32007D0322[1]

2007/322/EK: A Bizottság határozata ( 2007. május 4. ) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek ivóvízszennyezéshez vezető felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2007) 1865. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 4.)

a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek ivóvízszennyezéshez vezető felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2007) 1865. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/322/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A tolilfluanid hatóanyagot a 2006/6/EK bizottsági irányelvvel (2) felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) 2007. február 23-án Németország arról értesítette a Bizottságot, hogy nemrégiben kimutatták, hogy a tolilfluanid nem várt hatást gyakorolhat az ivóvízre. Különösen a tolilfluanidot tartalmazó "Euparen M WG" nevű növényvédő szer használata a tolilfluanid metabolitjához, nevezetesen a dimetilszulfamid kialakulásához vezet, mely várhatóan a talajban, a talajvízben és a felszíni vizekben jelenik meg. Az ivóvíz előállítására használt szokványos eljárás (ozonizálás) során ez a metabolit nitrozaminná (NDMA) alakul át, mely káros az egészségre.

(3) A tolilfluanidhoz hasonló molekurális szerkezettel rendelkező egyéb hatóanyagok ugyanilyen bomláson mehetnek keresztül.

(4) A nitrozaminok feltételezhetően vagy bizonyítottan genotoxikus és rákkeltő anyagok, ezért ivóvízben való jelenlétük nem kívánatos.

(5) A 91/414/EGK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében ha egy tagállam alapos okkal úgy ítéli meg, hogy egy szer, amelyet engedélyezett, vagy amelynek engedélyezésére a 10. cikk értelmében kötelezett, az emberek és állatok egészségére vagy a környezetre nézve veszélyt jelent, akkor területén a szer használatát és/vagy forgalmazását korlátozhatja vagy megtilthatja. Ilyen lépéséről a Bizottságot és a többi tagállamot haladéktalanul tájékoztatja, és közli döntésének okait.

(6) A rendelkezésre álló információk alapján a Cseh Köztársaság, Németország, Írország, Spanyolország, Olaszország, Luxemburg, Ausztria, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság már felfüggesztette a tolilfluanidot tartalmazó szerek szabadtéri használatát.

(7) A 91/414/EGK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az ügyben közösségi szintű döntést kell hozni. Ebben az esetben sürgős intézkedésekre van szükség annak biztosítására, hogy a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek ne vezessenek az ivóvíz szennyezéséhez. Ez a probléma nemcsak egyetlen tagállamra korlátozódik, mivel a talajvíz- vagy az ivóvízszennyezésnek nemzetközi hatása van. Ahogy azt a kilencedik preambulumbekezdés megállapítja, a 91/414/EGK irányelv célja az egészség, a talajvíz és a környezet magas szintű védelme. A 91/414/EGK irányelv ötödik preambulumbekezdése értelmében az irányelv célja a felesleges kereskedelmi korlátok létrejöttének megelőzése. A tagállamok által meghozott egyoldalú intézkedések a védelem különböző szintjeihez vezetnek, és gátolják a növényvédő szerek kereskedelmét. Ennek következtében közösségi szinten kell intézkedéseket elfogadni.

(8) Jelen esetben a címkén elhelyezett figyelmeztetés nem elegendő az emberi egészség védelmére.

(9) Kiegészítő adatokra van szükség ahhoz, hogy a Bizottság számára lehetővé váljon a 91/414/EGK irányelv felülvizsgálata a tolilfluanid tekintetében. Szükséges annak megvizsgálása is, hogy előfordulhatnak-e hasonló problémák közösségi szinten a jelenleg értékelés alatt álló, vagy már megvizsgált anyagok tekintetében. Következésképpen minden olyan tagállamnak, amelyet referensnek neveztek ki a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó valamely hatóanyag értékelésére, haladéktalanul meg kell vizsgálnia, hogy a kérdéses hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása hasonló problémákat vet-e fel.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Azok a tagállamok, amelyekben ózont használnak az ivóvíz kezelésére, módosítják vagy visszavonják a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket, megtiltva minden olyan használatot, amely a talajvíz vagy a felszíni vizek tolilfluanid vagy azok metabolitjai által történő szennyezéséhez vezethet, amely az ozonizálás során az ivóvíz nitrozamin általi szennyeződésével jár.

2. cikk

A tagállamok - azon hatóanyagok tekintetében, melyeknek referensei - haladéktalanul megvizsgálják, hogy az adott hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek alkalmazása hasonló problémákat vet-e fel. Amennyiben az 1. cikkben említett tagállamok arra utaló jelet találnak, hogy az ivóvízben nitrozaminok képződnek és szennyezik az ivóvizet, az 1. cikkben meghatározott intézkedésekhez hasonló intézkedéseket kell hozniuk.

3. cikk

Az 1. cikkben említett tagállamok biztosítják, hogy a bejelentők, akik kérésére a tolilfluanid szerepel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, az e határozatról szóló értesítés időpontjától számított három hónapon belül a referens tagállamnak tanulmányokat nyújtanak be a következő témákban:

a) e hatóanyag migrációs viselkedése; illetve

b) a nitrozaminok képződését kizáró feltételek.

4. cikk

Az 1. és 2. cikk által érintett tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a meghozott intézkedésekről. Az e határozatról szóló értesítés időpontjától számított három hónapon belül továbbítják a Bizottság részére az e határozat eredményeként tett lépésekről szóló áttekintést.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/25/EK bizottsági irányelvvel (HL L 106., 2007.4.24., 34. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 12., 2006.1.18., 21. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0322 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0322&locale=hu