32005R1957[1]

A Bizottság 1957/2005/EK rendelete ( 2005. november 29. ) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1957/2005/EK RENDELETE

(2005. november 29.)

a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A 2580/2001/EK rendelet melléklete felsorolja azokat az illetékes hatóságokat, melyekhez el kell küldeni a rendelet által kivetett intézkedésekkel kapcsolatos információkat és kérelmeket.

(2) Németország kérte az illetékes hatóságára vonatkozó cím módosítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet melléklete az e rendelet mellékletében leírtaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 29-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

(1) HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1207/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 197., 2005.7.28., 16. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 2580/2001/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

A "Németország" pont alatti cím helyébe a következő lép:

"- a pénzeszközökre és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

- a gazdasági forrásokra vonatkozóan:

- a 3. cikk (2) bekezdésének és a 4. cikknek megfelelő információtovábbításra vonatkozóan:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34-37

D-10115 Berlin

Tel.: (49-1888) 615-9

Fax: (49-1888) 615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

- az 5. cikk (2) bekezdésének és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelő, a különleges jogosítványok biztosítására vonatkozóan:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1957 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1957&locale=hu

Tartalomjegyzék