32008R1275[1]

A Bizottság 1275/2008/EK rendelete ( 2008. december 17.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK RENDELETE

(2008. december 17.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és az elektronikus háztartási és irodai berendezések környezettudatos tervezése keretében a készenléti, a kikapcsolt és a hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

Ez a rendelet az elektromos és az elektronikus háztartási és irodai berendezések forgalomba hozatalakor e berendezések készenléti, kikapcsolt és hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztására vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén teljesítendő követelményeket állapítja meg.

Ez a rendelet nem alkalmazandó azokra az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezésekre, amelyeket a rendeltetésszerű működtetéshez alacsony feszültségű külső tápegységgel hoznak forgalomba.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2005/32/EK irányelv fogalommeghatározásait kell alkalmazni. A következő fogalommeghatározásokat szintén alkalmazni kell:

1. "elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések" (a továbbiakban: berendezések): minden olyan energiafelhasználó termék:

a) amely kereskedelmi forgalomba bocsátott, a végfelhasználó számára szánt, egy adott feladatot ellátó, önmagában működőképes egység;

b) amely szerepel az energiafelhasználó termékek I. mellékletben foglalt jegyzékében;

c) amelynek rendeltetésszerű működéséhez hálózati áramforrásból származó energiabevitelre van szüksége; valamint

d) amelyet úgy terveztek, hogy legfeljebb 250 V névleges feszültséggel legyen használható;

abban az esetben is, ha nem háztartási vagy irodai célra hozzák forgalomba;

2. "készenléti üzemmód(ok)": az az állapot, amelynek során a berendezés a hálózati áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű működése a hálózati áramforrás energiájától függ, és kizárólag a következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat látja el:

- reaktiválási funkció vagy reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése, és/vagy

- információ- vagy állapotkijelzés;

3. "reaktiválási funkció": olyan funkció, amely egy távkapcsoló - ideértve a további funkciókat (a főfunkciót is ideértve) felkínáló állapotot kapcsoló távirányítót, belső érzékelőt, időzítőt - segítségével egyéb üzemmódok - beleértve az aktív üzemmódot is - aktiválását segíti elő;

4. "információ- vagy állapotkijelzés": olyan folyamatos funkció, amely információt nyújt vagy a kijelzőn jelzi a készülék állapotát, ideértve az órákat is;

5. "aktív üzemmód": olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és aktiválásra került a készülék rendeltetésszerű működését biztosító legalább egy fő funkciója;

6. "kikapcsolt üzemmód": olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és egyetlen funkciója sem működik; a következők ugyancsak kikapcsolt üzemmódnak tekintendők:

a) a kikapcsolt üzemmódot jelző állapot;

b) olyan állapot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat lát el;

7. "információtechnológiai berendezés": olyan berendezés, amelynek elsődleges funkciója a telekommunikációs üzenetek és adatok bevitele, tárolása, kijelzése, visszakeresése, átvitele, feldolgozása, kapcsolása és ellenőrzése, vagy e funkciók kombinációja, illetve, amely felszerelhető egy vagy több olyan csatlakozási ponttal, amelyet jellemzően információátvitelre használnak.

8. "magáncélú háztartási környezet": olyan környezet, ahol az érintett készülék tíz méteres körzetén belül rádió- és televízió-vevőkészülékek használata valószínű.

9. "alacsony feszültségű külső tápegység": olyan külső tápegység, amelynek névleges kimenő feszültsége 6 voltnál kevesebb, névleges kimenő teljesítménye pedig legalább 550 milliamper.

10. "hálózat": olyan kommunikációs infrastruktúra, amelyet az infrastruktúra topológiáját kijelölő kapcsolatok, egy, a fizikai komponenseket is magában foglaló architektúra, szervezési elvek, valamint kommunikációs eljárások és formátumok (protokollok) határoznak meg.

11. "hálózatvezérelt készenléti üzemmód": az az állapot, amelyben a berendezés hálózati kapcsolaton keresztül távolról kiadott jel hatására képes ismételten működésbe lépni.

12. "távolról kiadott jel": a berendezésen kívülről származó, a berendezésbe hálózaton keresztül beérkező jel.

13. "hálózati port": a berendezésen található hálózati kapcsolódási pont azon, vezetékes vagy vezeték nélküli fizikai interfésze, amelyen keresztül a berendezés távolról aktiválható.

14. "logikai hálózati port": fizikai hálózati porton futó hálózati technológia.

15. "fizikai hálózati port": a hálózati port fizikai (hardveres) megvalósulása. Egyetlen fizikai hálózati port több hálózati technológiának is helyet adhat.

16. "hálózatos elérhetőség": a berendezés azon képessége, hogy ismételten működésbe lépjen, amikor a hálózati port távolról kiadott jelet észlel.

17. "hálózatképes berendezés": egy vagy több hálózati porttal rendelkező, hálózathoz kapcsolódni képes berendezés.

18. "fokozott hálózatos elérhetőségű hálózatképes berendezés", "HiNA berendezés": olyan berendezés, amelynek a következők közül legalább egy a fő funkciója: hálózati útvonalválasztó, hálózati kapcsoló, vezeték nélküli hálózat-hozzáférési pont, hálózati elosztó, modem, VoIP-telefon, videofon.

19. "fokozott hálózatos elérhetőség funkcióval ellátott hálózatképes berendezés", "HiNA-funkciós berendezés": olyan berendezés, amelynek funkciója a hálózati útvonalválasztóként, hálózati kapcsolóként, vezeték nélküli hálózat-hozzáférési pontként történő működés vagy ezek kombinációja, de nem minősül HiNA berendezésnek.

20. "hálózati útvonalválasztó": olyan hálózati eszköz, amelynek elsődleges rendeltetése annak meghatározása, hogy a hálózati adatforgalom továbbításának melyik az optimális útja. A hálózati útvonalválasztók hálózatok között, hálózatiréteg-szintű (L3) információk alapján adatcsomagokat továbbítanak.

21. "hálózati kapcsoló": olyan hálózati eszköz, amelynek elsődleges rendeltetése a keretek szűrése, továbbítása és elosztása az egyes keretek rendeltetési címe alapján. Minden kapcsoló legalább az adatkapcsolati réteg szintjén (L2) működik.

22. "vezeték nélküli hálózat-hozzáférési pont": olyan eszköz, amelynek elsődleges rendeltetése az IEEE 802.11 (Wi-Fi) kapcsolat biztosítása több ügyfél számára.

23. "hálózati elosztó": olyan, több portot tartalmazó hálózati eszköz, amelynek rendeltetése a helyi hálózat különböző szegmenseinek összekapcsolása.

24. "modem": olyan eszköz, amelynek elsődleges rendeltetése digitálisan modulált analóg jelek továbbítása és fogadása vezetékes hálózaton.

25. "nyomtató": elektronikus bemenő információkból papíralapú terméket előállító berendezés. A nyomtató más funkciókkal is rendelkezhet, és többfunkciós készülékként, többfunkciós termékként is forgalmazható.

26. "nagy formátumú nyomtató": A2-es méretű vagy nagyobb médiumra való nyomtatásra tervezett nyomtató, beleértve a legalább 406 mm szélességű folyamatos médiumra való nyomtatásra tervezett berendezést is.

27. "távjelenléti rendszer": olyan, nagy felbontású technológián alapuló videokonferencia- és együttműködési rendszer, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek, és amely tartalmaz felhasználói interfészt, nagy felbontású kamerát, kijelzőt, audiorendszert, valamint kép- és hangjelek kódolására és dekódolására szolgáló adatfeldolgozó elemet.

28. "háztartási kávéfőző gép": kávé főzésére szolgáló, nem kereskedelmi célra szánt készülék.

29. "filteres háztartási kávéfőző gép": a kávét átszűrés útján előállító háztartási kávéfőző gép.

30. "fűtőelem": a kávéfőző gépnek az elektromos áramot vízmelegítés céljából hővé alakító alkatrésze.

31. "csésze-előmelegítő funkció": a kávéfőző gépen tárolt csészék melegítését végző funkció.

32. "főzési ciklus": a kávé előállításához elvégzendő folyamat.

33. "öntisztítás": a kávéfőző gép által a gép belsejének tisztítása érdekében végzett folyamat. Ez a folyamat lehet egyszerű öblítés, de lehet speciális szer alkalmazásával végzett mosás is.

34. "vízkő-eltávolítás": a kávéfőző gép által a gép belsejében képződött, vízkővé alakulásra hajlamos lerakódások teljes vagy részleges eltávolítása érdekében végzett folyamat.

35. "asztali vékonykliens": olyan számítógép, amelynek távoli számítógépes erőforrásokkal (például kiszolgáló számítógéppel, távoli munkaállomással) létesített kapcsolatra van szüksége az elsődleges funkciók ellátásához, és amely nem rendelkezik beépített forgó adattároló eszközzel. Az asztali vékonykliens fő egysége állandó helyen (például asztalon) történő működésre van szánva, és nem hordozható. Az asztali vékonykliens képes vagy külső, vagy - ha ilyennel fel van szerelve - belső kijelzőn megjeleníteni az adatokat.

36. "munkaállomás": nagy teljesítményű, egyfelhasználós, jellemzően grafikai, számítógépes tervezési (CAD), szoftverfejlesztési, pénzügyi és tudományos alkalmazásokra és más számításigényes feladatokra használt számítógép, az alábbi jellemzőkkel:

a) a működés meghibásodások közötti átlagos időtartama (MTBF) legalább 15 000 óra;

b) hibajavító kóddal (ECC) és/vagy pufferelt memóriával rendelkezik;

c) az alábbi öt megállapítás közül hárommal jellemezhető:

1. a nagy teljesítményű grafikus rendszerekhez kiegészítő tápellátással rendelkezik (például 6 tűs, 12 voltos PCI-E kiegészítő tápellátás);

2. a grafikus bővítőhely(ek)en és/vagy PCI-X támogatáson felül biztosított alaplapi PCI-E bővítőhelyek száma legalább 4;

3. nem támogatja az egységes memóriaelérés (UMA) alapú grafikát;

4. legalább öt PCI, PCI-E vagy PCI-X bővítőhellyel rendelkezik;

5. két vagy több CPU többprocesszoros támogatására képes (támogatja a fizikailag elkülönülő CPU-csomagokat/foglalatokat támogat, tehát egyetlen többmagos CPU támogatása nem elegendő).

37. "mobil munkaállomás": nagy teljesítményű, egyfelhasználós, jellemzően grafikai, számítógépes tervezési (CAD), szoftverfejlesztési, pénzügyi és tudományos alkalmazásokra és más számításigényes feladatokra, de nem játékra használt számítógép, amely kifejezetten a hordozhatóság kívánalmát szem előtt tartva készült és közvetlenül váltakozó áramú hálózati áramforrásról működik, de enélkül is huzamosabb ideig működtethető. A mobil munkaállomások beépített kijelzővel rendelkeznek, és beépített akkumulátorról vagy egyéb hordozható tápegységről is működni tudnak. Legtöbbjük külső tápegységet használ, beépített billentyűzettel és pozicionáló eszközzel rendelkezik.

A mobil munkaállomás jellemzői:

a) a működés meghibásodások közötti átlagos időtartama (MTBF) legalább 13 000 óra;

b) legalább egy G3 (keretpuffer adatszélessége > 128 bit), G4, G5, G6 vagy G7 kategóriájú különálló grafikus kártyával (dGfx) rendelkezik;

c) legalább három belső tároló beépítését támogatja;

d) támogatja a legalább 32 GB-os rendszermemória használatát.

38. "kis hálózatot kiszolgáló szerver": jellemzően asztali számítógép formájú, asztali számítógép alkotóegységeit használó, de elsődlegesen más számítógépek háttértároló gazdagépének szánt számítógép, amely többek között hálózati infrastruktúra-szolgáltatásokat nyújt, például adat- és médiatartalmak számára tárhelyet biztosít, és az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

a) álló, torony vagy az asztali számítógépekéhez hasonló más kialakítású, és minden adatfeldolgozási, tárolási és hálózati csatolási műveletet egyetlen készülékházon belül végez;

b) a hét minden napján, a nap 24 órájában folyamatosan történő működésre van tervezve;

c) elsősorban arra van szánva, hogy többfelhasználós környezetben, hálózatba kapcsolt kliensegységeken keresztül több felhasználót egyidejűleg kiszolgálva üzemeljen;

d) amennyiben operációs rendszerrel telepítve kerül forgalomba, ez az operációs rendszer otthoni vagy alsó kategóriás kiszolgálóalkalmazásokhoz van tervezve;

e) kizárólag G1 kategóriájú különálló grafikus kártyával (dGfx) kerül forgalomba.

39. "kiszolgáló számítógép": klienseszközök, például asztali számítógépek, notebook számítógépek, asztali vékonykliensek, IP-telefonok vagy más kiszolgáló számítógépek számára szolgáltatásokat biztosító és a hálózati erőforrásokat kezelő számítástechnikai termék. Kiszolgáló számítógépek alkalmazására általában adatközpontokban és irodai/vállalati környezetben van szükség. A kiszolgáló számítógép elsősorban hálózati kapcsolaton keresztül érhető el, nem pedig beviteli eszközök, például billentyűzet vagy egér közvetlen használatával.

A kiszolgáló számítógép jellemzői:

a) kiszolgáló számítógépek operációs rendszereinek és/vagy hipervizoroknak a támogatására lett kialakítva, rendeltetése a felhasználó által telepített vállalati alkalmazások futtatása;

b) támogatja a hibajavító kódok (ECC) és/vagy a pufferelt memória (ideértve mind a pufferelt kétsoros memóriamodulokat [DIMM], mind a pufferelt alaplapi konfigurációkat [BOB-konfigurációk]) használatát;

c) egy vagy több AC/DC tápegységgel kerül forgalomba;

d) az összes processzor hozzáfér a megosztott rendszermemóriához és egymástól függetlenül látható az egyedüli operációs rendszer vagy a hipervizor számára.

3. cikk

A környezettudatos tervezés követelményei

A környezettudatos tervezés keretében a készenléti, a kikapcsolt és a hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztással összefüggésben teljesítendő követelményeket a II. melléklet tartalmazza.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett megfelelőségértékelési eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszer vagy a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

5. cikk

Hitelesítési eljárás piacfelügyeleti célokra

A felügyeleti ellenőrzéseket a III. mellékletben meghatározott hitelesítési eljárással összhangban kell elvégezni.

6. cikk

Referenciaértékek

A piacon jelenleg elérhető, legjobban teljesítő termékekre és technológiákra vonatkozó referenciaértékeket a IV. melléklet határozza meg.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki haladás fényében 2016. január 7-ig felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményeit ugyaneddig az időpontig a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja. A felülvizsgálat keretében megvizsgálja különösen a szabályozás tárgyi hatályát, a készenléti és a kikapcsolt üzemmódra vonatkozó követelményeket, valamint a hálózatvezérelt készenléti üzemmódra vonatkozóan a harmadik szakaszban (2019-től) bevezetendő követelmények megfelelőségét és szigorát.

A felülvizsgálat kiterjedhet egyebek mellett a professzionális berendezésekre és az elektromos motorral ellátott, távvezérlővel működtetett termékekre.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A II. melléklet 1. pontját 2010. január 7-től kell alkalmazni.

A II. melléklet 2. pontját 2013. január 7-től kell alkalmazni.

A II. melléklet 3. pontját 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

A II. melléklet 4. pontját 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

A II. melléklet 5. pontját 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

A II. melléklet 6. pontját 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

A II. melléklet 7. pontját 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az e rendelet hatálya alá tartozó energiafelhasználó termékek jegyzéke

1. Háztartási készülékek

Mosógépek

Ruhaszárító gépek

Mosogatógépek

Tűzhelyek és sütők:

Elektromos sütők

Elektromos főzőlapok

Mikrohullámú sütők

Kenyérpirítók

Olajsütők

Darálók, kávéfőző gépek és tárolóedények vagy csomagolások lezárására vagy felnyitására szolgáló berendezések

Elektromos kések

Főzésre vagy egyéb élelmiszer-feldolgozási célra, tisztításra, illetve ruházati cikkek kezelésére szolgáló egyéb készülékek

Hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló-, masszírozó- és egyéb, testápolásra szolgáló készülékek

Mérlegek

2. Elsődlegesen magáncélú háztartási környezetben való használatra szánt információtechnológiai berendezések, kivéve a 617/2013/EU bizottsági rendeletben ( 2 ) meghatározott asztali számítógépeket, integrált asztali számítógépeket és notebook számítógépeket

3. Szórakoztató elektronikai berendezések

Rádiókészülékek

Videokamerák

Videomagnók

Hifiberendezések

Audioerősítők

Házimozi-rendszerek

Hangszerek

Hang, illetve kép (köztük szignálok) rögzítésére vagy reprodukálására szolgáló egyéb berendezések, a hang és kép továbbítására szolgáló nem távközlési technológiákat is beleértve, de a 642/2009/EK bizottsági rendelet meghatározása szerinti televíziókészülékeket kivéve

4. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek

Kézi videojáték-konzolok

Elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések

Egyéb játékok, szabadidős és sportfelszerelések

II. MELLÉKLET

Környezetbarát tervezési követelmények

1. A rendelet hatálybalépését követően egy év elteltével a következő követelményeket kell alkalmazni:

a) Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban:

A berendezés bármilyen kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása nem haladhatja meg az 1,00 W-ot.

b) Energiafogyasztás készenléti üzemmód(ok)ban:

A berendezés energiafogyasztása reaktiválási funkciót, illetve reaktiválási funkciót és a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzését biztosító bármilyen állapotban nem haladhatja meg az 1,00 W-ot.

A berendezés energiafogyasztása információ- vagy állapotkijelzést, vagy reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban nem haladhatja meg a 2,00 W-ot.

c) A kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmód megléte

A berendezésnek - kivéve, ha az ellentétes a rendeltetésszerű használattal - rendelkeznie kell kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmóddal, és/vagy más olyan üzemmóddal, amelyben a berendezés teljesíti a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra alkalmazandó energiafogyasztási követelményeket, amennyiben a berendezés a hálózati áramforráshoz csatlakozik.

2. A rendelet hatálybalépését követően négy év elteltével a következő követelményeket kell alkalmazni:

a) Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban:

A berendezés bármilyen kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztása nem haladhatja meg a 0,50 W-ot.

b) Energiafogyasztás készenléti üzemmód(ok)ban:

A berendezés energiafogyasztása reaktiválási funkciót, illetve reaktiválási funkciót és a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzését biztosító bármilyen állapotban nem haladhatja meg a 0,50 W-ot.

A berendezés energiafogyasztása információ- vagy állapotkijelzést, vagy reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban nem haladhatja meg az 1,00 W-ot.

c) A kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmód megléte

A berendezésnek - kivéve, ha az ellentétes a rendeltetésszerű használattal - rendelkeznie kell kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmóddal, és/vagy más olyan üzemmóddal, amelyben a berendezés teljesíti a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra alkalmazandó energiafogyasztási követelményeket, amennyiben a berendezés a hálózati áramforráshoz csatlakozik.

d) Energiagazdálkodás (a hálózatképes berendezésekre nem alkalmazandó)

Ha az a rendeltetésszerű használattal nem ellentétes, a berendezéseknek kínálniuk kell energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciót. Amennyiben a berendezés nem a fő funkcióját látja el, és más energiafelhasználó termék(ek) nem függ(nek) a berendezés funkcióitól, az energiagazdálkodási funkciónak a berendezést a rendeltetésszerű használatának megfelelő lehető legrövidebb időn belül automatikusan:

- készenléti üzemmódba, vagy

- kikapcsolt üzemmódba, vagy

- más olyan üzemmódba kell kapcsolnia, amelyben a berendezés a villamos hálózatra csatlakoztatva teljesíti a kikapcsolt és/vagy a készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási követelményeket.

Az energiagazdálkodási funkciót aktiválni kell.

3. 2015. január 1-jétől fogva a következő követelményeket kell alkalmazni:

a) A vezeték nélküli hálózati kapcsolat(ok) letiltásának lehetősége

Minden olyan hálózatképes berendezésnek, amely vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, lehetővé kell tennie a felhasználó számára, hogy a vezeték nélküli hálózati kapcsolato(ka)t letiltsa. Ez a követelmény nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek a rendeltetésszerű használatukhoz egyetlen vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek, és vezetékes hálózati kapcsolattal nem rendelkeznek.

b) Energiagazdálkodás a hálózatképes berendezések esetében

Ha az a rendeltetésszerű használattal nem ellentétes, a berendezéseknek kínálniuk kell energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciót. Ha a berendezés nem valamely fő funkcióját látja el, és más energiafelhasználó termék(ek) nem függ(nek) a berendezés funkcióitól, az energiagazdálkodási funkciónak a berendezést a rendeltetésszerű használatának megfelelő lehető legrövidebb időn belül automatikusan hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kell kapcsolnia.

A hálózatvezérelt készenléti üzemmódban az energiagazdálkodási funkció a berendezést automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódba vagy más olyan állapotba kapcsolhatja, amelyben a berendezés teljesíti a készenléti és/vagy a kikapcsolt üzemmódra vonatkozó energiafogyasztási követelményeket.

Az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciónak a hálózatképes berendezés összes hálózati portja vonatkozásában rendelkezésre kell állnia.

Ha a hálózatképes berendezésnek nincs az összes hálózati portja letiltva, az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciót aktiválni kell. Ha a hálózatképes berendezésnek az összes hálózati portja le van tiltva, az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciót bármelyik hálózati port aktiválásakor aktiválni kell.

Az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciónak a berendezést alapértelmezésben legfeljebb 20 perc elteltével kell automatikusan hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolnia.

c) Az egy vagy több készenléti üzemmóddal rendelkező hálózatképes berendezésnek az e készenléti üzemmód(ok)ra vonatkozó követelményeket akkor kell teljesítenie, amikor az összes hálózati portja le van tiltva.

d) A HiNA berendezésektől különböző hálózatképes berendezéseknek teljesíteniük kell a 2. d) pont rendelkezéseit abban az esetben, ha összes hálózati portjuk le van tiltva.

e) Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban

A HiNA berendezés és a HiNA-funkciós berendezés energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 12,00 W-nál.

Más hálózatképes berendezés energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 6,00 W-nál.

Az e) pontban foglalt energiafogyasztási határértékek nem vonatkoznak:

i. a 750 W-nál nagyobb mért teljesítményű tápegységgel ellátott nyomtatókra;

ii. a nagy formátumú nyomtatókra;

iii. a távjelenléti rendszerekre;

iv. az asztali vékonykliensekre;

v. a munkaállomásokra;

vi. a mobil munkaállomásokra;

vii. a kis hálózatot kiszolgáló szerverekre;

viii. a kiszolgáló számítógépekre.

4. 2017. január 1-jétől fogva:

A 3. a) és a 3. b) pontban foglalt követelményeken túlmenően a következő követelményeket kell alkalmazni:

a) Az egy vagy több készenléti üzemmóddal rendelkező hálózatképes berendezésnek az e készenléti üzemmód(ok)ra vonatkozó követelményeket akkor kell teljesítenie, amikor az összes vezetékes hálózati portja le van választva és összes vezeték nélküli hálózati portja le van tiltva.

b) a HiNA berendezésektől különböző hálózatképes berendezéseknek teljesíteniük kell a 2. d) pont rendelkezéseit abban az esetben, ha összes vezetékes hálózati portjuk le van választva és összes vezeték nélküli hálózati portjuk le van tiltva.

c) Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban

A HiNA berendezés és a HiNA-funkciós berendezés energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 8,00 W-nál.

Más hálózatképes berendezés energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 3,00 W-nál.

A c) pontban foglalt energiafogyasztási határértékek nem vonatkoznak:

i. a nagy formátumú nyomtatókra;

ii. az asztali vékonykliensekre;

iii. a munkaállomásokra;

iv. a mobil munkaállomásokra;

v. a kis hálózatot kiszolgáló szerverekre;

vi. a kiszolgáló számítógépekre.

5. 2019. január 1-jétől fogva:

A 3. a), a 3. b), a 4. a), a 4. b) és a 4. c) pontban foglalt követelményeken túlmenően a HiNA berendezésnek és HiNA-funkciós berendezésnek nem minősülő hálózatképes berendezésekre a következő követelményeket kell alkalmazni:

A HiNA berendezésnek és HiNA-funkciós berendezésnek nem minősülő hálózatképes berendezés energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 2,00 W-nál.

6. 2015. január 1-jétől fogva a következő követelményeket kell alkalmazni:

A kávéfőző gépeknek a következő várakozási idők elteltével kell automatikusan a II. melléklet 2. d) pontjában említett üzemmódokba kapcsolniuk:

- azon filteres háztartási kávéfőző gépek esetében, amelyek a kávét hőszigetelt edényben tárolják, a legutóbbi főzési ciklus befejezésétől számítva legfeljebb öt perc, illetőleg a vízkő-eltávolításra vagy öntisztításra irányuló folyamat befejezésétől számítva legfeljebb 30 perc,

- azon filteres háztartási kávéfőző gépek esetében, amelyek a kávét hőszigetelés nélküli edényben tárolják, a legutóbbi főzési ciklus befejezésétől számítva legfeljebb 40 perc, illetőleg a vízkő-eltávolításra vagy öntisztításra irányuló folyamat befejezésétől számítva legfeljebb 30 perc,

- a nem filteres háztartási kávéfőző gépek esetében a legutóbbi főzési ciklus befejezésétől számítva legfeljebb 30 perc, illetőleg a fűtőelem aktiválásától számítva legfeljebb 30 perc, illetőleg a csésze-előmelegítő funkció aktiválásától számítva legfeljebb 60 perc, illetőleg a vízkő-eltávolításra vagy öntisztításra irányuló folyamat befejezésétől számítva legfeljebb 30 perc, kivéve abban az esetben, ha az esetleges károsodás vagy balesetek megelőzése érdekében riasztójel figyelmeztette a felhasználót a beavatkozás szükségességére.

A fenti időpontig a II. melléklet 2. d) pontjában foglalt követelményeket nem kell alkalmazni.

7. Termékinformációs követelmények

2015. január 1-jétől fogva a hálózatképes berendezésekről a következő információkat látható módon el kell helyezni a gyártó ingyenesen hozzáférhető internetes oldalain:

a) minden egyes készenléti és/vagy kikapcsolt üzemmódra, valamint a hálózatos készenléti üzemmódra vonatkozóan, amennyiben ebbe az üzemmódba a berendezést az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció kapcsolja:

- az energiafogyasztási adatokat W-ban, egy tizedesjegyre kerekítve,

- azt az időtartamot, amelynek elteltével az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció a berendezést automatikusan készenléti és/vagy kikapcsolt és/vagy hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolja;

b) a termék hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztását abban az esetben, ha az összes vezetékes hálózati port csatlakoztatva van és az összes vezeték nélküli hálózati port engedélyezve van;

c) iránymutatást arról, hogy hogyan kell a vezeték nélküli hálózati portokat engedélyezni és letiltani.

A termék b) pont szerinti hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztását és a c) pont szerinti iránymutatást a felhasználói kézikönyvben is szerepeltetni kell.

8. Mérések

Az 1. a), az 1. b), a 2. a), a 2. b), a 3. e), a 4. c) és az 5. pontban említett energiafogyasztást, valamint a 6. pontban említett várakozási időket olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárással kell megállapítani, amely figyelembe veszi az általánosan elismert legkorszerűbb mérési módszertant.

9. A gyártók által szolgáltatandó információ

A 4. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljából a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) mindegyik készenléti és kikapcsolt üzemmódra vonatkozóan:

- az energiafogyasztási adatokat W-ban, egy tizedesjegyre kerekítve,

- az alkalmazott mérési módszereket,

- annak ismertetését, hogy hogyan történt az üzemmód megválasztása vagy programozása,

- azon események láncolatát, amelyek eredményeképpen a berendezés automatikusan üzemmódot vált,

- a berendezés működtetésére vonatkozó esetleges megjegyzéseket, például olyan értelmű tájékoztatást, hogy a felhasználó hogyan kapcsolhatja a berendezést hálózatvezérelt üzemmódba,

- ha alkalmazandó, azt az alapértelmezett időtartamot, amelynek elteltével az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció a berendezést az adott kis energiaigényű üzemmódba kapcsolta;

b) a hálózatképes berendezésekre vonatkozóan:

- a hálózati portok számát és típusát, valamint - a vezeték nélküli hálózati portok esetében - annak megjelölését, hogy ezek a portok hol találhatók a berendezésen; ennek keretében meg kell adni különösen, hogy egy adott fizikai hálózati port több különböző típusú hálózati portnak is helyet ad-e,

- azt, hogy kiszállításkor az összes hálózati port le van-e tiltva,

- azt, hogy a berendezés HiNA berendezésnek vagy HiNA-funkciós berendezésnek minősül-e, azzal, hogy ilyen információ hiányában úgy kell tekinteni, hogy ez nem így van;

továbbá a hálózati portok mindegyik típusára vonatkozóan:

- azt az alapértelmezett időtartamot, amelynek elteltével az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció a berendezést automatikusan hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolja,

- a berendezés újbóli aktiválását előidéző jelet,

- az üzemi jellemzőket (a maximális üzemi jellemzőket),

- az energiafogyasztást (a maximális energiafogyasztást) az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által a berendezésben előidézett hálózatvezérelt készenléti üzemmódban abban az esetben, ha csak ez a port használatos távoli aktiválásra,

- a berendezés által használt kommunikációs protokollt.

Ha ezek az információk nincsenek megadva, akkor úgy kell tekinteni, hogy a berendezés nem hálózatképes, kivéve abban az esetben, ha a berendezés hálózati útvonalválasztó, hálózati kapcsoló, vezeték nélküli hálózat-hozzáférési pont (de nem terminál), hálózati elosztó, modem, VoIP-telefon vagy videofon funkcióját látja el;

c) a mérések vizsgálati paraméterei körében:

- a környezeti hőmérsékletet,

- a vizsgálathoz használt feszültséget V-ban és frekvenciát Hz-ben,

- az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítását,

- az elektromos vizsgálathoz használt műszerek, beállítások és áramkörök adatait és dokumentációját;

d) a berendezés azon jellemzőit, amelyek az 1. c) pontban megállapított követelmények és - az adott esetnek megfelelően - a 2. c) és/vagy a 2. d) és/vagy a 3. b) pontban megállapított követelmények teljesítésének ellenőrzése szempontjából relevánsak, beleértve a készenléti vagy kikapcsolt üzemmód vagy más olyan állapot automatikus eléréséhez szükséges időtartamot is, amelyben a berendezés teljesíti a kikapcsolt és/vagy a készenléti üzemmódra vonatkozó energiafogyasztási követelményeket.

Meg kell műszakilag indokolni különösen azt, ha az 1. c) pontban megállapított követelmények, illetőleg a 2. c) és/vagy a 2. d) és/vagy a 3. b) pontban megállapított követelmények ellentétesek a berendezés rendeltetésszerű használatával. Annak szükségessége, hogy a berendezés egy vagy több hálózati kapcsolatot fenntartson vagy a távolról kiadott jelre várakozzon, nem tekinthető elegendő műszaki indoknak a 2. d) pontban megállapított követelmények alóli mentességre abban az esetben, ha a berendezést a gyártó nem hálózatképes berendezésként határozza meg.

III. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó és az importőr nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

1. ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; és

b) a megadott értékek teljesítik az e rendeletben meghatározott valamennyi követelményt, továbbá a gyártó és az importőr által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra vagy az importőrre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az alábbi táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az alábbi táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a II. melléklet 8. pontjában és az e melléklet 2. szakaszában meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák. A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az alábbi táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

Ellenőrzési tűrés

Követelmény típusaKategóriaTűrés
II. melléklet 1. a) és 1. b) pont vagy 2. a) és 2. b) pont1,00 W-nál nagyobb fogyasztásra vonatkozó követelményekA meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
1,00 W vagy annál kisebb fogyasztásra vonatkozó követelményekA meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
II. melléklet 3. c) és 4. a) pontn.a.A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.

2. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS HÁLÓZATKÉPES BERENDEZÉSEK ESETÉBEN

Amikor azt vizsgálják, hogy a berendezés teljesíti-e a II. melléklet 3. c) és 4. a) pontjában meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok a vizsgált darab összes hálózati portjának - az adott esetnek megfelelően - letiltása és/vagy leválasztása után az e melléklet 1. szakaszában leírt eljárást alkalmazzák.

A II. melléklet 3. és 4. pontjában meghatározott egyéb követelményeknek való megfelelés vizsgálatakor a tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá az alábbiak szerint:

Ha a műszaki dokumentáció szerint a berendezés egyetlen típusú hálózati porttal rendelkezik és ebből a típusból több darabot is tartalmaz, akkor véletlenszerűen ki kell választani az egyik ilyen portot, és ezt a portot csatlakoztatni kell egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának. Ha vezeték nélküli hálózati portokról van szó, a többi vezeték nélküli portot lehetőleg le kell tiltani. Ha vezetékes hálózati portokról van szó, akkor a II. melléklet 3. pontjában előírt követelmények vizsgálatához lehetőleg az összes többi hálózati portot le kell tiltani. Ha csak egy hálózati port van, akkor ezt a portot kell csatlakoztatni egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának.

A készüléket bekapcsolt üzemmódba kell kapcsolni. Amikor a bekapcsolt üzemmódba kapcsolt készülék megkezdte megfelelő működését, hagyni kell, hogy hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsoljon, majd meg kell mérni az energiafogyasztást. Ezt követően a hálózati porton keresztül ki kell adni a berendezésnek a megfelelő jelet, és ellenőrizni kell, hogy ennek hatására a berendezés valóban aktiválódik-e.

Ha a műszaki dokumentáció szerint a berendezés hálózati portjai több típushoz tartoznak, akkor a hálózati portok mindegyik típusára meg kell ismételni a következő eljárást. Ha egy adott típusból több hálózati port is van, mindegyik típusból véletlenszerűen ki kell választani az egyik portot, és ezt a portot csatlakoztatni kell egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának.

Ha valamelyik típusból csak egy port van, akkor ezt a portot kell csatlakoztatni egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának. A nem használt vezeték nélküli portokat lehetőleg le kell tiltani. A II. melléklet 3. pontjában előírt követelmények vizsgálatához lehetőleg az összes használaton kívüli vezetékes hálózati portot le kell tiltani.

A készüléket bekapcsolt üzemmódba kell kapcsolni. Amikor a bekapcsolt üzemmódba kapcsolt készülék megkezdte megfelelő működését, hagyni kell, hogy hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsoljon, majd meg kell mérni az energiafogyasztást. Ezt követően a hálózati porton keresztül ki kell adni a berendezésnek a megfelelő jelet, és ellenőrizni kell, hogy ennek hatására a berendezés valóban aktiválódik-e. Ha egyetlen fizikai hálózati porton több típusú (logikai) hálózati port osztozik, akkor ezt az eljárást a logikai hálózati portok mindegyik típusára meg kell ismételni úgy, hogy a többi logikai hálózati portot logikailag leválasztjuk.

IV. MELLÉKLET

Referenciaértékek

A 2005/32/EK irányelv I. melléklete 3. része 2. pontjának alkalmazásában a következő referenciaértékeket határozták meg:

Kikapcsolt üzemmód : 0 W-0,3 W hálózati kapcsolóval a primer oldalon, amely többek között függ a 2004/108/EK irányelv szerinti elektromágneses összeférhetőséggel kapcsolatos jellemzőktől.

Készenléti - reaktiválási funkció : 0,1 W.

Készenléti - kijelző funkció : egyszerű kijelzők és alacsony fogyasztású LED-ek esetében 0,1 W, nagyobb kijelzők (pl. órák) esetében nagyobb teljesítményre van szükség.

Hálózatvezérelt készenléti üzemmód : 3 W HiNA berendezések esetében, 1 W vagy még kevesebb nem HiNA berendezések esetében.

( 1 ) HL L 390., 2004.12.31., 24. o.

( 2 ) HL L 175., 2013.6.27., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R1275 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1275&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R1275-20170109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R1275-20170109&locale=hu

Tartalomjegyzék