32000D0251[1]

A Bizottság határozata (2000. március 17.) az RPA407213-nak (fenamidon) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2000) 699. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2000. március 17.)

az RPA407213-nak (fenamidon) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2000) 699. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/251/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/80/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A Rhône-Poulenc Ag. 1999. szeptember 15-én dokumentációt nyújtott be a francia hatóságokhoz az EXP60707B (acetampirid) hatóanyagra vonatkozóan.

(3) Az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot a dokumentáció első vizsgálatának eredményéről azért, hogy biztosítsák, hogy az tartalmazza az irányelv II. mellékletében, és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében előírt minden információt. Ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációt a kérelmező benyújtotta a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(4) Az RPA407213-ra (fenamidon) vonatkozó dokumentációt 2000. január 17-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(5) Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(6) Ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre, és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával -, a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel.

(7) Ez a határozat nem zárja ki azt, hogy a kérelmezőtől további információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk szükségesek.

(8) A tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy Franciaország a RPA407213 (fenamidon) dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el.

(9) Franciaország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt. E jelentés kézhezvételét követően a tagállamok szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentáció, figyelemmel a javasolt felhasználásra - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - megfelel az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

Rhône-Poulenc Ag. által az RPA407213-nak (fenamidon) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 2000. január 17-én átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. március 17-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0251 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0251&locale=hu