Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32019R1668[1]

A Bizottság (EU) 2019/1668 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 26.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1668 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. június 26.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 31. cikke (1), (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/1629 irányelv harmonizált feltételeket vezetett be az olyan belvízi hajók műszaki bizonyítványainak kiadására vonatkozóan, amelyek megfeleltek az egységes műszaki követelményeknek.

(2) Az (EU) 2016/1629 irányelv II. melléklete megállapítja, hogy a vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2017/1 szabványban foglaltakkal.

(3) A belvízi hajózási ágazatban az uniós intézkedéseknek az egységesség biztosítására kell irányulniuk a belvizeken közlekedő hajókra alkalmazandó uniós műszaki követelmények kidolgozásakor.

(4) A Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) keretében 2015. június 3-án létrejött a belvízi hajózási szabványok kidolgozásáért felelős európai bizottság (CESNI) annak érdekében, hogy különféle területeken - különösen a hajók, az információtechnológia és a legénység vonatkozásában - a belvízi hajózásra vonatkozó műszaki szabványokat dolgozzon ki.

(5) 2018. november 8-i ülésén a CESNI elfogadta a belvízi hajók műszaki követelményeiről szóló új európai szabványt, az ES-TRIN 2019/1 szabványt (2).

(6) Az ES-TRIN szabvány a belvízi hajók biztonságának garantálásához szükséges egységes műszaki követelményeket fekteti le. A szabvány többek között a hajógyártásról, a belvízi hajók felszereléséről és berendezéseiről szóló rendelkezéseket, az egyes hajókategóriákról (például személyhajók, tolt kötelékek és konténerszállító hajók) szóló speciális rendelkezéseket, az automatikus hajóazonosítási rendszerről, a hajók azonosításáról és a hajóbizonyítvány- és nyilvántartásmintákról szóló rendelkezéseket, átmeneti rendelkezéseket, valamint a műszaki szabvány alkalmazására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

(7) A CCNR módosítani fogja jogalkotási keretét, a rajnai hajók szemleszabályzatát abból a célból, hogy az hivatkozzék az új szabványra, és hogy az új szabványt a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény alkalmazásának keretében kötelezővé tegye.

(8) Az (EU) 2016/1629 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1629 irányelv II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 252., 2016.9.16., 118. o.

(2) 2018. február 1 CESNI-határozat.

Melléklet

"II. MELLÉKLET

AZ 1., 2., 3. ÉS 4. ZÓNA BELVÍZI ÚTJAIN KÖZLEKEDŐ VÍZI JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

A vízi járművekre alkalmazandó műszaki követelmények megegyeznek az ES-TRIN 2019/1 szabványban foglaltakkal.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1668 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1668&locale=hu