Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32001R2580[1]

A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 2580/2001/EK RENDELETE

(2001. december 27.)

a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

1. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan, bármilyen módon szerzett eszközök és bármilyen - akár elektronikus, akár digitális - formában lévő olyan jogi dokumentumok vagy okiratok, amelyek az ezen eszközökre vonatkozó jogcímet vagy érdekeltséget bizonyítják, többek között bankhitelek, utazási csekkek, bankcsekkek, átutalási megbízások, részvények, értékpapírok, kötvények, váltók és hitellevelek.

2. "Pénzeszközök, egyéb vagyoni értékek és gazdasági erőforrások befagyasztása": a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának vagy bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást eredményezne a vagyoni értékek volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is.

3. "Pénzügyi szolgáltatás": bármilyen pénzügyi jellegű szolgáltatás, ideértve minden biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatást, valamint minden banki és egyéb pénzügyi szolgáltatást (a biztosítás kivételével), a következők szerint:

Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

i. Közvetlen biztosítás (ideértve az együttbiztosítást):

A) életbiztosítás;

B) nem élet biztosítás;

ii. viszontbiztosítás és visszaengedményezés;

iii. biztosítási közvetítés, úgymint alkuszi és ügynöki tevékenység;

iv. biztosítást kiegészítő szolgáltatások, úgymint szaktanácsadás, biztosításmatematikai, kockázatbecslési és kárrendezési szolgáltatások.

Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)

v. Betétek és egyéb visszafizetendő vagyoni értékek gyűjtése;

vi. a kölcsön minden formája, többek között a fogyasztói hitel, a jelzáloghitel, a követelésvétel és a kereskedelmi ügyletek finanszírozása;

vii. pénzügyi lízing;

viii. minden fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, ideértve a hitelkártyát, a terhelési kártyát, az utazási csekket és a bankváltót is;

ix. garanciák és kötelezettségvállalások;

x. saját számlára vagy ügyfélszámlára akár tőzsdén, akár tőzsdén kívül vagy más módon folytatott kereskedés a következőkkel:

A) pénzpiaci eszközök (többek között csekkek, váltók, letéti jegyek);

B) deviza;

C) származékos termékek, többek között határidős és opciós ügyletek;

D) váltásiárfolyam- és kamatlábeszközök, ideértve a swapügyleteket és a kamatláb-megállapodásokat;

E) átruházható értékpapírok;

F) egyéb forgalomképes értékpapírok és vagyoni értékek, ideértve a veretlen aranyat;

xi. bármilyen fajta értékpapír (akár nyilvános, akár zártkörű) kibocsátásában való részvétel, ideértve jegyzést és az ügynökkénti elhelyezést, és az ilyen kibocsátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását;

xii. pénzügynöki tevékenység;

xiii. vagyonkezelés, úgymint készpénz- vagy portfóliókezelés, a kollektív befektetések kezelésének minden formája, nyugdíjalapok kezelése, értékpapír letéti őrzés, értékpapír letétkezelési és vagyonkezelési szolgáltatások;

xiv. vagyoni értékekre irányuló elszámolási és klíringszolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, a származékos termékeket és egyéb forgalomképes értékpapírokat;

xv. más pénzügyi szolgáltatóktól származó pénzügyi információk, adatfeldolgozás, valamint az ezzel kapcsolatos szoftver biztosítása és átadása;

xvi. az v-xv. alpontban felsorolt valamennyi tevékenységre vonatkozó tanácsadói, közvetítői és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, ideértve a hitelreferenciát és -elemzést, a befektetési és portfóliókutatást és tanácsadást, az akvizíciókkal, valamint a vállalati szerkezetátalakítással és stratégiával kapcsolatos tanácsadást.

4. Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a "terrorcselekmény" meghatározását a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (3) bekezdése tartalmazza.

5. "Jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonlása": egy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonjoga feletti legalább 50 %-os rendelkezési jog vagy többségi részesedés.

6. "Jogi személy, csoport vagy szervezet ellenőrzése":

a) jog az adott jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, vezetési vagy felügyeleti szervét alkotó tagok többségének kinevezéséhez vagy elmozdításához;

b) a tény, hogy pusztán a saját szavazati jogok gyakorlásával a jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, vezetési vagy felügyeleti szerveit alkotó, a folyó és a megelőző pénzügyi évben hivatalban lévő tagok többsége kinevezhető;

c) a többi részvényessel vagy a jogi személy, csoport vagy szervezet tagjaival megállapodva az adott jogi személyben, csoportban vagy szervezetben a részvényesek vagy a tagok szavazati jogának többsége feletti egyedüli rendelkezés;

d) jog a meghatározó befolyás gyakorlására a jogi személy, csoport vagy a szervezet felett, a jogi személlyel, a csoporttal vagy a szervezettel kötött megállapodás, vagy a jogi személy, a csoport vagy a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának rendelkezései alapján, amennyiben az adott jogi személyre, csoportra vagy szervezetre irányadó jog lehetővé tesz ilyen megállapodást vagy rendelkezést;

e) hatáskör a d) pontban említett meghatározó befolyás gyakorlásának jogára, anélkül, hogy e jog megilletné;

f) jog a jogi személy, csoport vagy szervezet vagyoni értékeinek vagy azok egy részének felhasználására;

g) a jogi személy, csoport vagy szervezet üzleti tevékenységének irányítása egységes jogalapon, összevont éves beszámolók közzétételével;

h) a jogi személy, csoport vagy szervezet pénzügyi kötelezettségeinek egyetemleges megosztása, vagy azokért vállalt kezesség.

2. cikk

(1) Az 5. és a 6. cikkben megengedett kivételektől eltekintve:

a) a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonában vagy birtokában álló, vagy hozzájuk tartozó valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani;

b) semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet rendelkezésére bocsátani.

(2) Az 5. és a 6. cikkben megengedett kivételektől eltekintve tilos pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani a (3) bekezdésben említett listában szereplő természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet számára.

(3) A Tanács egyhangúlag, és a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében megállapított rendelkezéseivel összhangban eljárva, megállapítja, felülvizsgálja és módosítja azoknak a személyeknek, csoportoknak és szervezeteknek a listáját, akikre, illetve amelyekre ez a rendelet vonatkozik; ez a lista a következőket tartalmazza:

i) természetes személyek, akik terrorcselekményt követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy azok elősegítői;

ii) jogi személyek, csoportok vagy szervezetek, amelyek terrorcselekményt követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni, illetve ilyen cselekmények elkövetésének részesei vagy azok elősegítői;

iii) az i. és ii. pontban említett egy vagy több természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, csoportok vagy szervezetek;

iv) az i. és ii. pontban említett egy vagy több természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet nevében vagy irányítása alatt eljáró természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek.

3. cikk

(1) Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikk közvetett vagy közvetlen kijátszása.

(2) Az e rendelet rendelkezéseinek kijátszásáról szóló információkat a mellékletben felsorolt illetékes tagállami hatóságoknak kell továbbítani.

4. cikk

(1) A jelentéstételre, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok, valamint a Szerződés 284. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, a bankok, egyéb pénzintézetek, biztosítótársaságok, továbbá más szervek és személyek:

- haladéktalanul rendelkezésre bocsátják azokat az információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, valamint az 5. és 6. cikk alapján kötött ügyletekről:

-

- azon tagállam mellékletben felsorolt illetékes hatóságai részére, ahol azok lakó- vagy tartózkodási helye található, és

- ezen illetékes hatóságok útján a Bizottság részére,

- ezen információk ellenőrzése során együttműködnek a mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal.

(2) Az e cikkel összhangban rendelkezésre bocsátott vagy kapott információkat csak azon célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat rendelkezésre bocsátották vagy kapták.

(3) A Bizottság által közvetlenül kézhez kapott információkat az érintett tagállamok illetékes hatóságai és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

5. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja nem érinti a befagyasztott számlákra esedékes kamat jóváírását. Ezt a kamatot szintén be kell fagyasztani.

(2) A tagállamok mellékletben felsorolt illetékes hatóságai, az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett, a terrorcselekmények finanszírozásának megakadályozása céljából különleges jogosítványokat biztosíthatnak:

1. a befagyasztott pénzeszközök felhasználására a 2. cikk (3) bekezdésében említett listában szereplő természetes személy vagy családtagjai alapvető emberi szükségleteinek fedezésére, ideértve különösen az élelmiszerrel, a gyógyszerrel, a család lakóhelyének bérletével vagy jelzálogával kapcsolatos költségeket, valamint a családtagok gyógykezelésével kapcsolatosan a Közösségen belül fizetendő díjakat és kiadásokat;

2. a befagyasztott számlákról a következő célokra történő kifizetésekre:

a) a Közösségben fizetendő adók, kötelező biztosítási és közüzemi díjak, mint például gáz, víz, villamos áram és távközlés; valamint

b) a Közösségben található valamely pénzintézet számára a számlák fenntartásáért járó díjak;

3. a 2. cikk (3) bekezdésében említett listán szereplő személy, szervezet vagy jogi személy számára történő kifizetésekre, olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségvállalások alapján, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt kerültek megkötésre vagy jöttek létre, amennyiben a kifizetéseket egy, a Közösségen belüli befagyasztott számlára teljesítik.

(3) A jogosítványok iránti kérelmeket azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, amelynek területén a pénzeszközt, egyéb vagyoni értékeket vagy egyéb gazdasági erőforrásokat befagyasztották.

6. cikk

(1) A 2. cikk rendelkezései ellenére, és a közösség polgárainak és lakosainak érdekeire is kiterjedő közösségi érdekek védelmének figyelembevételével, a tagállam illetékes hatóságai különleges jogosítványokat biztosíthatnak:

- pénzeszköz, egyéb vagyoni értékek vagy egyéb gazdasági erőforrások befagyasztásának feloldására,

- pénzeszközöknek, egyéb vagyoni értékeknek vagy egyéb gazdasági erőforrásoknak a 2. cikk (3) bekezdésében említett listán szereplő személy, szervezet vagy szerv számára történő rendelkezésre bocsátására, vagy

- pénzügyi szolgáltatás nyújtására ilyen személy, szervezet vagy szerv számára,

összhangban a (2) bekezdéssel, a többi tagállammal, a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően.

(2) Azon illetékes hatóság, amelyhez az (1) bekezdésben említett jogosítvány iránti kérelmet benyújtották, a mellékletben felsoroltak szerint tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát, a Tanácsot és a Bizottságot azokról az okokról, amelyek alapján szándékában áll a különleges jogosítvány iránti kérelmet megadni vagy elutasítani, valamint tájékoztat azon feltételekről, amelyeket a terrorcselekmények finanszírozásának megakadályozása érdekében szükségesnek tart.

Az illetékes hatóság, amelynek szándékában áll a különleges jogosítvány megadni, amennyire lehet, figyelembe veszi a többi tagállam, a Tanács és a Bizottság - két héten belül közölt - észrevételeit.

7. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap a mellékletnek a tagállamok által szolgáltatott információk alapján történő módosítására.

8. cikk

A tagállamok, a Tanács és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és megküldik egymásnak az e rendelettel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat, különösen a 3. és a 4. cikkel összhangban kapott, valamint a jogsértésekre, a végrehajtási problémákra és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozó információkat.

9. cikk

Minden tagállam meghatározza az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

10. cikk

Ezt a rendeletet kell alkalmazni:

1. a Közösség területén, légterét is ideértve;

2. bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

3. bármely tagállam bárhol tartózkodó állampolgárára;

4. bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, csoportra vagy szervezetre;

5. a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.

11. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésétől számított egy éven belül a Bizottság jelentést nyújt be a rendelet hatásáról, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 3., 4. ÉS 5. CIKKBEN EMLÍTETT ILLETÉKES HATÓSÁGOK LISTÁJA

BELGIUM

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. "Г.С. Раковски" № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 "G.S. Rakovsky" street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz

DÁNIA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NÉMETORSZÁG

- a pénzeszközökre és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan:

- Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel.: (49-89) 28 89 38 00 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

- a gazdasági forrásokra vonatkozóan:

-

- a 3. cikk (2) bekezdésének és a 4. cikknek megfelelő információtovábbításra vonatkozóan:

- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Referat V B 2 Scharnhorststraße 34-37 D-10115 Berlin Tel.: (49-1888) 615-9 Fax: (49-1888) 615-5358 Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

- az 5. cikk (2) bekezdésének és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelő, a különleges jogosítványok biztosítására vonatkozóan:

- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D-65760 Eschborn Tel.: (49-6196) 908-0 Fax: (49-6196) 908-800

ÉSZTORSZÁG

Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10

SPANYOLORSZÁG

Dirección General de Comerico e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

HORVÁTORSZÁG

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel.: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416

ÍRORSZÁG

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

OLASZORSZÁG

Ministero dell'Economia e delle Finanze

...

CIPRUS

Külügyminisztérium

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel.: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

Pénzmosás elleni egység

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel.: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

A terrorizmus leküzdését koordináló testület

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel.: +357-22-889100

Fax: +357-22-665080

LETTORSZÁG

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Tel: (+371) 67 016 201

Fax: (+371) 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Tel: (+371) 67 044 430

Fax: (+371) 67 324 497

kd@kd.gov.lv

LITVÁNIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: +370 5 2362516

Fax: +370 5 2313090

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

MAGYARORSZÁG

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tel.: +36-1-327 2100

Fax: +36-1- 318 2570

MÁLTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356-21-24 28 53

Fax: +356-21-25 15 20

HOLLANDIA

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Hollandia

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984

AUSZTRIA

- 3. cikk

- Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt A-1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1 Tel. (+ 431) 313 45-0 Fax (431) 313 45-85 290

- 4. cikk

- Oesterreichische Nationalbank A-1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. (+ 431) 404 20-0 Fax (431) 404 20-73 99

- Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt A-1090 Wien Josef-Holaubek-Platz 1 Tel. (+ 431) 313 45-0 Fax (431) 313 45-85 290

- 5. cikk

- Oesterreichische Nationalbank A-1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel. (+ 431) 404 20-0 Fax (431) 404 20-73 99

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relaçőes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, no 1, C 2o

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizaçőes Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351 21) 394 60 72

Fax (351 21) 394 60 73

ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: (40) 21 231 0262

Fax: (40) 21 312 0513.

SZLOVÉNIA

- 4. cikk

- Ministrstvo za zunanje zadeve Prešernova cesta 25 1001 Ljubljana Tel.: + 386 1 478 2000 Fax: + 386 1 478 2340 E-mail: gp.mzz@gov.si'

- 5. és 6. cikk

- Ministrstvo za finance Župančičeva 3 1502 Ljubljana Tel.: +386 1 369 5200 Fax: + 386 1 369 6659 E-mail: gp.mf@gov.si'

SZLOVÁKIA

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel.: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra

Pribinova 2

812 72 Bratislava.

Tel.: +421 2 5292 3659

Fax: +421 2 5296 7746

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax (358-9) 13 41 57 07 és (358-9) 62 98 40

SVÉDORSZÁG

- 3. cikk

- Rikspolisstyrelsen Box 12256 S-102 26 Stockholm Tel.: (46-8) 401 90 00 Fax: (46-8) 401 99 00

- 4. és 6. cikk

- Finansinspektionen Box 6750 S-113 85 Stockholm Tel.: (46-8) 787 80 00 Fax: (46-8) 24 13 35

- 5. cikk

- Försäkringskassan S-103 51 Stockholm Tel.: (46-8) 786 90 00 Fax: (46-8) 411 27 89

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270 55 50

Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 46 07

Fax: (44 207) 601 43 09

Az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében:

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

Office EEAS 02/309 (Iroda: EEAS 02/309)

B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel), Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R2580 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R2580&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R2580-20171115 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R2580-20171115&locale=hu

Tartalomjegyzék