32007R1497[1]

A Bizottság 1497/2007/EK rendelete ( 2007. december 18.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1497/2007/EK RENDELETE

(2007. december 18.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1) A meghatározott helyen fennálló különösen nagy tűzveszély ellensúlyozására szolgáló, több összekapcsolt tartályból álló tűzvédelmi rendszerek esetén a fluortartalmú üvegházhatású gázok mértékét a tartályok teljes tartalma alapján kell kiszámolni, ezáltal biztosítható, hogy az ellenőrzések gyakorisága megfelel a fluortartalmú üvegházhatású gázok tényleges arányának.

(2) A 842/2006/EK rendelet értelmében a tűzvédelmi rendszerek nyilvántartásaiban bizonyos információkat fel kell tüntetni. A 842/2006/EK rendelet hatékony alkalmazása érdekében célszerű további információkat rögzíteni a rendszernyilvántartásban.

(3) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos információknak meg kell jelenniük a rendszernyilvántartásban. Amennyiben a fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyisége ismeretlen, az érintett tűzvédelmi rendszer üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy ezt a mennyiséget megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet határozza meg, a szivárgás ellenőrzését megkönnyítendő.

(4) A szivárgás-ellenőrzés végrehajtása előtt a megfelelő képesítéssel rendelkező személyzetnek alaposan tanulmányoznia kell a rendszernyilvántartást és a korábbi jelentéseket, hogy a lehetséges korábbi problémákat meghatározzák.

(5) A hatékonyság érdekében a szivárgás-ellenőrzés során a tűzvédelmi rendszer azon részeire kell összpontosítani, amelyeknél a legnagyobb a szivárgás valószínűsége.

(6) Ha feltételezhető szivárgás, meg kell határozni a helyét, majd megszüntetni.

(7) Az új rendszerek nem megfelelő üzembe helyezése megnövekedett szivárgásveszélyt jelent. Ennélfogva az újonnan üzembe helyezett rendszereken beüzemelésük után azonnal szivárgás-ellenőrzést kell végezni.

(8) A javítás hatékonyságának érdekében a 842/2006/EK rendelet értelmében végrehajtott követő ellenőrzések során a rendszer korábban szivárgó és azzal szomszédos részeire kell összpontosítani.

(9) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet a 842/2006/EK rendelet értelmében megállapítja a működő és átmenetileg üzemen kívül helyezett, egy vagy több összekapcsolt tartályból és meghatározott helyen fennálló különösen nagy tűzveszély ellensúlyozására szolgáló kapcsolódó részekből álló helyhez kötött rendszerek (a továbbiakban: tűzvédelmi rendszerek) szivárgás-ellenőrzésére vonatkozó normákat.

Ez a rendelet a legalább 3 kg fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó tűzvédelmi rendszerekre alkalmazandó.

2. cikk

Rendszernyilvántartás

(1) Az üzemeltető a 842/2006/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban (a továbbiakban: "rendszernyilvántartás") feltünteti a nevét, postacímét és telefonszámát.

(2) A tűzvédelmi rendszerben található fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségét fel kell tüntetni a rendszernyilvántartásban.

(3) Amennyiben a tűzvédelmi rendszerekben található fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségét a gyártó műszaki leírása vagy a rendszer címkéje nem jelzi, az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy ezt a mennyiséget megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet határozza meg.

3. cikk

Rendszernyilvántartás-ellenőrzés

(1) A szivárgás-ellenőrzés előtt a megfelelően képzett személyzet elvégzi a rendszernyilvántartás-ellenőrzést.

(2) Különösen figyelni kell többször előforduló rendellenességekkel vagy problémás területekkel kapcsolatos releváns információkra.

4. cikk

Szemrevételezés és kézi ellenőrzés

(1) A károk és a szivárgásra utaló jelek időben történő észlelése érdekében a megfelelően képzett személyzet szemrevételezi a kezelőelemeket, tartályokat, valamint a nyomás alatt levő alkatrészeket és csatlakozásokat.

(2) A tűzvédelmi rendszerben található fluortartalmú üvegházhatású gázok minden feltételezett szivárgását megfelelően képzett személyzet ellenőrzi.

(3) Ha a következő esetek bármelyike fennáll, feltételezhető a szivárgás:

a) a rögzített szivárgásérzékelő-rendszer szivárgást jelez;

b) a tartályban a hőmérséklethez igazított nyomás 10 %-nál többel csökken;

c) a tartályban levő oltóanyag mennyisége 5 %-nál többel csökken;

d) egyéb, anyagveszteségre utaló jelek.

(4) A nyomásmérőket és a súlyfigyelő berendezéseket a megfelelő működés érdekében évente egyszer ellenőrizni kell.

5. cikk

A szivárgás megszüntetése

(1) Az üzemeltető biztosítja, hogy a javítást vagy a készülék cseréjét az ehhez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkező személy végzi.

(2) Az üzemeltető biztosítja, hogy újratöltés előtt végrehajtják a szivárgás-ellenőrzést.

6. cikk

Követő ellenőrzés

A 842/2006/EK rendelet 3.cikkének (2) bekezdésében előírt, megfelelő képesítéssel rendelkező személyzet által végzett követő ellenőrzések során a korábban szivárgó és megjavított, valamint az azokkal szomszédos területekre kell különös figyelmet fordítani, amennyiben a javítás során nyomást alkalmaztak.

7. cikk

Újonnan beszerzett rendszerekre vonatkozó követelmények

Az újonnan üzembe helyezett rendszereken beüzemelésük után azonnal szivárgás-ellenőrzést kell végezni.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 899/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 196., 2007.7.28., 24. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1497 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1497&locale=hu