31994L0027[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 94/27/EK irányelve (1994. június 30.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizenkettedik módosításárólA Bizottság javaslata a 76/769/EGK irányelv tizennegyedik módosításaként lett előterjesztve (HL C 116., 1993.4.27., 18. o).

Az Európai Parlament és a Tanács 94/27/EK irányelve

(1994. június 30.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizenkettedik módosításáról [1]

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

a Szerződés 189b. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [4],

mivel a Szerződés 8a. cikke egy olyan, belső határok nélküli térséget hoz létre, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a belső piac kialakítására irányuló munka fokozatosan javítja az élet minőségét, az egészség védelmét és a fogyasztók biztonságát; mivel az ezen irányelvben javasolt intézkedések összhangban vannak a fogyasztóvédelmi politika megújításánál figyelembe veendő jövőbeni prioritásokról szóló, 1989. november 9-i tanácsi állásfoglalással;

mivel a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező, bizonyos tárgyakban található nikkel előidézheti az ember nikkelre való érzékenységét, és allergiás reakciókhoz vezethet; mivel ezért korlátozni szükséges a nikkel használatát az ilyen tárgyakban;

mivel az egyik tagállam a területén egy sor védőintézkedést vezetett be a nikkellel szembeni érzékenység és allergia leküzdésére, és egy további tagállam a területén egy sor ellenőrző intézkedést kíván bevezetni; mivel emiatt fennáll a kereskedelem korlátozásának kockázata;

mivel ennek az irányelvnek a végrehajtása előtt meg kell határozni és ki kell hirdetni az ezen irányelvnek való megfelelés bizonyítására használandó vizsgálati módszereket; mivel ezeknek a vizsgálati módszereknek valamelyik európai szabványnak kell megfelelniük;

mivel az egyes tagállamok által elfogadott vagy elfogadni tervezett, a nikkel használatára vonatkozó korlátozások közvetlenül hatnak a belső piac kialakítására és működésére; mivel ezért szükséges a tagállamok jogszabályainak közelítése e területen, következésképpen szükséges a 76/769/EGK irányelv I. mellékletének módosítása [5],

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében található szöveggel egészül ki.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb hat hónapon belül azt követően megfeleljenek, hogy a Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott, a vizsgálatokra vonatkozó szabványokat, amelyekkel igazolható, hogy a termékek megfelelnek ennek az irányelvnek; vagy ennek az irányelvnek az elfogadását követő hat hónapon belül, ha erre az előzőleg említett időponttól később kerül sor, mégpedig a következő módon:

- a vonatkozó időszak lejártát követően hat hónapon túl sem a gyártó, sem az importőr nem hozhat forgalomba olyan terméket, amely nem felel meg ennek az irányelvnek,

- a vonatkozó időszak lejártát követően 18 hónapon túl, olyan termék, amely ennek az irányelvnek nem felel meg, nem adható el és adható át a végső fogyasztó részére, kivéve ha azt a vonatkozó időszak lejárta előtt hozták forgalomba.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. június 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

E. Klepsch

a Bizottság részéről

az elnök

A. Baltas

[1] A Bizottság javaslata a 76/769/EGK irányelv tizennegyedik módosításaként lett előterjesztve (HL C 116., 1993.4.27., 18. o).

[2] HL C 116., 1993.4.27., 18. o.

[3] HL C 304., 1993.11.10., 2. o.

[4] Az Európai Parlament 1993. december 2-i véleménye (HL C 342., 1993.12.20., 15. o.), a Tanács 1994. március 4-i közös álláspontja (HL C 137., 1994.5.19., 60. o.) és az Európai Parlament 1994. május 5-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 91/339/EGK irányelvvel (HL L 186., 1991.7.12., 64. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"28.Nikkel(CAS szám 7440-0-20,EINECS szám 2311114) és vegyületei | Nem használható fel: 1.olyan tárgyakban, amelyeket átszúrt fülbe vagy az emberi test más átszúrt részébe helyeznek az átszúrással okozott sérülésbe, a hámosodás folyamán, függetlenül attól, hogy az adott tárgyat később eltávolítják-e vagy sem, kivéve akkor, ha az ilyen tárgyak homogének és nikkelkoncentrációjuk - a nikkel tömege a tárgy teljes tömegére vonatkoztatva - 0,05 %-nál kisebb;2.olyan termékekben, amelyek a bőrrel közvetlenül vagy hosszú ideig érintkeznek, pl.:fülbevaló,nyaklánc, karperec és karlánc, bokaperec, gyűrű,karóra háza, óraszíj és órarögzítő,kapocsfej, csat, szegecs, cipzár és fémjelzések, ha ezeket ruházaton alkalmazzák,amennyiben e termék részeiből, amelyek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkeznek 0,5 μg/cm2/hét értéknél nagyobb arányú a nikkel kibocsátás,3.olyan termékekben, mint amilyeneket a 2. pontban felsoroltak, amelyeknek nem nikkelbevonatuk van, kivéve, ha az ilyen bevonat biztosítja azt, hogy a terméknek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező részén legalább két év rendes használat után a nikkel kibocsátás nem haladja meg a 0,5 μg/cm2/hét értéket.Továbbá az 1., 2. és 3. pont alá tartozó termékek nem hozhatók forgalomba, amennyiben nem felelnek meg az e pontokban megállapított követelményeknek." |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0027 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0027&locale=hu

Tartalomjegyzék