történő kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban aromás, jellemzően C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on legalább 19 cSt (100 °F-on 100 SUS) viszkozitású kész olajat ad.)
649-534-00-1292-631-590641-07-9L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz paraffinos desztillátumok, oldószeres, hidrogénnel kezelt; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Nehéz paraffinos desztillátum oldószeres extraktumának katalizátor jelentétében hidrogénnel történő kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C21-C33 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 350–480 °C (662–896 °F).)
649-535-00-7292-632-090641-08-0L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos desztillátumok, oldószeres, hidrogénnel kezelt; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos desztillátum oldószeres extraktumának katalizátor jelentétében hidrogénnel történő kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C17-C26 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forrásponttartomány 280–400 °C (536–752 °F).)
649-536-00-2292-633-690641-09-1L
Extraktumok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, könnyű paraffinos desztillátumok, oldószeres; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Középső paraffinos desztillátum oldószeres extraktumának katalizátor jelentétében hidrogénnel történő kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C16-C36 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-537-00-8295-335-491995-73-2L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű nafténes desztillátum, hidrogénezéssel kénmentesített, oldószeres; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Oldószeres extrahálás extraktumának, elsősorban a kénvegyületek eltávolítását célzó katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C15-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Az anyag valószínűen 5 tömeg % vagy annál több, négy-hat tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogéneket tartalmaz. )
649-538-00-3295-338-091995-75-4L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos desztillátum oldószeres, savval kezelt; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos desztillátum oldószeres extraktumának desztillálása során frakcióként kapott összetett szénhidrogén elegy, melyet aztán kénsavas finomításnak vetnek alá. Főleg aromás, jellemzően C16-C32 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.
649-539-00-9295-339-691995-76-5L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos desztillátum oldószeres, hidrogénezéssel kénmentesített; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos desztillátum oldószeres extrahálásával kapott összetett szénhidrogén elegy, melyet a szerves kén hidrogén-szulfiddá alakítása céljából katalizátor jelenlétében hidrogéneznek, és a hidrogén-szulfidot eltávolítják. Főleg C15-C40 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 10 cSt-nál nagyobb viszkozitású kész olajat ad.)
649-540-00-4295-340-191995-77-6L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű vákuum gázolaj, oldószeres, hidrogénnel kezelt; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű vákuum ásványolaj gázolajok oldószeres extraktumának katalizátor jelentétében hidrogénnel történő kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C13-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-541-00-X295-342-291995-79-8L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz paraffinos desztillátum oldószeres, derített; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Ásványolaj-frakciónak a poláris komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, természetes, ill. modifikált derítőfölddel történő érintkeztetéses vagy perkolációs módszerrel történt kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban aromás, jellemzően C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Az anyag valószínűen 5 tömeg % vagy több, 4-6 tagú kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogént tartalmaz.)
649-542-00-5296-437-192704-08-0L
Extraktumok (ásványolaj), nehéz nafténes desztillátum oldószeres, hidrogénezéssel kénmentesített; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Ásványolaj készletből kapott összetett szénhidrogén elegy, melyet a szerves kén hidrogén-szulfiddá alakítása céljából katalizátor jelenlétében hidrogéneznek, és a hidrogén-szulfidot eltávolítják. Főleg aromás, jellemzően C15-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál nagyobb viszkozitású kész olajat ad.)
649-543-00-0297-827-493763-10-1L
Extraktumok (ásványolaj), Oldószeresen viaszmentesített nehéz nafténes desztillátum oldószeres, hidrogénezéssel kénmentesített; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Oldószeresen viaszmentesített ásványolaj készletből kapott összetett szénhidrogén elegy, melyet a szerves kén hidrogén-szulfiddá alakítása céljából katalizátor jelenlétében hidrogéneznek, és a hidrogén-szulfidot eltávolítják. Főleg aromás, jellemzően C15-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, s 40 °C-on 19 cSt-nál nagyobb viszkozitású kész olajat ad.)
649-544-00-6297-829-593763-11-2L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos desztillátum oldószeres, aktív szénnel kezelt; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos desztillátum oldószeres extrakciójából nyert extraktum desztillációjával nyert frakciónak, a nyomokban jelenlévő poláros komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, aktívszenes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C16- C32 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-545-00-1309-672-2100684-02-4L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű paraffinos desztillátum oldószeres, derített; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos desztillátum oldószeres extrakciójából nyert extraktum desztillációjával nyert frakciónak, a nyomokban jelenlévő poláros komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, derítőföldes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg C16- C32 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-546-00-7309-673-8100684-03-5L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű vákuum, gázolaj oldószeres, aktív szénnel kezelt; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű vákuum ásványolaj gázolaj oldószeres extrakciójából nyert extraktumnak, a nyomokban jelenlévő poláros komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, aktívszenes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C13-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-547-00-2309-674-3100684-04-6L
Extraktumok (ásványolaj), könnyű vákuum, gázolaj oldószeres, derített; Desztillátum aromás extraktum (kezelt)
(Könnyű paraffinos desztillátum oldószeres extrakciójából nyert extraktumnak, a nyomokban jelenlévő poláros komponensek és szennyeződések eltávolítását célzó, derítőföldes kezelésével kapott összetett szénhidrogén elegy. Főleg aromás, jellemzően C13-C30 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-548-00-8309-675-9100684-05-7L
Foots-olaj (ásványolaj); Foots-olaj
(Oldószeres olajmentesítés vagy viaszkinyerés- olaj-frakciójaként kapott összetett szénhidrogén elegy. Elsősorban elágazott láncú, jellemzően C20-C50 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-549-00-3265-171-864742-67-2L
Foots-olaj (ásványolaj), hidrogénnel kezelt; Foots-olaj649-550-00-9295-394-692045-12-0L
Hőálló kerámiarostok; különleges alkalmazási célokra szánt rostok a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében felsoroltak kivételével; (Mesterséges üveg- [szilikát] rostok véletlenszerű orientációval, legfeljebb 18 tömeg % alkáli-oxid és alkáliföldfém-oxid [Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO] tartalommal)650–017–00–8R

30. pont - Mutagén anyagok: 2. kategória

AnyagokIndexszámEC-számCAS-számMegjegyzés
hexametil-foszforsav-triamid; hexametil-foszfor-amid015-106-00-2211-653-8680-31-9
dietil-szulfát016-027-00-6200-589-664-67-5
króm(VI)-trioxid024-001-00-0215-607-81333-82-0E
kálium-dikromát024-002-00-6231-906-67778-50-9E
ammónium-dikromát024-003-00-1232-143-17789-09-5E
nátrium-dikromát, vízmentes024-004-00-7234-190-310588-01-9E
nátrium-dikromát, dihidrát024-004-01-4234-190-37789-12-0E
Kromil-diklorid; króm(III.) oxiklorid024-005-00-2239-056-814977-61-8
Kálium-kromát024-006-00-8232-140-57789-00-6
Nátrium-kromát024-018-00-3231-889-57775-11-3E
kadmium-fluorid048-006-00-2232-222-07790-79-6E
kadmium-klorid048-008-00-3233-296-710108-64-2E
kadmium-szulfát048-009-00-9233-331-610124-36-4E
Bután (legalább 0,1 % butadién [203-450-8] tartalommal) [1]601-004-01-8203-448-7 [1]106-97-8 [1]C,S
Izobután (legalább 0,1 % butadién [203-450-8] tartalommal) [2]20-857-2 [2]75-28-5 [2]
1,3-butadién; buta-1,3-dién601-013-00-X203-450-8106-99-0D
benzol601-020-00-8200-753-771-43-2E
benz(a)pirén; benzo (d,e,f)krisén601-032-00-3200-028-550-32-8
1,2-dibróm-3-klór-propán602-021-00-6202-479-396-12-8
etilén-oxid; oxiran603-023-00-X200-849-975-21-8
Propilén oxid; 1,2-epoxipropán; metil-oxirán603-055-00-4200-879-275-56-9E
2,2'-bioxirán; diepoxi-1,2,3,4-bután603-060-00-1215-979-11464-53-5
metil-akrilamid-metoxi-acetát (akrilamid tartalom = 0,1 %)607-190-00-X401-890-777402-03-0
metil-akrilamid-glikolát (akrilamid tartalom = 0,1 %)607-210-00-7403-230-377402-05-2
2-nitrotoluol609-065-00-5201-853-388-72-2E
4,4′-oxidianilin [1] és sói
p-aminofenil éter [1]
612-199-00-7202-977-0 [1]101-80-4 [1]E
etilén-imin; aziridin613-001-00-1205-793-9151-56-4
Karbendazim (ISO)
metilbenzimidazol-2-il-karbamát
613-048-00-8234-232-010605-21-7
Benomil (ISO)
metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-il-karbamát
613-049-00-3241-775-717804-35-2
1,3,5-Trisz(oxiranilinetil)-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion €; TGIC615-021-00-6219-514-32451-62-9
akrilamid616-003-00-0201-173-779-06-1
1,3,5-trisz-[(2S és 2R)-2,3-epoxipropil)]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion616-091-00-0423-400-059653-74-6E
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin propánmentesítő fejtermék, C3-ban gazdag savmentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt és a savas szennyeződések eltávolítása érdekében kezelt szénhidrogének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C2–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C3-at.)
649-062-00-6270-755-068477-73-6H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főként C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-063-00-1270-756-668477-74-7H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló, C1-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C5 szénszámúakat.)
649-064-00-7270-757-168477-75-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan polimerizált benzin stabilizáló fejtermék, C2-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan polimerizált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C2–C6 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C2–C4 szénatomszámúakat.)
649-065-00-2270-758-768477-76-9H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus reformáló, C1-4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus reformálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C1–C4 szénatomszámúakat.)
649-066-00-8270-760-868477-79-2H, K
Gázok (ásványolaj), C3-5 olefines-paraffinos alkilálási betáp.; Ásványolaj-gáz
(C3–C5 szénatomszámú olefin- és paraffin-szénhidrogének összetett elegye, melyet alkilálási kiindulási anyagnak használnak. A környezeti hőmérséklet általában meghaladja a kritikus hőmérsékletüket.)
649-067-00-3270-765-568477-83-8H, K
Gázok (ásványolaj), C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus frakcionálási eljárásból származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz, főleg C4-et.)
649-068-00-9270-767-668477-85-0H, K
Gázok (ásványolaj), etánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánt és etilént tartalmaz.)
649-069-00-4270-768-168477-86-1H, K
Gázok (ásványolaj), izobutánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(Bután-butilén áram atmoszferikus desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-070-00-X270-769-768477-87-2H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő száraz, propánban gazdag; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilént és némi etánt és propánt tartalmaz.)
649-071-00-5270-772-368477-90-7H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz- és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-072-00-0270-773-968477-91-8H, K
Gázok (ásványolaj), gázvisszanyerő propánmentesítő fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-áramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, ezen belül főként propánt.)
649-073-00-6270-777-068477-94-1H, K
Gázok (ásványolaj), Girbatol-egység betáp.; Ásványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet a Girbatol-egységbe táplálnak be a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából. Főleg C2–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-074-00-1270-778-668477-95-2H, K
Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló, C4-ben gazdag, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz649-075-00-7270-782-868477-99-6H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum maradék frakcionálási reflux dob; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum-maradék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-076-00-2270-802-568478-21-7H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin stabilizáló abszorber; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-077-00-8270-803-068478-22-8H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló, katalitikus reformáló és hidro-kénmentesítéső kombinált frakcionáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási, reformálási és hidrogénező-kénmentesítési eljárásokból kapott termékek frakcionálásából nyert, a savas szennyezések eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-078-00-3270-804-668478-24-0H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionálási stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan reformált benzin frakcionált stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)
649-079-00-9270-806-768478-26-2H, K
Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem vegyes áram, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból és izobutánból áll.)
649-080-00-4270-813-568478-32-0H, K
Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerő üzem, C1-2-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Desztillált véggáz, közvetlen lepárlású benzin és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban metánból és etánból áll.)
649-081-00-X270-814-068478-33-1H, K
Véggáz (ásványolaj), vákuum-maradékok termikus krakkolása; Ásványolaj-gáz
(Vákuum-maradékok termikus krakkolásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-082-00-5270-815-668478-34-2H, K
Szénhidrogének, C3-4-ben gazdag, ásványolaj desztillátum; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5, de elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-083-00-0270-990-968512-91-4H, K
Gázok (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású benzin hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(A teljes közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-084-00-6271-000-868513-15-5H, K
Gázok (ásványolaj), hidrokrakkolás propánmentesítő, szénhidrogénben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Hidrogénező krakkolási eljárásban kapott termékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll. Tartalmazhat kismennyiségű hidrogént és hidrogén-szulfidot is.)
649-085-00-1271-001-368513-16-6H, K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C6 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-086-00-7271-002-968513-17-7H, K
Maradékok (ásványolaj), alkilálási lehasító, C4-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Egyes finomítói műveletek anyagáramainak desztillálásából kapott összetett maradék. C4–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban butánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –11,7 C° és 27,8 C° között.)
649-087-00-2271-010-268513-66-6H, K
Szénhidrogének, C1-4; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási és abszorpciós műveletekkel, valamint nyersolaj desztillációjával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –164 és –0,5 C° között.)
649-088-00-8271-032-268514-31-8H, K
Szénhidrogének, C1-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –164 C° és –0,5 C° között.)
649-089-00-3271-038-568514-36-3H, K
Szénhidrogének, C1-3; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, mely jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –164 és –42 C° között.)
649-090-00-9271-259-768527-16-2H, K
Szénhidrogének, C1-4, butánmentesítő frakció; Ásványolaj-gáz649-091-00-4271-261-868527-19-5H, K
Gázok (ásványolaj), C1-5, nedves; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj és/vagy toronygáz-olaj desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-092-00-X271-624-068602-83-5H, K
Szénhidrogének, C2-4; Ásványolaj-gáz649-093-00-5271-734-968606-25-7H, K
Szénhidrogének, C3; Ásványolaj-gáz649-094-00-0271-735-468606-26-8H, K
Gázok (ásványolaj), alkilálás kiindulási anyag; Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-095-00-6271-737-568606-27-9H, K
Gázok (ásványolaj), propánmentesítő fenéktermék frakcionálás; Ásványolaj-gáz
(Propánmentesítő fenéktermékek frakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban butánból, izobutánból és butadiénből áll.)
649-096-00-1271-742-268606-34-8H, K
Gázok (ásványolaj), finomítói keverék; Ásványolaj-gáz
(Különböző eljárásokból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főként C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-097-00-7272-183-768783-07-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-098-00-2272-203-468783-64-2H, K
Gázok (ásványolaj), C2-4, kéntelenített; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –51 C° és –34 C° küzött.)
649-099-00-8272-205-568783-65-3H, K
Gázok (ásványolaj), nyersolaj frakcionálás; Ásványolaj-gáz
Nyersolaj frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-100-00-1272-871-768918-99-0H, K
Gázok (ásványolaj), hexánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(Kombinált benzin-anyagáramok frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-101-00-7272-872-268919-00-6H, K
Gázok (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-102-00-2272-878-568919-05-1H, K
Gázok (ásványolaj), benzin egyesítő kénmentesítése, kigőzölés; Ásványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet egy benzin egyesítő kéntelenítési folyamatból és a benzinből kigőzöléssel nyerünk. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-103-00-8272-879-068919-06-2H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Metánból, etánból és propánból áll.)
649-104-00-3272-882-768919-09-5H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló; Ásványolaj-gáz
(A C3–C4 lehasító töltetének frakcionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3 szénhidrogénekből áll.)
649-105-00-9272-893-768919-20-0H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(A nyersolaj desztillálásánál használt első kolonnából származó folyadék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-106-00-4272-883-268919-10-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolt benzin frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-107-00-X273-169-368952-76-1H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillátum és benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin és desztillátum frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-108-00-5273-170-968952-77-2H, K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt desztillátum, gázolaj és benzin abszorber; Ásványolaj-gáz
(Termikusan krakkolt benzin és gázolaj desztillátumok elválasztásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-109-00-0273-175-668952-81-8H, K
Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt szénhidrogén frakcionáló stabilizáló, ásványolaj kokszolás; Ásványolaj-gáz
(Ásványolaj kokszolási eljárásból származó termikusan krakkolt szénhidrogének frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-110-00-6273-176-168952-82-9H, K
Gázok (ásványolaj), enyhén vízgőz-pirolizált, butadiénben koncentrált; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási folyamatból származó termékek desztillálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-111-00-1273-265-568955-28-2H, K
Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformáló stabilizáló fejtermék; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával és a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C2–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekből áll.)
649-112-00-7273-270-268955-34-0H, K
Szénhidrogének, C4; Ásványolaj-gáz649-113-00-2289-339-587741-01-3H, K
Alkánok, C1-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz649-114-00-8292-456-490622-55-2H, K
Gázok (ásványolaj), vízgőz-pirolízis C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz
(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg propilénből és némi propánból áll, forráspont tartomány: közelítőleg –70 C° és 0 C° között.)
649-115-00-3295-404-992045-22-2H, K
Szénhidrogének, C4, vízgőz-pirolízis desztillátum; Ásványolaj-gáz
(Vízgőz-pirolízisből származó termékek desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban 1-buténből és 2-buténből áll, de tartalmaz butánt és izobutánt is, forráspont tartomány: közelítőleg –12 C° és 5 C° között.)
649-116-00-9295-405-492045-23-3H, K
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített, C4 -frakció; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy cseppfolyósított ásványolaj-gázt a merkaptánok oxidálására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítő eljárásnak vetünk alá. Főleg telített és telítetlen C4 szénhidrogénekből áll)
649-117-00-4295-463-092045-80-2H, K, S
Raffinátumok (ásványolaj), vízgőz-pirolizált C4-frakció réz(I)-ammónium-acetátos extrakció, C3-5 és C3-5 telítetlen, butadién-mentes; Ásványolaj-gáz649-119 -00-5307-769-497722-19-5H, K
Gázok (ásványolaj), amin-rendszer kiindulási anyag; Finomító gáz
(Az amin-rendszerbe a hidrogén-szulfid eltávolítása céljából betáplált gáz. Elsősorban hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és alifás, elsősorban C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének szintén jelen lehetnek benne.)
649-120-00-0270-746-168477-65-6H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező-kénmentesítés; Finomítói gáz
(A benzol-egység által termelt kéménygázok. Elsődlegesen hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid és elsősorban C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének, a benzolt is beleértve, szintén jelen lehetnek benne.)
649-121-00-6270-747-768477-66-7H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A benzol-egység gázainak recirkulálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-122-00-1270-748-268477-67-8H, K
Gázok (ásványolaj), kevert olaj, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Kevert olaj desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és C1–C5 szénatomszámú alifás szénhidrogének vannak jelen.)
649-123-00-7270-749-868477-68-9H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin lehasító fejtermékek; Finomítói gáz
(A katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú telített szénhidrogénekből áll.)
649-124-00-2270-759-268477-77-0H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás; Finomítói gáz
(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási és a hidrogén megőrzését célzó recirkulálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg hidrogénből áll. Tartalmazhat még kis mennyiségben szén-monoxidot, szén-dioxidot, nitrogént és főként C1–C6 szszénatomszámú szénhidrogéneket.)
649-125-00-8270-761-368477-80-5H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformáló; Finomítói gáz
(A C6-8 kiindulási anyag katalitikus reformálási termékeinek desztillálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-126-00-3270-762-968477-81-6H, K
Gázok (ásványolaj), C6-8 katalitikus reformálás recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz649-127-00-9270-763-468477-82-7H, K
Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetett anyagáram; Finomítói gáz
(Összetett szénhidrogének elegye, melyet a hidrogén kivonásával nyerünk abból a gázáramból, mely elsődlegesen hidrogénből áll, mellette kis mennyiségben nitrogén, szén-monoxid, metán, etán és etilén van. Főleg szénhidrogénekből mint metán, etán és etilén áll, mellette kis mennyiségű hidrogén, nitrogén és szén-monoxid van.)
649-128-00-4270-766-068477-84-9H, K
Gázok (ásványolaj), száraz savanyú, gázkoncentráló egység; Finomítói gáz
(A gázkoncentráló egységből származó száraz gázok összetett elegye. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és főleg C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-129-00-X270-774-468477-92-9H, K
Gázok (ásványolaj), gázkoncentráló reabszorber deszt.; Finomítói gáz
(A gáz-reabszorberben egyesített gázáramok desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, szén-monoxidból, szén-dioxidból, nitrogénből, hidrogén-szulfidból és C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-130-00-5270-776-568477-93-0H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogén-abszorber kéménygáz; Finomítói gáz
(A hidrogén egy hidrogénben gazdag gázáramból való abszorpciója során nyert összetett elegy. Hidrogénből, szén-monoxidból, nitrogénből metánból és kis mennyiségben C2 szénhidrogénekből áll.)
649-131-00-0270-779-168477-96-3H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénben-gazdag; Finomítói gáz
(Szénhidrogén-gázokból hűtéssel gázként leválasztott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, nitrogén, metán és C2 szénhidrogének.)
649-132-00-6270-780-768477-97-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett kevert olaj recirkulálás, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Recirkulált hidrogénezett kevert olajból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és nitrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-133-00-1270-781-268477-98-5H, K
Gázok (ásványolaj), recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Recirkuláltatott reaktorgázokból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-szulfid és telített alifás, C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-134-00-7270-783-368478-00-2H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Reformálókból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-135-00-2270-784-968478-01-3H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból és etánból áll, mellette kis mennyiségű hidrogén-szulfid és alifás, jellemzően C3–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-136-00-8270-785-468478-02-4H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező, hidrogénben-metánban gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén és telített alifás, jellemzően C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-137-00-3270-787-568478-03-5H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénező kikészítő, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénező eljárásból kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből áll, mellette kis mennyiségű szén-monoxid és alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-138-00-9270-788-068478-04-6H, K
Gázok (ásványolaj), termikus krakkolás deszt.; Finomítói gáz
(Termikus krakkolási eljárás termékeinek desztillációjából nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, szén-monoxidból, szén-dioxidból és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-139-00-4270-789-668478-05-7H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló refrakcionáló abszorber; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási termékek refrakcionálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-140-00-X270-805-168478-25-1H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-141-00-5270-807-268478-27-3H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin stabilizáló; Finomítói gáz
(Katalitikusan reformált benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-142-00-0270-808-868478-28-4H, K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénezés elválasztó; Finomítói gáz
(Krakkolt desztillátumok katalizátor jelenlétében történő hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-143-00-6270-809-368478-29-5H, K
Véggáz (ásványolaj), hidro-kénmentesített közvetlen lepárlású benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-144-00-1270-810-968478-30-8H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált közvetlen lepárlású benzin stabilizáló fejtermékek; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálásával, majd a teljes kilépő termék frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-145-00-7270-999-868513-14-4H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék nagynyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépő termék nagynyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)
649-146-00-2271-003-468513-18-8H, K
Gázok (ásványolaj), reformáló kilépő termék kisnyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépő termék kisnyomású flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)
649-147-00-8271-005-568513-19-9H, K
Gázok (ásványolaj), olajfinomítói gázok deszt. kéménygáz; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet egy hidrogént, szén-dioxidot, szén-monoxidot és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó, vagy etán és propán krakkolásából kapott gázáram desztillálásával nyerünk. Főleg C1–C2 szénatomszámú szénhidrogéneket, hidrogént, nitrogént és szén-monoxidot tartalmaz).
649-148-00-3271-258-168527-15-1H, K
Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénező pentánmentesítő fejtermék; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet a benzol-egység kiindulási anyagának katalitikus hidrogénezésével, majd pentánmentesítésével nyerünk. Elsősorban hidrogénből, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid és főként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének. Nyomokban tartalmazhat benzolt is).
649-149-00-9271-623-568602-82-4H, K
Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló fejtermék frakcionáló; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási eljárás fejtermékeinek fluidizált katalitikus krakkolóban végzett frakcionálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénből, nitrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-150-00-4271-625-668602-84-6H, K
Ásványolaj-termékek, finomítói gázok; Finomítói gáz
(Összetett elegy, mely elsősorban hidrogénből, mellette kis mennyiségű metánból, etánból és propánból áll.)
649-151-00 -X271-750-668607-11-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénező krakkolás kisnyomású elválasztó; Finomítói gáz
(A hidrogénező krakkoló reaktor kilépő termékének folyadék-gőz elválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és telített, jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-152-00-5272-182-168783-06-2H, K
Gázok (ásványolaj), finomító; Finomítói gáz
(Különböző ásványolaj-finomítási műveletek során kapott összetett elegy. Hidrogénből és jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-153-00-0272-338-968814-67-5H, K
Gázok (ásványolaj), platformáló termék leválasztó; Finomítói gáz
(Naftének aromásokká történő kémiai reformálásából kapott összetett elegy. Hidrogénből és telített alifás, jellemzően C2–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-154-00-6272-343-668814-90-4H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savanyú kerozin pentánmentesítő stabilizáló; Finomítói gáz
(Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítő stabilizálásából nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, hidrogén-szulfid, szén-monoxid és főként C4–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-155-00-1272-775-568911-58-0H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savas kerozin expanziós tartály; Finomítói gáz
(Savas kerozin katalitikus hidrogénezésénél az expanziós tartályból nyert összetett elegy. Elsősorban hidrogénből és metánból áll, mellette kis mennyiségű nitrogén, szén-monoxid és főként C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)
649-156-00-7272-776-068911-59-1H, K
Gázok (ásványolaj), desztillátum egyesítő kéntelenítés, kigőzölés; Finomítói gáz
(Az egyesítő kéntelenítési eljárás folyékony termékéből kigőzöléssel nyert összetett elegy. Hidrogén-szulfidból, metánból, etánból és propánból áll.)
649-157-00-2272-873-868919-01-7H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló frakcionálás; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejtermékének frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-158-00-8272-874-368919-02-8H, K
Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló kimosó szekunder abszorber; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejgázának kimosásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, nitrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-159-00-3272-875-968919-03-9H, K
Gázok (ásványolaj), nehéz desztillátum hidrogénező kéntelenítés, kigőzölés; Finomítói gáz
(A nehéz párlat hidrogénező finomítással történő kéntelenítésével előállított folyékony termék kigőzölésével nyert komplex elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból és telített alifás, jellemzően C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-160-00-9272-876-468919-04-0H, K
Gázok (ásványolaj), platformáló stabilizáló, könnyű végtermék frakcionálás; Finomítói gáz
(A platformáló egység platina-reaktoraiból nyert könnyű frakciók szakaszos lepárlásával kapott összetett elegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-161-00-4272-880-668919-07-3H, K
Gázok (ásványolaj), előflesselő kolonna kéménygáz, nyersolaj deszt.; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztilláció első kolonnájából nyert összetett elegy. Nitrogénből és telített alifás, főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-162-00-X272-881-168919-08-4H, K
Gázok (ásványolaj), kátrány kigőzölés; Finomítói gáz
(Redukált nyersolaj frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-163-00-5272-884-868919-11-9H, K
Gázok (ásványolaj), egyesítő; Finomítói gáz
(Metán és hidrogén elegye, melyet az egyesítő egységből jövő termékek frakcionálásával nyerünk.)
649-164-00-0272-885-368919-12-0H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus hidrogénező-kéntelenített benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénből, metánból, etánból és propánból áll.)
649-165-00-6273-173-568952-79-4H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kéntelenítő; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénező-kénmentesítéséből kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-166-00-1273-174-068952-80-7H, K
Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló és gázolaj kéntelenítő fejtermék frakcionálás; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolóból és a gázolaj kéntelenítőből származó termékek frakcionálásával kapott összetett elegy. Hidrogénből és főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-167-00-7273-269-768955-33-9H, K
Gázok (ásványolaj), nyersolaj deszt. és katalitikus krakkolás; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztillációból és a katalitikus krakkolási folyamatokból nyert összetett elegy. Hidrogénből, hidrogén-szulfidból, nitrogénből, szén-monoxidból valamint főként C1–C6 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)
649-168-00-2273-563-568989-88-8H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanolamin kimosó; Finomítói gáz
(Gázolajok dietanolaminos kéntelenítésével kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, hidrogénből, valamint alifás, C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-169-00-8295-397-292045-15-3H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítési kilépő termék; Finomítói gáz
(A hidrogénező reakció kilépő termék folyadék-fázisának leválasztásával kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, hidrogén-szulfidból, valamint alifás, jellemzően C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-170-00-3295-398-892045-16-4H, K
Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénező-kénmentesítés öblítés; Finomítói gáz
(A hidrogénező reaktor öblítéséből és a reformálóból származó gázok összetett elegye. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás, főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-171-00-9295-399-392045-17-5H, K
Gázok (ásványolaj), hidrogénező kilépő termék expanziós tartály; Finomítói gáz
(A hidrogénező reakció után a kilépő termékek flesseléséből kapott összetett gázelegy. Elsősorban hidrogénből, valamint alifás, főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-172-00-4295-400-792045-18-6H, K
Gázok (ásványolaj), benzin vízgőz-pirolízis nagynyomású maradékgáz; Finomítói gáz
(A benzin vízgőz-pirolízis termékeinek nem kondenzálódó részeinek és a további termékek készítése során nyert maradék-gázok keverékeként kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogénből, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll, földgázzal keverhető.)
649-173-00-X295-401-292045-19-7H, K
Gázok (ásványolaj), maradék viszkozitás-csökkentés; Finomítói gáz
(Maradékok kemencében történő viszkozitás-csökkentéséből kapott összetett elegy. Elsősorban hidrogén-szulfidból, valamint jellemzően C1–C5 szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogénekből áll.)
649-174-00-5295-402-892045-20-0H, K
Gázok (ásványolaj), C3-4; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj krakkolásából nyert termékek desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből, elsősorban propánból és propilénből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –51 C° és –1 C° között.)
649-177-00-1268-629-568131-75-9H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillátum és katalitikus krakkolt benzin frakcionáló abszorber; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási desztillátum és katalitikusan reformált benzin desztillálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-178-00-7269-617-268307-98-2H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizáció benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(A benzin polimerizációjából származó termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-179-00-2269-618-868307-99-3H, K
Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin frakcionáló stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(A katalitikusan reformált benzin – melyből a hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították – frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-180-00-8269-619-368308-00-9H, K
Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidrogénezés, kigőzölés; Ásványolaj-gáz
(Termikusan krakkolt desztillátumok katalitikus hidrogénezésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg telített, jellemzően C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-181-00-3269-620-968308-01-0H, K
Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású desztillátum hidrogénező-kénmentesítés, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású desztillátumok – melyekből a hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították – katalitikus hidrogénező-kénmentesítésével kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-182-00-9269-630-368308-10-1H, K
Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus krakkolás abszorber; Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-183-00-4269-623-568308-03-2H, K
Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem; Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-184-00-X269-624-068308-04-3H, K
Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerő üzem etánmentesítő, Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok termékeinek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-185-00-5269-625-668308-05-4H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített desztillátum és hidrogénezéssel kénmentesített benzin frakcionáló, savmentes; Ásványolaj-gáz
(Hidrogénezéssel kénmentesített benzin és desztillált szénhidrogén-anyagáramok frakcionálásával kapott, a savas szennyeződések eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-186-00-0269-626-168308-06-5H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített vákuum gázolaj, kigőzölés, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített vákuum gázolaj – melyből a hidrogén-szulfidot aminkezeléssel eltávolították – kigőzölő stabilizásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-187-00-6269-627-768308-07-6H, K
Véggáz (ásványolaj), könnyű közvetlen lepárlású benzin stabilizáló, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(A hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt könnyű közvetlen lepárlású benzin frakcionálásából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-188-00-1269-629-868308-09-8H, K
Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkiláló kiindulási termék etánmentesítő; Ásványolaj-gáz
(Propán propilén reakciótermékek desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-189-00-7269-631-968308-11-2H, K
Véggáz (ásványolaj), hidrogénező-kénmentesített vákuum gázolaj, hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített és a hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt vákuum gázolajból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-190-00-2269-632-468308-12-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –48 C° és 32 C° között.)
649-191-00-8270-071-268409-99-4H, K
Alkánok, C1-2, Ásványolaj-gáz649-193-00-9270-651-568475-57-0H, K
Alkánok, C2-3, Ásványolaj-gáz649-194-00-4270-652-068475-58-1H, K
Alkánok, C3-4, Ásványolaj-gáz649-195-00-X270-653-668475-59-2H, K
Alkánok, C4-5, Ásványolaj-gáz649-196-00-5270-654-168475-60-5H, K
Fűtőgázok; Ásványolaj-gáz
(Könnyű gázokból álló összetétel. Elsődlegesen hidrogénből és/vagy kis mólsúlyú szénhidrogénekből áll.)
649-197-00-0270-667-268476-26-6H, K
Fűtőgázok, nyersolaj desztillátumok; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjából és benzin katalitikus reformálásából kapott könnyű gázok összetett elegye. Hidrogénből és jellemzően C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –217 C° és –12 C° között.)
649-198-00-6270-670-968476-29-9H, K
Szénhidrogének, C3-4, Ásványolaj-gáz649-199-00-1270-681-968476-40-4H, K
Szénhidrogének, C4-5, Ásványolaj-gáz649-200-00-5270-682-468476-42-6H, K
Szénhidrogének, C2-4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-gáz649-201-00-0270-689-268476-49-3H, K
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjával nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 C° és 80 C° között.)
649-202-00-6270-704-268476-85-7H, K, S
Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nyerünk, hogy cseppfolyósított szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyeződések eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Főleg C3–C7 szénatomszámú szénhidrogénekből áll, forráspont tartomány: közelítőleg –40 és 80 C° között.)
649-203-00-1270-705-868476-86-8H, K, S
Gázok (ásványolaj), C3-4, izobutánban gazdag; Ásványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogének, jellemzően bután és izobután, desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg izobutánból áll.)
649-204-00-7270-724-168477-33-8H, K
Desztillátumok (ásványolaj), C3-6, piperilénben gazdag; Ásványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen alifás szénhidrogének desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatom-számú telített és telítetlen szénhidrogénekből, főleg piperilénekből áll.)
649-205-00-2270-726-268477-35-0H, K
Gázok (ásványolaj), bután lehasító fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(A bután anyagáram desztillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Alifás, jellemzően C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-206-00-8270-750-368477-69-0H, K
Gázok (ásványolaj), C2-3; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus frakcionálási folyamatból származó termékek desztillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy. Főleg etánból, etilénből propánból és propilénből áll.)
649-207-00-3270-751-968477-70-3H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj propánmentesítő fenéktermékek, C4-ben gazdag, savmentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt gázolaj szénhidrogén-áram frakcionálásából kapott és a hidrogén-szulfid és más savas komponensek eltávolítása érdekében kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekből, jellemzően C4-ből áll.)
649-208-00-9270-752-468477-71-4H, K
Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin butánmentesítő fenéktermékek, C3-5-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C3–C5 alifás szénhidrogénekből áll.)
649-209-00-4270-754-568477-72-5H, K
Véggáz (ásványolaj), izomerizált benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Izomerizált benzin termékek frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Főleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekből áll.)
649-210-00-X269-628-268308-08-7H, K

31. pont - Reprodukciót károsító anyagok: 1. kategória

AnyagokIndexszámEC-számCAS-számMegjegyzés
szén-monoxid006-001-00-2211-128-3630-08-0
ólom-hexafluor-szilikát009-014-00-1247-278-125808-74-6
Ólomvegyületek, e mellékletben másutt megadottak kivételével082-001-00-6A, E
Ólom-alkilek082-002-00-1A, E
ólom-azid082-003-00-7236-542-113424-46-9
ólom-kromát082-004-00-2231-846-07758-97-6
ólom-diacetát082-005-00-8206-104-4301-04-2
triólom-bisz(ortofoszfát)082-006-00-3231-205-57446-27-7
ólom-acetát082-007-00-9215-630-31335-32-6
ólom(II)-metánszulfonát082-008-00-4401-750-517570-76-2
C.I. Pigment Yellow 34
(Ez az anyag a Colour Indexben (Szin Index) C.I. 77603 szám alatt szerepel)
082-009-00-X215-693-71344-37-2
C.I. Pigment Red 104
(Ez az anyag a Colour Indexben (Szin Index) C.I. 77605 szám alatt szerepel)
082-010-00-5235-759-912656-85-8
ólom-hidrogén-arzenát082-011-00-0232-064-27784-40-9
1,2-Dibróm-3-klórpropán602-021-00-6202-479-396-12-8
2-brómpropán602-085-00-5-200-855-175-26-3E
warfarin; 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-kumarin607-056-00-0201-377-681-81-2
ólom-2,4,6-trinitro-rezorcin-oxid, ólom-sztifnát609-019-00-4239-290-015245-44-0

31. pont - Reprodukciót károsító anyagok: 2. kategória

AnyagokIndexszámEC-számCAS-számMegjegyzés
linuron (ISO)
3-(3,4-diklórfenil)-1-metoxi-1-metilkarbamid
006-021-00-1206-356-5330-55-2E
6-(2-klór-etil)- 6(2-metoxi-etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-szilaundekán; etacelasil014–014–00-X253–704–737894–46–5
Fluzilazo (ISO); bisz(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-szilán014-017-00-685509-19-9E
A következő anyagok keveréke: 4-[(bisz-(4-fluorofenil)-metilszilil)metil]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bisz-(4-fluorofenil)metil-szilil]metil]-1H-1,2,4-triazol014-019-00-7403-250-2E
kálium-dikromát024-002-00-6231-906-67778-50-9E
ammónium-dikromát024-003-00-1232-143-17789-09-5E
nátrium-dikromát, vízmentes024-004-00-7234-190-310588-01-9E
nátrium-dikromát, dihidrát024-004-01-4234-190-37789-12-0E
nátrium-kromát024-018-00-3231-889-57775-11-3E
nikkel-tetrakarbonil028-001-00-1236-669-213463-39-3
kadmium-fluorid048-006-00-2232-222-07790-79-6E
kadmium-klorid048-008-00-3233-296-710108-64-2E
kadmium-szulfát048-009-00-9233-331-610124-36-4E
benz(a)pirén; benzo (d,e,f)krisén601-032-00-3200-028-550-32-8
1-brómpropán
propil-bromid
n-propil-bromid
602-019-00-5203-445-0106-94-5
1,2,3-triklórpropán602-062-00-X202-486-196-18-4D
difenil-éter; oktabróm-származék602-094-00-4251-087-932536-52-0
2-metoxi-etanol; etilén-glikol-monometil-éter603-011-00-4203-713-7109-80-5
2-etoxi-etanol; etilén-glikol-monoetil-éter603-012-00-X203-804-1110-80-5
1,2-dimetoxietán
etilénglikol-dimetil-éter
EGDME
603-031-00-3203-794-9110-71-4
2,3-epoxipropán-1-ol; glicidol
oxiránmetanol
603-063-00-8209-128-3556-52-5E
2-metoxipropanol603-106-00-0216-455-51589-47-5
Bisz(2-metoxietil)-éter603-139-00-0203-924-4111-96-6
R-2,3-epoxi-1-propanol603-143-002404-660-457044-25-4E
1,2-bisz(2-metoxietoxi)etán
TEGDME;
trietilén-glikol dimetil-éter;
Triglim
603-176-00-2203-977-3112-49-2
4,4'-izobutil-etilidén-difenol; 2,2-bisz (4'-hidroxifenil)-4-metilpentán604-024-00-8401-720-16807-17-6
tetrahidrotiopirán-3-karboxaldehid606-062-00-0407-330-861571-06-0
2-metoxi-etil-acetát; metil-glikol-acetát607-036-00-1203-772-9110-49-6
2-etoxi-etil-acetát; etil-glikol-acetát607-037-00-7203-839-2111-15-9
2-etil-hexil-3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4-hidroxi-fenil-metil-tio-acetát607-203-00-9279-452-880387-97-9
Bisz(2-metoxietil) ftalát607-228-00-5204-212-6117-82-8
2-metoxipropil-acetát607-251-00-0274-724-270657-70-4
Fluazifop-butil (ISO); butil (RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-piridil-oxi)fenoxi]-propionát607-304-00-8274-125-669806-50-4
Vinklozolin (ISO); N-3,5-diklórfenil-5-metil-5-vinil-1,3-oxazolidin-2,4-dion607-307-00-4256-599-650471-44-8
Metoxiecetsav607-312-00-1210-894-6625-45-6E
Bisz(2-etilhexil) ftalát; di-(2-etilhexil)-ftalát; DEHP607-317-00-9204-211-0117-81-7
Dibutil-ftalát; DBP607-318-00-4201-557-484-74-2
(+/-) tetrahidro-furfuril (R)-2-[4-(6-klórkinoxalin-2-iloxi)feniloxi]-propionát607-373-00-4414-200-4119738-06-6E
1,2-benzoldikarbonsav-dipentil-észter, elágazott és lineáris [1]
n-pentil-izopentil-ftalát [2]
di-n-pentil-ftalát [3]
di-izopentil-ftalát [4]
607-426-00-1284-032-2 [1]-[2]
205-017-9 [3]-[4]
84777-06-0 [1]-[2]
131-18-0 [3]
42925-80-4 [4]
benzil-butil-ftalát
BBP
607-430-00-3201-622-785-68-7
1,2-benzoldikarbonsav
di-C7-11-elágazott és lineáris alkil-észterek
607-480-00-6271-084-668515-42-4
A dinátrium-4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)-benzolszulfonát és a trinátrium-4-(3-etoxikarbonil-4-(5-(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)-benzolszulfonát keveréke607-487-00-4402-660-9
Dinokap (ISO)609-023-00-6254-408-039300-45-3E
binapacryl (ISO); 2-sec.-butil-4,6-dinitro-fenil--3-metil-krotonát609-024-00-1207-612-9485-31-4
dinoseb; 6-sec.-butil-2,4--dinitro-fenol609-025-00-7201-861-788-85-7
a dinoseb sói és észterei, kivéve az e mellékletben másutt nevesített anyagokat609-026-00-2
dinoterb; 2-terc.-butil-4,6-dinitro-fenol609-030-00-4215-813-81420-07-1
a dinoterb sói és észterei609-031-00-X
nitrofen (ISO), 2,4-diklór-fenil-4-nitro-fenil-éter609-040-00-9217-406-01836-75-5
metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-azoxi-metil-acetát611-004-00-2209-765-7592-62-1
2-[2-hidroxi-3-(2-klórfenil)karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-(3-metilfenil)karbamoil-1-naftilazo]-fluorén-9-on611-131-00-3420-580-2
Azafenidin611-140-00-268049-83-2
Tridemorf (ISO); 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolin613-020-00-5246-347-324602-86-6
etilén-tiourea;.imidazolidin-2-tion; 2-imidazolin-2-tiol613-039-00-9202-506-996-45-7
Karbendazim (ISO)
metil-benzimidazol-2-il-karbamát
613-048-00-8234-232-010605-21-7
Benomil (ISO)
metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-il-karbamát
613-049-00-3241-775-717804-35-2
Cikloheximid613-140-00-8200-636-066-81-9
Flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciklohex-1-én-1,2-dikarboxamid613-166-00-X103361-09-7
(2RS, 3RS)-3-(2-klórfenil)-2-(4-fluoro-fenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]oxirán613-175-00-9406-850-2106325-08-0
3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin613-191-00-6421-150-7143860-04-2
Az 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion keveréke;
az 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomereinek keveréke
613-199-00-x421-550-1
N,N-dimetil-formamid; dimetil-formamid616-001-00-X200-679-568-12-2
N,N-dimetil-acetamid616-011-00-4204-826-4127-19-5E
Formamid616-052-00-8200-842-075-12-7
N-metilacetamid616-053-00-3201-182-679-16-3
N-metilformamid616-056-00-X204-624-6123-39-7E

43. pont Azoszínezékek

Az aromás aminok listája

CAS-számIndexszámEK-számAnyagok
192-67-1612-072-00-6202-177-1bifenil-4-ilamin
4-amino-bifenil
xenilamin
292-87-5612-042-00-2202-199-1benzidin
395-69-2202-441-64-klór-o-toluidin
491-59-8612-022-00-3202-080-42-naftilamin
597-56-3611-006-00-3202-591-2o-amino-azotoluol
4-amino-2',3-dimetil-azobenzol
4-o-tolilazo-o-toluidin
699-55-8202-765-85-nitro-o-toluidin
7106-47-8612-137-00-9203-401-04-klóranilin
8615-05-4210-406-14-metoxi-m-fenilén-diamin
9101-77-9612-051-00-1202-974-44,4'-metién-dianilin
4,4'-diamino-difenil-metán
1091-94-1612-068-00-4202-109-03,3'-diklór-benzidin
3,3'-diklór-bifenil-4,4'-ilén-diamin
11119-90-4612-036-00-X204-355-43,3'-dimetoxi-benzidin
o-dianizidin
12119-93-7612-041-00-7204-358-03,3'-dimetil-benzidin
4,4'-bi-o-toluidin
13838-88-0612-085-00-7212-658-84,4'-metilén-di-o-toluidin
14120-71-8204-419-16-metoxi-m-toluidin
p-krezidin
15101-14-4612-078-00-9202-918-94,4'-metilén-bisz(2-klór-anilin)
2,2'-diklór-4,4'-metilén-dianilin
16101-80-4202-977-04,4'-oxi-dianilin
17139-65-1205-370-94,4'-tio-dianilin
1895-53-4612-091-00-X202-429-0o-toluidin
2-amino-toluol
1995-80-7612-099-00-3202-453-14-metil-m-fenilén-diamin
20137-17-7205-282-02,4,5-trimetil-anilin
2190-04-0612-035-00-4201-963-1o-anizidin
2-metoxianilin
2260-09-3611-008-00-4200-453-64-amino azobenzol

Az azoszínezékek listája

CAS-számIndexszámEK-számAnyagok
1Nincs besorolva:
1. összetevő:
CAS-szám: 118685-33-9
C39H23ClCrN7O12S.2Na
2. összetevő:
C46H30CrN10O20S2.3Na
611-070-00-2405-665-4Dinátrium (6-(4-anizidin)-3-szulfonát-2-(3,5-dinitro-2-oxido-fenilazo)-1-naftolát)(1-(5-klór-2-oxido-fenilazo)-2-naftolát)kromát(1-);
trinátrium bisz(6-(4-anizidin)-3-szulfonát-2-(3,5-dinitro-2-oxido-fenilazo)-1-naftolát)kromát(1-) keveréke

Vizsgálati módszerek

Európai Szabványügyi Szervezet (*1)A szabvány hivatkozása és címeReferenciadokumentumA visszavont szabvány hivatkozása
CENKészbőr – Kémiai vizsgálatok – Bizonyos azoszínezékek meghatározása festett készbőrökbenCEN ISO/TS
17234:2003
NINCS
CENTextíliák. Az azoszínezékekből származó némely aromás amin meghatározási módszerei. 1. rész: Némely azoszínezék használatának extrakció nélküli kimutatásaEN 14362-1:2003NINCS
CENTextíliák. Az azoszínezékekből származó némely aromás amin meghatározási módszerei. 2. rész: Némely azoszínezék használatának kimutatása a szálak extrahálásávalEN 14362-2:2003NINCS
(*1)
ESO: Európai Szabványügyi Szervezetek:
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19. http://www.cenorm.be
CENELEC: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19. http://www.cenelec.org
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; tel. (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16. http://www.etsi.org

II. MELLÉKLET

A. Az azbeszttartalmú termékek jelölésére vonatkozó különös rendelkezések

KÉP HIÁNYZIK

1.

Az azbeszttartalmú termékek vagy azok csomagolása a következő jelöléssel van ellátva: a)

az alábbi mintának megfelelő jelölés legalább 5 cm magas (H) és 2,5 cm széles; b)

két részből áll: - a felső részben (h1 = 40 % H) található az "a" betű fehér színnel, fekete alapon, - az alsó rész (h2 = 60 % H) tartalmazza a szabványos megfogalmazást fehér és/vagy fekete színnel, piros alapon, jól olvasható formában; c)

ha a termék krokidolitot tartalmaz, akkor az "azbesztet tartalmaz" szavakat, amelyek a szabványos megfogalmazásban szerepelnek, a "krokidolitot/kék azbesztet tartalmaz" szavak váltják fel.

A tagállamok kivonhatják az itt megadott első albekezdés rendelkezéseinek hatálya alól a saját területükön forgalomba hozott termékeket. Azonban, az ezeken a termékeken alkalmazott jelölésnek is tartalmaznia kell az "azbesztet tartalmaz" szavakat;

d)

ha a jelölést közvetlenül a termékre nyomtatják, akkor a háttértől jól elkülönülő egyetlen szín alkalmazása is elegendő.

2.

Az e mellékletben említett jelölést a következő szabályoknak megfelelően kell alkalmazni: a)

az adott termék legkisebb szállítási egységeinek mindegyikén; b)

ha egy termék azbeszttartalmú alkatrészeket tartalmaz, akkor elegendő, hogyha csak ezek az alkatrészek vannak jelölve. A jelöléstől el lehet tekinteni, ha a méret kicsinysége vagy az egyéb kedvezőtlen adottságok nem teszik lehetővé a termék jelölését.

3.

3.1.

Az azbeszttartalmú csomagolt termékek csomagolásán a következő adatokat kell jól olvashatóan és letörölhetetlenül feltüntetni: a)

a veszélyszimbólumot és a megfelelő figyelmeztetést, ezzel a melléklettel összhangban; b)

az e mellékletben megadott adatoknak megfelelően kiválasztott biztonsági útmutatásokat, amennyire az alkalmazható az adott termékre.

Amennyiben a csomagoláson további biztonsági tájékoztatás van feltüntetve, akkor az nem gyengítheti az a) és b) bekezdésben megfogalmazottakat és lehet azzal ellentétes.

3.2.

A 3.1. pont szerinti jelölés: - a csomagoláshoz szilárdan hozzáerősített jelölés, vagy - a csomagolásra stabilan rákötött táblán van, vagy - közvetlenül a csomagolásra van nyomtatva.

3.3.

Azok az azbeszttartalmú termékek, amelyek csak laza műanyag fóliába vagy ahhoz hasonló módon vannak csomagolva, csomagolt termékeknek tekintendők és a 3.2. pontnak megfelelően jelölendők. Ha az ilyen csomagokból termékeket vesznek ki és azokat csomagolás nélkül hozzák forgalomba, akkor az adott termék legkisebb szállítási egységeinek mindegyikét meg kell jelölni a 3.1. ponttal összhangban.

4. Azbeszttartalmú, csomagolatlan termékek

Azbeszttartalmú, csomagolatlan termékek esetén, a 3.1. pont szerinti jelölés: - az azbeszttartalmú termékhez szilárdan hozzáerősített jelölés, vagy - a csomagolásra stabilan rákötött táblán van, vagy - közvetlenül a csomagolásra van nyomtatva,

vagy, ha a fent megadott lehetőségek ésszerűen nem megvalósíthatóak, mint pl. a termék méretének kicsinysége miatt, a termék egyéb kedvezőtlen adottsága miatt, vagy egyes technikai nehézségek folytán, akkor alkalmazható a 3.1. pontnak megfelelő címke.

5.

A munkahelyi biztonsággal és higiéniával kapcsolatos közösségi előírások sérelme nélkül, az azon termékhez rögzített jelölést, amely terméket az alkalmazási céljának megfelelően feldolgozhatnak vagy továbbfeldolgozhatnak, el kell látni a szükséges biztonsági tájékoztatással, amely az érintett termékhez kapcsolódik és különösen a következőkkel: - lehetőség szerint a szabadban, vagy jól szellőztetett helyiségben végezzék a munkát, - javasolt a kéziszerszámok vagy kissebességű szerszámok alkalmazása, lehetőség szerint porelszívó berendezéssel. Ha nagysebességű szerszámot alkalmaznak, azt minden esetben el kell látni ilyen berendezéssel, - vágás és fúrás előtt lehetőség szerint a megmunkálandó felület legyen megnedvesítve, - a port nedvesítsék meg, azt jól záródó tárolóedénybe helyezzék és biztonságos módon ártalmatlanítsák.

6.

Háztartásban történő használatra szánt bármely termék jelölésének, amely nem tartozik az 5. pont hatálya alá, és amelyikből a használat közben várhatóan azbesztszálak fognak felszabadulni szükség esetén tartalmaznia kell a következő tájékoztatást: "elhasználódás esetén kicserélendő".

7.

A tagállamok a saját területükön ahhoz a feltételhez köthetik az azbeszttartalmú termékek forgalomba hozatalát, hogy a jelölés az ország hivatalos nyelvén vagy nyelvein történjen.

B. A PCB és PCT tartalmú termékek jelölésére vonatkozó különös rendelkezések

A veszélyes anyagok és készítmények jelölésére vonatkozó egyéb irányelvek rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok megkövetelhetik, hogy a PCB és PCT tartalmú készüléken és berendezéseken utasításokat helyezzenek el a PCB-k és PCT-k ártalmatlanításáról, és az azokat tartalmazó készülék és berendezés karbantartásáról és használatáról. Az utasításokat úgy kell elhelyezni, hogy azok vízszintesen olvashatók legyenek akkor is, ha a PCB vagy PCT tartalmú tárgyat a szokásos módon szerelték fel. A feliratnak jól ki kell emelkednie a háttérből.

A tagállamok előírhatják, hogy a felirat olyan nyelvű legyen, amely nyelvet a tagállam területén megértik.

( *1 ) A Bizottság javaslata a 76/769/EGK irányelv tizennegyedik módosításaként lett előterjesztve (HL C 116., 1993.4.27., 18. o).

( 1 ) HL C 60., 1975.3.13, 49. o.

( 2 ) HL C 16., 1975.1.23., 25. o.

( 3 ) HL L 259., 1988.9.19., 1. o.

( 4 ) HL 196., 1967.8.16., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0769 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0769&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01976L0769-20071003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01976L0769-20071003&locale=hu

Tartalomjegyzék