31995R1683[1]

A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról

A TANÁCS 1683/95/EK RENDELETE

(1995. május 29.)

a vízumok egységes formátumának meghatározásáról

1. cikk

A tagállamok által az 5. cikknek megfelelően kiállított vízumokat egységes formátumban (vízumbélyeg) állítják elő. Ezeknek a vízumoknak meg kell felelniük a mellékletben meghatározott előírásoknak.

2. cikk

(1) A 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a vízumok egységes formátumára további műszaki előírásokat kell megállapítani a következők vonatkozásában:

a) kiegészítő biztonsági elemek és biztonsági követelmények, beleértve a hamisítás, az utánzás és a meghamisítás elleni szigorúbb normákat is;

b) az egységes formátumú vízum kitöltéséhez használandó műszaki eljárások és módszerek.

(2) A vízumbélyeg színei a 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosíthatók.

(3) A 6. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az a döntés is hozható, hogy a 2. cikkben említett előírások titkosak és nem hozhatók nyilvánosságra. Ebben az esetben csak a tagállamok által kijelölt, a nyomdai előállítással megbízott szervek és egy tagállam vagy a Bizottság által szabályszerűen felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

3. cikk

(2) Minden tagállam egyetlen szervet jelöl ki, amely felelős a vízumok nyomdai előállításáért. E szerv nevét közli a Bizottsággal és a többi tagállammal. E feladat ellátására két vagy több tagállam ugyanazt a szervet is kijelölheti. Minden tagállam jogosult arra, hogy az általa kijelölt szerv helyett más szervet bízzon meg. Erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

4. cikk

(1) Az adatvédelemre vonatkozó szélesebb körű rendelkezések sérelme nélkül a vízumban részesülő személyek jogosultak arra, hogy ellenőrizzék a vízumon feltüntetett személyes adatokat és szükség esetén azok helyesbítését vagy törlését kérjék.

(2) Az egységes formátumú vízum nem tartalmaz olyan, géppel olvasható információkat, amelyek nem szerepelnek a melléklet 6-12. pontjában ismertetett rovatokban vagy a megfelelő útiokmányban.

5. cikk

E rendelet alkalmazásában "vízum" a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 2. cikkének 2.a) pontjában meghatározott vízum.

6. cikk

(1) A Bizottság működését egy bizottság segíti.

(2) Ahol erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat ( 2 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdése szerinti időszakot két hónapban határozzák meg.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

7. cikk

Amennyiben az egységes formátumú vízumot a tagállamok az 5. cikkben említett célokon kívül más célokra is felhasználják, megfelelő intézkedéseket kötelesek hozni abból a célból, hogy biztosítsák az 5. cikkben említett vízummal való összetévesztése lehetőségének kizárását.

Írország vagy az Egyesült Királyság kérelmére a Bizottság megfelelő megállapodásokat köt a kérelmező tagállammal a 2. cikkben említett műszaki információk cseréjéről a kérelmező tagállam nemzeti vízumainak kiállítása céljából.

Azokat a költségeket, amelyekhez Írország és az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 5. cikke értelmében nem járulnak hozzá, erre irányuló kérelmére Írország, illetve az Egyesült Királyság viseli.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikket a 2. cikkben említett intézkedések elfogadását követő hat hónap elteltével kell alkalmazni.

A melléklet 2a. pontjában előírt fénykép beépítését legkésőbb ennek az intézkedésnek a bevezetéséről a 2. cikkben említett technikai intézkedések elfogadását követő öt éven belül kell végrehajtani.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

Biztonsági jellemzők

1. A birtokos színes, szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően készített, beillesztett arcképe.

2. Ezen a helyen egy diffraktív optikailag változó elem ("kinegramm" vagy ezzel egyenértékű elem) jelenik meg. A látószögtől függően az "EU", "EUE" betűk és kinematikus, guilloche vonalak válnak láthatóvá különböző méretekben és színekben.

3. Ez a rovat tartalmazza a géppel olvasható útiokmányokról szóló 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott, a kiállító tagállamra utaló hárombetűs országkódot, vagy ha a kiállító tagállam Belgium, Luxemburg vagy Hollandia, a "BNL" rövidítést, optikailag változó színekben. A látószögtől függően az országkód különböző színekben jelenik meg.

4. Ezen a helyen a következők jelennek meg nagybetűkkel:

a) a "VISA" szó. A kiállító tagállam feltüntetheti az ezzel egyenértékű kifejezést az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén;

b) a kiállító tagállam neve angol és francia nyelven, valamint az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén;

c) a kiállító tagállam 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott hárombetűs országkódja.

5. Ez a rovat tartalmazza a vízumbélyeg fekete színnel előnyomott, vízszintesen elhelyezkedő kilencjegyű nemzeti számát. Különleges betűtípust kell alkalmazni.

6. Ez a rovat tartalmazza a vízumbélyeg piros színnel előnyomott, függőlegesen elhelyezkedő kilencjegyű nemzeti számát. Különleges, az 5. rovatban használttól eltérő betűtípust kell alkalmazni. A "vízumbélyeg száma" a 9303. sz. ICAO dokumentumban meghatározott hárombetűs országkód és az 5. és 6. rovatban említett nemzeti szám.

7. Ez a rovat tartalmazza az "EU" betűket, látens képhatással. Ezek a betűk sötéten jelennek meg, ha a vízumbélyeget a nézőhöz képest hátrafelé megdöntik, és világosan, miután 90o-kal elfordítják.

8. Ez a rovat tartalmazza a 3. rovatban említettek szerinti kódot, látens képhatással. Ez a kód sötéten jelenik meg, ha a vízumbélyeget a nézőhöz képest hátrafelé megdöntik, és világosan, miután 90o-kal elfordítják.

Kitöltendő részek

A rovatmegnevezéseket angol és francia nyelven kell feltüntetni. A kiállító tagállam ezeknek az Unió intézményeinek egy másik hivatalos nyelvén készült fordítását is feltüntetheti.

9. Ez a rovat az "érvényes ..." szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság itt azt a területet tünteti fel, amelyre a vízum birtokosa jogosult beutazni.

10. Ez a rovat a "[dátum]...-tól/-től" szöveggel kezdődik, a sorban továbbhaladva pedig az "...-ig" szöveggel folytatódik. A kiállító hatóságnak fel kell tüntetnie a vízumbirtokos vízum által engedélyezett tartózkodási időtartamát. A sorban továbbhaladva a "tartózkodás időtartama" (azaz a kérelmező tervezett tartózkodásának időtartama) szöveg, majd pedig a "nap" szó jelenik meg.

11. Ez a rovat a "vízum típusa" szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság itt tünteti fel a vízum típusát. A sorban továbbhaladva az "útlevél száma" szöveg található, majd pedig a "beutazások száma" szöveg jelenik meg.

12. Ez a rovat a "kiállítás helye" szöveggel kezdődik és a kiállító hatóság helyének feltüntetésére szolgál. A sorban továbbhaladva a "kelt" szó jelenik meg (amely után a kiállító hatóság feltünteti a kiállítás dátumát).

13. Ez a rovat a "vezetéknév, keresztnév" szöveggel kezdődik.

14. Ez a rovat a "megjegyzések" szóval kezdődik. A "megjegyzések" szó alatti terület arra szolgál, hogy a kiállító hatóság további adatokat tüntessen fel.

15. Ez a rovat tartalmazza a megfelelő, géppel olvasható információkat a külső határellenőrzések megkönnyítése érdekében. A géppel olvasható terület a látható alnyomatban egy nyomtatott szöveget tartalmaz az "Európai Unió" szöveggel, az Unió intézményeinek összes hivatalos nyelvén. Ez a szöveg nem módosíthatja a géppel olvasható terület műszaki jellemzőit vagy annak gépi olvashatóságát.

16. Ez a rovat egy közös 2D vonalkód esetleges hozzáadására van fenntartva.

( 1 ) HL L 243., 2009.9.15., 1. o.

( 2 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R1683 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R1683&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995R1683-20170817 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995R1683-20170817&locale=hu

Tartalomjegyzék