Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31979L0117[1]

A Tanács 79/117/EGK irányelve (1978. december 21.) a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról

A TANÁCS 79/117/EGK IRÁNYELVE

(1978. december 21.)

a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a növénytermesztés kiemelkedően fontos az Európai Gazdasági Közösségben;

mivel a termesztésből származó hozamot folyamatosan befolyásolják a károsítók és a gyomnövények; mivel feltétlenül szükség van a növények védelmére ezekkel a veszélyekkel szemben, megelőzve a hozamok csökkenését és ezáltal elősegítve az ellátás hozzáférhetőségének biztosítását;

mivel a növények és növényi termékek védelmének és a mezőgazdasági termelékenység növelésének egyik legfontosabb módszere a növényvédő szerek használata;

mivel lehetséges, hogy a növényvédő szerek hatásai nem teljes egészében kedvezőek a növénytermelésre; mivel ezek használata kockázatot jelenthet az emberek és a környezet számára, mivel mindent összevetve ezek veszélyes hatásokkal bíró mérgező anyagok vagy készítmények;

mivel bizonyos növényvédő szerek esetében ezek a veszélyek olyan jelentősek, hogy azok további felhasználása részben vagy egészében nem megengedhető;

mivel a tagállamok ezért nem csak ellenőrizték a növényvédő szerek értékesítését, de emellett bizonyos növényvédő szerek használata esetében értékesítési korlátozásokat és tilalmakat is bevezettek;

mivel ezek a rendelkezések eltérőek a különböző tagállamokban, és olyan kereskedelmi korlátokat eredményeznek, amelyek közvetlenül hatnak a közös piac intézményeire és működésére;

mivel ezért kívánatos ezeknek a korlátoknak a megszüntetése a vonatkozó rendelkezések összehangolásával, amelyeket a tagállamokban törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések révén állapítottak meg;

mivel ezért indokoltnak tűnik az alapelvek szintjén az összes olyan hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer betiltása, amely még a szándékolt célnak megfelelően felhasználva is káros hatásokat idéz vagy idézhet elő az emberi vagy állati egészségre, vagy túlzottan ártalmas a környezetre;

mivel az e növényvédő szerekre vonatkozó tagállami derogációk egy része esetében mindazonáltal engedélyezett a korlátozott mértékű használat akkor, ha ökológiai okokból különlegesen indokolt, és ahol a veszély kisebb, mint a termékek korábban szankcionált használata esetében;

mivel még ezeket a korlátozott derogációkat is fokozatosan le kell építeni, amint kevésbé veszélyes kezelések válnak hozzáférhetővé;

mivel másrészről szükséges korlátozott jogot biztosítani a tagállamok számára a használati tilalom időleges, saját hatáskörben történő felfüggesztésére olyan, a növénytermelést veszélyeztető, előre nem látható esemény bekövetkeztekor, amely más eszközökkel nem oldható meg;

mivel az irányelv nem vonatkozik azokra a növényvédő szerekre, amelyeket kutatási és vizsgálati célokra szánnak;

mivel nem célszerű a Közösség rendelkezéseit alkalmazni a harmadik országokba kivitelre szánt növényvédő szerekre, mivel általában ezek az országok saját szabályozással rendelkeznek;

mivel az irányelv végrehajtása és mellékletének a műszaki és tudományos ismeretek fejlődéséhez történő adaptálása szükségessé teszi a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését; mivel a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság eljárása - egyelőre, korlátozott ideig - és a Peszticidek Tudományos Bizottságának bevonása megfelelő alapot biztosít erre;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az egyes hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmára vonatkozik.

2. cikk

Az irányelv alkalmazásában:

1. "Növényvédő szerek":

Hatóanyagok és egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmények, amelyeket a következő célokra szánnak:

1.1. a növények vagy növényi termékek károsítóinak elpusztítása vagy védelmük a károsító ellen, amennyiben az ilyen anyagokat vagy készítményeket a következő rendelkezések nem határozzák meg;

1.2. a növények életfolyamatainak befolyásolása, kivéve a tápanyagokat;

1.3. a növényi termékek tartósítása, amennyiben az ilyen anyagok nem tartoznak a tartósító anyagokra vonatkozó különleges tanácsi vagy bizottsági rendelkezések hatálya alá;

1.4. a nemkívánatos növények elpusztítása; vagy

1.5. növényi részek elpusztítása vagy növények nemkívánatos növekedésének megakadályozása.

2. "Anyagok":

Kémiai elemek és azok vegyületei, ahogyan azok természetes állapotukban vagy mesterséges úton előállítva előfordulnak.

3. "Készítmények":

Két vagy több anyagból, mikroorganizmusból vagy vírusból képzett keverékek vagy oldatok, amelyeket növényvédő szerként használnak.

4. "Hatóanyagok":

Anyagok, mikroorganizmusok és vírusok, amelyeknek általános vagy különleges hatása van:

4.1. a károsítók ellen, vagy

4.2. a növényekre, növényi részekre vagy növényi termékekre.

5. "Növények":

Élő növények és élő növényi részek, beleértve a friss gyümölcsöket és magokat.

6. "Növényi termékek":

Termékek - feldolgozatlan állapotban vagy olyan kezdetleges feldolgozás után, mint például az őrlés, szárítás vagy préselés - amelyek növényekből származnak, kivéve az 5. pontban meghatározott növényeket.

7. "Károsítók":

Növények vagy növényi termékek károsítói, amelyek a növény- vagy állatvilágba tartozóak, vagy amelyek vírusok, mikoplazmák vagy egyéb kórokozók.

8. "Állatok":

Azok közé a fajok közé tartozó állatok, amelyeket az ember rendszerint etet, tart vagy fogyaszt.

9. "Forgalomba hozatal":

Tulajdon bármilyen átruházása, akár ellenszolgáltatás fejében, akár anélkül.

10. "Környezet":

Az emberi lények kapcsolata a vízzel, levegővel, földdel és az összes biológiai formával.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a mellékletben felsorolt hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek ne kerülhessenek forgalomba vagy felhasználásra.

Az első bekezdést nem kell alkalmazni azokra a növényvédő szerekre, amelyek az előállítási folyamatuk természete miatt elhanyagolható mennyiségű szennyeződéseket tartalmaznak, feltéve hogy ezeknek nincsen káros hatása az emberekre, állatokra vagy a környezetre.

4. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve a tagállamok időlegesen felhatalmazást kapnak a melléklet első oszlopában felsorolt bizonyos hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának vagy felhasználásának engedélyezésére saját területükön, a második oszlopban megállapított esetekben.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a tagállamok értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot, és amennyiben a Bizottság kéri, részletesen tájékoztatják az ilyen hatóanyagok használatának mértékére vonatkozó részletekről.

5. cikk

Az irányelv nem vonatkozik azokra a növényvédő szerekre, amelyeket:

a) kutatási vagy vizsgálati célokra, vagy

b) harmadik országokba történő kivitelre szánnak.

6. cikk

(1) A 78/436/EGK bizottsági határozattal ( 4 ) létrehozott Peszticidek Tudományos Bizottságával való konzultációt követően a következőkről kell dönteni a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően:

a) a melléklet 1. oszlopában található anyagok A. csoportjának (higanytartalmú vegyületek) vagy B. csoportjának (perzisztens szerves klórvegyületek) bármilyen szükséges módosítása;

b) a melléklet 2. oszlopának bármilyen szükséges módosítása. Amennyiben egy derogáció eltörlésére kerül sor, a Tudományos Bizottsággal történő előzetes konzultáció nem szükséges, feltéve hogy valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy nem kíván a derogációval élni. Ezt az információt a 76/894/EGK határozattal ( 5 ) létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés eseteit kivéve, a melléklet bármilyen módosításáról a Tanács dönt a Bizottság javaslata alapján.

(4) A Bizottság legalább kétévenként megvizsgálja, hogy szükség van-e és milyen mértékben a melléklet második oszlopának módosítására.

(5) A melléklet módosítására a tudományos és technikai ismeretek fejlődése alapján kerülhet sor.

(6) A hatóanyagot fel kell venni a mellékletbe akkor is, ha a szándékolt célnak megfelelően felhasználva is előidéz, vagy előidézhet:

a) káros hatásokat az emberi vagy állati egészségre;

b) indokolatlanul ártalmas hatásokat a környezetre nézve.

7. cikk

(1) Amennyiben a növénytermelést fenyegető, előre nem látható olyan veszély miatt, amely egyéb eszközökkel nem akadályozható meg, szükségesnek látszik egy tagállamban a mellékletben szereplő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használata, az érintett tagállam engedélyezheti az ilyen termék forgalomba hozatalát vagy felhasználását egy maximum 120 napos időtartamra. A tagállamnak intézkedéséről azonnal értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően haladéktalanul dönteni kell arról, hogy amennyiben az (1) bekezdés alapján hozott intézkedés folytatható vagy megismételhető, erre milyen feltételekkel kerülhet sor.

8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 6 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

A tagállamok legkésőbb 1981. január 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 3. cikkben említett hatóanyagok vagy hatóanyag-csoportok neveiAzok az esetek, amikor a forgalomba hozatal vagy a felhasználás engedélyezett a 4. cikkel összhangban
A. Higanyvegyületek
1. Higany-oxidFestékként a (nektriás rák) kezelésére almaféléken, szüret után rügyezésig
2. Higany-klorid (kalomel)
3. Egyéb szervetlen higanyvegyületek
4. Alkil-higanyvegyületek
5. Alkoxialkil- és aril-higanyvegyületek
B. Perzisztens szerves klórvegyületek
Répavetőmag kezelésére annak előkészítési fázisában , fajok, és ellen
9. Kamfeklór
C. Egyéb vegyületek
1. Etilén-oxid
2. Nitrofen
3. 1,2-dibrómetán
4. 1,2-diklóretán
5. Dinoseb, acetátja és sói
6. Binapakril
7. Kaptafol
8. Dikofol, amely kevesebb mint 78 % p-p dikofolt vagy több mint 1 g/kg DDT-t vagy DDT rokonvegyületet tartalmaz9.
a) Malein-hidrazid és sói, kivéve ennek kolin-, kálium- és nátriumsóit;
b) A kolin, kálium és nátrium sói, amelyek több mint 1 mg/kg savegyenérték alapján kifejezett szabad hidrazint tartalmaznak
10. Kvintozen, amely több mint 1 mg/kg HCB-t vagy több mint 10 g/kg pentklorobenzént tartalmaz
a) A kórokozószint csökkentésére a következő szárított zöldségek esetében, amelyeket olyan élelmiszerkészítményekben alkalmaznak, amelyek nem esnek át teljes főzéses kezelésen a fogyasztást megelőzően
— spárga
— hagyma
— póréhagyma
— gomba
b) A kórokozószint csökkentésére szárított gyógynövények és fűszerek (1)esetében
c) A kórokozószint csökkentésére olyan szárított gyógynövények esetében, amelyeket kizárólag további feldolgozás nélküli gyógyászati termékként hoznak forgalomba
d) A kórokozószint csökkentésére kakaóporban és kakaópogácsában
e) Dohánylevelek gázos kezelésére
Az a), d) és e) derogáció legkésőbb 1989. december 31-ig, a b) és c) derogációk legkésőbb 1990. december 31-ig érvényesek.
(1) Illóolajokban és aromás alkotórészekben gazdag növények és növényi termékek, amelyeket főleg ízesítőként használnak karakteres ízük miatt.

( 1 ) HL C 200., 1976.8.26., 10. o.

( 2 ) HL C 30., 1977.2.7., 38. o.

( 3 ) HL C 114., 1977.5.11., 16. o.

( 4 ) HL L 124., 1978.5.12., 16. o.

( 5 ) HL L 340., 1976.9.12., 25. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0117&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01979L0117-20040520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01979L0117-20040520&locale=hu

Tartalomjegyzék