32002R1602[1]

A Bizottság 1602/2002/EK rendelete (2002. szeptember 9.) a tagállamok meghatározott erdészeti szaporítóanyagok végfelhasználók részére történő forgalmazásának betiltására vonatkozó felhatalmazása tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1602/2002/EK RENDELETE

(2002. szeptember 9.)

a tagállamok meghatározott erdészeti szaporítóanyagok végfelhasználók részére történő forgalmazásának betiltására vonatkozó felhatalmazása tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre[1] és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1999/105/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az irányelv rendelkezéseivel összhangban forgalomba hozott erdészeti szaporítóanyagok jellemző tulajdonságaik, ellenőrzési és vizsgálati követelményeik, címkézésük és zárolásuk tekintetében nem esnek semmilyen, az irányelvben előírtaktól eltérő forgalomba hozatali korlátozás alá.

(2) Bizonyos körülmények között a tagállamokat fel lehet hatalmazni arra, hogy betiltsák azon meghatározott erdészeti szaporítóanyagoknak a területükön való vetés vagy ültetés céljából a végfelhasználók részére történő forgalmazását, amelyek alkalmatlanok a tagállamok területén történő felhasználásra.

(3) Ilyen felhatalmazás csak akkor adható, ha okkal feltételezhető, hogy az erdészeti szaporítóanyag használata - fenotípusos vagy genetikai tulajdonságai következtében - hátrányos hatást gyakorolna a tagállam területén lévő erdőkre, a környezetre, a genetikai forrásokra és a biológiai sokféleségre.

(4) Annak érdekében, hogy a Bizottság a tények teljes körű ismeretében dönthessen, a felhatalmazás iránti kérelemhez mellékelni kell többek között az erdészeti szaporítóanyag származási körzetére vagy eredetére, valamint a kísérletek, tudományos kutatások és erdészeti gyakorlat eredményeire vonatkozó lényeges bizonyítékokat és információkat. A kért információkat pontosan meg kell határozni.

(5) A tagállam kérelme elkészítésének elősegítése érdekében a többi tagállamnak kérésre rendelkezésre kell bocsátania a származási körzetre vagy az eredetre vonatkozó minden lényeges információt, valamint az erdészeti szaporítóanyag előállításához használt alapanyagok nemzeti jegyzékeit.

(6) A kérelem másolatát egyidejűleg meg kell küldeni annak a tagállamnak, melynek területén a származási körzet található, vagy amelynek területéről a szaporítóanyag származik, annak érdekében, hogy álláspontjáról értesíthesse a Bizottságot.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az a tagállam, amely az 1999/105/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése alapján felhatalmazást kíván nyerni meghatározott erdészeti szaporítóanyagok végfelhasználók részére történő forgalmazása betiltására, kérelmet nyújt be a Bizottsághoz, kifejtve, hogy miért látja teljesítve a 17. cikk (2) bekezdésében felsorolt kritériumokat. A kérelemhez mellékelni kell az összes rendelkezésre álló, a kérelmet alátámasztó információt és dokumentációt a (2)-(5) bekezdésben felsoroltak szerint.

(2) Csatolni kell az anyag származási körzetére vagy eredetére vonatkozó térképeket és részleteket, valamint be kell nyújtani a mellékletben meghatározott éghajlati és ökológiai adataik különbségét bemutató dokumentációt.

(3) Be kell nyújtani a kísérletek, tudományos kutatások eredményeit vagy az erdészeti gyakorlatból nyert eredményeket, melyek bemutatják, hogy az anyag miért alkalmatlan a tilalommal érintett terület egészén vagy egy részén történő felhasználásra. Be kell nyújtani a kísérletek részleteit, úgymint a terveket, az értékelési eljárásokat, valamint az adatok elemzését; a kísérleteket a lényeges termőhelytípusokon, és az 1999/105/EK irányelv V. mellékletének 1. pontjában foglalt követelményeknek megfelelően kell lefolytatni. Be kell nyújtani a kísérleteket lefolytató személyekre vonatkozó információkat, valamint az arra vonatkozó adatokat, hogy az eredményeket mások felülvizsgálták-e, vagy azokat közzétették-e.

(4) A tudományos kutatások eredményeivel kapcsolatban be kell nyújtani a kutatással kapcsolatos részleteket, úgymint a terveket, az adatok forrásait, az értékelési eljárásokat és az eredményeket.

(5) Az erdészeti gyakorlatból nyert eredményeket illetően be kell nyújtani az erdészeti szaporítóanyag továbbélésére és fejlődésére - beleértve a növekedését is - vonatkozó információkat és dokumentációt.

2. cikk

Az olyan kérelmek tekintetében, amelyek jóváhagyott alapanyagokból származó erdészeti szaporítóanyagok magforrás vagy állomány formájában, "azonosított származású" vagy "szelektált" kategóriákban való forgalmazásának betiltására irányulnak, a tilalom bevezetését kérelmező tagállamnak be kell nyújtania az anyag alkalmatlanságáról a származási körzet vonatkozásában készített értékelést.

3. cikk

Az olyan kérelmek tekintetében, amelyek jóváhagyott alapanyagokból származó erdészeti szaporítóanyagok magtermő ültetvény, családok szülei, klón vagy klónkeverék formájában, "minősített" vagy "tesztelt" kategóriákban való forgalmazásának betiltására irányulnak, a tilalom bevezetését kérelmező tagállamnak be kell nyújtania az anyag alkalmatlanságáról az egyedi engedélyezési egységek vonatkozásában készített értékelést.

Az 1999/105/EK irányelv 10. cikkében meghatározott információn túl, kérésre a következő információkat is be kell nyújtani:

a) az alapanyag összetevőinek kiválasztási kritériumai;

b) az alapanyag összetétele;

c) a származási körzet(ek), ahol az eredeti összetevőket kiválogatták.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett kérelem elkészítésének elősegítése érdekében a többi tagállam, a kérelmet készítő tagállam kérésére, rendelkezésre bocsátja azon erdészeti szaporítóanyag származási helyének térképeit, valamint az éghajlati és ökológiai feltételeire vonatkozó információkat, amelynek a végfelhasználók részére történő forgalmazását betiltani szándékoznak.

(2) A felhatalmazás iránti kérelem Bizottsághoz történő benyújtásával egyidejűleg a kérelem másolatát meg kell küldeni annak a tagállamnak, amelynek területén a betiltandó anyag származási körzete található, vagy ahonnan az anyag származik.

(3) A (2) bekezdésben említett tagállamnak három hónap áll rendelkezésére, hogy mérlegelje a kérelmet, és álláspontjáról a Bizottságot értesítse. Indokolt esetben a tagállam kérésére a Bizottság ezt az időtartamot meghosszabbíthatja.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. szeptember 9-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

Az 1999/105/EK tanácsi irányelv 17. cikkének (2) bekezdése szerinti kérelem alátámasztására a tagállamok által benyújtandó információk listája

1. A területen vagy a terület egy részén található fajokra vonatkozó információ: őshonos vagy betelepített;

2. A benyújtott kérelem által érintett erdészeti szaporítóanyag származási körzetére vagy engedélyezési egységére vonatkozó térképek és adatok;

3. Annak a területnek vagy részének a megjelölése, amelyre vonatkozóan az anyag vetés vagy ültetés céljából a végfelhasználók részére történő forgalmazásának betiltása iránt a kérelmet benyújtották;

4. A 2. pontban meghatározott származási körzet vagy engedélyezési egység, és a 3. pontban meghatározott terület vagy területrész éghajlati adatai:

a) teljes éves csapadékmennyiség (mm);

b) a növekedési időszak csapadékmennyisége (mm), jelezve a hónapokat, amelyben előfordul;

c) hőmérséklet:

- éves középhőmérséklet (°C),

- a leghidegebb hónap középhőmérséklete (°C),

- a legmelegebb hónap középhőmérséklete (°C);

d) a növekedési időszak hossza (az 5 °C-nál magasabb hőmérsékletű napok vagy hasonló megfelelő mérték);

5. A 2. pontban meghatározott származási körzet vagy engedélyezési egység, és a 3. pontban meghatározott terület vagy területrész ökológiai adatai:

a) tengerszint feletti magasság;

b) fő geológiai képződmény(ek);

c) fő talajtípus(ok).

[1] HL L 11., 20--00.1.15., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R1602 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1602&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék