31995R1683[1]

A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról

A Tanács 1683/95/EK rendelete

(1995. május 29.)

a vízumok egységes formátumának meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100c. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel a Szerződés 100c. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Tanácsnak 1996. január 1-jéig el kell fogadnia a vízumok egységes formátumára vonatkozó intézkedéseket;

mivel a vízumok egységes formátumának bevezetése fontos lépés a vízumpolitika harmonizációja felé; mivel a Szerződés 7a. cikke rendelkezik arról, hogy a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, ahol a személyek szabad mozgása a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosított; mivel ez az intézkedés összefüggő egészet alkot az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe szerinti intézkedésekkel;

mivel lényeges, hogy a vízumok egységes formátuma tartalmazza az összes szükséges információt és nagyon magas színvonalú műszaki előírásoknak feleljen meg, különösen a hamisítás és meghamisítás elleni védelem tekintetében; mivel az egységes formátumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az összes tagállam alkalmazhassa, valamint szabad szemmel is jól látható, mindenki által felismerhető biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie;

mivel ez a rendelet csak azokat az előírásokat állapítja meg, amelyek nem titkosak; mivel ezeket az előírásokat ki kell egészíteni további előírásokkal, amelyeknek a hamisítás és a meghamisítás megelőzése érdekében titokban kell maradniuk, és amelyek nem tartalmazhatnak személyes adatokat vagy ilyen adatokra történő utalást; mivel a további előírások elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni;

mivel annak biztosítására, hogy az említett információkhoz a szükségesnél többen ne férhessenek hozzá, az is fontos, hogy az egységes formátumú vízumok nyomdai előállítására minden tagállam csak egy szervet jelöljön ki azzal, hogy a tagállamoknak szükség esetén joguk van más szervet megbízni; mivel biztonsági okokból minden tagállamnak közölnie kell a Bizottsággal és a többi tagállammal a jogosult szerv nevét;

mivel eredményessége érdekében ezt a rendeletet az 5. cikk hatálya alá tartozó összes vízumra alkalmazni kell; mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az egységes formátumú vízumot olyan vízumok céljaira is felhasználhassák, amelyek nem tartoznak az 5. cikk hatálya alá, feltéve hogy az egységes vízummal való összetévesztés lehetőségének kizárása céljából szabad szemmel is látható eltéréseket alkalmaznak;

mivel az e rendelethez csatolt mellékletnek megfelelően az egységes formátumú vízumokon feltüntetendő személyes adatok tekintetében biztosítani kell a tagállamok adatvédelmi rendelkezéseinek és a vonatkozó közösségi jogszabályoknak a betartását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok által az 5. cikknek megfelelően kiállított vízumokat egységes formátumban (vízumbélyeg) állítják elő. Ezeknek a vízumoknak meg kell felelniük a mellékletben meghatározott előírásoknak.

2. cikk

A vízum hamisítását vagy meghamisítását megnehezítő további műszaki előírásokat a 6. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

3. cikk

(1) A 2. cikkben említett előírások titkosak és nem hozhatók nyilvánosságra. Ezekhez csak a tagállamok által kijelölt, a nyomdai előállítással megbízott szervek és egy tagállam vagy a Bizottság által szabályszerűen felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

(2) Minden tagállam egyetlen szervet jelöl ki, amely felelős a vízumok nyomdai előállításáért. E szerv nevét közli a Bizottsággal és a többi tagállammal. E feladat ellátására két vagy több tagállam ugyanazt a szervet is kijelölheti. Minden tagállam jogosult arra, hogy az általa kijelölt szerv helyett más szervet bízzon meg. Erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

4. cikk

(1) Az adatvédelemre vonatkozó szélesebb körű rendelkezések sérelme nélkül a vízumban részesülő személyek jogosultak arra, hogy ellenőrizzék a vízumon feltüntetett személyes adatokat és szükség esetén azok helyesbítését vagy törlését kérjék.

(2) Az egységes formátumú vízum nem tartalmaz olyan, géppel olvasható információkat, amelyek nem szerepelnek a melléklet 6-12. pontjában ismertetett rovatokban vagy a megfelelő útiokmányban.

5. cikk

E rendelet alkalmazásában a "vízum" egy tagállam által kiadott engedély vagy egy tagállam által hozott határozat, amely a tagállam területére a következők céljából történő beutazáshoz szükséges:

- az illető tagállam vagy több tagállam területén való, legfeljebb összesen három hónaposra tervezett tartózkodás,

- az illető tagállam vagy több tagállam területén vagy repülőtéri tranzitterületén való áthaladás.

6. cikk

(1) Amikor az e cikkben meghatározott eljárásra hivatkoznak, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A Bizottságot egy bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság az elnök által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, a Tanács által a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozatoknál érvényes többséggel kell megadni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon súlyozzák. Az elnök nem szavaz.

(3) a) A Bizottság elfogadja az előirányzott intézkedéseket, ha azok összhangban állnak a bizottság véleményével.

b) Amennyiben az előirányzott intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság késedelem nélkül a Tanács elé terjeszti a meghozandó intézkedésekre vonatkozó javaslatát. A Tanács minősített többséggel határoz.

Amennyiben két hónap elteltével a Tanács nem hozott határozatot, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács az említett intézkedéseket egyszerű többséggel elvetette.

7. cikk

Amennyiben az egységes formátumú vízumot a tagállamok az 5. cikkben említett célokon kívül más célokra is felhasználják, megfelelő intézkedéseket kötelesek hozni abból a célból, hogy biztosítsák az 5. cikkben említett vízummal való összetévesztése lehetőségének kizárását.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikket a 2. cikkben említett intézkedések elfogadását követő hat hónap elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. de Charette

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

Biztonsági jellemzők

1. Ezen a helyen egy kilenc ellipszisből álló, legyező alakú jel található.

2. Ezen a helyen egy optikailag változó jel ("kinegramm" vagy ezzel egyenértékű jel) jelenik meg. A látószögtől függően 12 csillag, az "E" betű és egy földgolyó válik láthatóvá különböző méretekben és színekben.

3. Ezen a helyen egy rejtett képen a kiállító tagállamra utaló betűből vagy betűkből álló országkód (vagy "BNL" a Benelux államok, azaz Belgium, Luxemburg és Hollandia esetében) jelenik meg. Ez a kód világosan tűnik elő, ha vízszintesen tartják, és sötéten, ha 90o - kal elforgatják. A következő kódokat kell alkalmazni: A jelöli Ausztriát, BNL jelöli a Benelux államokat, D jelöli Németországot, DK jelöli Dániát, E jelöli Spanyolországot, F jelöli Franciaországot, FIN jelöli Finnországot, GR jelöli Görögországot, I jelöli Olaszországot, IRL jelöli Írországot, P jelöli Portugáliát, S jelöli Svédországot, UK jelöli az Egyesült Királyságot.

4. Ennek a helynek a közepén a "vízum" szó jelenik meg nagybetűkkel és optikailag változó színekben. A látószögtől függően zöldnek vagy vörösnek kell látszania.

5. Ez a rovat tartalmazza a vízum számát, amely előnyomott és a kiállító országot jelölő betűvel vagy betűkkel kezdődik, a fenti 3. pontban leírtaknak megfelelően. Különleges betűtípust kell alkalmazni.

Kitöltendő rovatok

6. Ez a rovat az "érvényes...-ig" szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság feltünteti, hogy a vízum mely területre vagy területekre érvényes.

7. Ez a rovat a "[dátum]...-tól" szóval kezdődik, a sorban továbbhaladva pedig az "...-ig" szóval ér véget. A kiállító hatóság itt jelzi a vízum érvényességének időtartamát.

8. Ez a rovat a "beutazások száma" szöveggel kezdődik, a sorban továbbhaladva pedig a "tartózkodás időtartama" (a kérelmező tervezett tartózkodásának időtartama) szöveggel folytatódik, majd pedig a "nap" szóval végződik.

9. Ez a rovat a "kiállítás helye" szöveggel kezdődik és a kiállítása helyének feltüntetésére szolgál.

10. Ez a rovat a "kelt" szóval kezdődik (amely után a kiállító hatóság feltünteti a kiállítás dátumát), a sorban továbbhaladva pedig az "útlevél száma" szöveg található (amely után a birtokos útlevelének számát kell feltüntetni).

11. Ez a rovat a "vízum típusa" szöveggel kezdődik. A kiállító hatóság e rendelet 5. és 7. cikkének megfelelően jelzi a vízum típusát.

12. Ez a rovat a "megjegyzések" szóval kezdődik. Arra szolgál, hogy a kiállító hatóság az általa szükségesnek tartott további információkat feltüntesse, amennyiben azok e rendelet 4. cikkének megfelelnek. A következő két és fél sort az ilyen megjegyzések céljára üresen kell hagyni.

13. Ez a rovat tartalmazza a megfelelő, gépileg olvasható információkat a külső határellenőrzések megkönnyítése érdekében.

A papír pasztellzöld, vörös és kék jelölésekkel.

A rovatokat jelölő szavakat angol és francia nyelven kell feltüntetni. A kiállító állam ezt a Közösség egy harmadik hivatalos nyelvével kiegészítheti. A legfelső sorban a "vízum" szó azonban a Közösség bármelyik hivatalos nyelvén megjelenhet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R1683 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R1683&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére