Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31994L0059[1]

A Bizottság 94/95/EK irányelve (1994. december 2.) a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinellavizsgálatáról szóló 77/96/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek harmadik alkalommal történő módosításáról

A Bizottság 94/95/EK irányelve

(1994. december 2.)

a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinellavizsgálatáról szóló 77/96/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek harmadik alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Tanács, a legutóbb a 89/321/EGK [1] rendelettel módosított, a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinellavizsgálatáról szóló, 1976. december 21-i 77/96/EGK tanácsi irányelvére [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel a legutóbbi kutatások szükségessé tették bizonyos vizsgálati módszerek módosítását a trichina lóhúsban történő kimutatására; mivel a Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság az eddigiektől eltérő fagyasztásos módszereket engedélyezett a trichina inaktiválására; mivel e módszerek megbízhatósága egészségvédelmi szempontból azonos értékű a létező módszerekével; mivel ezért megfelelő kiegészítésekkel kell ellátni a 77/96/EGK irányelv I. mellékletét;

mivel a trichinavizsgálattal járó munka megkönnyítése céljából a harmadik országok és a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy válasszanak az előírt vizsgálati módszerek közül;

mivel a Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság javaslata szerint bizonyos technikai módosításokkal és kiegészítésekkel kell ellátni a jelenleg alkalmazott trichinavizsgálati módszereket, különösen a lóhús vizsgálatára, valamint azokat a feltételeket, amelyeknek a trichina kimutatásával foglalkozó laboratóriumoknak eleget kell tenniük;

mivel az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban állnak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/96/EGK irányelv a mellékletben megállapított módon módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez a rendelet 1994. január 12-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 2-án.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 133., 1989.5.17., 33. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 67. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 77/96/EGK rendelet mellékletei a következők szerint módosulnak:

A. I. melléklet VII. C. pontja a következők szerint módosul:

1. Az 1. pont nyolcadik francia bekezdésében az "5 g" helyébe a "7 g" lép.

2. A 3. pont a következő új 4. ponttal egészül ki:

"4. A membránszűrők használata

A polikarbonát membránszűrőket nem szabad ötnél több alkalommal felhasználni. A szűrőt minden használat után meg kell fordítani. Ezenkívül minden használat után ellenőrizni kell, hogy a szűrőt nem érte-e olyan károsodás, amely a további használatra alkalmatlanná teszi."

3. A 4. pontból 5. pont, az 5. pontból pedig 6. pont lesz.

B. IV. melléklet a következőképpen módosul:

1. "A hús lefagyasztása" című rész után az "I. 1. módszer" új alcím kerül.

2. A 7. pont után a következő szöveg kerül:

"II. 2. Módszer

Az 1. módszer 1.-5. pontja általános rendelkezéseinek eleget tesznek, és a következő időtartam-hőmérséklet kombinációkat alkalmazzák:

1. A legfeljebb 15 cm átmérőjű vagy vastagságú húsokat a következő időtartam-hőmérséklet kombinációk valamelyike szerint kell lefagyasztani:

- 20 nap - 15 °C-on,

- 10 nap - 23 °C-on,

- 6 nap - 29 °C-on,

2. A 15-50 cm átmérőjű vagy vastagságú húsokat a következő időtartam-hőmérséklet kombinációk valamelyike szerint kell lefagyasztani:

- 30 nap - 15 °C-on,

- 20 nap - 25 °C-on,

- 12 nap - 29 °C-on,

A hűtőhelyiségben a hőmérséklet nem lehet magasabb, mint a kiválasztott inaktiválási hőmérsékleti érték. Hitelesített termoelektromos műszerrel kell mérni, és az adatokat folyamatosan rögzíteni kell. A méréseket nem szabad közvetlenül a hideg levegőáramban végezni. A műszereket el kell zárni. A diagramoknak tartalmazniuk kell a húsvizsgálati nyilvántartásból a behozatalt és a fagyasztás kezdetének és befejezésének dátumát és időpontját illetően a vonatkozó számokat, azokat összeállításuk után egy évig meg kell őrizni.

III. 3. módszer

A hőmérséklet ellenőrzése a húsdarabok belsejében.

1. A következő időtartam-hőmérséklet kombinációkat kell alkalmazni, ha a hőfokot a húsdarab közepén ellenőrzik, és teljesülnek a 2.-6. pont szerinti feltételek:

- 106 óra - 18 °C-on,

- 82 óra - 21 °C-on,

- 63 óra - 23,5 °C-on,

- 48 óra - 26 °C-on,

- 35 óra - 29 °C-on,

- 22 óra - 32 °C-on,

- 8 óra - 35 °C-on,

- félóra - 37 °C-on.

2. A fagyasztva érkezett húst ebben az állapotban kell tartani.

3. A szállítmányokat a hűtőhelyiségben elkülönítve, lezárva kell tárolni.

4. Fel kell jegyezni azt a dátumot és időpontot, amikor az egyes szállítmányokat behozzák a hűtőhelyiségbe.

5. A fagyasztóhelyiség technikai felszerelése és energiaellátása olyan legyen, hogy az 1. pontban megadott hőmérsékletet igen hamar el lehessen érni és fenn lehessen tartani a hús minden egyes részében.

6. A hőmérsékletet hitelesített termoelektromos műszerekkel kell mérni, és folyamatosan fel kell jegyezni. A hőmérő érzékelőjét egy hitelesített húsdarab közepébe kell helyezni, amely legalább akkora, mint a legvastagabb fagyasztandó húsdarab. Ezt a hitelesített húsdarabot a hűtőhelyiség legkedvezőtlenebb adottságú helyén kell elhelyezni, nem a hűtőberendezés közelében, és úgy, hogy ne legyen közvetlenül kitéve a hideg levegőáramnak. A műszereket el kell zárni. A diagramoknak tartalmazniuk kell a húsvizsgálati nyilvántartásból a behozatalt és a fagyasztás kezdetének és befejezésének dátumát és időpontját illetően a vonatkozó számokat; azokat összeállításuk után egy évig meg kell őrizni."

C. Az irányelv a következő V. melléklettel egészül ki:

V. MELLÉKLET

A lóhús vizsgálata és fagyasztása

1. Vizsgálat

A lóhús vizsgálatát az I. mellékletben említett valamely emésztéses módszer szerint kell elvégezni, a következő módosításokkal:

- Legalább 10 g-os mintákat kell venni a nyelvizomból vagy a rágóizomból. Ha nem áll a rendelkezésre a nyelvizom vagy a rágóizom, ugyanakkora mintát kell venni a rekeszoszlopnak az inas részbe átmenő részéből. Az izmot a kötőszövettől és a zsírtól meg kell tisztítani.

- Egy 5 g-os mintát emésztéses vizsgálatra kell bocsátani, ha az egyesített mintáknak az I. melléklet III-VII. számú módszerei szerint végzett mesterséges emésztését alkalmazzák. Az emésztéses vizsgálatra kerülő izom össztömege nem lehet több 100 g-nál, ha az I. melléklet III., IV., V. és VI. módszerét, illetve 35 g-nál, ha az I. melléklet VII. módszerét alkalmazzák.

- Pozitív eredmény esetén egy további 10 g-os mintát kell venni a későbbi független vizsgálathoz.

2. A lóhús fagyasztása

A trichina fagyasztással történő elpusztításához a lóhúst a IV. mellékletben ismertetett módszerek valamelyikének megfelelően hideg kezelés alá kell vetni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0059 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0059&locale=hu

Tartalomjegyzék