32015D1199[1]

A Bizottság (EU) 2015/1199 végrehajtási határozata (2015. július 17.) Bosznia-Hercegovina Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (az értesítés a C(2015) 4838. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1199 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. július 17.)

Bosznia-Hercegovina Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről

(az értesítés a C(2015) 4838. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak III. melléklete A. részének 12. pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK tanácsi irányelv III. melléklete A. részének 12. pontja általános tilalmat ír elő a harmadik országokból származó, az A. rész 10. és 11. pontjában meghatározottaktól eltérő Solanum L. növények és hibridjeik gumóinak, többek között a Solanum tuberosum L. gumóknak az Unióba történő behozatalát illetően. Ez a tilalom az olyan európai harmadik országokra nem érvényes, amelyeket a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől (a továbbiakban: szervezet) mentesnek ismernek el.

(2) A Bosznia-Hercegovina által a 2011-es, 2012-es és 2013-as felderítések kapcsán szolgáltatott információkból, a 2014-es felderítésre vonatkozóan benyújtott hivatalos jelentésből, valamint az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által 2014 márciusában és áprilisában egy bosznia-hercegovinai kiküldetés során gyűjtött információkból kiderül, hogy a szervezet nincs jelen az országban, és az ország -válaszul az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal ajánlásaira - kielégítő nyomonkövetési intézkedéseket hozott.

(3) Ezért helyénvaló elismerni, hogy Bosznia-Hercegovina mentes a károsító szervezettől.

(4) Ez a határozat nem sérti az olyan későbbi megállapításokat, amelyek esetleg azt mutatják, hogy a károsító szervezet jelen van Bosznia-Hercegovinában.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Elismerés

Bosznia-Hercegovinát a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől mentesnek kell tekinteni.

2. cikk

Információkérés

A Bizottság felkéri Bosznia-Hercegovinát, hogy évente küldje meg a szükséges információkat arra vonatkozóan, hogy továbbra is mentes a károsító szervezettől.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 17-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D1199 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D1199&locale=hu