32002R0334[1]

A Tanács 334/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet módosításáról

A Tanács 334/2002/EK rendelete

(2002. február 18.)

a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának iii. alpontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel:

(1) Az 1683/95/EK tanácsi rendelet [3] meghatározta a vízumok egységes formátumát.

(2) A Bel- és Igazságügyi Tanács által 1998. december 3-án elfogadott Bécsi Cselekvési Terv 38. intézkedése kimondja, hogy közelről kell figyelemmel kísérni az új műszaki fejlesztéseket annak érdekében, hogy adott esetben jobban biztosítsák az egységes formátumú vízumok biztonságát.

(3) Az Európai Tanács 1999. október 15-i és 16-i tamperei ülésének 22. következtetése kimondja, hogy a vízumok és hamis útiokmányok tekintetében a közös, aktív politika továbbfejlesztésére van szükség.

(4) Az egységes formátumú vízum bevezetése lényeges eleme a vízumpolitika harmonizálásának.

(5) Rendelkezni kell közös normák bevezetéséről a vízumok egységes formátumának végrehajtása terén, különösen a technikai módszerek és az űrlap kitöltéséhez alkalmazandó eljárások tekintetében.

(6) A szigorú biztonsági normáknak megfelelően készült fénykép beépítése az első lépés olyan elemek használata felé, amelyek megbízhatóbb módon összekapcsolhatják az egységes formátumú vízumot és az útiokmány birtokosát, s ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az egységes formátum védelmet nyújthasson a vízum csalárd felhasználásával szemben. Figyelembe kell venni az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) 9303-as dokumentumában a gépileg olvasható vízumokról meghatározott előírásokat is.

(7) A magas szintű műszaki előírásoknak való megfelelés és a hamis vagy hamisított vízumbélyegek egyszerűbb felismerése érdekében közös normák szükségesek a vízumok egységes formátumának végrehajtására.

(8) Az ilyen közös normák elfogadására vonatkozó hatáskörrel az 1683/95/EK rendelet 6. cikke alapján létrehozott bizottságot kell felruházni, amely cikket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [4] figyelembe vételével ki kell igazítani.

(9) Ezért módosítani kell az 1683/95/EK rendeletet.

(10) Az e rendeletben előírt, az egységes vízumformátum biztonságosabbá tételére vonatkozó intézkedések nem érintik az útiokmányok érvényességének elismerésére jelenleg irányadó szabályokat.

(11) A tagállamok területére történő beutazásra vagy a vízumok kiadására irányadó feltételek nem érintik az útiokmányok érvényességének elismerésére jelenleg irányadó szabályokat.

(12) Az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság vonatkozásában ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezései továbbfejlesztésének minősül, amely az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és továbbfejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat [5] 1. cikkének B. pontjában említett terület hatálya alá tartozik.

(13) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság 2001. december 4-i levelében közölte, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(14) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően Írország nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában. Következésképpen, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, e rendelet rendelkezései Írországra nem alkalmazhatók,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1683/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

(1) A 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a vízumok egységes formátumára további műszaki előírásokat kell megállapítani a következők vonatkozásában:

a) kiegészítő biztonsági elemek és biztonsági követelmények, beleértve a hamisítás, az utánzás és a meghamisítás elleni szigorúbb normákat is;

b) az egységes formátumú vízum kitöltéséhez használandó műszaki eljárások és módszerek.

(2) A vízumbélyeg színei a 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosíthatók."

2. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

(1) A Bizottság működését egy bizottság segíti.

(2) Ahol erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat [6] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdése szerinti időszakot két hónapban határozzák meg.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát."

3. A 8. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A melléklet 2a. pontjában előírt fénykép beépítését legkésőbb ennek az intézkedésnek a bevezetéséről a 2. cikkben említett technikai intézkedések elfogadását követő öt éven belül kell végrehajtani."

4. A melléklet a következő ponttal egészül ki:

"2a. Egy szigorú biztonsági normáknak megfelelően előállított fénykép beépítése."

2. cikk

A Közös Konzuli Utasítás végleges változata 8. mellékletének első mondata és a Közös Kézikönyv végleges változatának 6. melléklete - ahogy ezek a Schengeni Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozatából [7] következnek - helyébe a következő szöveg lép:

"A vízumbélyeg formátumára vonatkozó technikai és biztonsági jellemzőket a legutóbb a 334/2002/EK rendelettel [8] módosított, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet [9] tartalmazza, illetve azon rendelet alapján fogadják el."

3. cikk

Ez a rendelet nem érinti a tagállamok hatáskörét az államok és területi egységek, valamint ezek hatóságai által kibocsátott útlevelek, személyazonossági okmányok és útiokmányok elismerésére.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Piqué i Camps

[1] HL C 180 (E)., 2001.6.26., 310. o.

[2] 2001. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 164., 1995.7.14., 1. o.

[4] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[5] HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 239., 2000.9.22., 317. o.

[8] HL L 53., 2002.2.23., 7. o.

[9] HL L 164., 1995.7.14., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0334 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0334&locale=hu