31990L0533[1]

A Tanács irányelve (1990. október 15.) a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló 79/117/EGK tanácsi irányelv mellékletének módosításáról

A Tanács irányelve

(1990. október 15.)

a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és

használatának tilalmáról szóló 79/117/EGK tanácsi irányelv mellékletének módosításáról

(90/533/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel legutóbb a 89/365/EGK irányelvvel [1] módosított, a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 79/117/EGK irányelv előírja melléklete tartalmának rendszeres módosítását, figyelembe véve a tudományos és műszaki ismeretek fejlődését;

mivel megerősítésre került, hogy a dinoseb, acetátja és sói növényvédő szerekben történő felhasználása veszélyt jelenthet az emberi vagy állati egészségre, valamint indokolatlanul káros hatást fejt ki a környezetre;

mivel megerősítésre került az is, hogy a binapakril és a kaptafol növényvédő szerekben történő felhasználása veszélyt jelenthet az emberi vagy állati egészségre;

mivel megerősítésre került az is, hogy a dikofol, a maleinsav-hidrazid és a kvintozen növényvédő szerekben történő felhasználása, amennyiben nem felelnek meg bizonyos tisztasági követelményeknek, veszélyt jelenthet az emberi vagy állati egészségre, valamint rendkívül kedvezőtlen hatást fejt ki a környezetre;

mivel a 79/117/EGK irányelvből eredő harmonizáció jelenlegi fokára tekintettel a tagállamok megtilthatják olyan hatóanyagok forgalomba hozatalát vagy használatát, amelyek nem szerepelnek az irányelv mellékletében, illetve amelyek tisztasági foka magasabb, mint az ott megállapított szint, feltéve hogy ez a Szerződés előírásainak, valamint a jog általános elveinek, különösen a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az arányosság elvének szigorúan megfelel;

mivel ezért a 79/117/EGK irányelv mellékletét ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1 cikk

A 79/117/EGK irányelv melléklete a következő, a "C. Egyéb vegyületek" részhez hozzáadott bejegyzésekkel egészül ki:

"5. Dinoseb, acetátja és sói

6. Binapakril

7. Kaptafol

8. Dikofol, amely kevesebb mint 78 % p-p dikofolt vagy több mint 1 g/kg DDT-t vagy DDT rokonvegyületet tartalmaz

9. a) Malein-hidrazid és sói, kivéve ennek kolin-, kálium- és nátriumsóit;

b) A kolin, kálium és nátrium sói, amelyek több mint 1 mg/kg savegyenérték alapján kifejezett szabad hidrazint tartalmaznak

10. Kvintozen, amely több mint 1 mg/kg HCB-t vagy több mint 10 g/kg pentklorobenzént tartalmaz"

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a 79/117/EGK irányelv melléklete C. részének 8. pontjában említett vegyület tekintetében legkésőbb 1991. szeptember 30-ig, az egyéb vegyületek tekintetében pedig 1990. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. október 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. Saccomandi

[1] HL L 159., 1989.6.10. 58. o.

[2] HL L 33., 1979.2.8., 536. o

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0533 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0533&locale=hu