31979L0117[1]

A Tanács 79/117/EGK irányelve (1978. december 21.) a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról

A TANÁCS 79/117/EGK IRÁNYELVE

(1978. december 21.)

a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a növénytermesztés kiemelkedően fontos az Európai Gazdasági Közösségben;

mivel a termesztésből származó hozamot folyamatosan befolyásolják a károsítók és a gyomnövények; mivel feltétlenül szükség van a növények védelmére ezekkel a veszélyekkel szemben, megelőzve a hozamok csökkenését és ezáltal elősegítve az ellátás hozzáférhetőségének biztosítását;

mivel a növények és növényi termékek védelmének és a mezőgazdasági termelékenység növelésének egyik legfontosabb módszere a növényvédő szerek használata;

mivel lehetséges, hogy a növényvédő szerek hatásai nem teljes egészében kedvezőek a növénytermelésre; mivel ezek használata kockázatot jelenthet az emberek és a környezet számára, mivel mindent összevetve ezek veszélyes hatásokkal bíró mérgező anyagok vagy készítmények;

mivel bizonyos növényvédő szerek esetében ezek a veszélyek olyan jelentősek, hogy azok további felhasználása részben vagy egészében nem megengedhető;

mivel a tagállamok ezért nem csak ellenőrizték a növényvédő szerek értékesítését, de emellett bizonyos növényvédő szerek használata esetében értékesítési korlátozásokat és tilalmakat is bevezettek;

mivel ezek a rendelkezések eltérőek a különböző tagállamokban, és olyan kereskedelmi korlátokat eredményeznek, amelyek közvetlenül hatnak a közös piac intézményeire és működésére;

mivel ezért kívánatos ezeknek a korlátoknak a megszüntetése a vonatkozó rendelkezések összehangolásával, amelyeket a tagállamokban törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések révén állapítottak meg;

mivel ezért indokoltnak tűnik az alapelvek szintjén az összes olyan hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer betiltása, amely még a szándékolt célnak megfelelően felhasználva is káros hatásokat idéz vagy idézhet elő az emberi vagy állati egészségre, vagy túlzottan ártalmas a környezetre;

mivel az e növényvédő szerekre vonatkozó tagállami derogációk egy része esetében mindazonáltal engedélyezett a korlátozott mértékű használat akkor, ha ökológiai okokból különlegesen indokolt, és ahol a veszély kisebb, mint a termékek korábban szankcionált használata esetében;

mivel még ezeket a korlátozott derogációkat is fokozatosan le kell építeni, amint kevésbé veszélyes kezelések válnak hozzáférhetővé;

mivel másrészről szükséges korlátozott jogot biztosítani a tagállamok számára a használati tilalom időleges, saját hatáskörben történő felfüggesztésére olyan, a növénytermelést veszélyeztető, előre nem látható esemény bekövetkeztekor, amely más eszközökkel nem oldható meg;

mivel az irányelv nem vonatkozik azokra a növényvédő szerekre, amelyeket kutatási és vizsgálati célokra szánnak;

mivel nem célszerű a Közösség rendelkezéseit alkalmazni a harmadik országokba kivitelre szánt növényvédő szerekre, mivel általában ezek az országok saját szabályozással rendelkeznek;

mivel az irányelv végrehajtása és mellékletének a műszaki és tudományos ismeretek fejlődéséhez történő adaptálása szükségessé teszi a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését; mivel a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság eljárása - egyelőre, korlátozott ideig - és a Peszticidek Tudományos Bizottságának bevonása megfelelő alapot biztosít erre;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az egyes hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmára vonatkozik.

2. cikk

Az irányelv alkalmazásában:

1. "Növényvédő szerek":

Hatóanyagok és egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmények, amelyeket a következő célokra szánnak:

1.1. a növények vagy növényi termékek károsítóinak elpusztítása vagy védelmük a károsító ellen, amennyiben az ilyen anyagokat vagy készítményeket a következő rendelkezések nem határozzák meg;

1.2. a növények életfolyamatainak befolyásolása, kivéve a tápanyagokat;

1.3. a növényi termékek tartósítása, amennyiben az ilyen anyagok nem tartoznak a tartósító anyagokra vonatkozó különleges tanácsi vagy bizottsági rendelkezések hatálya alá;

1.4. a nemkívánatos növények elpusztítása; vagy

1.5. növényi részek elpusztítása vagy növények nemkívánatos növekedésének megakadályozása.

2. "Anyagok":

Kémiai elemek és azok vegyületei, ahogyan azok természetes állapotukban vagy mesterséges úton előállítva előfordulnak.

3. "Készítmények":

Két vagy több anyagból, mikroorganizmusból vagy vírusból képzett keverékek vagy oldatok, amelyeket növényvédő szerként használnak.

4. "Hatóanyagok":

Anyagok, mikroorganizmusok és vírusok, amelyeknek általános vagy különleges hatása van:

4.1. a károsítók ellen, vagy

4.2. a növényekre, növényi részekre vagy növényi termékekre.

5. "Növények":

Élő növények és élő növényi részek, beleértve a friss gyümölcsöket és magokat.

6. "Növényi termékek":

Termékek - feldolgozatlan állapotban vagy olyan kezdetleges feldolgozás után, mint például az őrlés, szárítás vagy préselés - amelyek növényekből származnak, kivéve az 5. pontban meghatározott növényeket.

7. "Károsítók":

Növények vagy növényi termékek károsítói, amelyek a növény- vagy állatvilágba tartozóak, vagy amelyek vírusok, mikoplazmák vagy egyéb kórokozók.

8. "Állatok":

Azok közé a fajok közé tartozó állatok, amelyeket az ember rendszerint etet, tart vagy fogyaszt.

9. "Forgalomba hozatal":

Tulajdon bármilyen átruházása, akár ellenszolgáltatás fejében, akár anélkül.

10. "Környezet":

Az emberi lények kapcsolata a vízzel, levegővel, földdel és az összes biológiai formával.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a mellékletben felsorolt hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek ne kerülhessenek forgalomba vagy felhasználásra.

Az első bekezdést nem kell alkalmazni azokra a növényvédő szerekre, amelyek az előállítási folyamatuk természete miatt elhanyagolható mennyiségű szennyeződéseket tartalmaznak, feltéve hogy ezeknek nincsen káros hatása az emberekre, állatokra vagy a környezetre.

4. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve a tagállamok időlegesen felhatalmazást kapnak a melléklet első oszlopában felsorolt bizonyos hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának vagy felhasználásának engedélyezésére saját területükön, a második oszlopban megállapított esetekben.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a tagállamok értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot, és amennyiben a Bizottság kéri, részletesen tájékoztatják az ilyen hatóanyagok használatának mértékére vonatkozó részletekről.

5. cikk

Az irányelv nem vonatkozik azokra a növényvédő szerekre, amelyeket:

a) kutatási vagy vizsgálati célokra, vagy

b) harmadik országokba történő kivitelre szánnak.

6. cikk

(1) A 78/436/EGK bizottsági határozattal ( 4 ) létrehozott Peszticidek Tudományos Bizottságával való konzultációt követően a következőkről kell dönteni a 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően:

a) a melléklet 1. oszlopában található anyagok A. csoportjának (higanytartalmú vegyületek) vagy B. csoportjának (perzisztens szerves klórvegyületek) bármilyen szükséges módosítása;

b) a melléklet 2. oszlopának bármilyen szükséges módosítása. Amennyiben egy derogáció eltörlésére kerül sor, a Tudományos Bizottsággal történő előzetes konzultáció nem szükséges, feltéve hogy valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy nem kíván a derogációval élni. Ezt az információt a 76/894/EGK határozattal ( 5 ) létrehozott Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés eseteit kivéve, a melléklet bármilyen módosításáról a Tanács dönt a Bizottság javaslata alapján.

(4) A Bizottság legalább kétévenként megvizsgálja, hogy szükség van-e és milyen mértékben a melléklet második oszlopának módosítására.

(5) A melléklet módosítására a tudományos és technikai ismeretek fejlődése alapján kerülhet sor.

(6) A hatóanyagot fel kell venni a mellékletbe akkor is, ha a szándékolt célnak megfelelően felhasználva is előidéz, vagy előidézhet:

a) káros hatásokat az emberi vagy állati egészségre;

b) indokolatlanul ártalmas hatásokat a környezetre nézve.

7. cikk

(1) Amennyiben a növénytermelést fenyegető, előre nem látható olyan veszély miatt, amely egyéb eszközökkel nem akadályozható meg, szükségesnek látszik egy tagállamban a mellékletben szereplő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használata, az érintett tagállam engedélyezheti az ilyen termék forgalomba hozatalát vagy felhasználását egy maximum 120 napos időtartamra. A tagállamnak intézkedéséről azonnal értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően haladéktalanul dönteni kell arról, hogy amennyiben az (1) bekezdés alapján hozott intézkedés folytatható vagy megismételhető, erre milyen feltételekkel kerülhet sor.

8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 6 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

A tagállamok legkésőbb 1981. január 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 3. cikkben említett hatóanyagok vagy hatóanyag-csoportok neveiAzok az esetek, amikor a forgalomba hozatal vagy a felhasználás engedélyezett a 4. cikkel összhangban
A. Higanyvegyületek
1. Higany-oxidFestékként a (nektriás rák) kezelésére almaféléken, szüret után rügyezésig
2. Higany-klorid (kalomel)
3. Egyéb szervetlen higanyvegyületek
4. Alkil-higanyvegyületek
5. Alkoxialkil- és aril-higanyvegyületek
B. Perzisztens szerves klórvegyületek
Répavetőmag kezelésére annak előkészítési fázisában , fajok, és ellen
9. Kamfeklór
C. Egyéb vegyületek
1. Etilén-oxid
2. Nitrofen
3. 1,2-dibrómetán
4. 1,2-diklóretán
5. Dinoseb, acetátja és sói
6. Binapakril
7. Kaptafol
8. Dikofol, amely kevesebb mint 78 % p-p dikofolt vagy több mint 1 g/kg DDT-t vagy DDT rokonvegyületet tartalmaz9.
a) Malein-hidrazid és sói, kivéve ennek kolin-, kálium- és nátriumsóit;
b) A kolin, kálium és nátrium sói, amelyek több mint 1 mg/kg savegyenérték alapján kifejezett szabad hidrazint tartalmaznak
10. Kvintozen, amely több mint 1 mg/kg HCB-t vagy több mint 10 g/kg pentklorobenzént tartalmaz
a) A kórokozószint csökkentésére a következő szárított zöldségek esetében, amelyeket olyan élelmiszerkészítményekben alkalmaznak, amelyek nem esnek át teljes főzéses kezelésen a fogyasztást megelőzően
— spárga
— hagyma
— póréhagyma
— gomba
b) A kórokozószint csökkentésére szárított gyógynövények és fűszerek (1)esetében
c) A kórokozószint csökkentésére olyan szárított gyógynövények esetében, amelyeket kizárólag további feldolgozás nélküli gyógyászati termékként hoznak forgalomba
d) A kórokozószint csökkentésére kakaóporban és kakaópogácsában
e) Dohánylevelek gázos kezelésére
Az a), d) és e) derogáció legkésőbb 1989. december 31-ig, a b) és c) derogációk legkésőbb 1990. december 31-ig érvényesek.
(1) Illóolajokban és aromás alkotórészekben gazdag növények és növényi termékek, amelyeket főleg ízesítőként használnak karakteres ízük miatt.

( 1 ) HL C 200., 1976.8.26., 10. o.

( 2 ) HL C 30., 1977.2.7., 38. o.

( 3 ) HL C 114., 1977.5.11., 16. o.

( 4 ) HL L 124., 1978.5.12., 16. o.

( 5 ) HL L 340., 1976.9.12., 25. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0117&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01979L0117-20040520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01979L0117-20040520&locale=hu

Tartalomjegyzék