31994D0442[1]

A Bizottság 94/442/EK határozata (1994. július 1.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege számla -elszámolásával összefüggő egyeztetési eljárás kialakításáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1994. július 1.)

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege számlaelszámolásával összefüggő egyeztetési eljárás kialakításáról

(94/442/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel a legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel megvan a szándék az EMOGA Garanciarészlege számláinak elszámolására vonatkozó eljárás reformjára, valamint egy, a 729/70/EGK rendeletre vonatkozó bizonyos módosításokat tartalmazó javaslatnak a Tanács részére történő benyújtására, amelyek révén, különösen mielőtt a Bizottság bármilyen döntést hozna a tagállamnál felmerült kiadások Közösség általi finanszírozásának visszautasítása tárgyában, a két félnek törekednie kell álláspontjai egyeztetésére;

mivel a számlák elszámolására vonatkozó hatályos szabályok szerint nincs akadálya annak, hogy a Bizottság egy ilyen egyeztetési mechanizmust alakítson ki; mivel ezért egyeztető testületet kell felállítani annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállam az álláspontjait össze tudja egyeztetni, amennyiben azok eltérnek, valamint meg kell állapítani e testület működésének részletes szabályait;

mivel az Alap Bizottsága kedvező véleményt adott az e határozatban javasolt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az EMOGA Garanciarészlege számlái elszámolásának céljából a Bizottság egyeztető testületet állít fel (a továbbiakban: "Testület"). A Testület feladatai a következők:

a) minden olyan tagállam által elé terjesztett ügy vizsgálata, amely a 729/70/EGK rendelet 9. cikke alapján végzett vizsgálatokat és a vizsgálatok eredményeiről folytatott kétoldalú megbeszéléseket követően, az e határozatra való hivatkozással hivatalos értesítést kap a Bizottság hatáskörrel rendelkező szervezeti egységétől arról a következtetésről, miszerint az adott tagállamnál felmerült kiadások egyes tételei nem terhelhetők az EMOGA Garanciarészlegére;

b) az érintett tagállam és a Bizottság eltérő álláspontjainak összeegyeztetése; és

c) a vizsgálatai végén az egyeztetés terén tett erőfeszítéseinek eredményéről szóló jelentés készítése, amely magában foglalja a hasznosnak vélt esetleges megjegyzéseket, ha a vita összes vagy néhány pontja megoldatlan maradt.

(2) A számlaelszámolási eljárás későbbi szakaszainak alkalmazása céljából:

a) a Testület álláspontja nem sérti a Bizottságnak a számlaelszámolásra vonatkozó végső döntését, és nem befolyásolja a tagállam azon jogát, hogy a Szerződés 173. cikkének alapján pert indíthasson;

b) az a tény, hogy nem terjesztik a Testület elé az ügyet, nem lehet hátrányos azon tagállam számára, amely a Bizottságtól az (1) bekezdés a) pontja szerinti értesítést kap.

2. cikk

(1) A tagállamnak az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül kell az ügyet a Testület elé terjesztenie, egy indokolt egyeztetési kérelemnek az Egyeztető Testület Titkárságára történő megküldésével, amelynek címét a tagállamok az EMOGA Bizottságától kapják meg.

(2) Az egyeztetési kérelem csak akkor fogadható el, ha a Bizottság által egy költségvetési címre vonatkozóan ajánlott pénzügyi kiigazítás:

vagy

- meghaladja a 0,5 millió ECU-t, vagy

- a tagállamnak a szóban forgó költségvetési fejezeten belüli éves összkiadásai több mint 25 %-át teszi ki.

Továbbá ha az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kétoldalú megbeszélések során a tagállam állítja és bebizonyítja, hogy az ügy a közösségi szabályok alkalmazásához kapcsolódó elvi kérdés, a Testület elnöke az egyeztetési kérelmet elfogadhatónak nyilváníthatja.

(3) A Testület Titkársága igazolja az egyeztetési kérelem átvételét.

(4) A Testület a vizsgálatait a lehető legkötetlenebb formában és legsürgősebben végzi a tárgyban előadott bizonyítékok, valamint a Bizottság érintett munkatársainak és az érintett nemzeti hatóságoknak a kiegyensúlyozott meghallgatása alapján. Vizsgálatainak végén a Testület az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jelentést megküldi számukra.

(5) Ha a Testület egy ügynek az elé terjesztésétől számított négy hónapon belül nem tudta összeegyeztetni a Bizottság és a tagállam álláspontját, az egyeztetési eljárást sikertelennek kell tekinteni. Az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jelentésnek tartalmaznia kell az álláspont-egyeztetés sikertelenségének okait.

(6) A megállapított határidőn belül megfogalmazott jelentést a következők részére kell megküldeni:

- azon tagállam részére, amely az ügyet a Testület elé terjesztette,

- az EMOGA Bizottságának keretében a többi tagállam részére, és

- a számlaelszámolási eljárásról szóló határozatra vonatkozó javaslattételkor a Bizottság részére.

3. cikk

(1) A Testület öt tagból áll, a tagokat olyan kiváló személyek közül választják, akiknek függetlensége minden kétségen felül áll, és akik az EMOGA Garanciarészlegének ügyeiben vagy a pénzügyi ellenőrzés gyakorlatában nagyfokú jártassággal rendelkeznek. A tagoknak különböző tagállamok állampolgárainak kell lenniük.

Az elnököt és a tagokat a Bizottság nevezi ki egy kezdeti, hároméves hivatali időszakra, az EMOGA-bizottsággal az 1258/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő konzultációt követően. A hivatali idejük egyszerre csak egy évre hosszabbítható meg, és erről tájékoztatni kell a Bizottságot. Ha azonban a kijelölendő elnök már tagja a Testületnek, az elnökként eltöltött első hivatali ideje három év.

Továbbá, az előzőeknek megfelelően az EMOGA-bizottsággal az 1258/1999/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban történő konzultációt követően a Bizottság kijelöli a helyettesítő tagokat, akik megfelelnek az első albekezdésben megállapított feltételeknek, és akiket a bizottsági listában szereplő sorrend alapján kérnek fel.

Az elnök, a tagok és a helyettesítő tagok nevét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közölni.

(2) A Testület tagjai díjazásban részesülnek, figyelembe véve a várhatóan felmerülő kérdések összetettségét és a feladatra fordítandó időt.

(3) Hivatali ideje lejárta után a tag, illetve a Testület elnöke leváltásáig vagy hivatali ideje meghosszabbításáig hivatalban marad.

(4) A hároméves időtartam lejárta előtt a megbízatás megszűnhet önkéntes vagy felszólításra történő lemondás, valamint haláleset miatt. Ilyen esetekben a hátralévő időtartamra az első rendelkezésre álló helyettesítő tagot nevezik ki a tag helyére. Az elnök lemondása vagy halála esetén az EMOGA-bizottsággal az 1258/1999/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő konzultáció után a Bizottság jelöli ki azt a tagot, aki az elnök hátralévő hivatali idejében az elnöki feladatokat ellátja.

Azt a tagot, aki a Testületben betöltendő feladatai teljesítéséhez szükséges feltételeknek már nem felel meg, vagy súlyos hibát követ el, vagy bármilyen okból úgy nyilatkozik, hogy határozatlan ideig nem tud rendelkezésre állni, az EMOGA Bizottságával folytatott konzultációt követően a Bizottság felmentheti.

(5) Ha egy tag úgy nyilatkozik, hogy meghatározott ideig nem tud rendelkezésre állni, az elnök dönthet az illető tagnak az adott időre helyettesítő taggal történő helyettesítéséről.

4. cikk

(1) A Testület a Bizottság székhelyén tartja értekezleteit. Az elnök távollétében, a 3. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, a legidősebb tag elnököl.

A Testület Titkárságát a Bizottság személyzete adja.

(2) Olyan tag, aki korábbi megbízatása során személyesen érintett volt a kérdéses ügyben, nem vehet részt a Testület vonatkozó munkájában és nem írhat alá az ügyről szóló jelentést.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül a jelentéseket a jelenlévő tagok abszolút többségének kell elfogadnia. A határozatképességhez szükséges létszám három fő.

A jelentéseket az elnök és a tanácskozásokon részt vett tagok írják alá. A jelentéseket a titkárság nyilvántartásba veszi.

5. cikk

(1) A Testület tagjainak feladataikat teljesen függetlenként eljárva kell végrehajtaniuk, semmilyen kormánytól, illetve testülettől nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat.

(2) A Szerződés 214. cikkének sérelme nélkül a Testület tagjai nem hozhatnak nyilvánosságra a Testület számára végzett munkájuk során birtokukba jutott információt. Az ilyen információ bizalmas és szakmai titoktartási kötelezettség tárgyát képezi.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 185., 1988.7.15., 1. o.

( 2 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994D0442 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994D0442&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994D0442-20010717 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994D0442-20010717&locale=hu