31999R2245[1]

A Bizottság 2245/1999/EK rendelete (1999. október 22.) a 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számlaelszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1663/95/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 2245/1999/EK rendelete

(1999. október 22.)

a 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számlaelszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1663/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1287/95/EK rendelettel [1] módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 4. cikke (6) bekezdésére és 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 896/97/EK rendelettel [3] módosított 1663/95/EK bizottsági rendeletet [4] az eddigi tapasztalatok figyelembevételével több helyen módosítani kell, különös tekintettel a kifizetések teljesítésére vonatkozó akkreditációs feltételekre és a kifizető ügynökségekben felelős beosztást betöltő személyek munkájában felmerülő érdekütközések elkerülésének szükségességére vonatkozó rendelkezésekre.

(2) A kifizető ügynökségek éves beszámolójának tartalmaznia kell a még behajtandó összegek részleteit.

(3) A Bizottságnak nincs joga, és nem is lenne méltányos a részéről, hogy mielőtt a tagállamnak lehetősége lenne a válaszadásra, kiértékelje azokat a kiadásokat, amelyeket a ténymegállapításai eredményeként a 729/70/EGK rendelet 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében ki akar zárni.

(4) A kiadást a közösségi szabályok megsértésének teljes időszakára vonatkozóan ki kell zárni.

(5) Az EMOGA-bizottság kedvező véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1663/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az (1) bekezdésben említett számviteli adatok formáját és tartalmát a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell megállapítani."

2. Az 5. cikk (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

"f) a visszakövetelési eljárás alatt álló összegek összesítése a visszakövetelési utasítások kiadásának megfelelő pénzügyi évek szerinti bontásban, és azoknak az összegeknek az összesítése, amelyeket behajthatatlanként ismertek el az év során."

3. A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben egy vizsgálat eredményeképpen a Bizottság úgy értékeli, hogy a kiadás teljesítése nem a közösségi szabályoknak megfelelően történt, értesíti az érintett tagállamot ellenőrzései eredményeiről, és feltünteti a követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében a jövőben végrehajtandó helyesbítő intézkedéseket.

Az értesítésnek hivatkoznia kell erre a rendeletre. A tagállam 2 hónapon belül válaszol, amit követően a Bizottság módosíthatja az álláspontját. Indokolt esetben a Bizottság meghosszabbíthatja a válaszadási határidőt.

A válaszadási határidő lejárta után a Bizottság kétoldalú megbeszélésre hívja a tagállamot, amelyen igyekeznek megállapodásra jutni a végrehajtandó intézkedések, a jogsértés súlyának kiértékelése, valamint a Közösséget ért pénzügyi veszteség tekintetében. E megbeszélést követően, és a Bizottság által a megbeszélés és a tagállammal történt konzultáció után további információk biztosítására megállapított határidő lejártát követően, vagy ha a tagállam a Bizottság által megállapított határidő előtt nem fogadja el a felkérést egy megbeszélésre, a határidő lejárta után a Bizottság hivatalosan közli a tagállammal az elhatározásait, a 94/442/EK bizottsági határozatra [5] hivatkozva. E bekezdés negyedik albekezdésének sérelme nélkül, ez az értesítés tartalmazza minden olyan kiadás kiértékelését, amelyet a Bizottság kizárni szándékozik a 729/70/EGK rendelet 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében.

A tagállam a lehető leghamarabb tájékoztatja a Bizottságot a közösségi szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében elfogadott korrekciós intézkedésekről és a hatálybalépésük napjáról. A Bizottság a korrekciós intézkedések hatálybalépésének napjáig, szükség szerint, elfogad egy vagy több határozatot a 729/70/EGK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében, a közösségi szabályoknak meg nem felelő kiadások kizárására."

4. A melléklet a következőképpen módosul:

a) egy új 4a. ponttal egészül ki:

"4a. A Bizottság előzetes beleegyezésével, és kizárólag a társfinanszírozott intézkedések esetében, ahol nagyszámú kis összegű kifizetést kell teljesíteni, más testületek is megbízhatók a támogatást kérelmezők részére történő kifizetésekkel. Írásbeli megállapodást kell kötni a kifizető ügynökség és e testület között, előírva a kifizető ügynökség számára átadandó információk és kísérő dokumentumok jellegét és azt a határidőt, amelyen belül át kell adni ezeket; ezeknek az információknak és dokumentumoknak minimális követelményként lehetővé kell tenniük a kifizető ügynökség számára, hogy megfeleljen az akkreditációs feltételeknek, és betartsa a havi és éves elszámolások benyújtásához megállapított határidőket. Továbbra is a kifizető ügynökség felelős az érintett alapok hatékony kezeléséért és a számviteli nyilvántartások naprakésszé tételéért. A kifizető ügynökség felhatalmazott képviselőinek, az igazoló testületnek és az Európai Uniónak joga van a fent említett testület birtokában lévő összes bizonyíték vizsgálatára és a támogatást kérelmezők ellenőrzésének végrehajtására."

b) Az 5. pont a következő szöveggel egészül ki:

"A kifizetések teljesítéséért felelős igazgatási alrészlegnek, illetve az ennek a felügyeletéért felelős részlegnek írásos bizonyítékkal kell rendelkeznie az igénylések engedélyezéséről és az előírt adminisztratív és fizikai ellenőrzésekről. Az információ és a bizonyíték formája megfelelhet az e melléklet 4. iv. pontjában meghatározott összesítőnek, és számítógépes rendszeren keresztül is továbbítható."

c) A 6. ii. pont második albekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Megfelelő intézkedéseket kell hozni az érdekütközések elkerülésére, ha az Alappal kapcsolatos igénylések ellen- őrzésének, engedélyezésének és kifizetésének tekintetében felelős, vagy érzékeny pozíciót betöltő személy más funkciókat is betölt a kifizető ügynökségen kívül."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. október 22-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 125., 1995.6.8., 1. o.

[2] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

[3] HL L 128., 1997.5.21., 8. o.

[4] HL L 158., 1995.7.8., 6. o.

[5] HL L 182., 1994.7.16., 45. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R2245 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R2245&locale=hu