31998R0975[1]

A Tanács 975/98/EK rendelete (1998. május 3.) a forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről

A TANÁCS 975/98/EK RENDELETE

(1998. május 3.)

a forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 105a. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Monetáris Intézet véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1) mivel az Európai Tanács 1995. december 15-16-i madridi ülésén elfogadták a közös valutára történő áttérés forgatókönyvét, amely rendelkezik az euro-érmék legkésőbb 2002. január 1-jei bevezetéséről; mivel az euroérmék kibocsátásának pontos időpontjáról akkor döntenek, amikor a Tanács elfogadja az euro bevezetéséről szóló rendeletét, vagyis haladéktalanul azt követően, hogy 1998-ban a lehető leghamarabb döntés születik az eurót közös valutaként elfogadó tagállamokról;

(2)

mivel a Szerződés 105a. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok pénzérméket bocsátanak ki az Európai Központi Bank (EKB) által jóváhagyott mennyiségben, és a Tanács a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően és az EKB-val történt konzultációt követően intézkedéseket fogadhat el a forgalmi érmék címleteinek és technikai jellemzőinek harmonizációja érdekében a Közösségen belüli zökkenőmentes pénzérmeforgalom lehetővé tételéhez szükséges mértékben;

(3)

mivel az Európai Monetáris Intézet jelezte, hogy az euro-bankjegyek címletei 5 eurótól 500 euróig fognak terjedni; mivel a bankjegyek és érmék címleteinek lehetővé kell tenniük, hogy az euróban és centben kifejezett összegek készpénzbeli kifizetése könnyen végrehajtható legyen;

(4)

mivel a Közösség pénzverdéinek vezetői felhatalmazást kaptak a Tanácstól egy egységes európai pénzérmerendszer tanulmányozására és arról szóló jelentés készítésére; mivel 1996 novemberében benyújtottak egy jelentést, majd ezt követően 1997 februárjában egy felülvizsgált jelentést, amely felvázolja az új euro-érmék címleteit és technikai jellemzőit (átmérő, vastagság, súly, szín, összetétel és az érme pereme);

(5)

mivel az új egységes európai pénzérmerendszernek élveznie kell a közbizalmat, és olyan technológiai innovációkkal kell járnia, melyek biztonságos, megbízható és hatékony rendszerként hozzák létre;

(6)

mivel a közösségi pénzérmerendszer egyik fő célja, hogy az új rendszert a nyilvánosság elfogadja; mivel az új rendszerbe vetett közbizalom az euro-érmék fizikai jellemzőitől függ, amelyeknek a lehető leginkább felhasználóbarátnak kell lenniük;

(7)

mivel konzultációkat folytattak a fogyasztói szervezetekkel, a Vakok Európai Szövetségével és az árusítóautomata-üzletág képviselőivel annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az érmehasználók főbb csoportjainak egyedi igényeit; mivel az euróra történő zökkenőmentes átállás biztosítása és annak érdekében, hogy megkönnyítsék az új pénzérmerendszer elfogadását a fogyasztók körében, biztosítani kell, hogy az érmék vizuális és tapintási jellemzőik alapján könnyen megkülönböztethetőek legyenek egymástól;

(8)

mivel az új euro-érmék könnyebben megkülönböztethetők lesznek, és könnyebben hozzájuk lehet szokni, ha összefüggés van átmérőjük és címletük között;

(9)

mivel az 1 és 2 eurós érmék esetében, tekintettel nagy értékükre, szükség van bizonyos különleges biztonsági jellemzőkre a csalás lehetőségének csökkentése érdekében; mivel az érméket három rétegben és két különböző szín kombinációjával gyártó technikának a használatát tekintik a jelenleg elérhető leghatékonyabb biztonsági jellemzőket biztosító eljárásnak;

(10)

mivel az, hogy az érméknek egy európai és egy nemzeti oldala lesz, megfelelő kifejezése a tagállamok közötti európai monetáris unió gondolatának, és jelentősen növelheti az érmék elfogadottságát az európai polgárok körében;

(11)

mivel 1994. június 30-án az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 94/27/EK irányelvet ( 4 ), amely korlátozta a nikkel használatát bizonyos termékekben, elismerve, hogy a nikkel bizonyos körülmények között allergiát okozhat; mivel a pénzérmék nem képezik tárgyát ennek az irányelvnek; mivel mindazonáltal egyes tagállamok közegészségügyi megfontolásokból már használnak egy nikkelmentes ötvözetet jelenlegi pénzérmerendszerükben, amelynek "Nordic gold" (réz-alumínium-cink-ón ötvözet) a neve; mivel szükségesnek tűnik az érmék nikkeltartalmának csökkentése egy új pénzérmerendszerre történő áttérés során;

(12)

mivel ennélfogva helyénvaló elvben követni a pénzverdék fent említett vezetőinek javaslatát és azt csak a szükséges mértékben módosítani, figyelembe véve különösen az érmehasználók fontos csoportjainak sajátos igényeit, és azt a szükségszerűséget, hogy csökkenteni kell az érmék nikkeltartalmát;

(13)

mivel az euro-érmékre előírt összes technikai jellemző közül egyedül a vastagságra megadott érték tájékoztató jellegű, tekintettel arra, hogy egy érme tényleges vastagsága az előírt átmérőtől és súlytól függ,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az euro-érmék első sorozata nyolc címletet tartalmaz az 1 centtől a 2 euróig terjedő skálán a következő technikai jellemzőkkel:

Címlet (euro)Átmérő (mm)Vastagság (mm) (1)Súly (gramm)AlakSzínÖsszetételPerem
225,751,958,5kerekkülső rész: fehérréz-nikkel
(Cu75Ni25)
finoman recézett, mintás szélfelirattal
belső rész: sárgahárom réteg:
réz-cink-nikkel/nikkel/réz-cink-nikkel ötvözet
(CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5)
123,252,1257,5kerekkülső rész: sárgaréz-cink-nikkel
(CuZn20Ni5)
szaggatottan recézett
belső rész: fehérhárom réteg:
Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25
0,5024,251,887,8kereksárga„Nordic gold”
(réz-alumínium-cink-ón ötvözet)
Cu89Al5Zn5Sn1
finoman recézett perem
0,2022,251,635,7„spanyol virág” alakúsárga„Nordic gold”
Cu89Al5Zn5Sn1
sima
0,1019,751,514,1kereksárga„Nordic gold”
Cu89Al5Zn5Sn1
finoman recézett perem
0,0521,251,363,9kerekvörösvörösréz bevonatú acélsima
0,0218,751,363kerekvörösvörösréz bevonatú acélsima, horonnyal
0,0116,251,362,3kerekvörösvörösréz bevonatú acélsima
(1) A vastagságadatok tájékoztató jellegűek.

1a. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1.

"pénzforgalmi érme" : olyan euroérme, amelynek címletét és műszaki előírásait az 1. cikk határozza meg;

2.

"szokványos érme" : pénzforgalmi érme, kivéve az emlékérméket;

3.

"emlékérme" : olyan pénzforgalmi érme, amelyet az 1h. cikk szerinti alkalomról való megemlékezésre szántak.

1b. cikk

A pénzforgalmi érméknek egy közös, európai oldaluk és egy egyedi, nemzeti előlapjuk van.

1c. cikk

(1) A pénzforgalmi érmék nemzeti előlapján nem szerepel semmiféle utalás az érme címletére vagy annak valamely elemére. Nem szerepel rajta sem a közös pénz, sem valamely kisebb egységének neve, kivéve, ha ilyen utalás az eltérő ábécé használatából fakad.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a kéteurós érme peremirata utalhat a címletre, feltéve, hogy csak a "2"-es számjegyet, illetve a megfelelő ábécé szerinti "euro" kifejezést, vagy mindkettőt tartalmazza.

1d. cikk

A pénzforgalmi érmék mindegyik címletének nemzeti előlapján szerepel a kibocsátó tagállam annak teljes vagy rövidített nevével.

1e. cikk

(1) A pénzforgalmi érmék nemzeti előlapján a rajzolatot a 12 európai csillag alkotta körnek kell szegélyeznie, és szerepelnie kell rajta a kibocsátási évnek és a kibocsátó tagállam nevének. Ezt nem sérti, ha egyes rajzolatelemek átnyúlnak a csillagok alkotta körön, feltéve, hogy mindegyik csillag tisztán és takarás nélkül látható. A 12 csillagot az uniós lobogónak megfelelően kell ábrázolni.

(2) A pénzforgalmi érmék nemzeti előlapja rajzolatának kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy az euroérmék minden olyan tagállamban forgalomban vannak, amelyek pénzneme az euro.

1f. cikk

(1) A szokványos érmék nemzeti előlapjának rajzolata csak tizenöt évenként egyszer változtatható, a pénznem hamisításának megakadályozásához szükséges változtatások sérelme nélkül.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a szokványos érmék nemzeti előlapjának rajzolata megváltoztatható, ha az érmén feltüntetett államfő személye megváltozik. Az államfői tisztség ideiglenes megüresedése vagy átmeneti betöltése nem jogosít fel az ilyen változtatásra.

1g. cikk

A szokványos érmék nemzeti előlapját az e rendeletben foglaltaknak 2062. július 20-ig való teljes mértékű megfelelés érdekében a kibocsátó tagállamok frissítik.

1h. cikk

(1) Az emlékérmék nemzeti rajzolata eltér a szokványos érmékétől, és kibocsátásuk kizárólag nagyobb nemzeti vagy európai jelentőségű alkalomról történő megemlékezéshez kötődhet. Azon tagállamok által közösen kibocsátott emlékérmék, amelyek pénzneme az euro, kizárólag kiemelkedő jelentőségű, európai vonatkozású témákhoz kapcsolódhatnak, és a rajzolatuk nem sértheti az említett tagállamok esetleges alkotmányos előírásait.

(2) Az emlékérmék peremirata megegyezik a szokványos érmék peremiratával.

(3) Emlékérme céljaira kizárólag a kéteurós címlet használható.

1i. cikk

(1) A tagállamok a rajzolatok hivatalos jóváhagyása előtt tájékoztatják egymást a pénzforgalmi érmék új nemzeti előlapjának rajzolattervéről, többek között a peremiratokról, valamint az emlékérmék esetében a becsült kibocsátandó mennyiségekről.

(2) A pénzforgalmi érmék új vagy módosított nemzeti előlaprajzolatának jóváhagyása a Tanács hatáskörébe tartozik, amely minősített többséggel, a (3)-(7) bekezdésben leírt eljárás szerint jár el.

Az e cikkben említett határozatok meghozatalakor azon tagállamok szavazati jogát, amelyek pénzneme nem az euro, fel kell függeszteni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi érmék rajzolattervét a kibocsátó tagállam főszabályként a kibocsátás tervezett időpontja előtt legkésőbb három hónappal benyújtja a Tanácsnak, a Bizottságnak és a többi azon tagállamnak, amelynek pénzneme az euro.

(4) A (3) bekezdésben említett benyújtást követő hét napon belül bármelyik azon tagállam, amelynek pénzneme az euro, a Tanácsnak és a Bizottságnak címzett, indokolással ellátott véleményben kifogást emelhet a kibocsátó tagállam által javasolt rajzolatterv ellen, ha valószínűsíthető, hogy a rajzolatterv visszás reakciókat kelt az érintett tagállam állampolgárai körében.

(5) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli, hogy a rajzolatterv nem teljesíti az e rendeletben foglalt műszaki követelményeket, a (3) bekezdésben említett benyújtást követő hét napon belül negatív értékelést nyújt be a Tanácsnak.

(6) Ha nem nyújtanak be a Tanácsnak indokolással ellátott véleményt vagy negatív értékelést a (4), illetve (5) bekezdésben említett határidőn belül, a rajzolat jóváhagyásáról szóló határozat az (5) bekezdésben említett határidő lejártát követő napon a Tanács által elfogadottnak tekintendő.

(7) Minden más esetben a Tanács késedelem nélkül határoz a rajzolatterv jóváhagyásáról, kivéve, ha az indokolással ellátott vélemény vagy a negatív értékelés benyújtását követő hét napon belül a kibocsátó tagállam visszavonja a benyújtást és tájékoztatja a Tanácsot, hogy új rajzolattervet szándékozik benyújtani.

(8) A Bizottság a pénzforgalmi érmék új nemzeti rajzolataival kapcsolatos valamennyi lényeges információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

1j. cikk

Az 1c., az 1d., az 1e. cikk és az 1h. cikk (2) bekezdése:

a) nem alkalmazandó a 2012. július 19. előtt kibocsátott vagy előállított pénzforgalmi érmékre;

b) a 2062. július 20-ig tartó átmeneti időszak során nem alkalmazandó azon rajzolatokra, amelyek 2012. július 19-én már jogszerűen használatban vannak a pénzforgalmi érméken. Azok a pénzforgalmi érmék, amelyeket az átmeneti időszakban bocsátottak ki vagy állítottak elő, időbeli korlátozás nélkül továbbra is törvényes fizetőeszközként használhatók.

2. cikk

Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződésnek megfelelően, a 109k. cikk (1) bekezdésére, valamint a 11. és 12. sz. jegyzőkönyvre is figyelemmel, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 208., 1997.7.9., 5. o. és HL C 386., 1997.12.20., 12. o.

( 2 ) 1997. június 25-i vélemény (HL C 205., 1997.7.5., 18. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament 1997. november 6-i véleménye (HL C 358., 1997.11.24., 24. o.), a Tanács 1997. november 20-i közös álláspontja (HL C 23., 1998.1.23., 1. o.) és az Európai Parlament 1997. december 17-i határozata (HL C 14., 1998.1.19.).

( 4 ) HL L 188., 1994.7.22., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R0975 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R0975&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R0975-20120719 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R0975-20120719&locale=hu