32005R0667[1]

A Bizottság 667/2005/EK rendelete (2005. április 28.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 798/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 667/2005/EK RENDELETE

(2005. április 28.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 798/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004. április 26-i 798/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1) A 798/2004/EK rendelet II. melléklete azokat az illetékes hatóságokat sorolja fel, amelyek megbízást kaptak a rendelet végrehajtásához kapcsolódó meghatározott hatáskörök ellátására. A 798/2004/EK rendelet 12. cikkének a) pontja felhatalmazza Bizottságot a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására. Belgium, Magyarország, Hollandia és Svédország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy változások történtek az illetékes hatóságaikat illetően. A 798/2004/EK rendelet II. mellékletét ezért módosítani kell.

(2) A 798/2004/EK rendelet III. melléklete azokat a személyeket sorolja fel, akikre vonatkoznak a rendelet 6. cikkében meghatározott korlátozó intézkedések.

(3) A 798/2004/EK rendelet IV. melléklete azokat a burmai állami vállalatokat sorolja fel, amelyekre vonatkoznak a rendelet 8a. cikkében meghatározott korlátozó intézkedések.

(4) A 789/2004/EK rendelet 12. cikkének b) pontja felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy módosítsa a III. és a IV. mellékletet a Burma/Mianmar elleni megszorító intézkedéseket megújító 2004/423/KKBP közös álláspont (2) I. és II. mellékletére vonatkozó határozatok alapján.

(5) A 2005/340/KKBP közös álláspont (3) módosítja a 2004/423/KKBP közös álláspont I. és II. mellékletét. A 798/2004/EK rendelet III. és IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell. Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 798/2004/EK rendelet I., III. és IV. melléklete helyébe e rendelet I., II. és III. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 28-án.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja

(1) HL L 125., 2004.4.28., 4. o. A legutóbb az 1853/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 323., 2004.10.26., 11. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 125., 2004.4.28., 61. o. A 2004/730/KKBP közös állásponttal (HL L 323., 2004.10.26., 17. o.) módosíott közös álláspont.

(3) A Hivatalos lap 88-ik oldalán található.

I. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A 4., 7. és 8. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM Direction générale des affaires bilatérales Service »Asie du sud et de l'Est, Océanie« Téléphone (32-2) 501 82 74 Service des transports Téléphone (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Téléphone (32-2) 501 83 20 Directie-generaal Bilaterale Zaken Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië Telefoon (32-2) 501 82 74 Dienst Vervoer Telefoon (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Telefoon (32-2) 501 83 20 Région wallonne: Vlaams Gewest:

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile - Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tél général: 0032(0) 2. 277.51.11

Fax: 0032 (0) 2.277.53.09

Fax: 0032 (0) 2.277.53.10

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel - Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Algemeen tel: 0032 (0) 2.277.51.11

Fax: 0032 (0) 2.277.53.09

Fax: 0032 (0) 2.277.53.10

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue May, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

-

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

DÁNIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK - 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK - 1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NÉMETORSZÁG Concerning freezing of funds, financing and financial assistance: Concerning goods, technical assistance and other services:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D - 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D - 65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908 - 0

Fax (49) 61 96 908 - 800

ÉSZTORSZÁG

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

GÖRÖGORSZÁG

A. Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B. Import - Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα - Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E - 28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIAORSZÁG Ministère des Affaires étrangères Direction de la coopération européenne Sous-direction des relations extérieures de la Communauté Tél.: (33) 1 43 17 44 52 Télécopie: (33) 1 43 17 56 95 Direction générale des affaires politiques et de sécurité Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune Tél.: (33) 1 43 17 45 16 Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

ÍRORSZÁG

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax. (353-1) 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax. (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

80 St.Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

OLASZORSZÁG U.A.M.A. Tel. (39) 06 3691 3605 Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

D.G.A.O. - Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 - 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

CIPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETTORSZÁG

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: +7044 431

Fax: +7044 549

LITVÁNIA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L - 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L - 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

MAGYARORSZÁG Article 4 Article 7 Article 8

Ministry of Economic Affairs and Transport - Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.:345

Tel.: +36-1-336-7300

Hungarian National Police

Teve u. 4-6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2-4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.:481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.:481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MÁLTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

HOLLANDIA

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE ZWOLLE

Telefoon: (31-38) - 467 25 41

Telefax: (31-38) - 469 5229

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/ Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Telefoon: (31-70) - 342 8997

Telefax: (31-70) - 342 7984

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 - 73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

PORTUGÁLIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P - 1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relaçőes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SZLOVÉNIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SZLOVÁKIA For financial and technical assistance related to military activities: For funds and economic resources:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: + 421 2 4854 3116

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

tel: +421 2 5958 2201

fax: + 421 2 5249 3531

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

SVÉDORSZÁG Article 4 Article 7 Articles 8 and 9 Article 8 a

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A.2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel"

II. MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

A 6. cikkben említett lista

Megjegyzések a táblázathoz:

1. A U a burmai nyelvben a magyar »úr«-nak, a Daw a magyar »asszony«-nak felel meg.

2. A felvett neveket és a nevek leírásának változatait »a.k.a.« jelöli.

3. Az első oszlopban szereplő kód azt jelöli, milyen kategóriába tartozik a felsorolt személy, és a családnak mely tagja.

A. ÁLLAMI BÉKE ÉS FEJLŐDÉS TANÁCSA (SPDC)

Név (utónév, vezetéknév, nem)Azonosító adatok (esetleges névváltozatok, beosztás/cím, születési idő és hely (sz.i. és sz.h.), útlevél/személyi igazolvány száma, … házastársa vagy fia/lánya)
A1aThan Shwe legfőbb parancsnokelnök; sz.i. 1933.2.2.
A1bKyaing KyaingThan Shwe legfőbb parancsnok házastársa
A1cThandar ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lánya
A1dKhin Pyone ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lánya
A1eAye Aye Thit ShweThan Shwe legfőbb parancsnok lánya
A1fTun Naing Shwemás néven Tun Tun Naing, Than Shwe fia
A1gKhin ThandaTun Naing Shwe házastársa
A1hKyaing San ShweThan Shwe fia
A1iDr. Khin Win SeinKyaing San Shwe házastársa
A1jThant Zaw Shwemás néven Maung Maung, Than Shwe fia
A1kDewar ShweThan Shwe lánya
A1lKyi Kyi ShweThan Shwe lánya
A2aMaung Aye, a legfőbb parancsnok helyettesealelnök; sz.i. 1937.12.25.
A2bMya Mya SanMaung Aye-nek, a legfőbb parancsnok helyettesének házastársa
A2cNandar AyeMaung Aye-nek, a legfőbb parancsnok helyettesének lánya, Pye Aung őrnagy (D17d) házastársa
A3aThura Shwe Mann vezérezredestörzsfőnök, a speciális műveletek koordinátora (szárazföldi hadsereg, haditengerészet és légierő)
A3bKhin Lay ThetShwe Mann házastársa
A3cAung Thet MannThura Shwe Mann vezérezredes fia, Ayeya Shwe Wa Company
A3dToe Naing MannShwe Mann fia
A3eZay Zin LattToe Naing Mann házastársa, Khin Shwe (lásd L1) lánya, sz.i. 1981.3.24.
A3fShwe Mann Ko KoThura Shwe Mann vezérezredes fia
A4aSoe Win altábornagy2004.10.19. óta miniszterelnök, született 1946-ban.
A4bThan Than NweSoe Win altábornagy házastársa
A5aThein Sein altábornagyelső titkár (2004.10.19. óta) és szárnysegéd
A5bKhin Khin WinThein Sein altábornagy házastársa
A6a(Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo altábornagy(a Thiha Thura cím), elhelyezési főnök
A6bKhin Saw HninThiha Thura Tin Aung Myint Oo altábornagy házastársa
A7aKyaw Win altábornagya fegyveres erők kiképző parancsnoka
A7bSan San YeeKyaw Win altábornagy házastársa
A7cNyi Nyi AungKyaw Win altábornagy fia
A7dSan Thida WinNyi Nyi Aung házastársa
A7eMin Nay Kyaw WinKyaw Win altábornagy fia
A7fDr. Phone Myint HtunKyaw Win altábornagy fia
A7gSan Sabai WinDr Phone Myint Htun házastársa
A8aTin Aye altábornagya hadianyagellátás főnöke, az UMEH elnöke
A8bKyi Kyi OhnTin Aye altábornagy házastársa
A9aYe Myint altábornagyaz 1. Speciális Műveleti Osztály főnöke (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)
A9bTin Lin MyintYe Myint altábornagy házastársa, sz.i. 1947.1.25.
A9cTheingi Ye MyintYe Myint altábornagy lánya
A9dAung Zaw Ye MyintYe Myint altábornagy fia, Yetagun Construction Co.
A9eKay Khaing Ye MyintYe Myint altábornagy lánya
A10aAung Htwe altábornagya 2. Speciális Műveleti Osztály főnöke (Kayah, Shan)
A10bKhin Hnin WaiAung Htwe altábornagy házastársa
A11aKhin Maung Than altábornagya 3. Speciális Műveleti Osztály főnöke (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)
A11bMarlar TintKhin Maung Than altábornagy házastársa
A12aMaung Bo altábornagya 4. Speciális Műveleti Osztály főnöke (Karen, Mon, Tenasserim)
A12bKhin Lay MyintMaung Bo altábornagy házastársa

B. REGIONÁLIS PARANCSNOKOK

NévAzonosító adatok (beleértve a parancsnokságot)
B1aMyint Swe vezérőrnagyRangoon (és katonai biztonsági főnök)
B1bKhin Thet HtayMyint Swe vezérőrnagy házastársa
B2aYe Myint vezérőrnagyKözponti-Mandalay körzet
B2bMyat NgweYe Myint vezérőrnagy házastársa
B3aThar Aye vezérőrnagymás néven Tha Aye, Északnyugat-Sagaing körzet
B3bWai Wai Khaingmás néven Wei Wei Khaing, Thar Aye vezérőrnagy házastársa
B4aMaung Maung Swe vezérőrnagyÉszak-Kachin állam
B4bTin Tin NewMaung Maung Swe vezérőrnagy házastársa
B4cEi Thet Thet SweMaung Maung Swe vezérőrnagy lánya
B4dKaung Kyaw SweMaung Maung Swe vezérőrnagy fia
B5aMyint Hlaing vezérőrnagyÉszakkelet-Shan állam (észak)
B5bKhin Thant Sinmás néven Khin Thant Zin, Myint Hlaing vezérőrnagy házastársa
B6aKhin Zaw vezérőrnagyHáromszög – Shan állam (kelet)
B6bKhin Pyone WinKhin Zaw vezérőrnagy házastársa
B6cKyi Tha Khin ZawKhin Zaw vezérőrnagy fia
B6dSu Khin ZawKhin Zaw vezérőrnagy lánya
B7aKhin Maung Myint vezérőrnagyKelet-Shan állam (dél)
B7bWin Win NuKhin Maung Myint vezérőrnagy házastársa
B8aThura Myint Aung vezérőrnagyDélkelet-Mon állam
B8bThan Than NweThura Myint Aung vezérőrnagy házastársa
B9aOhn Myint vezérőrnagyPartmenti-Tenasserim körzet
B9bNu Nu SweOhn Myint vezérőrnagy házastársa
B10aKo Ko vezérőrnagyDél-Pegu körzet
B10bSao Nwan Khun SumKo Ko vezérőrnagy házastársa
B11aSoe Naing vezérőrnagyDélnyugat-Irrawaddi körzet
B11bTin Tin LattSoe Naing vezérőrnagy házastársa
B12aMin Aung Hlaing dandártábornokNyugat-Arakan állam

C. REGIONÁLIS PARANCSNOKHELYETTESEK

NévAzonosító adatok (beleértve a parancsnokságot)
C1aWai Lwin dandártábornokYangon
C1bSwe Swe OoWai Lwin dandártábornok házastársa
C1cWai PhyoWai Lwin dandártábornok fia
C1dLwin YaminWai Lwin dandártábornok lánya
C2aNay Win dandártábornokKözponti
C2bNan Aye MyaNay Win dandártábornok házastársa
C3aTin Maung Ohn dandártábornokÉszaknyugati
C4aSan Tun dandártábornokÉszaki
C4bTin SeinSan Tun dandártábornok házastársa
C5aHla Myint dandártábornokÉszakkeleti
C5bSu Su HlaingHla Myint dandártábornok házastársa
C7aWin Myint dandártábornokKeleti
C8aMyo Hla dandártábornokDélkeleti
C8bKhin Hnin AyeMyo Hla dandártábornok házastársa
C9aHone Ngaing dandártábornokmás néven Hon Ngai, Partmenti
C10aThura Maung Ni dandártábornokDéli
C10bNan Myint SeinThura Maung Ni dandártábornok házastársa
C11aTint Swe dandártábornokDélnyugati
C11bKhin ThaungTint Swe dandártábornok házastársa
C11cYe Minmás néven Ye Kyaw Swar Swe, Tint Swe dandártábornok fia
C11dSu Mon SweYe Min házastársa
C12aTin Hlaing dandártábornokNyugati

D. MINISZTEREK

NévAzonosító adatok (beleértve a minisztériumot)
D1aThan ShweMiniszterelnöki Hivatal
D1bYin Yin MyaU Than Shwe házastársa
D2aPyi Sone dandártábornok2004.9.18. óta Miniszterelnöki Hivatal (előtte Kereskedelmi Minisztérium)
D2bAye Pyay Wai KhinPyi Sone dandártábornok házastársa
D2cKalyar Pyay Wai ShanPyi Sone dandártábornok lánya, férje (elhunyt): Kyaw San Win őrnagy
D2dPan Thara Pyay ShanPyi Sone dandártábornok lánya
D3aHtay Oo vezérőrnagy2004.9.18. óta Mezőgazdasági és Öntözésügyi Minisztérium (előtte, 2003.8.25. óta Szövetkezetek)
D3bNi Ni WinHtay Oo vezérőrnagy házastársa
D4aTin Naing Thein dandártábornokKereskedelmi Minisztérium (2004.9.18. óta, előtte erdőgazdálkodási miniszterhelyettes)
D4bAye AyeTin Naing Thein dandártábornok házastársa
D5aSaw Tun vezérőrnagyÉpítőipari Minisztérium, sz.i. 1935.5.8.
D5bMyint Myint KoSaw Tun vezérőrnagy házastársa, sz.i. 1945.1.11.
D5cMe Me TunSaw Tun vezérőrnagy lánya, sz.i. 1967.10.26. Útlevél: 415194
D5dMaung Maung LwinMe Me Tun házastársa, sz.i. 1969.1.2.
D6aZaw Min ezredes2004.9.18. óta Szövetkezeti Minisztérium, előtte a Magwe PDC elnöke
D6bKhin Mi MiZaw Min ezredes felesége
D7aKyi Aung vezérőrnagyKulturális Minisztérium
D7bKhin Khin LayKyi Aung vezérőrnagy házastársa
D8aThan AungOktatásügyi Minisztérium
D8bWin ShweU Than Aung házastársa
D9aTin Htut vezérőrnagyVillamosenergiaügyi Minisztérium
D9bTin Tin NyuntTin Htut vezérőrnagy házastársa
D10aLun Thi dandártábornokEnergiaügyi Minisztérium
D10bKhin Mar AyeLun Thi dandártábornok házastársa
D10cMya Sein AyeLun Thi dandártábornok lánya
D10dZin Maung LunLun Thi dandártábornok fia
D10eZar Chi KoZin Maung Lun házastársa
D11aHla Tun vezérőrnagyPénz- és Adóügyi Minisztérium
D11bKhin Than WinHla Tun vezérőrnagy házastársa
D12aU Nyan Win2004.9.18. óta Külügyminisztérium, előtte a fegyveres erők kiképző parancsnokhelyettese, sz.i. 1953.1.22.
D12bMyint Myint SoeU Nyan Win házastársa
D13aThein Aung dandártábornokErdőgazdálkodási Minisztérium
D13bKhin Htay MyintThein Aung dandártábornok házastársa
D14aProf. Dr. Kyaw MyintEgészségügyi Minisztérium
D14bNilar ThawProf. Dr. Kyaw Myint házastársa
D15aMaung Oo vezérőrnagyBelügyminisztérium
D15bNyunt Nyunt OoMaung Oo vezérőrnagy házastársa
D16aSein Htwa vezérőrnagyBevándorlási és Népességpolitikai, valamint Szociális Jóléti, Segélyezési és Áttelepülési Minisztérium
D16bKhin AyeSein Htwa vezérőrnagy házastársa
D17aAung ThaungIpari Minisztérium I
D17bKhin Khin YiU Aung Thaung házastársa
D17cNay Aung századosU Aung Thaung fia
D17dPyi Aung őrnagymás néven Pye Aung, U Aung Thaung fia (A2c házastársa)
D17eMoe Aung őrnagyU Aung Thaung fia
D17fDr. Thu Nandi AungAung Thaung lánya
D18aSaw Lwin vezérőrnagyIpari Minisztérium II
D18bMoe Moe MyintSaw Lwin vezérőrnagy házastársa
D19aKyaw Hsan dandártábornokTájékoztatási Minisztérium
D19bKyi Kyi WinKyaw Hsan dandártábornok házastársa
D20aMaung Maung Thein dandártábornokÁllattenyésztési és Halászati Minisztérium
D20bMyint Myint AyeMaung Maung Thein dandártábornok házastársa
D20cMin TheinMaung Maung Thein dandártábornok fia
D21aOhn Myint dandártábornokBányászati Minisztérium
D21bSan SanOhn Myint dandártábornok házastársa
D21cThet Naing OoOhn Myint dandártábornok fia
D21dMin Thet OoOhn Myint dandártábornok fia
D22aSoe ThaNemzeti Tervezési és Gazdaságfejlesztési Minisztérium
D22bKyu Kyu WinU Soe Tha házastársa
D22cKyaw Myat SoeU Soe Tha fia
D22dWei Wei LayKyaw Myat Soe házastársa
D23aThein Nyunt ezredesHatármentitérség-fejlesztési, Nemzeti Kisebbségi és Fejlesztési Minisztérium
D23bKyin KhaingThein Nyunt ezredes házastársa
D24aAung Min vezérőrnagyVasúti Közlekedési Minisztérium
D24bWai Wai TharAung Min vezérőrnagy házastársa
D25aThura Myint Maung dandártábornokVallásügyi Minisztérium
D25bAung Kyaw SoeThura Myint Maung dandártábornok fia
D25cSu Su SandiAung Kyaw Soe házastársa
D25dZin Myint MaungThura Myint Maung dandártábornok lánya
D26a(U) ThaungTudomány és Technológiai Minisztérium
Egyidejűleg Munkaügyi Minisztérium (2004.11.5. óta)
D26bMay Kyi SeinU Thaung házastársa
D27aThura Aye Myint dandártábornokSportminisztérium
D27bAye AyeThura Aye Myint dandártábornok házastársa
D27cNay LinnThura Aye Myint dandártábornok fia
D28aThein Zaw dandártábornokTávközlési és Postaügyi Minisztérium, valamint Szállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium
D28bMu Mu WinThein Zaw dandártábornok házastársa
D29aThein Swe vezérőrnagy2004.9.18. óta Közlekedési Minisztérium (előtte, 2003.8.25. óta Miniszterelnöki Hivatal)
D29bMya TheingiThein Swe vezérőrnagy házastársa

E. MINISZTERHELYETTESEK

NévAzonosító adatok (beleértve a minisztériumot)
E1aOhn MyintMezőgazdasági és Öntözési Minisztérium
E1bThet WarU Ohn Myint házastársa
E2aAung Tun dandártábornokKereskedelmi Minisztérium
E3aMyint Thein dandártábornokÉpítőipari Minisztérium
E3bMya ThanMyint Thein dandártábornok házastársa
E4aSoe Win Maung dandártábornokKulturális Minisztérium
E4bMyint Myint WaiSoe Win Maung dandártábornok házastársa
E5aKhin Maung Win dandártábornokVédelmi Minisztérium
E6aAung Hlaing vezérőrnagyVédelmi Minisztérium (2003.8.23. óta)
E6bSoe SanAung Hlaing vezérőrnagy fia
E7aMyo NyuntOktatásügyi Minisztérium
E7bMarlar TheinMyo Nyunt felesége
E8aAung Myo Min dandártábornokOktatásügyi Minisztérium
E8bThazin NewAung Myo Min dandártábornok felesége
E9aMyo MyintVillamosenergiaügyi Minisztérium
E9bTin Tin MyintMyo Myint házastársa
E10aThan Htay dandártábornokEnergiaügyi Minisztérium (2003.8.25. óta)
E10bSoe Wut YiThan Htay dandártábornok felesége
E11aHla Thein Swe ezredesPénz- és Adóügyi Minisztérium
E11bThida WinHla Thein Swe ezredes felesége
E12aKyaw ThuKülügyminisztérium; sz.i. 1949.8.15.
E12bLei Lei KyiU Kyaw Thu házastársa
E13aMaung Myint2004.9.18. óta Külügyminisztérium
E14aProf. Dr. Mya OoEgészségügyi Minisztérium, sz.i. 1940.1.25.
E14bTin Tin MyaProf. Dr. Mya Oo házastársa
E14cDr. Tun Tun OoProf. Dr. Mya Oo fia, sz.i. 1965.7.26.
E14dDr. Mya ThuzarProf. Dr. Mya Oo lánya, sz.i. 1971.9.23.
E14eMya ThidarProf. Dr. Mya Oo lánya, sz.i. 1973.6.10.
E14fMya NandarProf. Dr. Mya Oo lánya, sz.i. 1976.5.29.
E15aPhone Swe dandártábornokBelügyminisztérium (2003.8.25. óta)
E15bSan San WaiPhone Swe dandártábornok felesége
E16aAye Myint Kyu dandártábornokSzállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium
E16bKhin Swe MyintAye Myint Kyu dandártábornok házastársa
E17aMaung AungBevándorlási és Népességpolitikai Minisztérium
E17bHmwe HmweMaung Aung felesége
E18aThein Tun dandártábornokIpari Minisztérium I
E19aKhin Maung Kyaw alezredesIpari Minisztérium II
E19bMi Mi WaiKhin Maung Kyaw alezredes házastársa
E20aAung Thein dandártábornokTájékoztatási Minisztérium
E20bTin Tin NweAung Thein dandártábornok házastársa
E21aThein SeinTájékoztatási Minisztérium, az USDA központi végrehajtó bizottságának tagja
E21bKhin Khin WaiU Thein Sein házastársa
E21cThein Aung ThawU Thein Sein fia
E21dSu Su ChoThein Aung Thaw házastársa
E22aWin Sein dandártábornokMunkaügyi Minisztérium
E22bWai Wai LinnWin Sein dandártábornok házastársa
E23aMyint TheinBányászati Minisztérium
E23bKhin May SanU Myint Thein házastársa
E24aTin Ngwe ezredesHatármentitérség-fejlesztési, Nemzeti Kisebbségi és Fejlesztési Minisztérium
E24bKhin Mya ChitTin Ngwe ezredes felesége
E25aThan Tun dandártábornokHatármentitérség-fejlesztési, Nemzeti Kisebbségi és Fejlesztési Minisztérium
E25bMay Than TunThan Tun dandártábornok lánya, sz.i. 1970.6.25.
E25cYe Htun MyatMay Than Tun házastársa
E26a(Thura U) Thaung Lwin(a Thura cím), Vasúti Közlekedési Minisztérium
E26bDr. Yi Yi HtweThura U Thaung Lwin házastársa
E27a(Thura) Aung Ko dandártábornok(a Thura cím), Vallásügyi Minisztérium, az USDA központi végrehajtó bizottságának tagja
E27bMyint Myint Yeemás néven Yi Yi Myint, Thura Aung Ko dandártábornok házastársa
E28aKyaw SoeTudomány és Technológiai Minisztérium
E29aDr. Chan NyeinTudomány és Technológiai Minisztérium
E29bSandar AungDr. Chan Nyein házastársa
E30aKyaw Myint dandártábornokSzociális Jóléti, Segélyezési és Áttelepülési Minisztérium
E30bKhin Nwe NweKyaw Myint dandártábornok házastársa
E31aPe Thana közlekedési miniszter és a vasúti közlekedési miniszter helyettese
E31bCho Cho TunU Pe Than házastársa
E32aNyan Tun Aung ezredesKözlekedési Minisztérium

F. EGYÉB, IDEGENFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ TISZTSÉGEK

NévAzonosító adatok (beleértve a tisztséget)
F1aHtay Aung (nyugalmazott) századosa Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgatója (a Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004 augusztusig)
F2Tin Maung Shwea Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgató-helyettese
F3Soe Theina Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004 októberétől (előtte vezérigazgató)
F4Khin Maung Soevezérigazgató
F5Tint Swevezérigazgató
F6Yan Naing alezredesvezérigazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium
F7Nyunt Nyunt Thanaz idegenforgalom előmozdításáért felelős igazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium (nő)

G. MAGASRANGÚ KATONAI TISZTVISELŐK (dandártábornoktól fölfelé)

NévAzonosító adatok (beleértve a beosztást)
G1aHla Shwe vezérőrnagyhelyettes szárnysegéd
G3aSoe Maung vezérőrnagykatonai főügyész
G4aThein Htaik dandártábornokmás néven Hteik, főfelügyelő
G5aSaw Hla vezérőrnagya rendészeti szolgálat főnöke
G6aKhin Maung Tun vezérőrnagyaz elhelyezési főnök helyettese
G7aLun Maung vezérőrnagyfő könyvvizsgáló
G8aNay Win vezérőrnagyaz SPDC elnökének segédtisztje
G9aHsan Hsint vezérőrnagya katonai kinevezések főnöke, sz.i. 1951.
G9bKhin Ma LayHsan Hsint vezérőrnagy házastársa
G9cOkkar San SintHsan Hsint vezérőrnagy fia
G10aHla Aung Thein vezérőrnagytáborparancsnok, Rangoon
G10bAmy KhaingHla Aung Thein házastársa
G11aWin Myint vezérőrnagya fegyveres erők kiképző parancsnokának helyettese
G12aAung Kyi vezérőrnagya fegyveres erők kiképző parancsnokának helyettese
G12bThet Thet SweAung Kyi vezérőrnagy házastársa
G13aMoe Hein vezérőrnagya Nemzetvédelmi Főiskola parancsnoka
G14aKhin Aung Myint vezérőrnagya Közönségkapcsolatok és Lélektani Hadviselés igazgatója, az UMEHL igazgatósági tagja
G15aThein Tun vezérőrnagyhíradó főnök; az Igazgatási Bizottságot Összehívó Nemzeti Konvent tagja
G16aThan Htay vezérőrnagyellátási és szállítási igazgató
G17aKhin Maung Tint vezérőrnagya Biztonsági Nyomda igazgatója
G18aSein Lin vezérőrnagyigazgató, Védelmi Minisztérium (Pontos munkakör nem ismert. Korábban a hadianyag-ellátás igazgatója.)
G19aKyi Win vezérőrnagya Tüzérségi és Páncélos Erők igazgatója, az UMEHL igazgatósági tagja
G20aTin Tun vezérőrnagya Hadmérnökök főnöke
G21aAung Thein vezérőrnagyáttelepülési igazgató
G22aAye Myint vezérőrnagyVédelmi Minisztérium
G23aMyo Myint dandártábornoka Védelmi Szolgálatok Irattárának parancsnoka
G24aThan Maung dandártábornoka Nemzetvédelmi Főiskola parancsnokhelyettese
G25aWin Myint dandártábornoka DSTA igazgatója
G26aThan Sein dandártábornoka mingaladoni Védelmi Szolgálatok Kórházának parancsnoka, sz.i. 1946.2.1., Bago
G26bRosy Mya ThanThan Sein dandártábornok házastársa
G28aThan Maung dandártábornoka Polgári Védelem és Határőrség igazgatója
G29aKhin Naing Win dandártábornokhadianyagipari igazgató
G30aZaw Win dandártábornokBahtoo katonai állomásnak (Shan állam) és a (Szárazföldi) Védelmi Szolgálatok Elméleti Harcászati Kiképző Iskolájának a parancsnoka
Haditengerészet
G31aSoe Thein altengernagyfőparancsnok (haditengerészet)
G31bKhin Aye KyinSoe Thein ellentengernagy házastársa
G31cYimon AyeSoe Thein ellentengernagy lánya, sz.i. 1980.7.12.
G31dAye ChanSoe Thein ellentengernagy fia, sz.i. 1973.9.23.
G31eThida AyeSoe Thein ellentengernagy lánya, sz.i. 1979.3.23.
G32aNyan Tun hajóosztály-parancsnoktörzsfőnök (haditengerészet), az UMEHL igazgatósági tagja
Légierő
G33aMyat Hein altábornagyfőparancsnok (légierő)
G33bHtwe Htwe NyuntMyat Hein altábornagy házastársa
G34aYe Chit Pe dandártábornoka légierő főparancsnokának vezérkara, Mingaladon
G35aKhin Maung Tin dandártábornoka meiktilai Shande Légi Kiképző Iskola parancsnoka
G36aZin Yaw dandártábornoktörzsfőnök (légierő), az UMEHL igazgatósági tagja
Könnyű gyalogos hadosztályok (LID)
G37aHla Htay Win dandártábornok11 LID Yemon
G39aTin Tun Aung dandártábornok33 LID, Sagaing
G41aThet Oo dandártábornok55 LID, Kalaw/Aungban
G42aKhin Zaw Oo dandártábornok66 LID, Pyay/Inma
G43aThan Htay dandártábornok77 LID, Bago
G44aAung Than Htut dandártábornok88 LID, Magwe
Egyéb dandártábornokok
G47aHtein Win dandártábornokTaikkyi katonai állomás
G48aKhin Maung Aye dandártábornokMeiktila katonai állomás parancsnoka
G49aKhin Maung Aye dandártábornokRegionális Műveletek Parancsnoksága, Kale, Sagaing körzet
G50aKhin Zaw Win dandártábornokKhamaukgyi katonai állomás
G51aKyaw Aung dandártábornokDéli Katonai Körzet, Toungoo katonai állomás parancsnoka
G52aKyaw Aung dandártábornokKatonai Műveletek 8. Parancsnoksága, Dawei/Tavoy katonai állomás
G53aKyaw Oo Lwin dandártábornokRegionális Műveletek Parancsnoksága, Tanai
G54aKyaw Thu dandártábornokPhugyi katonai állomás
G55aMaung Maung Shein dandártábornokKawkareik
G56aMin Thein dandártábornokKatonai Műveletek 3. Parancsnoksága, Mogaung katonai állomás
G57aMya Win dandártábornokKatonai Műveletek 10. Parancsnoksága, Kyigone katonai állomás
G58aMya Win dandártábornokKalaw
G59aMyo Lwin dandártábornokKatonai Műveletek 7. Parancsnoksága, Pekon katonai állomás
G60aMyint Soe dandártábornokKatonai Műveletek 5. Parancsnoksága, Taungup katonai állomás
G61aMyint Aye dandártábornokKatonai Műveletek 9. Parancsnoksága, Kyauktaw katonai állomás
G62aNyunt Hlaing dandártábornokKatonai Műveletek 17. Parancsnoksága, Mong Pan katonai állomás
G63aOhn Myint dandártábornokaz USDA központi végreghajtó bizottságának Mon állami tagja
G64aSoe Nwe dandártábornokKatonai Műveletek 21. Parancsnoksága, Bhamo katonai állomás
G65aSoe Oo dandártábornokKatonai Műveletek 16. Parancsnoksága, Hsenwi katonai állomás
G66aThan Tun dandártábornokKyaukpadaung katonai állomás
G67aThan Win dandártábornokRegionális Műveletek Parancsnoksága, Laukkai
G68aThan Tun Aung dandártábornokRegionális Műveletek Parancsnoksága, Sittwe
G69aThaung Aye dandártábornokMongnaung Katonai Állomás
G70aThaung Htaik dandártábornokAungban Katonai Állomás
G71aThein Hteik dandártábornokKatonai Műveletek 13. Parancsnoksága, Bokpyin Katonai Állomás
G72aThura Myint Thein dandártábornokTaktikai Műveletek Parancsnoksága, Namhsan
G72aWin Aung dandártábornokMong Hsat
G73aMyo Tint dandártábornokkülönleges megbízatású tiszt, Közlekedésügyi Minisztérium
G74aThura Sein Thaung dandártábornokkülönleges megbízatású tiszt, Szociális Jóléti Minisztérium
G75aPhone Zaw Han dandártábornok2005 februárja óta Mandalay polgármestere, korábban Kyaukme parancsnoka
G76aHla Min dandártábornokPegu Nyugati körzet, PDC elnök
G77aWin Myint dandártábornokPyinmana Katonai Állomás

H. BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI ÉS RENDÉSZETI KATONAI VEZETŐK

NévAzonosító adatok (beleértve a tisztséget)
H1aKhin Yi vezérőrnagya mianmari rendőri erők főparancsnoka
H1bKhin May SoeKhin Yi vezérőrnagy házastársa
H2aZaw Win rendőr dandártábornok2004 augusztusa óta a Büntetésvégrehajtási Főosztály (Belügyminisztérium) vezérigazgatója, előtte a mianmari rendőri erők főparancsnokhelyettese. Korábban katonai beosztásban.

I. SZAKSZERVEZETI SZOLIDARITÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS (USDA) (a máshol fel nem sorolt vezető USDA-tisztségviselők)

NévAzonosító adatok (beleértve a tisztséget)
I1aAung Thein Lin dandártábornokYangon Városfejlesztési Bizottságának (YCDC) elnöke és polgármester (titkár)
I1bKhin San NweAung Thein Lin dandártábornok házastársa
I1bThidar MyoAung Thein Lin dandártábornok lánya
I2aMaung Par ezredesYCDC, alpolgármester (a központi végrehajtó bizottság tagja)
I2bKhin Nyunt MyaingMaung Par ezredes házastársa
I2cNaing Win ParMaung Par ezredes fia

J. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁBÓL ELŐNYBEN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK

NévAzonosító adatok (beleértve a társaságot)
J1aTay Zaügyvezető igazgató, Htoo Trading Co., sz.i. 1964.7.18.; útlevél: 306869 személyi igazolvány: MYGN 006415. Apja: U Myint Swe (1924.11.6.) Anyja: Daw Ohn (1934.8.12.)
J1bThidar ZawU Tay Za házastársa, sz.i. 1964.2.24., személyi igazolvány: KMYT 006865 útlevél 275107. Szülei: U Zaw Nyunt (elhunyt), Daw Htoo (elhunyt)
J1cPye Phyo Tay ZaTay Za (J1a) fia; sz.i. 1987.1.29.
J2aThihaTay Za (J1a) bátyja, sz.i. 1960.6.24. Igazgató, Htoo Trading. A London cigarettes forgalmazója (Myawadi Trading)
J3aAung Ko Winmás néven Saya Kyaung, Kanbawza Bank
J3bNan Than HtweU Aung Ko Win házastársa
J4aTun Myint Naingmás néven Steven Law, Asia World Co.
J4b(Ng) Seng HongU Tun Myint Naing házastársa
J5aKhin ShweZaykabar Co., sz.i. 1952.1.21. Lásd még: A22, A23
J5bSan San KyweU Khin Shwe házastársa
J5cZay ThihaU Khin Shwe fia, sz.i. 1977.1.1.
J6aHtay MyintYuzana Co., sz.i. 1955.2.6.
J6bAye Aye MawU Htay Myint házastársa, sz.i. 1957.11.17.
J6cZar Chi HtayU Htay Myint lánya, sz.i. 1981.2.17.
J7aKyaw WinShwe Thanlwin Trading Co.
J7bNan Mauk Loung Saimás néven Nang Mauk Lao Hsai, Kyaw Win felesége
J8aKo Lay2004 februárjáig miniszter, Miniszterelnöki Hivatal, 2003 augusztusáig Rangoon polgármestere
J8bKhin KhinU Ko Lay házastársa
J8cSan MinU Ko Lay fia
J8dThan HanU Ko Lay fia
J8eKhin ThidaU Ko Lay lánya;
J8fZaw Htun OoKhin Thida házastársa, a néhai Tin Oo altábornagy, másodtitkár fia
J9aAung Phonevolt erdőgazdálkodási miniszter, sz.i. 1939.11.20. nyugdíjazva 2003 júliusában
J9bKhin Sitt AyeU Aung Phone házastársa, sz.i. 1943.9.14.
J9cSitt Thwe Aungmás néven Sit Thway Aung, U Aung Phone fia, sz.i. 1977.7.10.
J9dThin Zar TunSitt Thwe Aung házastársa, sz.i. 1978.4.14.
J9eSitt Thaing Aungmás néven Sit Taing Aung, U Aung Phone fia, sz.i. 1971.11.13.
J10aNyunt Tin vezérőrnagyvolt mezőgazdasági és öntözésügyi miniszter, nyugdíjazva 2004 szeptemberében
J10bKhin Myo OoNyunt Tin vezérőrnagy házastársa
J10cKyaw Myo NyuntNyunt Tin vezérőrnagy fia
J10dThu Thu Ei HanNyunt Tin vezérőrnagy lánya
J11aKhin Maung Theinvolt pénz- és adóügyi miniszter, nyugdíjazva: 2003.2.1.
J11bSu Su TheinU Khin Maung Thein házastársa
J11cDaywar TheinU Khin Maung Thein fia, sz.i. 1960.12.25.
J11dThawdar TheinU Khin Maung Thein lánya, sz.i. 1958.3.6.
J11eMaung Maung TheinU Khin Maung Thein fia, sz.i. 1963.10.23.
J11fKhin Yadana TheinU Khin Maung Thein lánya, sz.i. 1968.5.6.
J11gMarlar TheinU Khin Maung Thein lánya, sz.i. 1965.2.25.
J11hHnwe Thida TheinU Khin Maung Thein lánya, sz.i. 1966.7.28.

K. KATONAI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK

NévAzonosító adatok (beleértve a társaságot)
K1aWin Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagyügyvezető igazgató, Union of Myanmar Economic Holdings (UMEHL)
K1bMa NgehWin Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagy lánya
K1cZaw Win Naingügyvezető igazgató, Kambawza Bank. Ma Ngeh (K1b) férje és Aung Ko Win (J3b) unokaöccse
K1dWin Htway HlaingWin Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagy fia, a KESCO vállalat képviselője
K2Ye Htut ezredesMyanmar Economic Corporation
K3Myint Aung ezredesügyvezető igazgató, Myawaddy Trading Co.
K4Myo Myint ezredesügyvezető igazgató, Bandoola Transportation Co.
K5Thant Zin (nyugalmazott) ezredesügyvezető igazgató, Myanmar Land and Development
K6Maung Maung Aye (nyugalmazott) alezredesUMEHL, elnök, Myanmar Breweries
K7Aung San ezredesügyvezető igazgató, Hsinmin Cement Plant Construction Project

L. AZ SPDC VOLT TAGJAI

L1aKhin Nyunt (nyugalmazott) vezérezredesvolt miniszterelnök (2003. augusztus–2004. október), sz.i. 1939.10.11.
L1bDr. Khin Win ShweKhin Nyunt felesége, sz.i. 1940.10.6.
L1cDr. Ye Naing WinKhin Nyunt fia
L1dThin Le Le WinKhin Nyunt lánya
L1eZaw Naing OoKhin Nyunt fia”.

III. MELLÉKLET

"IV. MELLÉKLET

A 8a cikkben említett burmai állami vállalatok listája

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0667 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0667&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére