32001D0535[1]

A Bizottság határozata (2001. július 6.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege számlaelszámolásával összefüggő egyeztetési eljárás kialakításáról szóló 94/442/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2001) 1756. számú dokumentummal történt)

A Bizottság határozata

(2001. július 6.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege számlaelszámolásával összefüggő egyeztetési eljárás kialakításáról szóló 94/442/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2001) 1756. számú dokumentummal történt)

(2001/535/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Egyeztető Testület folyamatos működésének biztosítása érdekében - a tagok fokozatos cserélődése mellett - a tagok hivatali ideje megújítható egy rövidebb időszakkal a kezdeti három éves időszakot követően. A Testület elnökének hivatali idejére vonatkozó különleges szabályokat világosabbá kell tenni. Ezért el kell fogadni a legutóbb a 2000/649/EK határozattal [2] módosított, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege számlaelszámolásával összefüggő egyeztetési eljárás kialakításáról szóló, 1994. július 1-jei 94/442/EK bizottsági határozatot [3].

(2) Az EMOGA-bizottság kedvező véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 94/442/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az elnököt és a tagokat a Bizottság nevezi ki egy kezdeti, hároméves hivatali időszakra, az EMOGA-bizottsággal az 1258/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő konzultációt követően. A hivatali idejük egyszerre csak egy évre hosszabbítható meg, és erről tájékoztatni kell a Bizottságot. Ha azonban a kijelölendő elnök már tagja a Testületnek, az elnökként eltöltött első hivatali ideje három év.

Továbbá, az előzőeknek megfelelően az EMOGA-bizottsággal az 1258/1999/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban történő konzultációt követően a Bizottság kijelöli a helyettesítő tagokat, akik megfelelnek az első albekezdésben megállapított feltételeknek, és akiket a bizottsági listában szereplő sorrend alapján kérnek fel."

2. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Hivatali ideje lejárta után a tag, illetve a Testület elnöke leváltásáig vagy hivatali ideje meghosszabbításáig hivatalban marad."

3. A 3. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A hároméves időtartam lejárta előtt a megbízatás megszűnhet önkéntes vagy felszólításra történő lemondás, valamint haláleset miatt. Ilyen esetekben a hátralévő időtartamra az első rendelkezésre álló helyettesítő tagot nevezik ki a tag helyére. Az elnök lemondása vagy halála esetén az EMOGA-bizottsággal az 1258/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő konzultáció után a Bizottság jelöli ki azt a tagot, aki az elnök hátralévő hivatali idejében az elnöki feladatokat ellátja."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 6-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

[2] HL L 272., 2000.10.25., 41. o.

[3] HL L 182., 1994.7.16., 45. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0535 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0535&locale=hu