31990D0255[1]

A Bizottság határozata (1990. május 10.) a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyvbe történő bejegyzésére irányadó szempontok megállapításáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1990. május 10.)

a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyvbe történő bejegyzésére irányadó szempontok megállapításáról

(90/255/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 4. cikkének második francia bekezdésére,

mivel valamennyi tagállamban a tenyésztési főkönyveket tenyésztői szervezetek vagy szövetségek, illetve a hivatalos szolgálatok vezetik vagy hozzák létre;

mivel ezért szükséges a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési főkönyvbe való bejegyzése szempontjainak megállapítása;

mivel a tenyésztési főkönyvbe való bejegyzést megelőzően szigorú feltételeknek kell teljesülniük a származással és az azonosítással kapcsolatosan;

mivel engedélyezni kell a tenyésztési főkönyvben a különböző osztályok szerinti felbontást, hogy egyes fajtájú állatok ne kerüljenek kizárásra;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ahhoz, hogy egy fajtatiszta tenyészjuh vagy tenyészkecske a fajta tenyésztési főkönyvének fő fejezetébe bejegyzésre kerülhessen:

- olyan szülőktől és nagyszülőktől kell származnia, amelyeket ugyanazon fajta tenyésztési főkönyvébe bejegyeztek,

- azonosításának születését követően a tenyésztési főkönyv szabályai szerint kellett megtörténnie,

- rendelkeznie kell a tenyésztési főkönyv szabályaival összhangban létrehozott származási lappal.

2. cikk

A tenyésztési főkönyv fő fejezete az állatok jellemzői szerint több osztályra osztható. Csak az 1. cikkben megállapított szempontoknak megfelelő fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék jegyezhetők be valamely osztályba.

3. cikk

(1) A törzskönyvet vezető tenyésztői szervezet vagy szövetség dönthet úgy, hogy a törzskönyv mellékletébe felvehető olyan nőivarú állat, amely nem felel meg az 1. cikkben megállapított szempontoknak. A nőivarú állatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

- születését követően azonosították a tenyésztési főkönyvi szabályokkal összhangban,

- a fajtastandardnak megfelelőnek ítélték,

- rendelkezik a tenyésztési főkönyvi szabályokban megállapított minimumjellemzőkkel.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján a törzskönyv mellékletébe felvett anyától és anyai nagyanyától, valamint az 1. cikkel összhangban a törzskönyv fő fejezetébe bejegyzett apától és két nagyapától származó nőivarú állatot fajtatisztának kell tekinteni, és a tenyésztési főkönyv fő fejezetébe kell bejegyezni, az 1. cikkben előírt módon.

(3) Az (1) bekezdés második és harmadik francia bekezdésében említett követelményeket meg lehet különböztetni aszerint, hogy a nőivarú állat ugyanahhoz a fajtához tartozik, de nem ismert a származása, vagy a tenyésztői szervezetek vagy szövetségek által jóváhagyott keresztezési programból származik.

4. cikk

A tenyésztési főkönyvet vezető tenyésztői szervezet vagy szövetség dönthet úgy, hogy a tenyésztési főkönyv mellékletébe felvehető olyan hímivarú állat, amely nem felel meg az 1. cikkben megállapított szempontoknak. A hímivarú állatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

- születését követően azonosították a tenyésztési főkönyvi szabályokkal összhangban,

- a fajtastandardnak megfelelőnek ítélték,

- rendelkezik a tenyésztési főkönyvi szabályokban megállapított minimumjellemzőkkel,

- teljesíti a mellékletben erre vonatkozóan megállapított feltételeket.

5. cikk

Amennyiben egy tenyésztési főkönyv több osztályt tartalmaz, az ugyanazon fajta másik tenyésztési főkönyvéből való és a rendeltetési főkönyvben az ugyanazon fajtához tartozó többi állatétól eltérő különleges tulajdonságokkal rendelkező fajtatiszta tenyészjuhot vagy tenyészkecskét a tenyésztési főkönyvnek azon fejezetébe kell bejegyezni, amely fejezet jellemzőinek megfelel.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A 4. cikk negyedik francia bekezdésében előírt feltételek

1. A tenyésztési főkönyvnek a szokásosan intenzív tartásra szánt "rideg" fajtára kell vonatkoznia. A tenyésztői szövetségnek vagy szervezetnek bizonyítania kell, hogy a tenyésztési főkönyv törzsrészében nyilvántartásba vett hímivarú egyedek száma nem elegendő, és a tenyésztési programnak megfelelően tenyésztésre alkalmasak.

2. A tenyésztői szövetségnek vagy szervezetnek igazolnia kell, hogy a tenyésztési program keretében a hímivarú egyedek tenyésztési főkönyvében szükséges mellékletet szerepeltetni.

3. Meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek mellett a tenyésztési főkönyv mellékletébe felvett hímivarú egyedek utódai szerepelhetnek a tenyésztési főkönyv törzsrészében, és e feltételeknek legalább olyan szigorúnak kell lenniük, mint a nőivarú egyedekre alkalmazott feltételeknek. E célból a tenyésztői szövetségnek vagy szervezetnek meg kell szereznie az illetékes hatóságoknak az adott szervezetre vonatkozó előzetes jóváhagyását a 90/254/EGK bizottsági határozattal összhangban.

( 1 ) HL L 153., 1989.6.6., 30. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990D0255 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990D0255&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990D0255-20050513 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990D0255-20050513&locale=hu

Tartalomjegyzék