31993D0623[1]

A Bizottság határozata (1993. október 20.) a nyilvántartott lóféléket kísérő azonosító okmány (útlevél) létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1993. október 20.)

a nyilvántartott lóféléket kísérő azonosító okmány (útlevél) létrehozásáról

(93/623/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdése első albekezdésére,

mivel a nyilvántartott lóféléket kísérő azonosító okmány az állatok származásának követésére szolgál, és a lófélék leszármazására vonatkozó összes adatot tartalmaznia kell;

mivel a Tanács 1990. június 26-án elfogadta a legutóbb a 92/36/EGK irányelvvel ( 2 ) módosított, a lófélék mozgására és harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 90/426/EGK irányelvet ( 3 ); mivel az irányelv szerint különleges egészségügyi bizonyítványokat állítanak ki a nyilvántartott lovak behozatalára vonatkozóan; mivel az ilyen bizonyítványok hivatkoznak az azonosító okmányra (útlevélre);

mivel a 90/426/EGK irányelv értelmében az állat származási országának tenyésztési vagy egyéb illetékes hatósága, amelyik a méneskönyvet vagy az adott állatfajta nyilvántartását vezeti, illetve bármilyen nemzetközi egyesület vagy szervezet, amely a lovakat lóverseny vagy lovassport-rendezvény céljából kezeli, állítja ki az azonosító okmányt; mivel az azonosító okmánynak bizonyos egészségügyi adatokat kell tartalmaznia, amelyek a lófélék egészségi állapotát megfelelően igazolják;

mivel a nyilvántartott lófélék azonosításának szükségességét és azt szem előtt tartva, hogy a szükséges egészségügyi adatok rendelkezésre álljanak, különös tekintettel az oltásokra és a laboratóriumi vizsgálatokra, azonosító okmányt kell létrehozni;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A nyilvántartott lóféléket kísérő azonosító okmányoknak összhangban kell lenniük a mellékletben foglalt rendelkezésekkel.

2. cikk

Az 1. cikkben említett azonosító okmányok:

- az 1998. január 1. előtt született nyilvántartott lóféléket kísérhetik,

- az 1998. január 1-jén vagy az után született nyilvántartott lóféléket kötelesek kísérni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

NYILVÁNTARTOTT LÓFÉLÉK AZONOSÍTÓ OKMÁNYA

ÚTLEVÉL

Általános adatok - Utasítások

I.

Az útlevél tartalmazza a használatához szükséges utasításokat, valamint az útlevelet kiadó illetékes hatóság adatait.

II. Az útlevélen feltüntetett adatok

A. Az útlevélnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. szakasz:

Tulajdonos

A tulajdonos vagy a helyette eljáró személy nevét kell feltüntetni.

2. és III. szakasz:

Azonosítás

Az illetékes hatóság köteles azonosítani a lovat.

3. IV. szakasz:

Azonosság-ellenőrzés nyilvántartása

Amikor a törvény és az előírások megkívánják a lóféle azonosságának ellenőrzését, az illetékes hatóság köteles ezt feljegyezni.

4. V. és VI. szakasz:

Oltási nyilvántartás

Minden védőoltást az V. (csak lóinfluenza elleni oltások) és a VI. (minden egyéb oltás) szakaszban fel kell jegyezni.

5. VII. szakasz

Laboratóriumi egészségügyi vizsgálatok

A fertőző betegségek kimutatására szolgáló összes vizsgálat eredményét fel kell jegyezni.

6. IX. szakasz

Gyógyszeres kezelés

Ennek a szakasznak az I. és II. vagy III. részét a szakaszban előírt rendelkezéseknek megfelelően kell kitölteni.

B. Az útlevél a következő adatokat tartalmazhatja:

VIII. szakasz:

Egészségügyi alapkövetelmények

A VIII. szakasz tartalmazza az egészségügyi alapkövetelményeket.

Felsorolja azon betegségeket, amelyeket az egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni.

Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagée

Diseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passport

Olyan betegségek, amelyek esetében az útlevél mellékletét képező egészségügyi bizonyítványt záradékkal kell ellátni

1. Peste équine - -African horse sickness - -afrikai lópestis

2. Stomatite vésiculeuse - -vesicular stomatitis - -hólyagos szájgyulladás

3. Dourine - -dourine - -tenyészbénaság

4. Morve - -glanders - -takonykór

5. Encéphalomyélites équines (tous types) - -equine encephalomyelitis (all types) - -lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladása (valamennyi formája)

6. Anémie infectieuse - -infectious anaemia - -fertőző kevésvérűség

7. Rage - -rabies - -veszettség

8. Fièvre charbonneuse - -anthrax - -lépfene

IX. szakasz:

( 1 ) HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

( 2 ) HL L 157., 1992.6.10., 28. o.

( 3 ) HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993D0623 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993D0623&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993D0623-19991223 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993D0623-19991223&locale=hu

Tartalomjegyzék