32009D0874[1]

EK: A Bizottság határozata ( 2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazamox, oxaszulfuron, etoxiszulfuron, foramszulfuron, oxadiargil és ciazofamid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló 2003/23/EK irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2009) 9349. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. november 30.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazamox, oxaszulfuron, etoxiszulfuron, foramszulfuron, oxadiargil és ciazofamid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló 2003/23/EK irányelv helyesbítéséről

(az értesítés a C(2009) 9349. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/874/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/23/EK bizottsági irányelv (2) hibát tartalmaz az oxaszulfuron hatóanyag minimális tisztaságának tekintetében. Ezt a hibát ki kell javítani.

(2) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/23/EK irányelv mellékletében az oxaszulfuronra vonatkozó sorban, a negyedik, a tisztaságra vonatkozó oszlopban a "960 g/kg" mennyiség helyébe a "930 g/kg" mennyiség lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 81., 2003.3.28., 39. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0874 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0874&locale=hu