31990L0427[1]

A Tanács irányelve (1990. június 26.) a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. június 26.)

a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről

(90/427/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a lófélék, mint élő állatok, szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található termékjegyzékben;

mivel a lófélék tenyésztése ésszerű fejlesztésének, és ezáltal az ágazat termelékenysége növelésének biztosítása érdekében közösségi szinten kell szabályozni a lófélék Közösségen belüli kereskedelemben történő értékesítését;

mivel a lófélék és különösen a lovak tenyésztése és tartása általában a mezőgazdasági ágazat részét képezi; mivel a gazdálkodó népesség egy részének jövedelemforrását képezi, ezért tehát ösztönözni kell;

mivel a kielégítő eredmények e téren nagymértékben függenek a hivatalosan jóváhagyott szervezetek vagy egyesületek által vezetett méneskönyvekben nyilvántartott lófélék használatától;

mivel eltérések tapasztalhatók a méneskönyvi bejegyzésekben; mivel ezek az különbségek akadályt jelentenek a Közösségen belüli kereskedelemben; mivel a kereskedelem teljes liberalizálása további harmonizációt tesz szükségessé, különösen a méneskönyvi bejegyzések tekintetében;

mivel a törzskönyvezett lófélék Közösségen belüli kereskedelmét fokozatosan liberalizálni kell; mivel a kereskedelem teljes liberalizálása további harmonizációt igényel, különösen ami a tenyészeten kívüli fedeztetés engedélyezését, valamint a spermának és a petesejteknek az alkalmazását illeti az egyes méneskönyvek jellemzőivel összhangban;

mivel egy közösségi eljárással összhangban ki kell dolgozni egy összehangolt mintát a tenyésztéstechnikai származási és azonosítási tanúsítványokra;

mivel az állatok neve igen fontos tényező a lófélék azonosításában; mivel gyakran lehetetlen visszakövetni egy állat származását és figyelemmel kísérni annak alakulását, ha nevét egy új tulajdonos kérésére megváltoztatják; mivel a lovak elnevezésére vonatkozó szabályokat össze kell hangolni, különösen amiatt, hogy meg lehessen előzni tisztességtelen gyakorlatok alkalmazását;

mivel intézkedéseket kell bevezetni annak megakadályozására, hogy a Közösségben alkalmazott feltételeknél kevésbé szigorú feltételekkel lehessen lóféléket behozni harmadik országokból;

mivel ajánlatos végrehajtási intézkedéseket elfogadni bizonyos technikai szempontokat illetően; mivel a tervezett intézkedések végrehajtása érdekében rendelkezéseket kell hozni a tagállamok és a Bizottság közötti szoros és hatékony együttműködés végett az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Ezen irányelv megállapítja a lófélék, azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételeket.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "lófélék": a ló- és szamárfajba tartozó háziállatok, valamint ezek keresztezései;

b) "törzskönyvezett lófélék": a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint megállapított szabályokkal összhangban bejegyezett vagy nyilvántartásba vett lófélék, melyek alkalmasak a méneskönyvi bejegyzésre, és amelyet a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott azonosítási okmánnyal azonosítottak;

c) "méneskönyv": bármilyen könyv, nyilvántartás, adatállomány vagy adathordozó:

- amelyet egy tagállam által hivatalosan jóváhagyott vagy elismert szervezet vagy egyesület, vagy az érintett tagállam egy hivatalos ügynöksége vezet, valamint

- amelybe a lóféléket minden ismert ősük említése mellett jegyeznek be vagy regisztrálnak.

3. cikk

A lófélék és azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét az ezen irányelv alkalmazásából következőktől eltérő tenyésztéstechnikai vagy származástani alapon nem szabad tiltani vagy korlátozni.

A 4. és a 8. cikkben említett, a Közösség vonatkozó határozatainak hatálybalépéséig azonban a törzskönyvezett lófélék, azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelme esetében fenn kell tartani a Szerződés általános szabályainak megfelelő nemzeti rendelkezéseket.

II. FEJEZET

A törzskönyvezett lófélékre vonatkozó származástani szabályok

4. cikk

(1) A (2) bekezdésben említett határozatok elfogadásakor a következő alapelveket kell figyelembe venni:

a) a méneskönyveket fenntartó vagy létrehozó szervezetek és egyesületek elismerése vagy jóváhagyása a fajta származási méneskönyvét fenntartó szervezet vagy egyesület által megállapított alapelvek teljesítésétől függ;

b) a méneskönyvbe történő bejegyzés vagy regisztrálás feltételeit a fajta jellemzői és különösen egyes tisztavérű fajták esetében a mesterséges szaporítási módszerekkel tenyésztett lófélék bejegyzésének és regisztrálásának szabályozása iránti igény alapján kell megállapítani.

(2) A Bizottság a 10. cikkben megállapított eljárás szerint és az (1) bekezdésben megfogalmazott alapelvekkel összhangban meghatározza:

a) a méneskönyveket fenntartó vagy létrehozó szervezetek és egyesületek jóváhagyásának vagy elismerésének feltételeit;

b) a méneskönyvekbe történő bejegyzés és nyilvántartásba vétel feltételeit;

c) szükség esetén a törzskönyvezett lófélék azonosítására alkalmazott feltételeket és módszereket;

d) a 8. cikkben említett származási bizonyítvány és azonosítási okmány kiállításának feltételeit;

e) szükség esetén az 5. cikkben említett szervezetek vagy egyesületek közötti koordinációt biztosító szabályokat.

5. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a méneskönyvek vezetésére vagy létrehozására a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott feltételek alapján jóváhagyott vagy elismert, a 2. cikk c) pontjának első francia bekezdésében említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 10. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

(1) A Közösségen belüli kereskedelemben a feladó tagállamban törzskönyvezett lóféléket azonos néven kell a rendeltetési tagállam megfelelő méneskönyvébe nyilvántartásba venni vagy bejegyezni, kivéve, ha a két érintett szervezet vagy egyesület közötti megállapodás alapján ettől eltérnek, és a nemzetközi egyezményekkel összhangban be kell jegyezni a születés helye szerinti ország kezdőbetűit is.

(2) Ahol a szervezet vagy egyesület alapszabálya lehetővé teszi:

- az állat eredeti neve elé vagy után ideiglenes vagy állandó jelleggel be lehet jegyezni egy másik nevet is, feltéve, hogy az eredeti nevet az állat élete végéig zárójelben megtartják, és hogy a születés helye szerinti országot nemzetközi egyezményekben elismert kezdőbetűi révén feltüntetik,

- az állat azonosságának folytonosságát megőrzendő, a 10. cikkben megállapított eljárás alapján a Bizottság által meghatározott eljárásokkal összhangban alternatív intézkedések is hozhatók.

III. FEJEZET

A törzskönyvezett lófélékre vonatkozó tenyésztéstechnikai szabályok

7. cikk

Amennyire az irányelv rendelkezéseinek egységes alkalmazása végett szükséges lehet, és a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított alapelveknek megfelelően, a Bizottság a 10. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározhatja:

a) a tenyészállatok teljesítményének vizsgálatára és genetikai értékük becslésére szolgáló módszereket;

b) az a) pontban említett módszerek alapján a hímivarú tenyészállat, vagy adott esetben a nőivarú tenyészállat tenyésztési, illetve sperma-, petesejt- vagy embrió-felhasználási célra történő jóváhagyásának általános feltételeit.

8. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

(1) a törzskönyvezett lóféléket szállításkor a Bizottság által a 10. cikkben megállapított eljárással összhangban kidolgozott, továbbá ezen irányelv 5. cikkében, valamint a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK irányelv ( 4 ) 2. cikkének c) pontjában említett szervezetek vagy egyesületek által kiállított azonosítási okmány kísérje.

A Közösség hivatalos nyelvein kidolgozott, a törzskönyvezett lovakhoz tartozó azonosítási okmánynak legalább a mellékletben feltüntetett információkat kell tartalmaznia; ezeket az információkat a 10. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet kiegészíteni vagy módosítani;

(2) A törzskönyvezett lovak spermáját, petesejtjeit és embrióit forgalmazásuk esetén az illetékes hatóság által legalább a rendeltetési ország hivatalos nyelvén kiállított és a Bizottság által a 10. cikkben megállapított eljárással összhangban kidolgozott mintának megfelelő tenyésztéstechnikai származási és azonosítási tanúsítvánnyal kell ellátni.

Záró rendelkezések

9. cikk

A vonatkozó közösségi szabályok végrehajtásáig a lófélék, azok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak harmadik országból történő behozatalára vonatkozó feltételek nem lehetnek kedvezőbbek a Közösségen belüli kereskedelmet szabályozó feltételeknél.

10. cikk

Ahol az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, a 77/505/EGK határozattal ( 5 ) létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságnak kell eljárnia, a 88/661/EGK irányelv ( 6 ) 11. cikkében meghatározott szabályok alapján.

11. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1991. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

( 1 ) HL C 327., 1989.12.30., 61. o.

( 2 ) HL C 149., 1990.6.18.

( 3 ) HL C 62., 1990.3.12., 46. o.

( 4 ) HL L., 1990.8.18., 42. o.

( 5 ) HL L 206., 1977.8.12., 11. o.

( 6 ) HL L 382., 1988.12.31., 16. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0427 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0427&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990L0427-20080903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990L0427-20080903&locale=hu

Tartalomjegyzék