31992R3578[1]

A Tanács 3578/92/EGK rendelete (1992. december 7.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról szóló 1107/70/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 3578/92/EGK rendelete

(1992. december 7.)

a vasúti, közúti és belvízi közlekedéshez nyújtott támogatásokról szóló 1107/70/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az 1107/70/EGK rendelet [4] úgy rendelkezik, hogy a tagállamok elősegíthetik a kombinált közlekedés fejlesztését az infrastruktúrába és az átrakodáshoz szükséges rögzített és mozgatható berendezésekbe eszközölt beruházásokhoz, valamint harmadik országok területén áthaladó Közösségen belüli kombinált közlekedés üzemeltetési költségeihez támogatások nyújtásával;

mivel a kombinált közlekedés fejlődése azt mutatja, hogy a Közösség egészében még nem fejeződött be ennek a technikának a beindítási fázisa és mivel a támogatási szabályozást ebből következően meg kell hosszabbítani;

mivel a valamely harmadik ország területén áthaladó kombinált közlekedés üzemeltetési költségeihez az ilyen támogatás nyújtásának lehetősége csak Ausztria, Svájc és a volt Jugoszlávia utódállamainak különleges eseteiben indokolt;

mivel a Közösségben a gazdasági és társadalmi kohézió gyors elérésének szükségessége miatt a hangsúlyt a kombinált közlekedésre jellemző közúti és vasúti létesítményekbe eszközölt beruházásokra kell helyezni, különösen ott, ahol ezek olyan infrastrukturális beruházás alternatíváját képviselik, amelyek nem fejezhetők be rövid távon;

mivel továbbá támogatás nyújtása a kombinált közlekedéshez tartozó speciális közúti szállítóeszközökhöz hatékony mód lehet a kis- és középvállalkozások ösztönzésére a kombinált fuvarozás igénybevételére;

mivel a kifejezetten a kombinált közlekedéshez használt berendezésekhez nyújtott támogatás elősegítheti az új bimodális és átrakodási technika fejlesztését;

mivel ebből következően egy korlátozott beindítási fázis során a támogatásnyújtás lehetőségét ki kell terjeszteni a kifejezetten a kombinált közlekedéshez tervezett speciális szállítóeszközökbe történő beruházásokra, feltéve hogy ezeket kizárólag erre a célra használják;

mivel a jelenlegi támogatási szabályozást 1995. december 31-ig hatályban kell tartani, és a Tanácsnak határoznia kell, a Szerződésben megállapított feltételek mellett, az ezután alkalmazandó szabályozásokról, vagy adott esetben, a támogatási szabályozás megszüntetésének feltételeiről;

mivel ebből következően módosítani kell az 1107/70/EGK rendeletet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

"e) 1995. december 31-ig, ahol a támogatásokat ideiglenesen nyújtják, és a kombinált közlekedés fejlesztésének megkönnyítése a céljuk, az ilyen támogatásoknak a következőkre kell vonatkozniuk:

- infrastruktúrába eszközölt beruházás,

vagy

- átrakodáshoz szükséges rögzített és mozgatható berendezésekbe eszközölt beruházás,

vagy

- kifejezetten a kombinált közlekedéshez tervezett és kizárólag a kombinált közlekedésben használt speciális szállítóeszközökbe történő beruházás,

vagy

- az Ausztrián, Svájcon vagy a volt Jugoszlávia utódállamain áthaladó közlekedés során a kombinált közlekedés üzemeltetési költségei.

A Bizottság kétévenként jelentést nyújt be a Tanácsnak a fenti intézkedések végrehajtásának eredményeiről, megadva többek között a támogatások odaítélésének részleteit, azok összegét és a hatásukat a kombinált közlekedésre. A tagállamok ellátják a Bizottságot a jelentés összeállításához szükséges információkkal.

A Bizottság javaslata alapján a Tanács 1995. december 31-ig határoz, a Szerződésben megállapított feltételek mellett, az ezt követően alkalmazandó szabályozásról vagy, adott esetben, ezen támogatási szabályozás megszüntetésének feltételeiről."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendeletet 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. december 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. MacGregor

[1] HL C 282., 1992.10.30., 10. o.

[2] 1992. november 20-án kiadott vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban).

[3] 1992. november 24-én kiadott vélemény (még nem tették közzé a Hivatalos Lapban).

[4] HL L 130., 1970.6.15., 1. o. Legutóbb az 1100/89/EGK rendelet (HL L 116., 1989.4.28., 24. o.) módosította.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R3578 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R3578&locale=hu