32009R0107[1]

A Bizottság 107/2009/EK rendelete ( 2009. február 4. ) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 107/2009/EK RENDELETE

(2009. február 4.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet az egyszerű set-top boxok tekintetében környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2005/32/EK irányelvben meghatározott fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. A következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1. "egyszerű set-top box": olyan önálló berendezés, amely(nek) a használt interfésztől függetlenül

a) elsődleges funkciója a szabadon fogható szabványos (SD) vagy nagy felbontású (HD) digitális jelek analóg televízió- vagy rádiókészülékkel fogható analóg adásjellé történő átalakítása;

b) nem rendelkezik "feltételes hozzáférési" (CA) funkcióval;

c) nem kínál olyan rögzítési funkciót, amely hagyományos könyvtárformátumú, eltávolítható adathordozóra alapul.

Az egyszerű set-top boxok a következő kiegészítő, az egyszerű set-top boxok minimális műszaki leírásában nem szereplő funkciókkal és/vagy alkotóelemekkel láthatók el:

a) időkapcsoló és felvevő funkció beépített merevlemez használatával;

b) vett HD adásjelek HD- vagy SD-videokimenetté való átalakítása;

c) második hangolóegység;

2. "készenléti üzemmód": az az állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű működése a hálózati áramforrás energiájától függ, és kizárólag a következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat látja el:

a) reaktiválási funkció vagy reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

b) információ- vagy állapotkijelzés;

3. "reaktiválási funkció" olyan funkció, amely egyéb üzemmódok, ideértve az aktív üzemmódot is, aktiválását teszi lehetővé távkapcsoló segítségével - többek között távirányító, belső érzékelő, illetve időzítő - segítségével, amely további funkciókat biztosító állapotot kapcsol, a fő funkciót is beleértve;

4. "információ- vagy állapotkijelzés": olyan folyamatos funkció, amely információt nyújt vagy a kijelzőn jelzi a készülék állapotát, ideértve az órákat is;

5. "aktív üzemmód": az az állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és aktiválásra került a készülék rendeltetésszerű működését biztosító legalább egy fő funkciója;

6. "automatikus kikapcsolás": az a funkció, amely az utolsó felhasználó beavatkozást és/vagy a csatornaváltást követően egy adott aktív üzemmódú időszak elteltével az egyszerű set-top boxot készenléti üzemmódra kapcsolja;

7. "második hangolóegység": az egyszerű set-top box független felvételt lehetővé tévő része, lehetővé téve egy másik program egyidejű megtekintését;

8. "feltételes hozzáférés" (CA): a szolgáltató által vezérelt olyan műsorsugárzási szolgáltatás, amelyhez piaci előfizetéses televíziós szolgáltatás szükséges.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

Az egyszerű set-top boxok környezetbarát tervezési követelményei az I. mellékletben szerepelnek.

4. cikk

Kapcsolat az 1275/2008/EK rendelettel

Az e rendeletben megállapított követelmények irányadók az 1275/2008/EK rendeletben megállapított követelményekkel szemben.

5. cikk

Megfelelőségértékelés

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett, megfelelőségértékelésre szolgáló eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

6. cikk

Ellenőrzési eljárás piacfelügyeleti célokra

A felügyeleti ellenőrzéseket a II. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárással összhangban kell elvégezni.

7. cikk

Referenciaértékek

A piacon jelenleg elérhető, legjobban teljesítő termékekre és technológiákra vonatkozó referenciaértékeket a III. melléklet határozza meg.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság e rendelet hatálybalépését követően legkésőbb öt évvel a technológiai fejlődésre figyelemmel felülvizsgálja azt, a felülvizsgálat eredményeit pedig benyújtja a konzultációs fórumnak.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az I. melléklet 1. pontját az első bekezdésben említett időponttól kezdődő egy év elteltével kell alkalmazni.

Az I. melléklet 2. pontját az első bekezdésben említett időponttól kezdődő három év elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Környezetbarát tervezési követelmények

1. A rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével a forgalomba hozott egyszerű set-top boxok nem haladhatják meg a következő áramfogyasztási határértékeket; a beépített merevlemezzel és/vagy integrált második hangolóegységgel felszerelt egyszerű set-top boxok e követelmények alól mentesülnek: Készenléti üzemmód Aktív üzemmód Egyszerű set-top box 1,00 W 5,00 W Engedmény a készenléti üzemmódban működő kijelző funkcióra 1,00 W - Engedmény a HD jelek dekódolására - 3,00 W

2. A rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével a forgalomba hozott egyszerű set-top boxok nem haladhatják meg a következő áramfogyasztási határértékeket: Készenléti üzemmód Aktív üzemmód Egyszerű set-top box 0,50 W 5,00 W Engedmény a készenléti üzemmódban működő kijelző funkcióra 0,50 W - Engedmény a merevlemezre - 6,00 W Engedmény a második hangolóegységre - 1,00 W Engedmény a HD jelek dekódolására - 1,00 W

3. Készenléti üzemmód rendelkezésre állása

A rendelet hatálybalépését egy évvel követően az egyszerű set-top boxoknak rendelkezniük kell készenléti üzemmóddal.

4. Automatikus kikapcsolás

A végrehajtási intézkedés hatálybalépését követő egy év elteltével az egyszerű set-top boxoknak rendelkezniük kell automatikus kikapcsolási vagy a következő jellemzőkkel bíró hasonló funkcióval:

- az egyszerű set-top boxnak automatikusan át kell kapcsolnia aktív üzemmódból készenléti üzemmódba legfeljebb három órával az utolsó felhasználói beavatkozást és/vagy csatornaváltást követően, egy figyelmeztető üzenetnek a készenléti üzemmódba való áttérést megelőzően legalább két percig történő megjelenítése mellett

- az alapértelmezett beállítás az "automatikus kikapcsolási" funkció.

5. Mérések

Az 1. és 2. pontban említett áramfogyasztást megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárással kell megállapítani, amely figyelembe veszi az általánosan elismert technológiai fejlettséget.

6. A gyártók által a megfelelőségértékelés céljaira nyújtandó információk

Az 5. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

a) Készenléti és aktív üzemmód esetében

- az áramfogyasztási adatok wattban, két tizedesre kerekítve, beleértve a különböző kiegészítő funkciók és/vagy komponensek fogyasztási adatait

- a használt mérési módszer

- a mérés időtartama

- annak leírása, hogy a készülék üzemmódját miként választották ki vagy programozták be

- eseménysor azon üzemmód elérésig, ahol a készülék automatikus üzemmódváltásra képes

- a berendezés működésére vonatkozó megjegyzések

b) A mérések vizsgálati paraméterei

- környezeti hőmérséklet

- a vizsgálathoz használt feszültség V-ban és a frekvencia Hz-ben

- az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása

- az áramellátás feszültségének ingadozása a vizsgálatok során

- az elektronikai vizsgálathoz használt eszközök, beállítások és áramkörök adatai és dokumentációja

- bemeneti jelek RF-ben (digitális földi sugárzás esetében) vagy IF-ben (műholdas sugárzás esetében)

- audio/video vizsgálati jelek az MPEG-2 átviteli folyamnál leírtak szerint

- vezérlések korrekciója

A műszaki dokumentációban nem kell feltüntetni a set-top boxokról áramellátásban részesülő, sugárzásvételre szolgáló perifériás eszközöket, úgymint az aktív földi antennát, a műholdas alacsony zajú jelátalakítót vagy bármely kábel-, illetve telekommunikációs modemet.

7. A gyártók által a fogyasztók tájékoztatásának céljából nyújtandó információk

A gyártók gondoskodnak arról, hogy az egyszerű set-top boxok felhasználóinak rendelkezésükre álljon a készülék készenléti és aktív üzemmódban történő energiafogyasztására vonatkozó információ wattban, egy tizedesre kerekítve.

II. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó és az importőr nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; és

b) a megadott értékek teljesítik az e rendeletben meghatározott valamennyi követelményt, továbbá a gyártó és az importőr által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra vagy az importőrre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során az I. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

Az I. melléklet 1. és 2. pontjának rendelkezései, az esetnek megfelelőenEllenőrzési tűrés
1,00 W-nál magasabb fogyasztás esetébenA meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
1,00 W vagy annál kisebb fogyasztás esetébenA meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.

III. MELLÉKLET

Referenciaértékek

A 2005/32/EK irányelv I. melléklete 3. része 2. pontjának céljaira a következő indikatív viszonyítási pontok kerültek megállapításra. Ezek a rendelet elfogadásának időpontjában rendelkezésre álló legkorszerűbb technológiára vonatkoznak:

Kiegészítő jellemzőkkel nem rendelkező egyszerű set-top box:

- aktív üzemmód: 4,00 W

- készenléti üzemmód kijelzési üzemmód nélkül: 0,25 W

- kikapcsolt állapot: 0 W

Beépített merevlemezzel rendelkező egyszerű set-top box

- aktív üzemmód: 10,00 W

- készenléti üzemmód kijelzési üzemmód nélkül: 0,25 W

- kikapcsolt állapot: 0 W

A fenti referenciaértékeket alapkialakítású és "automatikus kikapcsolási" funkcióval és manuális kikapcsológombbal felszerelt egyszerű set-top boxok alapján állapították meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0107 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0107&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0107-20170109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0107-20170109&locale=hu

Tartalomjegyzék